Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 18. januar 2024

Mødelokale F 13 kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Maibritt Møller Nielsen (D) fraværende på dagens møde.

2Beslutning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2024

Resume

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om fordelingen af § 18-puljen for 2024.

Efter lov om Social Service er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter.

Centerchef for Kultur, Fritid og Ungeliv Anders Munch Skovgren og frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltager under punktets behandling

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Beslutte fordelingen af §18-puljen for 2024.

Beslutning

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende; Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune kan der ansøges om tilskud via §18-puljen én gang årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november for det kommende års budget.

Forud for ansøgningsfristen har udvalget Social- og Sundhed afholdt det årlige dialogmøde med de frivillige sociale foreninger, hvor bl.a. kriterierne og rammerne for §18- puljen er blevet gennemgået.

Efter lov om Social Service §18 er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod:

 • Forebyggelse af sociale problemers opståen.
 • Styrkelse af det sociale netværk.
 • Inddragelse af borgerne i løsning af sociale problemer.

Det er en forudsætning for tildeling af midlerne, at indsatsen/aktiviteten foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune.

Ligeledes er det en forudsætning for at opnå støtte, at indsatsen er rettet mod særligt sårbare borgere i kommunen, herunder eksempelvis de svageste medborgere med et ringe netværk indenfor nedenstående kriterier:

 • Aktiviteter, der virker forebyggende i forhold til sociale problemer
 • Støtte til frivillige sociale foreninger
 • Rådgivning og telefonkæder
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner og ledsageordninger på frivillig basis
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Væresteder og beskyttede aktivitetscentre.

Indsatsområderne for frivillige sociale aktiviteter i 2024 er vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget, og er især rettet mod følgende indsatsområder i vilkårlig rækkefølge:

 • Flygtninge og indvandrere
 • Aktiviteter på tværs af generationer
 • Sindslidende og handicappede
 • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
 • Seniorer og ældre
 • Borgere med risiko for, eller har let nedsat fysisk – eller psykisk funktionsevne, samt ved lettere sociale problemer.

Ligeledes er det et krav, at den frivillige indsats skal være kernen i aktiviteten.

Behandling og godkendelse af ansøgninger for 2024:

Administrationen har i alt modtaget 49 ansøgninger for puljen 2024, hvoraf der samlet ansøges om 1.101.978 kr. På budgettet er afsat 523.307 kr.

Administrationen afviser to ansøgninger. De to ansøgninger opfylder ikke de gældende rammer og kriterier for § 18-puljen.

Dermed er der 47 ansøgninger til behandling, hvor der samlet ansøges om 1.051.978 kr. Administrationen har anvendt en fordelingsnøgle, så foreningerne alle modtager den samme andel (procent) uanset ansøgt beløb.

Administrationens indstilling forelægges på udvalgsmødet.

Vedlagt sagen er overbliksskema over ansøgninger, herunder kort beskrivelse af aktiviteten, formål, målgruppe, ansøgt beløb mv.

Social- og Sundhedsudvalg godkendte den 12. august 2019 sag nr. 73 ændringerne for de nu gældende rammebetingelser for det frivillige sociale arbejde, herunder kriterierne for anvendelse af puljemidlerne. Disse er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed;

Rådet synes, der er en stor mangfoldighed blandt ansøgningerne, som er rettet mod mange forskellige målgrupper. Der er dog også et vist sammenfald mellem aktiviteterne på tværs af foreninger. Det vidner om et stort engagement fra frivillige i Frederikssund kommune. Rådet er naturligvis særlig interesseret i at støtte op om ansøgninger rettet mod handicappede/sindslidende samt borgere med nedsat funktionsevne (fysisk såvel som psykisk) og udsatte borgere men ønsker ikke at kommentere de enkelte ansøgninger.

Rådet kan konstatere, at der igen i år ansøges om dobbelt så mange midler, som der er afsat i budgettet., hvilket viser noget om omfanget af det frivillige arbejde i Frederikssund og behovet for finansiering af sociale aktiviteter. I den forbindelse kan det nævnes, at for mange foreninger er kommunens § 18-pulje den eneste mulighed for at igangsætte relevante sociale aktiviteter for sårbare borgere.

Rådet bemærker, at der er lagt op til at yde tilskud efter en fordelingsnøgle – og vi skal derfor henlede opmærksomheden på, at foreninger, der har flere ansøgninger, risikerer at blive tilgodeset fremfor foreninger, der har valgt at samle deres aktiviteter i en ansøgning.

For Handicaprådet er det vigtigt at sikre, at den anvendte fordelingsnøgle resulterer i en retfærdig fordeling blandt de mange foreninger, så alle får ens vilkår for at søge puljen.

Endelig vil Rådet opfordre til, at kriterierne for tildeling (herunder fordelingsnøglen) bliver kendt af foreningerne på forhånd.

Økonomi

Fordeling af § 18-puljen for 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet tildelingen sker inden for det afsatte budget på 523.307 kr.

Bilag

3Orientering om ændret tidsplan for flytning af tandklinik til Frederikssund Hospital og ombygning af lokaler på Ådalens Skole

Resume

Byrådet besluttede 26. april 2023 at flytte tandklinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital i 2024 (sag nr. 75) og at oprette fire klasselokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalens Skole til brug ved starten af skoleåret 2024/25 (sag nr. 76). I denne sag orienteres om ændring af tidsplanen for de to anlægsprojekter, idet ombygning af hospitalets lokaler til tandklinik påbegyndes tre måneder senere end planlagt på grund af forsinkelser i opstartsfasen. Det betyder, at ombygningen af lokaler på Ådalens Skole ligeledes udskydes. Lokalerne forventes at stå klar til indretning i december 2024. Skolens ledelse er orienteret, og skolen har en plan, som gør det muligt at håndtere forsinkelsen. Social og sundhed, Skole, klub og SFO samt Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om den ændrede tidsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO og Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 10. januar 2024, pkt. 5:

Anbefales.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 26. april 2023 at flytte tandklinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital i 2024 (sag nr. 75) og at oprette fire klasselokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalens Skole, som kan tages i brug ved skoleåret 2024/25s begyndelse (sag nr. 76).

Frederikssund Kommune har i opstartsfasen vedrørende flytning af tandklinikken til hospitalet haft dialog med Region Hovedstaden om lokaler til klinikken, lejeaftale og plan for indretning af lokaler. Opstartsfasen tog længere tid end oprindeligt forventet på grund af mindre ændringer i, hvilke lokaler Frederikssund Kommune kunne leje og afklaring af vilkår i forbindelse med leje og adgang til lokaler på Frederikssund Hospital. Det betyder, at ombygningen af hospitalets lokaler til tandklinik påbegyndes tre måneder senere end planlagt. Kliniklokalerne forventes klar til indretning og installering af udstyr ultimo maj 2024. Klinikken kan tage i mod børn og unge i juni måned.

For Ådalens Skole betyder forsinkelsen, at ombygningen af tandklinikkens fraflyttede lokaler først kan påbegyndes i juni/juli 2024. I den oprindelige tidsplan var det forudsat, at ombygningen skulle påbegyndes medio maj 2024 (jf. sag nr. 76). Byggeudvalget, som består af skoleleder og medarbejdere fra skolen samt den byggefaglige projektleder fra Center for Ejendomme og IT, har besluttet at der i ombygningsprojektet nedlægges to kontorer, og at der i stedet indrettes et grupperum samt fire klasselokaler. De nye lokaler forventes først at stå klar til indretning i december 2024, da der skal tages hensyn til sommerferien. Den opdaterede tidsplan for begge anlægsprojekter ses i bilag.

Ådalens Skole forventer færre elever til skolestart i skoleåret 2024/25 på grund af de ændringer i skoledistriktsgrænsen, som Byrådet vedtog 30. august 2023 (sag nr. 137). Det er derfor muligt for skolen at håndtere forsinkelsen, og det vil ske ved at benytte samme plan for brug af de eksisterende lokaler, som ved indskolingsstart i 2023. Skolen er orienteret om forsinkelsen.

Inddragelse

Skolebestyrelsen er orienteret om processen, og administrationen har dialog med skoleledelsen om den videre plan for ombygningen.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed;

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Drift

Center for Økonomi bemærker, at i forhold til tildelingen af ressourcer til Ådalens Skole for skoleår 24/25 håndteres dette i sagen vedr. ressourcetildelingen for kommende skoleår, som Skole, klub og SFO præsenteres for marts 2024.

Anlæg

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de tidsmæssige ændringer i anlægsplanen sker indenfor 2024.

Bilag

4Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Referat fra møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. november 2023 er vedlagt til orientering
 • Tilsynsrapport for Bofællesskabet Møllehaven vedlagt
 • Tilsynsrapport for Parkteatret vedlagt.
 • Tilsynsrapport for Klub Stjerneskud vedlagt
 • Tilsynsrapport fra Bofællesskabet Lykke Marie vedlagt
 • Referat for møde i KLU den 14.12.23 er vedlagt til orientering.
 • Referat for møde i KLU med politisk deltagelse den 14.12.23 er vedlagt til orientering.
 • Tilsynsrapport AKU Center Ejegod vedlagt
 • Ankestyrelsens udtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område er vedlagt som bilag.

Bilag

5Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.