Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 07. marts 2024

Byrådssalen kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

13Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Therese Hejnfelt (C) med afbud

14Beslutning om det fortsatte arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde

Resume

I denne sag forelægges Taskforce Handicaps afsluttende statusrapport på det specialiserede voksenområde til orientering. Ifølge statusrapporten er Frederikssund Kommune godt på vej til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen. Det er således lykkedes gennem det seneste års omfattende og målrettede arbejde at løfte kvaliteten af sagsbehandlingen på området. I sagen fremlægges derudover en opdateret procesplan for det videre arbejde med udviklingsplanen for kvalitet i sagsbehandlingen, der løber til og med 2024.

På mødet vil leder af Afdeling for Voksenstøtte Mette Marie Juul Kristensen, faglig koordinator i Afdeling for Voksenstøtte Henriette Bloch, jurist Stine Jacobsen og projektleder Birgitte Gren Brodersen deltage.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Statusrapporten fra Taskforce Handicap tages til efterretning.
 2. Godkende den reviderede handleplan for udviklingsplanen på det voksenspecialiserede myndighedsområde 2022-2024 (Bilag 3).

Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Godkendt med forbehold for at Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet på grund af den korte tidsfrist ikke har indsendt høringssvar. Evt. høringssvar fra de to råd vedhæftes meddelsespunktet til næste udvalgsmøde.

Fraværende; Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune besluttede i 2022 at igangsætte en 3-årig udviklingsperiode for at styrke den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen i Afdeling for Voksenstøtte. Frederikssund Kommune ansøgte derfor om og fik bevilget et 2-årigt analyse-, udviklingsforløb gennem Taskforce Handicap fra Social- og Boligstyrelsen, VISO og Ankestyrelsen (sag nr. 36, marts 2021). Taskforcens analyse- og udviklingsforløb er afsluttet med en statusrapport, modtaget 4. marts 2024.

Afdeling for Voksenstøtte fortsætter udviklingsarbejdet i 2024.

Frederikssund Kommunes arbejde med at udvikle den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen, herunder forankre ændrede arbejdsgange i relation til sagsbehandlingen, foregår i regi af ’Udviklingsplan for det specialiserede voksenområde 2022-2024’. Udviklingsplanen blev udarbejdet i forbindelse med Taskforce Handicaps analyserapport af sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet i foråret 2022 og godkendt af Social og sundhed på møde 2. juni 2022 (sag 60). Arbejdet med at udvikle den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen fortsætter i henhold til udviklingsplanen indtil udgangen af 2024.

Det videre udviklingsarbejde for 2024 fremgår af det opdaterede skema ’Handleplan for udviklingsplanen på det voksenspecialiserede myndighedsområde’ (Bilag 3). Skemaet har været anvendt som afrapporteringsdokument til det politiske niveau under forløbet med Taskforce Handicap. I skemaet er Taskforcens konkrete anbefalinger fra deres afsluttende statusrapport indarbejdet, så det tydeligt fremgår hvornår og hvordan afdeling for Voksenstøtte arbejder med de forskellige emner.

I 2023 deltog Afdeling for Voksenstøtte tillige i Social- og Boligstyrelsens arbejde med at udvikle og implementere et fælleskommunalt redskab til ledelsestilsyn/sagsgennemgang. Ledelsestilsynet er et registreringsark, der anvendes til systematisk at undersøge kvaliteten af sagsbehandlingen. Arket giver ledelsen et bedre redskab til at følge, vurdere og udvikle kvaliteten af den konkrete sagsbehandling. Resultaterne anvendes aktivt til planlægning af den fortsatte kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere og til en prioritering af udviklingsindsatser.

Resultatet af afdelingens samlede ledelsestilsyn indgår i den årlige statusrapport ’Ledelsesinformation for det voksenspecialiserede område’, som fremlægges hvert år i juni måned for medarbejdere, administration og Social og sundhed.

Det er på den baggrund Administrations vurdering, at Taskforcens anbefalinger i statusrapporten vil blive imødekommet inden udgangen af 2024, hvor udviklingsplanen forventes af være gennemført.

Statusrapporten har undersøgt 12 sager fra foråret 2023.

Statusrapporten vurderer det samlede udviklingsarbejde, som afdeling for voksenstøtte har gennemført for en periode på 14 måneder, fra maj 2022 til juli 2023. Rapporten giver samtidig en juridisk og socialfaglig analyse af de styrker og udfordringer, der ses i 12 sager, hvor der er truffet afgørelse og/eller gennemført en opfølgning i løbet af foråret 2023.

Taskforce opstillede en række kriterier for de sager, der skulle indgå i målingen af kvaliteten af den konkrete skriftlige sagsbehandling. Det var ikke muligt for Afdeling for Voksenstøtte at opfylde alle kriterierne.

Den primære årsag er, at afdelingen modtager relativt få nye sager inden for handicapområdet i en samlet periode på 4 måneder, samt at der skulle være tale om afslagssager, som samtidig ikke var påklaget til Ankestyrelsen. Der har været dialog med Taskeforcen om udfordringen med at finde sager, der opfyldte kriterierne, samt at sagsmålingsperioden lå på et tidspunkt, hvor den fulde effekt af udviklingsindsatserne endnu ikke har vist sig. På denne baggrund var det det muligt at udvælge og indsende i alt 12 sager.

Frederikssund Kommunes udviklingsplan for kvaliteten på det specialiserede voksenområde løber til udgangen af 2024, hvorfor den fulde effekt af udviklingsindsatserne endnu ikke kan ses i Taskforcens statusrapport.

Taskforcen vurderer at sagsbehandlingspraksis er forbedret siden 2021

Hvor taskforcen i deres indledende analyserapport, baseret på gennemgang af sager fra 2021, konkluderede, at Frederikssund Kommune var på vej til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen; så er det nu taskforcens overordnede vurdering, at kommunen, midtvejs i udviklingsperioden, samlet set er godt på vej. Det er således lykkedes på det første år af det omfattende og målrettede udviklingsarbejde at løfte kvaliteten af sagsbehandlingen på det voksenspecialiserede område.

Administrationen har oplevet et godt og frugtbart samarbejde med Taskforcen i udviklingsperioden og ser frem mod at fortsætte udviklingsarbejdet på baggrund statusrapportens anbefalinger.

Taskforcen har delt statusrapporten op i syv temaer. I det følgende gives et kort resume af vurderingerne inden for de syv temaer. Herunder områder hvor taskforcen vurderer, at der er sket en positiv udvikling, samt områder som kommunen skal have opmærksomhed på det i fortsatte udviklingsarbejde.

Temaerne Politik og strategi, Faglig ledelse og sparring samt Ledelsesinformation og styring

I forhold til disse temaer vurderer Taskforcen, at Frederikssund Kommune er langt i forhold til de strukturelle rammer, der skal understøtte en god kvalitet i sagsbehandlingen. Kommunen har opstillet konkrete mål for voksenhandicapområdet i forbindelse med udarbejdelsen af politikker, strategier, kompetenceudviklingsplan og strategi for ledelsesinformation og kommunen følger disse. De strukturelle rammer danner grundlag for at medarbejderne kan lave sagsbehandling af en god kvalitet. På den baggrund kommer der ikke nye eller konkrete anbefalinger til emnerne Politik og strategi, Faglig ledelse og sparring samt Ledelsesinformation og styring i statusrapporten.

Temaerne Handleplan og bestilling, Opfølgning på indsatsen samt Helhed og sammenhæng

I forhold til disse temaer vurderer Taskforcen, at Frederikssund Kommune er godt på vej til at sikre en mere struktureret og ensartet praksis for sit arbejde. Det bemærkes, at der er sket en udvikling fra sagsmålingen i efteråret 2021 til sagsmålingen fra foråret 2023.

Taksforcens anbefaler, at kommunen arbejder videre med at tydeliggøre sammenhængen til andre sociale indsatser fra andre afdelinger i borgernes handleplaner. Kommunen skal tillige blive endnu bedre til at sætte nogle mål sammen med borgerne, der er endnu mere retningsgivende for indsatsen. Derudover anbefales det, at kommunen arbejder videre med at opdatere arbejdsgange for opfølgning på borgersager, der ikke forløber som planlagt.

Taskforcen ser en tydelig forbedret praksis for overgangen fra barn til voksen med relevant vejledning af den unge og familien. Sagsbehandlingen er tilrettelagt således, at kommunen og den unge udarbejder en plan for den unge i alderen 16,5 år til 18 år. Desuden arbejder kommunen på at etablere et overblik over unge, der forventes at overgå fra familieområdet til voksenhandicapområdet. Taskforcen ser flere eksempler på skriftlige arbejdsgange og konkrete samarbejder på tværs af kommunens afdelinger, der tjener til at koordinere indsatsen omkring borgeren.

Taskforcen anbefaler, at kommunen arbejder videre med at styrke praksis for oplysning og begrundelse af og i sagerne, da det vil medvirke til at understøtte både helhedssynet i sagerne samt det tværfaglige samarbejde. Samtidig bør praksis for, hvordan sagsbehandlerne dokumenterer det tværfaglige samarbejde i fagsystemet Cura, styrkes.

Temaet Udredning, vurdering og afgørelse

I forhold til dette tema vurderer Taskforcen, at Frederikssund Kommune er på vej til at sikre en hensigtsmæssig praksis for sit arbejde. Det bemærkes, at der er sket en positiv udvikling på områderne borgerinddragelse, udredning, sagsbehandlers vurdering og anvendelse af Voksenudredningsmetoden til udredning af borgernes støttebehov siden sidste sagsmåling i 2021.

Taskforcen anbefaler, at kommunen arbejder videre med at styrke praksis for oplysning og begrundelse af sagerne. Herunder at styrke den skriftlige begrundelse i afgørelser med udgangspunkt i kvalitetsstandarder.

Kommunen skal fortsat sikre, at der er opmærksomhed på borgerens evne til at give samtykke og inddrage familieretshuset rettidigt, så alle de formelle regler om flytning til fx et bosted, hvis borgeren ikke selv kan give samtykke, overholdes. Dette er også selvom der er mundtligt samtykke fra værge/borger til flytning. Kommunen skal tillige sikre, at borgeren altid er vejledt skriftligt om frit valg af et længerevarende botilbud, uagtet at valget af botilbud følger borgers/værges mundtlige ønske.

Kommunen skal fortsat sikre kompetenceudvikling af medarbejderne omkring begrundelser for støttebehovet til personlig og/eller praktisk støtte og socialpædagogisk støtte i en afgørelse om botilbud. Inden indflytning i et botilbud skal borgeren kende til den støtte, de kan forvente fra botilbuddet. Dette skal fremgå af den skriftlige afgørelse. Det er i disse år en ændring af praksis på baggrund af et landsdækkende fokus fra Ankestyrelsen.

Kommunen skal sikre, at alle borgerne orienteres skriftligt om at sagsbehandlingstiden er overskredet. Taskforcen fandt i 3 sager, at sagsbehandlingsfristen var overskredet, og i 2 sager var borgerne ikke orienteret skriftligt om, at sagsbehandlingsfristen var overskredet.

Taskforcen har bedt Afdeling for Voksenstøtte om at opdatere klagevejledningen, så det præciseres at borgerne også kan klage mundtligt ved fremmøde i kommunen. Klagevejledningen er opdateret pr. 4. marts 2024.

De næste skridt i udviklingen handler om udredning, vurdering og afgørelse.

Afdeling for voksenstøtte gennemfører i 2024 et større udviklingsforløb vedrørende temaerne udredning, vurdering og afgørelse. Forløbet igangsættes i marts måned i forbindelse med at IT- fagsystemet Cura fremover kan understøtte medarbejdernes anvendelse af den faglige voksenudredningsmetode VUM 2.0. Både sagsbehandlere og medarbejdere i de sociale tilbud i Frederikssund Kommune vil modtage undervisning i VUM 2.0. Både hver for sig og sammen. Dermed sikres at både medarbejdere fra Afdeling for Voksenstøtte og fra de sociale tilbud har samme forståelse for den faglige metode, samt at Cura anvendes på en måde, så borgers støttebehov, mål fremgår tydeligere, så der skabes en bedre sammenhæng i borgerforløbene.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Orientering om Taskforce Handicaps afsluttende statusrapport på det specialiserede voksenområde samt fortsat arbejde med at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen i Afdeling for Voksenstøtte har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det fortsatte arbejde forudsættes afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

15Orientering om åbning af Stofrådgivningen Frederikssund Kommune

Resume

Byrådet har besluttet at hjemtage den sociale og medicinske stofbehandling. Stofrådgivningen Frederikssund Kommune slår efter planen dørene op 1. maj 2024. Stofrådgivningen tilbyder rådgivning og behandling til borgere fra 15 år og opefter med et problematisk forbrug af stoffer. Tilbuddet er placeret på Lundevej 11 i Frederikssund, hvor der afholdes åbningsreception for medarbejdere, borgere, samarbejdspartnere og byråd 29. april kl. 15.00-17.00.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

Byrådet har besluttet at hjemtage den sociale og medicinske stofbehandling. Byrådet har i den forbindelse afsat midler til klargøring af lokaler til tilbuddet på Lundevej 11, 3600 Frederikssund.

Håndværkerne er nu godt i gang på Lundevej 11 og sagen her har til formål at orientere om forventet åbning af Stofrådgivningen Frederikssund Kommune 1. maj 2024 med åbningsreception 29. april 2024.

Stofrådgivningens indhold, målgruppe og åbningstider

Stofrådgivningen Frederikssund Kommune tilbyder vejledning og målrettet støtte til borgere i Frederikssund Kommune, der har problemer med stoffer og ønsker hjælp til at ændre sine vaner.

Tilbuddets målgruppe er borgere fra 15 år og opefter. Behandlingens indhold tilrettelægges afhængig af den enkelte borgers personlige mål og behov. For de unge under 30 år vil der være et særligt fokus på metoder målrettet de unge. Et fokus vil også være at fastholde de unge i behandlingsforløbet bl.a. via gavekort.

Stofrådgivningen tilbyder behandlingssamtaler mandag-fredag. Åbningstiderne for personligt fremmøde uden forudgående aftale vil være:

Mandag: 13.00-15.30

Onsdag: 13.00-15.30

Torsdag: 14.00-17.00

Der vil herudover være medicinudlevering mandag og tirsdag kl. 9.00-10.30.

For at gøre tilbuddet så tilgængeligt som muligt vil borgerne også kunne få samtaler eller råd og vejledning online.

Organisatorisk er Stofrådgivningen Frederikssund Kommune placeret under Ungekontakten i Center for Job og Rådgivning. Ud over afdelinger i Center for Job og Rådgivning samarbejdes også tæt med Familieafdelingen, bosteder, SSP, forebyggelseskonsulenter, gadeplansteam osv.

Borgere overdrages fra Novavi

Frederikssund Kommunes aftale med Novavi om levering af substitutionsbehandling og social stofbehandling er opsagt pr. 30. april 2024. Det betyder, at alle borgere, der i dag modtager substitutionsbehandling hos Novavi, automatisk overgår til behandling i Stofrådgivningen Frederikssund Kommune fra 1. maj 2024. De borgere, der i dag kun modtager social stofbehandling, overdrages løbende fra 1. maj 2024 ud fra en individuel vurdering. Borgerne er informeret på fysiske møder og i skriftligt informationsmateriale om overgangen, som borgerne har taget positivt imod.

Novavi fortsætter med at levere alkoholbehandling til borgere i Frederikssund Kommune.

Stofrådgivningens bemanding

Stofrådgivningen består af et team på fem medarbejdere: en sundhedsfaglig medarbejder, tre socialfaglige medarbejdere og en teamkoordinator. Herudover er en læge og en psykiater tilknyttet tilbuddet på konsulentbasis.

Bemandingen af tilbuddet er fastlagt på baggrund af det forventede antal pladser i tilbuddet til henholdsvis substitutionsbehandling jf. sundhedslovens §142 og social stofbehandling jf. servicelovens §101 og §101a.

Teamkoordinatoren er allerede ansat i projektfasen. Resten af teamet indfases gradvist med ansættelse af de to første medarbejdere 1. april og de sidste to 1. maj.

Åbningsreception 29. april 2024 kl. 15.00 – 17.00

Der afholdes åbningsreception for Stofrådgivningen Frederikssund Kommune 29. april 2024 kl. 15.00-17.00.

Programmet er:

 • kl. 15.00: Borgmester Tina Tving Stauning (A) byder velkommen og holder tale i forbindelse med åbningen af Stofrådgivningen Frederikssund Kommune
 • kl. 15.10: Formanden for Social og sundhed Anne Sofie Uhrskov (V) holder tale
 • kl. 15.20: Teamkoordinator for Stofrådgivningen Frederikssund Kommune Karsten Brøndmark fortæller om tilbuddets indhold

Alle borgere, politikere, medarbejdere i relevante afdelinger og eksterne samarbejdspartnere (politi, kriminalforsorgen, læger, psykologer, psykiatri, Novavi, Campusrådet m.fl.) inviteres.

Receptionen afholdes i Stofrådgivningens lokaler på Lundevej 11 og på det tilstødende udendørsareal.

Inddragelse

Samarbejdspartnere (politi, kriminalforsorgen, læger, psykologer, psykiatri, Campusrådet, Novavi m.fl.) informeres om indhold i og åbning af det nye tilbud.

Borgere, byråd, samarbejdspartnere og medarbejdere inviteres til åbningsreception 29. april 2024.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning og hilser den lokale forankring velkommen.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning at det er positivt, at behandlingens indhold ”skræddersyes” til den enkelte borgers personlige mål og behov – herunder at der er særlig fokus på metoder, der er målrettet de unge. Rådet vil gerne understrege, at det er vigtigt

med en helhedsorienteret tilgang, som tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation frem for at se isoleret på stofmisbruget – og vi går ud fra, at det er det, der menes med udtrykket ”social og medicinsk stofbehandling”?

Økonomi

Orientering om hjemtagelse af den sociale og medicinske stofbehandling samt om åbningsreception på tilbuddets lokation på Lundevej 11 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter forudsættes dækket af nuværende budget.

16Orientering om status på implementering af handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet

Resume

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Som led af implementering af sundhedspolitikken vedtog Omsorg og ældre i marts 2023 handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet (sag nr. 21). I denne sag gives Omsorg og ældre og Social og sundhed en status på implementeringen af handleplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. december 2021 (sag nr. 372) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Politikken danner rammen for, hvordan kommunen vil arbejde med sundhed i perioden 2022-26. Den realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer, prioriterer indsatser og sætter relevante effektmål. Der er vedlagt et overblik over vedtagne handleplaner under sundhedspolitikken.

Handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet blev godkendt i Omsorg og ældre den 9. marts 2023 (sag nr. 21). Den ses i bilag 2. Den har til formål at skabe endnu bedre sammenhæng og kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet, og skal samtidig være med til at sikre, at Frederikssund Kommune bliver bedre rustet til den stigning i antallet af ældre, som vi ser ind i over de næste mange år. Handleplanen hænger således også tæt sammen med ældrestrategien Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv, der blev godkendt i Byrådet 22. november 2023 (sag nr. 203).

Handleplanen tager udgangspunkt i borgerens vej gennem sundhedsvæsenet fra den første indlæggelse på hospitalet til livets afslutning. Der fokuseres ikke på enkelte sygdomme, men på helheden og det samlede forløb. Planens fire målsætninger stiller skarpt på de forskellige situationer, som kan være særligt udfordrende for borgerens oplevelse af, at vi har ét samlet sundhedsvæsen. De lyder:

 • Vi sikrer, at ældre borgere længst muligt kan klare sig selv i eget hjem.
 • Vi forebygger, at borgerne bliver indlagt på hospitalet.
 • Vi samarbejder på tværs for at skabe sammenhængende forløb for borgerne.
 • Vi understøtter en værdig afslutning på livet.

Overordnet set er der arbejdet med de fleste af indsatserne i handleplanen, siden den blev vedtaget i foråret 2023. Eksempler på indsatser er:

 • Der har været særligt fokus på triage i Døgnplejen, på Rehabiliteringsafdelingen og omsorgscentrene i 2023. Triage er en metode, hvor borgernes helbredstilstand vurderes ud fra nogle fastlagte kriterier. Redskabet understøtter en tværfaglige dialog på de enkelte arbejdspladser og sikre en systematik i gennemgangen af borgernes helbred, der i sidste ende mindsker risikoen for, at tegn på sygdom overses.
 • Der er opstartet et samarbejde mellem Forebyggelse og Træning og kommunens frivillighedskonsulent for at bygge bedre bro til foreningslivet. Der vil blive gennemført en række prøvehandlinger i 2024.
 • Der er udarbejdet en pjece om den sidste tid til borgere, der er døende og deres pårørende. Pjecen forsøger at forberede dem på det, der kommer til at ske og at svare på nogle af de spørgsmål, de måtte have. Samtidig giver den nogle forslag til, hvordan man som pårørende kan lindre og skabe velvære.
 • Der er i 2023 gennemført et projekt den digitale løsning Exorlive Assistant, der kan understøtte træningen ved hjemmebesøg. Nu samles der op på erfaringerne med afprøvningen. På den baggrund etableres en permanent model for den fremadrettede brug af ExorLive-løsningen.

I bilag 3 ses en status for alle indsatserne. I forhold til indikatorerne, bemærkes det, at der endnu ikke kan trækkes data fra 2023 i de nationale databaser. Desuden gøres opmærksom på, at flere af indsatserne først er igangsat i andet halvår at 2023 og derfor ikke afspejles i data for 2023.

Inddragelse

Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet inddrages løbende i udviklingen og implementeringen af de enkelte indsatser i handleplanen. Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Orientering om status på implementering af handlingsplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet.

Opfølgningen viser i den korte periode, 2022 til 2023, der er registreret data fra, at det tværfaglige samarbejde afføder resultater i den rigtige retning.

Af resultater ses færre med behov for plejeboliger, færre, der modtager rehabilitering. Der forebygges ved netop det tværgående samarbejde mellem visitation, hjælpemidler i døgnplejen, herunder teknologiske hjælpemidler, f.eks. monitorering i hjemmet, Således kan der gribes forebyggende ind og hindres indlæggelser. Færdigbehandlede i hospitalssenge er dalet fra 2,5 pr dag i 2022 til 0,8 pr dag i 2023. Desuden bygges bro til foreningslivet, så livskvalitet ved deltagelse kan bevares.

Mål 1: Længst muligt i eget hjem.

Det oplyses, at der fra 2022 til 2023 er sket et fald fra 1,5 pct. til 1,2 pct. visitering af borgere +65 til plejebolig.

Seniorrådet er enig i, at dette er en positiv udvikling, hvis dette ikke udelukkende skyldes en stramning af visiteringen til plejebolig.

Seniorrådet ser også skærpelsen af det tværgående fokus på rehabilitering som en positiv udvikling og ser frem til at se resultaterne af denne skærpelse.

Det oplyses, at 12 medarbejdere har gennemgået kursus om velfærdsteknologi. Seniorrådet går ud fra, at midler til anskaffelse af sådan teknologi afsættes i tilsvarende omfang.

Mål 2: Forebygge hospitalsindlæggelse.

Seniorrådet ser det som positiv, at implementeringen af akutfunktionen forventes afsluttet 1. halvår af 2024 og forventer at modtage en status vedrørende denne implementering i løbet af året.

Mål 3: Tværgående sammenhæng.

Der foreligger endnu ingen dokumenterede resultater. Seniorrådet afventer rapportering om sådanne resultater.

Mål 4: Værdig afslutning på livet.

Der foreligger nu en pjece "Den sidste tid".

Seniorrådet finder, at den giver mange gode anvisninger og ser frem til, at den finder vej til de berørte personer, såvel pårørende som plejepersonale.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning med ovenstående kommentarer.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning,at det er en rigtig god idé med de opstillede indikatorer til samtlige målsætninger, der gør det muligt at følge, om målsætningerne nås.

Der tales i bilag 3 (målsætning 1) meget om ”at bygge bro til de frivillige foreninger”. Rådet kunne godt tænke sig at vide, hvordan man forestiller sig at samarbejde med disse og på hvilke områder.

Rådet synes, det er et godt overblik over Sundhedspolitikken og de tilhørende handleplaner og strategier i bilag 1.

Økonomi

Orientering om status på implementering af handleplanen "Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet" har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter forudsættes afholdt indenfor eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

17Orientering om forsøgsprojekt med udvidet støtte til borgere med erhvervet hjerneskade og senfølger efter hjernerystelse

Resume

Sagen orienterer om igangsættelsen af et projekt, der afprøver en tværgående hjerneskadekoordinatorfunktion og en tidlig koordinerende indsats for borgere med senfølger efter hjernerystelse. Formålet med projektet er at forbedre kvaliteten af indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med senfølger efter hjernerystelse. Samtidig skal projektet afhjælpe sårbarheden i den nuværende organisering. Projektet løber fra 1. april til 31. december 2024.

Sagen behandles sideløbende i Social og sundhed og Job, erhverv og kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

Både nationalt og i Frederikssund Kommune observeres flere og mere komplekse borgere med erhvervet hjerneskade.

På landsplan steg antallet af borgere, der lever med en erhvervet hjerneskade med omkring 4000 om året i perioden 2011-2017, der er den seneste opgørelse. Det svarer alt andet lige til 30 flere borgere om året i Frederikssund Kommune. Kommunen kender ikke det samlede antal borgere i Frederikssund Kommune, der lever med en erhvervet hjerneskade.

Antallet af borgere, der udskrives fra hospital til kommune med en genoptræningsplan med diagnosen apopleksi (blodpropper og hjerneblødninger) giver en indikation af, hvor mange komplekse borgerforløb, der er i kommunen. Hvor der i 2022 var 92 borgere steg antallet i 2023 til 111.

Hjerneskadekoordinatoren, der primært har kontakt til borgere i den erhvervsaktive alder, havde i 2022 en koordinerende indsats for 102 borgere, hvoraf 54 var nye. I 2023 var antallet 116 borgere, hvoraf 60 var nye.

Indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade går på tværs af kommunens centre og afdelinger.

Kommunens hjerneskadekoordinatorfunktion er i dag på 34 timer/ugen placeret på én person i stab for Job og Rådgivning. Det er med kun én person en sårbar funktion og funktionen er presset på grund af stigningen i opgaverne.

Borgere med senfølger efter hjernerystelse er ikke en del af den vedtagne målgruppe for hjerneskadekoordinatorfunktionen i Frederikssund Kommune. Hjerneskadekoordinatorfunktionen blev udarbejdet og vedtaget i Center for Social Service i maj 2016 og lagt op som orienteringssag i Sundhedsudvalget i august 2016.

På denne baggrund igangsætter Center for Job og Rådgivning i samarbejde med Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre et projekt, der på den ene side skal afprøve en mere tværgående organisering af hjerneskadekoordinatorfunktionen, og på den anden side effekten af en koordinerende indsats for borgere med senfølger efter hjernerystelse.

Sagen her har til formål at orientere udvalget om formål med projektet og projektets indhold.

Udfordringer med den nuværende organisering

Den nuværende organisering og normering af hjerneskadekoordinatorfunktionen er ikke tilstrækkelig robust til at imødekomme det stigende behov for støtte til borgere med hjerneskader og deres pårørende. Med kun én medarbejder i funktionen er der en betydelig sårbarhed, og det er vanskeligt at opretholde kvaliteten i indsatsen. Samtidig vil inkludering af borgere med senfølger efter hjernerystelse i målgruppen for hjerneskadekoordinatorfunktionen sikre, at denne gruppe af sygemeldte borgere opnår en bedre støtte og vejledning.

Formål med projektet

Projektet har to overordnede formål:

For det første skal projektet afprøve, om en tværgående organisering af hjerneskadekoordinatorfunktionen kan øge kvaliteten af indsatsen for borgerne, forbedre ressourceeffektiviteten og reducere sårbarheden i den nuværende organisering. Ved at fordele funktionen på tre medarbejdere med forskellige faglige fokusområder forventes det, at koordinatorerne vil kunne specialisere sig i borgernes specifikke behov og dermed øge kvaliteten af den leverede støtte.

For det andet har projektet til formål at tilbyde tidlig og systematiseret råd- og vejledning til sygemeldte borgere med senfølger efter hjernerystelse og dermed sikre, at de hurtigst og bedst muligt vender tilbage på studie eller job.

Projektets målgruppe

Projektet retter sig mod to primære målgrupper:

Den første målgruppe omfatter borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade, der hidtil har været målgruppen for hjerneskadekoordinatorfunktionen.

Den anden målgruppe består af borgere i den erhvervsaktive alder med senfølger efter hjernerystelse, hvor senfølger defineres som mere end fire ugers sygemelding som følge af hjernerystelse.

Beskrivelse af indsatsen

Projektet afprøver to indsatser:

1. For det første en tværgående organisering af hjerneskadekoordinatorfunktionen på tre hjerneskadekoordinatorer med hver deres faglige fokus:

 • Hjerneskadekoordinator i Stab for Job og Rådgivning med ansvar for de erhvervsaktive med erhvervet hjerneskade og borgere med følger efter hjernerystelse
 • Hjerneskadekoordinator i Forebyggelse og Træning med et særligt fokus på borgere med genoptræningsplan
 • Hjerneskadekoordinator i Visitation og Hjælpemidler med et særligt fokus på borgere over 65 år og borgere med behov for specialiseret genoptræning

Som i dag vil flest ressourcer være tilknyttet hjerneskadekoordinatoren i Stab for Job og Rådgivning, der vil fungere som den primære hjerneskadekoordinator.

2. For det andet en tidlig og systematisk koordinerende indsats for borgere med senfølger efter hjernerystelse

Borgere med senfølger efter hjernerystelse inkluderes i projektperioden i hjerneskadekoordinatorens målgruppe og får tilbud om systematisk råd og vejledning. Indsatsen vil bestå af:

 • Samtaler
 • Anbefaling og koordinering af behov for anden behandling (fx tilbud på kommunikationscentret)
 • Støtte og plan for genoptagelse af arbejde, herunder vejledning til arbejdsgiver
 • Hjælp til beskrivelse af eventuelle midlertidige og varige skånehensyn
 • Evt. åbne tilbud om rådgivning

Projektøkonomi

Meromkostninger som følge af projektet udgør 0,2 mio. kr. i projektperioden 1. april til 31. december 2024. Disse ekstra ressourcer skal dække både den voksende gruppe af borgere med erhvervet hjerneskade og at borgere med følger efter hjernerystelse bliver en del af hjerneskadekoordinatorens målgruppe. Meromkostningerne finansieres indenfor eksisterende budgetramme for Center for Job og Rådgivning.

Projektets resultater evalueres løbende, så det bl.a. har mulighed for at indgå i budgetprocessen for 2025-28.

Inddragelse

Erfaring fra forskning og andre kommuner er inddraget i udarbejdelse af projektet. Nyere studier viser, at et tilbud om en tværfaglig koordineret rehabilitering for borgere med følger efter hjernerystelse kan afkorte forløbene og sandsynligvis kan nedbringe udgifter til overførselsindkomst (Link til studie).

Randers Kommune har som et toårigt projekt etableret en hjernerystelseskoordinator. Projektet er stadig i gang, men en foreløbig evaluering viser meget positive resultater.

Borgerne oplever bl.a. at forløbskoordinatoren er en afgørende støtte, da de oplever senfølger som hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, manglende overblik. Evalueringsrapporten fra Randers er vedlagt i bilag.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet vil gerne anerkende igangsættelsen af forsøgsprojektet, som styrker hele hjerneskadeområdet både for borgerne og de kompetencer, fordelt på 3 medarbejdere, Kommunen kan tilbyde.

Det er ikke nogen hemmelighed, at hurtig indsats ved hjerneskader og følger af hjernerystelser ofte er afgørende for det videre forløb.

Det fremgår af orienteringen, at borgere med hjerneskader er i kraftig stigning og Seniorrådet ser frem til at se den endelige afrapportering efter 31. december 2024.

Det er Seniorrådets forhåbning at forsøgsprojektet viser så gode resultater, at ordningen bliver permanent.

Med disse bemærkninger tager Seniorrådet orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet synes, det er en god idé

at inkludere borgere med senfølger efter hjernerystelse i målgruppen for hjerneskadekoordinatorfunktionen og at fordele funktionen på flere medarbejdere - hver med sit forskellige faglige fokusområde.

Økonomi

Orientering om igangsættelsen af et projekt, der afprøver en tværgående hjerneskadekoordinatorfunktion og en tidlig koordinerende indsats for borgere med senfølger efter hjernerystelse, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet meromkostningerne på 0,2 mio. kr. i projektperioden finansieres indenfor eksisterende budgetmæssige rammer i Center for Job og Rådgivning.

Bilag

18Orientering om status på implementering af Handleplan for Flere i fællesskaber

Resume

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Social og sundhed vedtog i marts 2023 Handleplan for Flere i fællesskaber som led i implementeringen af sundhedspolitikken (sag nr. 25). I denne sag forelægges en status på implementering af handleplanen parallelt for udvalgene Social og sundhed; Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. december 2021 (sag nr. 372) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer, prioriterer indsatser og sætter relevante mål.

Handleplanen Flere i fællesskaber blev godkendt i Social og sundhed den 9. marts 2023 (sag nr. 25). Handleplanen ses i bilag 1. Der vedlægges et overblik over vedtagne handleplaner under sundhedspolitikken (bilag 2).

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for, hvordan kommunens medarbejdere sammen med frivillige foreninger kan arbejde med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber. Hensigten er, at flere borgere får øje på de mange muligheder for fællesskaber i kommunen og at støtte borgere, der har brug for en hjælpende hånd til at komme ind i et fællesskab. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare og ambitiøse mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, fra 11 procent i 2021 til syv procent i 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Handleplanen for Flere i fællesskaber hører under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed.

Handleplanen blev til med afsæt i en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen, herunder workshops om sundhedspolitikkens tema Mental sundhed og selve handleplanen med borgere, medarbejdere, politikere og en række institutioner om input til handleplanen. Derudover blev der holdt møder med relevante foreninger m.fl. for at kvalificere idéer fra workshops. Det samlede billede fra inddragelsesprocessen var, at kommunen har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Alle skoler, børnehuse, fritids- og ungdomsklubber, frivillige foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, kirker, sociale væresteder og caféer, botilbud og administrationen modtog handleplanen fysisk eller online i løbet af august og september 2023. Der blev i udsendelsen opfordret til at hænge handleplanen op, synliggøre egne relevante tilbud og bringe handleplanen ind i relevante fora. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra foreningerne på det styrkede fokus på fællesskaber fra kommunen side.

Implementeringen af handleplanen skal i høj grad løftes på tværs af kommunens fagområder, jf. beslutning om ramme for handleplanen (Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36). Det betyder, at det er de enkelte fagområder, som tager initiativ til og implementerer konkrete indsatser under handleplanen. I denne sag orienteres der derfor om eksisterende og fremtidige indsatser med relevans for fællesskaber på udvalgets eget ansvarsområde (se eksempler på eksisterende og planlagte indsatser på hvert udvalgsområde i bilag 3).

Der blev i december 2023 - januar 2024 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelings- og områdeledere på alle relevante områder for at kortlægge tilbud finansieret af kommunen for borgere, som ønsker at være med i et fællesskab (svarprocent: 80 pct.). Undersøgelsen viser overordnet set, at (se detaljeret oversigt i bilag 3):

 • Der er generelt mange tilbud i kommunen, som giver borgerne mulighed for at være med i et fællesskab. Det gælder både tilbud målrettet børn og unge, voksne og ældre. Eksempler på tilbud under udvalget Social og sundhed er værestedet Livskilden for borgere 16+ år med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer og mødestedet Reboot for sårbare unge (16-30 år). Derudover arbejder AKU Centret på at oprette et fritids-/klubtilbud for 16-25 årige unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
 • Der er en række udfordringer for, at borgerne bliver en del af de mange forskellige tilbud. Det handler primært om, at det kan være svært for den enkelte borger være afsted på egen hånd, hvorfor der kan være brug for hjælp til at komme hen til tilbuddet fx den første gang.
 • Medarbejderne bruger ofte kommunens hjemmeside eller fysiske møder, når de skal fortælle om deres tilbud eller indhente viden om andres tilbud. Kommunens Facebook-side og siden platformen Oplev.frederikssund.dk bruges i mindre grad. Det er i spørgeskemaet ikke undersøgt, hvilke kanaler borgerne bruger til at finde de forskellige tilbud. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen været dialog med en række foreninger om blandt andet synligheden af deres tilbud. Her var det foreningernes erfaring, at borgerne i deres tilbud finder dem via trykte medier, særligt lokalaviserne og egne nyhedsbreve, samt egen hjemmeside og Facebook-side.

Der vil på baggrund af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen blive oprettet en underside på kommunens hjemmeside, som henviser til de relevante steder, hvor borgerne kan være med i et fællesskab.

Samtidig kan det være relevant at fokusere på, hvordan der kan sikres kompetenceudvikling af relevante medarbejdere for at skabe viden og forståelse for udfordringer og løsninger med henblik på at styrke fællesskaber.

Inddragelse

Der har i forbindelse med udarbejdelse af Handleplan for Flere i fællesskaber været en bred inddragelse på tværs af kommunen, herunder workshops og møder med foreninger, medarbejdere m.fl. med henblik på at indhente og kvalificere input til handleplanen. Afdelings- og områdeledere på alle relevante områder har bidraget til besvarelse af en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger kommunens tilbud på området.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Social og Sundhed vedtog i marts 23 Handleplan for Flere i fællesskaber som led i implementeringen af sundhedspolitikken.

Den vedtagne handleplan har mange ambitiøse målsætninger bl.a. nedbringelse af andelen af borgere, der føler sig ensomme fra 11% i 2021 til 7% i 2025.

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse viste udfordringer for borgere, der havde problemer med at være afsted på egen hånd, andre borgere havde brug for hjælp til at komme hen til tilbuddet 1. gang.

Måske er der behov for at der gennemføres en opsøgende indsats overfor de samarbejdspartnere, der endnu ikke har svaret på henvendelserne.

Med disse bemærkninger tager Seniorrådet orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet har noteret sig, at ”Overblik over tilgængelige tilbud” nævnes som en af de største udfordringer hos målgruppen mht. at hjælpe målgruppen ind i de fællesskaber, de ønsker (svar fra spørgeskema).

Det er derfor meget positivt, at der på baggrund af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen vil blive oprettet en underside på kommunens hjemmeside, som henviser til de relevante steder, hvor borgerne kan være med i et fællesskab. Rådet vil gerne understrege vigtigheden af, at der ikke alene bliver medtaget tilbud, som er støttet af kommunen, men at de frivillige foreningers og kirkernes tilbud ligeledes medtages, idet disse dels supplerer dels overlapper kommunens egne tilbud.

Vi vil derfor (endnu engang) foreslå, at der laves en lavpraktisk model på kommunens hjemmeside, hvor de frivillige foreninger, Kirkerne mv. tilbydes plads til at slå deres tilbud op, så de bliver synlige for kommunens borgere, og man som borger kun behøver lede ét sted efter overblik over relevante aktiviteter. Foreningerne skal naturligvis selv have ansvar for at opdatere aktiviteterne, så de altid er aktuelle og relevante.

Økonomi

Orientering om status på implementering af Handleplan for Flere i fællesskaber har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter forudsættes holdt indenfor eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

19Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024 - orientering om indhold vedlagt som bilag.

Meddelelser:

 • Årsberetning 2022-2023 for Handicaprådet er vedlagt som bilag.
 • Årsberetning 2023 for Seniorrådet er vedlagt som bilag.
 • Besøg fra Taskforce (temamøde).

Bilag

20Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.