Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 21. august 2023

Ekstraordinært møde - Mødelokale F8 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

79Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

80Beslutning om hjemtagelse af substitutionsbehandling

Resume

Byrådet har besluttet at hjemtage social stofbehandling og udlicitere substitutionsbehandling, dvs. den medicinske behandling af stofafhængighed. Da en tæt sammenhæng mellem social behandling og substitutionsbehandling er nødvendig for at sikre borgerne den bedst mulige behandling, indstilles til Social og sundhed at anbefale en hjemtagelse af substitutionsbehandlingen. Sagen belyser, hvordan substitutionsbehandling kan hjemtages, hvorfor og med hvilken forventet økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Hjemtage substitutionsbehandlingen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagsfremstillingen

Byrådet har på mødet 1. februar 2023 besluttet at hjemtage ambulant social stofbehandling og udlicitere substitutionsbehandling (sag nr. 15).

Hvor social stofbehandling er samtaleterapi med behandlerne i rusmiddelcenteret er substitutionsbehandling en lægeordineret medicinsk behandling for stofafhængige borgere, hvor heroin (opioid) erstattes med medicin, for eksempel metadon. Se bilag 1 for mere uddybende beskrivelse af substitutionsbehandling og social stofbehandling.

Administrationen har på baggrund af Byrådets beslutning undersøgt mulige modeller for udlicitering af substitutionsbehandlingen. Jævnfør servicelovens §101 er der krav om, at der skal tilbydes social behandling til borgere i forbindelse med substitutionsbehandling. Udlicitering vil give mulighed for et samarbejde mellem de to behandlinger, men det er Administrationens vurdering, at en hjemtagelse af substitutionsbehandlingen sammen med den sociale stofbehandling giver de bedste forudsætninger for at indfri servicelovens krav og skabe et sammenhængende rusmiddeltilbud.

Sagen har derfor til formål at belyse:

 • hvordan substitutionsbehandling kan hjemtages og leveres sammen med den sociale stofbehandling
 • fordele og ulemper ved hjemtagelse af substitutionsbehandling
 • den forventede økonomi.

Beskrivelse af hjemtagelse af substitutionsbehandlingen

Hvordan hjemtages substitutionsbehandlingen?:

 • Substitutionsbehandling leveres i et samlet kommunalt stofbehandlingstilbud sammen med social stofbehandling. Kapaciteten i det sociale stoftilbud skal derfor opjusteres med yderligere lægeressourcer. Herudover skal der anvendes sundhedsfaglige ressourcer i forbindelse med medicinudlevering. Disse ressourcer er i forvejen planlagt til at være i det sociale stoftilbud.
 • Udlevering af substitutionsmedicin vil ske på tidspunkter forskudt af øvrig behandling og åben modtagelse.

Fordele:

 • Borgerne kan få social stofbehandling og substitutionsbehandling samme sted.
 • Samarbejde, koordinering og sparring er mulig mellem den lægelige behandling og den sociale behandling. Det kommunale stoftilbud kan dermed levere det bedst mulige motivationsarbejde, en helhedsorienteret indsats og opnå de bedste resultater.
 • Substitutionsbehandlingen leveres med en fast bemanding for et spænd på 30-40 borgere baseret på tidligere års erfaringer med antallet af borgere. Dermed vil kun medicinudgifterne være aktivitetsbestemte, og der vil dermed være en høj grad af kontrol over omkostningerne selv ved udsving i antallet af borgere på substitutionsbehandling.

Ulemper:

 • Hjemtagelse af substitutionsbehandling vil medføre øgede krav og specialiseret tilsyn via Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forventet økonomi:

Driftsomkostninger: Forventeligt 0,9 mio. kr./året fordelt på lægetimer i stoftilbuddet og indkøb af substitutionsmedicin:

 • Læge: Forventeligt 600.000 kr./året
 • Medicinudgifter: Forventeligt 300.000 kr./året (baseret på forventning om stigende medicinpriser)

Forventet, samlet budgetresultat for rusmiddelområdet ved hjemtagelse af substitutionsbehandling: Sammenholdes driftsomkostningerne for substitutionsbehandling på de 0,9 mio. kr./året med de øvrige forventede udgifter på rusmiddelområdet, forventes et samlet forbrug på området på 10,02 mio. kr. Da budgettet for 2024 er 10,4 mio. kr., er der ved hjemtagelse af substitutionsbehandling tale om et forventet mindreforbrug på den samlede ramme på 0,38 mio. kr./året (se bilag 2).

Da der er stor usikkerhed forbundet ved økonomien, vil der blive fulgt tæt op på den faktiske økonomiske udvikling i 2024 af hensyn til budgetlægningen for de følgende år.

Udgifter herudover:

Etableringsudgifter: 0,15 mio. kr. fordelt på:

 • Etablering af undersøgelsesrum i stoftilbuddet: 0,05 mio. kr.
 • Etablering af medicinrum i stoftilbuddet: 0,1 mio. kr.

Disse etableringsudgifter tages med i opgørelsen over de samlede etableringsudgifter for det kommunale stoftilbud.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Hjemtagelse af substitutionsbehandling i 2024 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, og giver ikke anledning til ændringer i budgetgrundlaget for 2024 til 2027.

Bilag

81Beslutning om placering af kommunalt stofbehandlingstilbud

Resume

Byrådet har besluttet at hjemtage den sociale stofbehandling. Det kræver egnede lokaler til etablering af tilbuddet. Denne sag præsenterer indstilling til placering af stofbehandlingstilbuddet på Lundevej 11, herunder fordele og ulemper ved placeringen, estimat af etableringsomkostningerne samt forventet tidsplan for klargøring af lokalerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det kommende stofbehandlingstilbud etableres på Lundevej 11
 2. Bruttoanlægsudgifterne øges med 2,4 mio. kr. i 2024 til etablering af tilbuddet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

Byrådet har besluttet at hjemtage den sociale stofbehandling. Det kræver, at der findes lokaler til etablering af tilbuddet.

Sagen her har til formål at præsentere forslag til etablering af det kommende stofbehandlingstilbud på Lundevej 11, hvor der i dag er mødelokaler til Rådhuset og et tillidsrepræsentant-kontor.

Sagen præsenterer først fordele og ulemper ved placeringen, herefter de forventede etableringsomkostninger og endelig præsenteres tidsplan for klargøring af lokalerne.

Fordele og ulemper ved Lundevej 11

Fordele ved placeringen:

 • Bygningen ligger centralt i Frederikssund by og kan størrelsesmæssigt rumme de ønskede funktioner
 • Bygningen ligger for sig selv, og der kan etableres en relativt ugeneret adgang
 • Den tætte fysiske nærhed til Rådgivningshuset i nabohuset (Lundevej 13) understøtter samarbejdet med myndighed/visitation
 • Den relative fysiske nærhed til leverandøren af alkoholbehandling (Kilde Alle 22 – 800 meter på gåben) understøtter samarbejdet mellem stof- og alkoholbehandlingen
 • En analyse af anvendelsen af mødelokalerne på Lundevej 11 fra august 2023 har vist, at der er mulighed for, at mødeaktiviteten kan rummes i Rådhusets øvrige mødelokaler
 • Kun en enkelt medarbejder skal flyttes for at frigøre lokalerne til stofbehandling.

Ulemper ved placeringen:

 • Der kan komme udfordringer med frie parkeringspladser på parkeringsarealet tættest på bygningen, da pladsen bl.a. anvendes af medarbejdere på Lundevej 9 og borgere og medarbejdere på Lundevej 13.

Etableringsomkostninger

De samlede etableringsomkostninger for etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11 estimeres til 2,4 mio. kr. for ombygning og inventar:

 • Ombygning af Lundevej 11: 1.958.164 kr.
 • Inventar til Lundevej 11 (IT, møbler, medicinrum, kølerum): 450.000 kr.

Etableringsomkostningerne (anlægsudgifter) indarbejdes i budget 2024.

Tidsplan

Med en forventet politisk beslutning i Byrådet 30. august vil man med de nødvendige tilladelser kunne forvente, at stofbehandlingstilbuddet kan slå dørene op april 2024. Blandt andet skal socialtilsynet godkende lokalerne før ibrugtagning. Tilsynet har oplyst en sagsbehandlingstid på 3 måneder. Tidsplanen forudsætter, at tilsynets sagsbehandling kan påbegyndes ved indsendelse af projekttegninger for de endelige lokaler og dermed inden, at lokalerne står helt færdige.

Indtil det kommunale stoftilbud kan gå i drift, kan aftalen med den private leverandør, der i dag varetager opgaven med stofbehandling, forlænges.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsmidler i budget 2024 til projektet i nærværende sag. Hvis punkt 2 i indstillingen vedtages, vil det medføre yderligere udgiftspres på 2,4 mio. kr. på bruttoanlægsrammen for 2024. Kommunens bruttoanlægsbudget for 2024 forventes at udgøre 184.4 mio. kr., hvilket er 27,7 mio. kr. større i forhold til udmeldt bruttoanlægsramme fra staten på 156,6 mio. kr.

82Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.