Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 07. september 2023

Højagergaard kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

83Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Anne-Lise Kuhre (A) fraværende.

84Beslutning om ændring af vedtægter for Handicaprådet

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet til godkendelse, herunder forslag om at ændre rådets navn til Handicap- og psykiatrirådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet, herunder at rådet skifter navn til Handicap- og psykiatrirådet.

Beslutning

Godkendt med ønske om at Social og sundhed ønsker at bede Handicaprådet om at komme med et bud på et fremadrettet navn for rådet, der også rummer de udsatte.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

På møde i Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 2) besluttede udvalget, at der ikke skulle nedsættes et udsatte- og/eller psykiatriråd. Udvalget besluttede samtidig, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til, hvordan områderne psykiatri og social udsathed tydeligere kan fremgå af Handicaprådets vedtægter og opgaveportefølje. Udvalget ønskede samtidig et oplæg til den fremtidige sammensætning af rådet samt bud på navn.

Nyt navn skal tydeliggøre, at målgruppen er mennesker med handicap, psykiske udfordringer og/eller social udsathed

På denne baggrund har administrationen revideret vedtægterne for Handicaprådet. Under kapitlerne ’Formål’, ’Opgaver’ og ’Organisatorisk placering og sammensætning’ er det tydeliggjort, at målgruppen for rådets virke er mennesker med handicap, psykiske udfordringer og/eller social udsathed.

I høringssvar afgivet i forbindelse med udvalgsmødet den 19. januar 2023 (sag nr. 2) gav Handicaprådet udtryk for ønske om at ændre rådets navn til Handicap- og psykiatrirådet. Administrationen bakker op om dette forslag, da det i højere grad vil være tydeligt, at rådets arbejdsområde favner bredere end handicapområdet isoleret set. Administrationen har således ændret rådets navn til ’Handicap- og psykiatrirådet’ i de reviderede vedtægter.

Derudover, er kapitlet ’Økonomi’ opdateret således, at det tydeligere fremgår, hvilke udgifter, der afholdes af Byrådet, samt hvilke aktiviteter, der ydes diæter for.

De reviderede vedtægter er vedlagt sagen som bilag.

Sammensætningen af rådet kan på sigt ændres for bedre at tilgodese socialt udsatte

Det fremgår af vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen ikke kan ændre antallet af medlemmer i Handicaprådet i den periode på fire år, som er Handicaprådets funktionsperiode. Det er således administrationens vurdering, at det først vil være muligt at ændre rådets sammensætning med virkning fra den næstkommende valgperiode 2026-2029.

Af ’Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område’ § 37a fremgår det, at Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dets medlemmer. Medlemmerne fra handicaporganisationerne udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), idet kommunalbestyrelsen dog kan vælge at udpege et antal medlemmer fra lokale handicaporganisationer i kommunen. Dette antal må dog ikke overstige antallet af medlemmer, der udpeges efter indstilling fra DH. De medlemmer af handicaprådet, der udpeges af kommunalbestyrelsen, og som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, skal være ansat i kommunen, i selvejende institutioner eller hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som antallet af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Medlemmerne skal have bopæl i kommunen.

Handicaprådet er aktuelt sammensat af otte medlemmer, hvoraf fire er udpeget af Byrådet, og fire er udpeget af DH. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode, der følger valgperioden i kommunen. De fire medlemmer udpeget af DH repræsenterer i indeværende byrådsperiode foreningen LEV, Bedre Psykiatri, Fibromyalgi- & Smerteforeningen samt Polioforeningen/ulykkespatientforeningen. Således er der i det nuværende råd repræsentation af psykiatriområdet, men ikke en direkte repræsentation for borgere med social udsathed.

Såfremt udvalget og/eller Handicaprådet ønsker, at rådets sammensætning ændres sådan, at social udsathed bliver bedre repræsenteret, kan dette umiddelbart ske på en af følgende måder:

 • Rådet udvides fra otte til ti medlemmer, hvor mindst et af de to nye medlemmer vælges som repræsentanter for udsatteområdet. Disse kan enten udpeges af DH og/eller af Byrådet.
 • Rådet konstitueres fremadrettet med minimum én repræsentant for udsatteområdet inden for det nuværende antal medlemmer. Denne kan enten udpeges af DH blandt et af de fire medlemmer, eller repræsentanten kan være en medarbejder, der udpeges af Byrådet. I sidste tilfælde vil der så kun være tre medlemmer fra Byrådet.

Administrationen anbefaler, at der i første halvår af 2025 foretages en ny revision af Handicaprådets vedtægter med henblik på at ændre rådets sammensætning for valgperioden 2026-2029, således at social udsathed sikres repræsentation i rådet.

Inddragelse

Navneændring og revision af Handicaprådets vedtægter blev drøftet på et dialogmøde mellem Social og sundhed og Handicaprådet den 31. august 2023.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Maibritt Møller Nielsen står udenfor følgende anbefaling:

Handicaprådet er helt enig i, at der er behov for en øget opmærksomhed på såvel udsatte, som psykisk sårbare/syge, da der er et stigende antal borgere i mistrivsel – herunder ikke mindst unge, der har behov for en særlig indsats for ikke at blive udstødt fra samfundet.

Vi er meget positive over for de foreslåede ændringer i Rådets vedtægter for så vidt angår ændring af Rådets navn til Handicap- og Psykiatrirådet, hvorved det tydeliggøres, at målgruppen for rådets virke er mennesker med handicap, psykiske udfordringer og/eller social udsathed.

Mht. kapitlet ’Økonomi’ synes vi, det er en god idé at sidestille Senior og Handicap og Psykiatrirådet for så vidt angår diæter mv.

I forhold til det nye Handicap og Psykiatriråds sammensætning er det vigtigt, at der sikres de fornødne kompetencer på de to nye fokusområder: psykisk syge og udsatte borgere.

I forhold til at få såvel social udsathed som psykiatri repræsenteret, vil Handicaprådet anbefale den model, som indebærer en udvidelse af Rådet fra 8 – 10 medlemmer.

Derved bliver det muligt at bevare den bredde i repræsentationen fra såvel politisk side som Handicaporganisationerne, som er til stede i dag og samtidig tilføre specialkompetencer evt. gennem udpegning af en særlig sagkyndig embedsmand på udsatteområdet (sammen med de 4 politikere), ligesom det åbner mulighed for, at andre handicaporganisationer i kommunen end DH kan repræsenteres i rådet (evt. på psykiatriområdet ) uden at den nuværende bredde sættes over styr. Denne model indebærer en ændring af vedtægternes § 4, stk. 2.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

85Beslutning om budgetopfølgning per 30. juni 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug under Social og sundhed i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 10,3 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug vedrørende serviceudgifter på social service.
 2. Der gives en tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 8,0 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2023, som finansieres af tilsvarende mindreforbrug i 2024.
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet. Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Drift

Samlet viser budgetopfølgningen per 30. juni 2023 et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social og sundhed. Merforbruget vedrører bevillingsområdet Social service og søges finansieret ved tillægsbevilling.

Social service

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. vedrørende myndighedsområdet.

Merforbruget fordeler sig med:

 • Merforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af øget enhedspriser.
 • Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af øget enhedsudgifter og øget aktivitet.
 • Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende socialpædagogisk støtte i eget hjem (servicelovens § 85) som følge af øget enhedsudgifter.
 • Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende behandling af stofmisbrug som følge af øget enhedsudgifter og øget aktivitet til døgnbehandling.
 • Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende krisecentre og herberg som følge af øget enhedsudgifter.
 • Merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af øget udgifter til den sikrede institutioner Kofoedsminde.
 • Mindre forbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende tilskud til ansættelse af hjælpere (servicelovens § 96) som følge af faldende aktivitet.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede indtægter under ordningen.

Sundhed og forebyggelse

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter. Der forventes merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge på 0,172 mio. kr. som finansieres inden for eksisterende rammer.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter til bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

Af vedlagte bilag 1. Drift – budgetopfølgning (SS) udspecificeres resultatet af budgetopfølgningen yderligere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en forøgelse af bruttoanlægsudgifterne i 2023 på 8,0 mio. kr. på anlægsprojekterne under Social og Sundhed, som finansieres af tilsvarende mindreforbrug i 2024.

Merforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Merforbrug på 8,0 mio. kr. vedrørende Flytning af tandklinik

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Social og Sundhed nærmere.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Seniorrådets høringssvar:

Administrationen anbefaler at Social og Sundhed Økonomiudvalg og Byråd at:

 • Der gives tillægsbevilling på kr. 10,3 mill. til merudgifter på social service. Øgede enhedspriser og aktiviteter er hovedsagelig årsag til merudgifter.
 • Der gives tillægsbevilling på kr. 8 mill. på bruttoanlægsudgifter affødt af overflytning af tandklinik fra Ådalens Skole til Dybendal,

- en engangsudgift, der anbefales at forudbetales af 2024 budgettet.

Med ovenstående bemærkning tager Seniorrådet punktet til efterretning.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager budgetopfølgningen til efterretning.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling på 10,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en forøgelse af bruttoanlægsudgifterne på 8,0 mio. kr. i 2023, som finansieres af tilsvarende mindreforbrug i 2024.

Bilag

86Orientering om Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn i botilbud og bofællesskaber 2022

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed til orientering en samlet redegørelse for de driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden med botilbud og bofællesskaber i Frederikssund Kommune i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har i 2022 foretaget driftsorienteret tilsyn med otte botilbud og bofællesskaber for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Frederikssund Kommune. I denne sag forelægges Social og sundhed en samlet redegørelse over resultaterne af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn.

Social og sundhed godkendte på møde 31. marts 2022 (sag 37) en procedure for formidling af tilsynsresultater og -rapporter. Proceduren betyder, at udvalget løbende får fremsendt tilsynsrapporter, i takt med at administrationen modtager dem fra tilsynsmyndigheden eller driftsenhederne. Rapporterne fremsendes i udgangspunktet uden kommentering fra administrationen. Rapporterne vedlægges desuden som bilag under meddelelsespunktet på det førstkommende udvalgsmøde. Hvis et tilbud modtager alvorlig kritik, eksempelvis kommer under skærpet tilsyn eller får påbud, bliver udvalget orienteret på førstkommende udvalgsmøde. Udvalget modtager samtidig en orientering om, hvilke tiltag administrationen og/eller det enkelte tilbud har iværksat eller har planlagt at iværksætte for at imødegå kravene fra tilsynet.

Hvert år forelægges udvalget en samlet redegørelse for gennemførte tilsyn det foregående år.

Socialtilsynet skal føre et systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent tilsyn. Tilsynet skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene blandt andet gennem dialog med tilbuddene om deres pædagogiske tilgang, behandling af borgerne og deres styringsmæssige forhold som for eksempel økonomien.

Socialtilsynet fører tilsyn ud fra syv temaer i en kvalitetsmodel. Det er den samme kvalitetsmodel, som alle tilbud i landet bliver vurderet ud fra. I tilsynet vil der som regel være særlig fokus på 2-3 af temaerne. 

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer
 • Sundhed og trivsel

Udover ovenstående temaer fører Socialtilsynet tilsyn med tilbuddenes økonomi og godkender herunder budgettet.

Socialtilsynet udvælger for det enkelte tilsynsbesøg, hvilke tilsynstemaer der skal være i fokus. Tilsynsresultaterne skal derfor ses i lyset af, at ikke alle temaer nødvendigvis har været genstand for tilsynets opmærksomhed. En gang årligt, når alle tilsyn er gennemført, afholdes der et møde mellem Frederikssund Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden. På mødet drøftes de gennemførte tilsyn, og samarbejdet omkring tilsynene. Ligeledes informeres der gensidigt omkring forestående ændringer af betydning for tilsynene.

Samlet vurdering af tilsynene i 2022

Socialtilsynet har ikke givet nogen sanktioner i form af påbud eller andre vilkår til tilbuddene i forbindelse med tilsynsbesøgene i 2022. Socialtilsynet opstiller dog nogle anbefalinger og udviklingspunkter for en række af tilbuddene. Tilbuddene arbejder målrettet med disse punkter, som tilsynet forventes at følge op på kommende tilsyn.

I skemaet nedenfor ses, hvordan Socialtilsynet har scoret de enkelte tilbud på baggrund af temaerne. Socialtilsynet scorer tilbuddene på en skala fra 1-5. 5 er den bedste score, hvor temaet i meget høj grad er opfyldt.

Skema med oversigt over hvordan tilbuddene har scoret ved tilsynet.

Skemaet vedlægges som bilag.

Uddannelse og beskæftigelseSelvstændighed og relationerMålgruppe, metoder og resultaterSundhed og trivselOrganisation og ledelseKompetencerFysiske rammerSamlet scoreGennemsnit 2022Gennemsnit 2021
Klintegården45554,354,7334,74,7
Skibbyhøj44,74,54,74,94,5532,34,64,6
Rosenfeldthusene (tilsyn 6.1.2022)3,54,72,84,61,844,726,13,74,0
Rosenfeldthusene (tilsyn 25.8.2022)

3,5

4,72,84,61,744,7263,74,0
Lunden44,34,34,12,94,5529,14,24,3
Linde Alle3,54,33,54,12,314,723,43,34,2
Vangedevej343,84,23,94527,94,03,9
Egeparken33,74,34,33,244,326,83,83,7
Møllehaven44,33,84,23,84,54,729,84,34,2

Nedenfor er en kort sammenfatning af resultatet af de enkelte tilsyn.

Klintegården, Frederikssund

Socialtilsynet har 13. juni 2022 gennemført et uanmeldt tilsyn på Klintegården, efterfølgende fulgt op at et anmeldt tilsyn 30. juni 2022.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet fortsat lever op til kvalitetsmodellens 7 temaer jf. lov om socialt tilsyn og hermed deres godkendelse. Socialtilsynets vurdering er, at borgerne på Klintegården i høj grad trives og bliver mødt af engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, at den faglige og etiske kultur på Klintegården er med til at understøtte borgernes mulighed for selvbestemmelse og inddragelse. Tilbuddet møder borgerne respektfuldt og professionelt, og det er medvirkende til at borgerne møder hinanden med respekt, og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb i tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne i tilbuddet har en rolig og tryg dagligdag.

Klintegården er idrætscertificeret, og bevægelse og sundhed er en integreret del af indsatsen. Der arrangeres løbende forskellige bevægelsesaktiviteter målrettet borgerne, og borgere og medarbejdere giver samstemmende udtryk for, at dette er med til at understøtte den fysiske og mentale sundhed hos borgerne; kroppen holdes i gang og aktiviteterne danner rammen om til fællesskab både beboerne imellem og mellem beboere og medarbejdere.

Klintegården har haft anmeldt tilsyn d. 27. februar 2023. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag under meddelelser til udvalgsmødet 4. maj 2023.

Skibbyhøj, Skibby

Socialtilsynet har 21. april 2022 været på uanmeldt tilsyn på Skibbyhøj og vurderer, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for en godkendelse.

Medarbejdere og borgere lægger samstemmende vægt på den relationsbårne indsats, og vigtigheden i inddragelse af relevante eksterne aktører i forhold til opfyldelse af borgernes mål. Dette ses bl.a. ved at flere borgere hvert år flytter ud i mindre indgribende foranstaltninger eller i egen bolig.

På baggrund af samstemmende udsagn fra borgere, medarbejdere og ledelse, og dokumentation fremsendt til socialtilsynet, vurderes det at borgerne inddrages i beslutninger, der vedrører dem selv eller hverdagen i tilbuddet, og at denne inddragelse er med til at understøtte borgernes trivsel og sundhed. Tilbuddet har fokus på borgernes almene sundhedstilstand gennem kost og motion, og gennem adgang til sundhedsydelser i tilbuddet samt hos eksterne samarbejdspartnere. Der er opmærksomhed på, at magtanvendelser ikke skal forekomme på Skibbyhøj, men at det kan være en sidste udvej i enkelte situationer. Magtanvendelser håndteres i overensstemmelse med lovgivningen, og der sker opfølgning igennem samtaler med medarbejdere og borgere med henblik på læring og forebyggelse af lignende episoder.

Skibbyhøj har haft anmeldt tilsyn d. 13. februar 2023. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag under meddelelser til udvalgsmødet 4. maj 2023.

Rosenfeldthusene, Frederikssund, januar 2022

Socialtilsynet har 6. januar været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Rosenfeldthusene. Ved tilsynet har fokus været på tema 5, Organisation og ledelse. de øvrige temaer er overført fra tilsyn den 24. marts 2021. I forbindelse med tilsynet er der foretaget en konkret risikovurdering af tilbuddets samlede kvalitet, herunder sammenhæng mellem tilbuddets målgruppes behov, de valgte faglige tilgange og metoder samt kompetencer, ligesom der er foretaget en konkret risikovurdering af tilbuddets drift, ledelse og kompetencer. Det vurderedes at tilbuddets nye ledelse står overfor at sikre driftsmæssige udfordringer, som tilskrives tidligere forhold og ikke nuværende ledelse. Der har været skift i ledelsen 2 gange indenfor det sidste år. Personalegennemstrømningen og sygefraværet er højt. Tilbuddet har et højt vikarforbrug hvor vikarerne i lav grad kender beboerne og deres behov. Tilsynet konkluderer at borgerne er påvirket af den store udskiftning i medarbejdergruppen og de mange vikarer. Det påvirker borgernes hverdag og trivsel. Socialtilsynet ville i den kommende tid følge Rosenfeldthusene tæt i forhold til den store opgave det er at føre tilbuddet videre. Rosenfeldthusene vurderes at have en bæredygtig økonomi, som er gennemskuelig for Socialtilsynet samt for de visiterende kommuner. Der blev ikke givet påbud eller vilkår for godkendelse ved tilsynsbesøget.

Rosenfeldthusene, Frederikssund, august 2022

Socialtilsynet har 25. august 2022 fulgt op på tilsynet 6. januar 2022 ved et anmeldt tilsyn samt dialogmøde 26. september 2022. Der har ved tilsynet 6. januar og 25. august 2022 været fokus på tema 5 organisation og ledelse, øvrige temaer er overført fra tilsynet 24 marts 2021. Derudover har der 26. september 2022 været afholdt dialogmøde med tilbuddet, hvor socialtilsynets bekymringer fra tilsynene blev fremlagt. På dialogmødet blev det aftalt, at tilbuddet inden 1. december 2022 skulle fremsende en handleplan i forhold til de konkrete tiltag tilbuddet iværksætter, for at kunne løfte kvaliteten for borgerne.

Af tilsynsrapporten fremgår det, at Socialtilsynet stadigvæk vurderer, at tilbuddets nye leder står overfor at sikre driftsmæssige udfordringer, som tilskrives tidligere forhold og ikke nuværende leder. Socialtilsynet ser en tendens gennem mange år, hvor tilbuddet har været præget af høj personalegennemstrømning, højt sygefravær og højt vikarforbrug, hvilket der har været stillet udviklingspunkter på igennem årene. Samtidig er daglig leder igennem årene udskiftet ca. hvert andet år, hvilket har medført at tilbuddet ikke er lykkes med de tiltag der igennem tiden er forsøgt. Der har været skift i ledelsen 3 gange inden for det sidste år. Tilbuddet har i 2022 også oplevet en ændring ved at tilbuddet er gået fra delt ledelse, til at nuværende leder nu er alene leder på tilbuddet. Tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær er forsat højt både i forhold til faste medarbejdere, dog ses der ikke på nuværende tidspunkt samme gennemstrømning af fastansatte vikarer og tilbuddet oplyser på dialogmødet, at seneste faste medarbejders ophør på tilbuddet dateres i juni måned 2022. Tilbuddet har forsat et højt vikarforbrug, som er steget i det første halvår af 2022 på baggrund af det høje sygefravær og personalegennemstrømningen, men også på grund af tilbuddets rekrutteringsvanskeligheder. Socialtilsynet vurderer at vikarerne i lav grad kender borgerne og deres behov. Socialtilsynet vurderer, at der er store udfordringer i forhold til, at den høje personalegennemstrømning har medført, at kun få medarbejdere har været i tilbuddet igennem længere tid, hvilket ikke er foreneligt med borgernes behov. Tilbuddet har derudover en borger uden for målgruppen. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne er påvirket af den stor udskiftning i medarbejdergruppen og de mange vikarer, og at dette påvirker borgernes dagligdag og generelle trivsel.

Ifølge rapporten er Socialtilsynet forsat bekymret i forhold til borgerens trivsel på tilbuddet og vil også i den komme tid følge Rosenfeldthusene tæt. Socialtilsynets samlede tilsyn med tilbuddet viser, at tilbuddets økonomiske kvalitet i lav grad er tilfredsstillende. Det skyldes, at tilbuddets nuværende økonomiske forhold ikke umiddelbart giver mulighed for en bæredygtig drift, at den faglige kvalitet i tilbuddet ikke vurderes tilfredsstillende og at der ikke er tilstrækkelig gennemsigtighed i tilbuddets økonomiske forhold.

Social og sundhed blev orienteret mundtligt om tilsyn, dialogmøde og administrationens plan for tilbuddet på møde 1. december 2022. Tilbuddets handleplan blev fremsendt pr. mail til udvalgets medlemmer 29. november 2022. Af Handleplanen fremgår det, at der arbejdes med en række indsatser ud fra 2 overskrifter:

 • Fastholdelse og lavere sygefravær blandt de faste medarbejdere
 • Fastholdelse af interne vikarer

Handleplanen følges op på månedlige møder med lederen af Rosenfeldthusene og lederen af Handicap og Botilbud, herunder sygefravær og vikarudgifter fordelt på interne og eksterne udgifter.

Personalegennemstrømningen følges på halvårlige møder; januar 2023, juli 2023 og januar 2024.

Der er ikke givet påbud eller vilkår for godkendelse ved tilsynsbesøget.

Rosenfeldthusene har haft uanmeldt tilsyn 29. januar 2023. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag under meddelelser til udvalgsmødet 10. august 2023. Her er det socialtilsynets samlede konklusion, at kvaliteten i tilbuddet er på et lavt niveau, men at tilbuddet er i en proces hvor der ses tegn på fremgang i forhold til at stabilisere medarbejdergruppen, så tilbuddet derved kan forbedre den samlede kvalitet i tilbuddet. Der gives ikke påbud eller vilkår.

Lunden, Frederikssund

Socialtilsynet har 21. juni 2022 været på uanmeldt tilsynsbesøg på Lunden. Det er tilsynets samlede vurdering at kvaliteten på Lunden er tilfredsstillende, og at tilbuddet fortsat lever op til sin godkendelse.

I forbindelse med tilsynsbesøget har der være fokus på Organisation og ledelse. De øvrige temaer er ikke gennemgået, og vurderinger fra tilsynet i 2021 er stadig gældende.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets styrke består i, at tilbuddet skaber trygge rammer for borgerne og sikrer deres trivsel og udvikling. Tilbuddet er i gang med en forandring af tilgange og metoder, som understøtter borgernes udvikling og et øget fokus på selv- og medbestemmelse. Tilbuddets svagheder består omvendt i, at der fortsat er et udviklingsarbejde med at stabilisere tilbuddet efter en længere periode med skift i ledelse og vakant lederstilling. Tilbuddet har haft en periode med højt pres på medarbejderne, som har påvirket den samlede medarbejdergruppe og tilbuddets udviklingsarbejde i forhold til at opstille konkrete mål og evaluering / læring af disse. Socialtilsynet vurderer, at leder og medarbejdere er i en positiv proces i forhold til at understøtte borgerne og sikre, at de får den relevante støtte. Samtidigt er det socialtilsynets konklusion, at der skal tages aktive handlinger for at sikre den positive udvikling.

Lunden har haft anmeldt tilsyn d. 1. marts 2023. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag under meddelelser til udvalgsmødet 10. august 2023.

Linde Allé, Frederikssund

Socialtilsynet har 5. oktober 2022 været på anmeldt tilsyn på Linde Allé. Fokus for tilsynet ved dette tilsyn har været Organisation og Ledelse, Kompetencer, Fysiske rammer og økonomi. Derudover har der været opfølgning på opmærksomhedspunkter og udviklingspunkter fra tilsyn i 2021. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer, men i lav grad.

Socialtilsynet konkluderer, at borgernes trivsel har været og er påvirket af manglende omsorg og støtte fra nu tidligere medarbejdere jf. samstemmende oplysninger fra borger, pårørende, medarbejdere og ledelse.

Medarbejdergruppen er reduceret til 1 tilbageværende medarbejder i 2022. Det vurderes, at ledelsen har iværksat plan med understøttelse af faste medarbejdere fra Vangedevej og Ungekollegiet indtil nyansættelser kan gennemføres, og Socialtilsynet anerkender at disse medarbejdere forsøger at genoprette tillid, fællesskab og en så genkendelig hverdag og støtte, som muligt. Borgere og pårørende udtaler forhåbninger til ovenstående tiltag, mens medarbejder og ledelse ser, at borgerne begynder at blive mere trygge og søge fællesskabet og støtten fra de nye medarbejdere. Socialtilsynet vurderer behov for genoptagelse af ekstern supervision, således at der kan etableres ny kultur for samarbejdet i et tilbud hvor alene arbejde. Ledelsen vurderes ikke at have haft tilstrækkeligt kendskab til medarbejdernes manglende støtte, dokumentation og forrået omgangstone og adfærd over for borgerne. Ledelsen anerkender at have været fraværende på Linde Allé. Socialtilsynet vurderer at der er behov for en strategi for ledelsestilstedeværelse ved fjernledelse og hvordan ledelsen kan sikre sig oplysninger og kompetente medarbejdere.

Som et opmærksomhedspunkt i tilsynsrapporten skulle ledelsen udarbejde en konkret tids- og handleplan. Socialtilsynet modtog 26. oktober 2022 en tids- og handleplan fra tilbuddet, som Socialtilsynet vil følge op på i et mere intensivt og dialog baseret tilsyn med tilbuddet. Social og sundhed blev orienteret om tilsyn og handleplan på møde 1. december 2022 (sag 128). Handleplanen som løber fra oktober 2022 til maj 2023 skitserer introforløb for nuværende medarbejdere og nye medarbejdere. Introforløb til borgerne på Linde Alle. Intro til fagsystemet CURA. Planen skitserer endvidere fælles faglig refleksion og supervision sammen med Bofællesskabet Vangedevej for at styrke fagligheden i de 2 personalegrupper. Sidst indeholder planen et systematisk ledelsestilsyn på dokumentation.

Socialtilsynet har siden 2018 været i dialog med Linde Allé om, at borgerne betaler husleje for et areal de ikke har råderet over. Socialtilsynet har 10. januar 2022 afholdt dialogmøde med tilbuddet og Frederikssund kommune, hvor det tilkendegives at udgiften til serviceareal vil indgå i tilbuddets budget 2022, når der er indgået en aftale med udlejer LEV forventelig ultimo januar 2022. Dette er endnu ikke sket og senest har Frederikssund kommune på et møde med Socialtilsynets økonomikonsulent oplyst at udgiften vil blive medtaget for Budget 2023.

Linde Allé har haft anmeldt tilsyn 12. april 2023. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag under meddelelser til udvalgsmødet 1. juni 2023. Her er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer, men i lav grad

leverer den fornødne kvalitet i indsatsen. Kvaliteten i tilbuddet har været væsentligt påvirket, men Socialtilsynet vurdere at tilbuddet er i meget positiv udvikling.

Vangedevej, Frederikssund

Socialtilsynet har være på anmeldt tilsyn på Vangedevej 24. august 2022. Der har ved dette tilsyn været fokus på følgende tema i Kvalitetsmodellen: målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, fysiske rammer amt opfølgning på udviklingspunkter fra tilsyn i 2021. Det er tilsynets samlede konklusion, at Vangedevej i høj grad lever op til godkendelsesgrundlaget i forhold til Kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynet konkluderer ved interview med borgere, pårørende og sagsbehandler, at borgerne trives og gives støtte til udvikling. Det vurderes, at der er et klart formål med den pædagogiske indsats, der tager afsæt i de opstillede mål fra de visiterende kommuner. Tilbuddet har gennem en årrække arbejdet med forbedring af tilbuddets dokumentation, og der vurderes fortsat behov for ledelsesmæssig understøttelse af dette arbejde.

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse ved at inddrage borgerne i beslutninger vedrørende deres eget liv fx ved inddragelse i opsætning af mål, men også vedrørende fælles beslutninger via husmøder. Medarbejderne er lykkedes med at få tildelt en del fondspenge til tilbuddet, hvilket borgerne har haft glæde af. Der er fokus på både kost og motion samt mental sundhed fx med socialt samvær, gåture og lignende. Borgerne støttes i tilbud om sundhedsydelser, såfremt de ønsker dette. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer tilgodeser borgernes behov og skaber trygge rammer, privatliv, trivsel og social fælles skaber. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets økonomiske forhold er rimelig gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

Vangedevej har uanmeldt tilsyn d. 2. maj 2023. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag til udvalgsmødet 10. august 2023.

Egeparken, Jægerspris

Socialtilsynet har gennemført et uanmeldt tilsyn i Egeparken 6. april 2022. Der har ved dette tilsyn været fokus på målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, fysiske rammer samt opfølgning på udviklingspunkter fra tilsyn i 2020 og 2021. Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet i middel til høj grad opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynet konkluderer på baggrund af tilsynsbesøget, at tilbuddet i middel til høj grad skaber trivsel og udvikling for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat arbejder med udvikling og vedligeholdelse af borgernes færdigheder, mentale og fysiske trivsel og sundhed. Dette sker med udgangspunkt i opsætning af mål efter SMART-metoden i en dialog med borgerne jf. fremvist dokumentation og oplysninger fra medarbejderne, som redegør for relevante metoder og tilgange, hvori anerkendelse og struktur indgår. Tilbuddet har arbejdet på at forbedre systematikken i forhold til den daglige dokumentation i det 2 år gamle journaliseringssystem CURA, hvilket fremgår tydeligt i de fremviste stikprøver på tilsynsbesøget. Ledelsen bør have fokus på hvorvidt de to midlertidige pladser jf. § 107 er besat af borgere indenfor denne målgruppe og om der alternativt skal søges væsentlig ændring af tilbuddets godkendelse. Tilbuddet har skiftet alle medarbejdere og ledelse ud indenfor de sidste 2 år, men det vurderes, på baggrund af borger og pårørende udsagn, at det igen går godt og der en positiv stemning i tilbuddet. Tilbuddet anvender aktuelt ikke ekstern supervision eller faglig sparring, hvilket Socialtilsynet vil anbefale at få planlagt genoptaget ud fra en generel risiko vurdering om at et lille tilbud med meget alenearbejde nemt kan lukke sig om sig selv og blive blind på udvikling af egen praksis.

Egeparken har haft uanmeldt tilsyn d. 7. juni 2023. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag under meddelelser til udvalgsmødet 10. august 2023.

Møllehaven, Slangerup

Socialtilsynet har udført anmeldt tilsyn i Møllehaven 21. november 2022. Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens kvalitetskrav.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne trives på tilbuddet og støttes til et selvstændig liv med indflydelse på egen hverdag. Medarbejderne og afdelingsleder fremstår reflekteret og optaget af den faglige opgave på tilbuddet. Socialtilsynet konkluder, at organisationen er velfungerende og fagligheden og borgerne er i centrum for arbejdet. Tilbuddet har dog igen en høj personalegennemstrømning og et højt sygefravær i 2022, efter et år i 2021 hvor det så ud tit have stabiliseret sig. Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer, som dog trænger til vedligeholdelse fra udlejer, hvilket burde være løst for år tilbage. Tilbuddet har to borgere, der i 2022 har haft ophold på tilbuddet iht. ABL § 105. Den ene borger er fraflyttet primo 2022 og den anden borger flytter primo 2023. Herefter vil alle pladser på tilbuddet være i henhold til SEL § 107 og 108, som opgjort i godkendelsesbrevet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle bemærkninger sendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har noteret sig, at der generelt ser der ud til at være udfordringer med tilsynstemaet ”Organisation og ledelse”, som scorer bekymrende lavt på to af tilbuddene, hvor der har været udfordringer med skift i ledelse såvel som høj personalegennemstrømning, hvilket ikke kan undgå at påvirke beboernes trivsel negativt, hvilket giver anledning til bekymring. Det virker dog som om, der er stort fokus på problemstillingerne fra Forvaltningens side, og det vurderes, at Rosenfeldthusene er i en proces, hvor der ses tegn på fremgang.

På Lindeallé udestår ligeledes et stort ledelsesarbejde mhp at opbygge en helt ny kultur til erstatning af den tidligere forråelse, manglende omsorg og støtte fra medarbejder og fravær af ledelse.

Med disse bemærkninger tages orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om de driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden med botilbud og bofællesskaber i Frederikssund Kommune i 2022 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

87Orientering om tilsyn i aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud samt friplejeboliger 2022

Resume

I denne sag orienteres Social og sundhed om den årlige redegørelse for de driftsorienterede tilsyn i kommunens aktivitets-, samværs-, og beskæftigelsestilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104 i 2022. Derudover indgår det fondsejede bofællesskab Lykke Marie (etableret efter lov om friplejeboliger) og det private beskæftigelsestilbud Parkteatret i Frederikssund, hvor Frederikssund Kommune som beliggenhedskommune er tilsynsmyndighed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Social og sundhed godkendte på møde 31. marts 2022 (sag 37) en procedure for formidling af tilsynsresultater og -rapporter. Proceduren betyder, at udvalget løbende får fremsendt de forskellige tilsynsrapporter, i takt med at administrationen modtager rapporterne fra tilsynsmyndigheden eller driftsenhederne. Rapporterne fremsendes i udgangspunktet uden kommentering fra administrationen. Rapporterne lægges desuden på som bilag under meddelelsespunktet på det førstkommende udvalgsmøde. Hvis et tilbud modtager alvorlig kritik bliver udvalget orienteret på førstkommende udvalgsmøde. Udvalget modtager samtidig en orientering om, hvilke tiltag administrationen og/eller det enkelte tilbud har iværksat eller har planlagt at iværksætte for at imødegå kravene fra tilsynet.

Hvert år forelægges udvalget en samlet redegørelse for gennemførte tilsyn det foregående år.

Frederikssund Kommune skal ifølge servicelovens § 148a føre driftsorienteret tilsyn med egne og private tilbud, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn. I Frederikssund Kommune omfatter det tilbud om beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud i AKUcenter Frederikssund (Højagergaard, Ejegod, Gnisten og Klub Stjerneskud), det private beskæftigelsestilbud Parkteatret i Frederikssund samt det fondsejede bofællesskab Lykke Marie etableret efter lov om friplejeboliger.

Frederikssund Kommune har tilsynsforpligtelsen med Parkteatret og Lykke Marie, men har derudover ingen indflydelse på driften af disse tilbud.

Kommunen har indgået en aftale med BDO, der udfører tilsynene på kommunens vegne. Tilsynene gennemføres ud fra følgende syv temaer.

 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Aktiviteter og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Samlet vurdering af tilsynene i 2022

i skemaet ses, hvordan BDO har scoret de enkelte tilbud på baggrund af temaerne. BDO scorer tilbuddene på en skala fra 1-5, hvor 5 er den højeste score, hvor temaet i højeste grad er opfyldt.

Skemaet vedlægges som bilag.

Målgruppe, metoder og resultaterSundhed og trivselAktiviteter og beskæftigelseSelvstændighed og relationerOrganisation og ledelseKompetencerFysiske rammerSamlet scoreGennemsnit 2022Gennemsnit 2021
Højagergaard55555553555
Ejegod5555354324,65
Gnisten4455553314,44,7
Klub Stjerneskud5555553334,74,9
Bofællesskabet Lykke Marie4555554334,74,9
Parkteatret34553352844,7

AKUcenter Højagergaard

BDO har 24. oktober 2022 foretaget anmeldt tilsynsbesøg på Højagergaard.

Udover selve Højagergaard er der tilknyttet Cafe Danner i Jægerspris. Derudover har Højagergaard også Den særligt tilrettelagte undervisning (STU) som ikke er omfattet af tilsynet.

Tilsynet vurderer, at borgerne har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med relevante beskæftigelsesmuligheder, som giver dem et meningsfuldt indhold i hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at borgerne aktivt bidrager til produktionen, og at de har en høj arbejdsidentitet, ligesom tilbuddet har fokus på borgernes arbejdsidentitet og understøtter, at borgerne hver især har en vigtig rolle i produktionen. Borgerne omtales i hverdagen som medarbejdere. Det er tilsynets vurdering, at borgernes mulighed for at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse understøttes i tilbuddet. Medarbejderne sætter rammerne, og de tager opgaver ind i produktionen, der kan tilpasses borgerne individuelt.

AKUcenter Ejegod

BDO har 26. oktober 2022 foretaget anmeldt tilsynsbesøg på Ejegod.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at tilbuddet fremstår som et veldrevet aktivitets- og beskæftigelsestilbud til målgruppen af borgere med multiple handicaps og komorbiditet.

Tilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet og inddrages i beslutninger vedrørende deres eget liv og hverdagen i tilbuddet, bl.a. gennem et brugerråd. Medarbejderne arbejder habiliterende med borgerne og med fokus på sundhedsfremmende tiltag i hverdagen.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet tilbyder aktiviteter, socialt samvær og arbejdsopgaver, der dækker borgernes alsidige interesser og forskellige funktionsniveauer.

Tilsynet anbefaler, at borgerne omtales på en anerkendende måde og at medarbejderne har en positiv omgangstone og adfærd i samspillet med borgerne. Tilsynet anbefaler, at borgerne sikres mulighed for at trække sig og hvile efter behov.

AKUcenter Gnisten

BDO har 14. oktober 2022 foretaget anmeldt tilsynsbesøg på Gnisten.

I fokus for tilsynet er, at den nye leder skal lande i tilbuddet. Gnisten har haft flere skift af leder inden for de seneste år. Det er tilsynets overordnede vurdering, at Gnisten i overvejende grad understøtter borgernes trivsel og udvikling gennem tilbud om aktiviteter og samvær i et struktureret og genkendeligt miljø. Det vurderes, at tilbuddet i sin indsats har relevant fokus på medbestemmelse, selvstændighed og rummelighed, hvilket bidrager til glæde og trivsel hos borgerne.

Det er tilsynets vurdering, at kvaliteten af tilbuddets skriftlige dokumentation er forbedret, omend der stadig mangler systematisk opfølgning og løbende observationer, hvilket betyder, at det ikke er muligt at følge borgernes progression løbende. Tilsynet vurderer, at det ikke er tydeligt, hvorvidt tilbuddets medarbejdere er bekendt med gældende regler vedrørende forhåndsgodkendte magtanvendelser, fx brug af bløde stofseler.

Tilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad understøtter borgernes behov for personlig pleje i forbindelse med toiletbesøg. Det vurderes i forlængelse heraf, at der bør være fokus på sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og de fysiske rammer, med henblik på sikring af en værdig og tilstrækkelig personlig pleje. Det vurderes yderligere, at tilbuddets anvendelse af flere tidligere baderum til opholdsrum ikke understøtter værdighed i forhold til borgerne.

Tilsynet anbefaler, at:

 • ledelsen sikrer løbende opfølgning på borgernes delmål samt beskrivelse af observationer.
 • at ledelsen afdækker, hvorvidt medarbejderne i tilstrækkelig grad er bekendt med gældende regler på magtanvendelsesområdet.
 • at ledelsen sikrer, at de borgere, der er visiteret til tilbuddet, kan rummes inden for tilbuddets fysiske rammer.
 • at tilbuddets ledelse overvejer anvendelse af tidligere baderum til opholdsrum, henset til borgernes værdighed og trivsel.

AKUcenter Klub Stjerneskud

BDO har 26. oktober 2022 foretaget anmeldt tilsynsbesøg i Klub Stjerneskud.

Tilbuddet tilbyder borgerne et fritidstilbud, som først og fremmest danner rammen om borgernes behov for socialt samvær og fællesskab. Det er tilsynets overordnede vurdering, at tilbuddet er et velfungerende fritidstilbud til borgere med fysiske og mentale funktionsnedsættelser. Klubben benytter sig af flere unge medarbejdere, og vurderingen er, at de yngre medarbejdere kan medvirke til at tiltrække flere yngre borgere. Tilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet, og de inddrages i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Tilsynets vurderer at de fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad understøtter borgernes behov for socialt samvær og fællesskab. Videre er det tilsynets vurdering, at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilbyde afskærmning for borgere med behov herfor.

Tilsynet anbefaler, at borgerne sikres bedre muligheder for socialt samvær i de fysiske rammer.

Bofællesskabet Lykke Marie

BDO har 3. februar 2023 foretaget anmeldt tilsynsbesøg i Lykke Marie. Tilsynet skulle have været udført i 2022, men blev på grund af sygdom udsat til 2023.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Bofællesskabet Lykke Marie er et meget velfungerende botilbud til målgruppen af borgere med svære fysiske og mentale multiple funktionsnedsættelser. Tilbuddet har et stort fokus på inddragelse af borgere og pårørende, og det er tilsynets vurdering, at dette højner det socialfaglige perspektiv for ledelse og medarbejdere, når den helhedsorienterede indsats skal sikres. Tilsynet vurderer, at tilbuddet drives med relevant fokus på udvikling af ledelsens og medarbejdernes kompetencer, og det fremstår tydeligt, at tilbuddet er i en kontinuerlig udviklingsproces for at højne kvaliteten af indsatsen over for borgerne. Tilsynet konstaterer i forbindelse med rundvisning i de fysiske rammer, at tilbuddet ikke overholder gældende regler om GDPR, idet der er observeret mapper og lister med personfølsomme oplysninger på fællesarealer. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet bør være opmærksom på gældende GDPR-regler. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets dokumentation overordnet fremstår struktureret, men at den ikke i tilstrækkelig grad er systematisk.

Tilsynet anbefaler, at:

 • ledelse og medarbejdere har et fortsat fokus på at beskrive målbare delmål for borgerne og at foretage strukturerede opfølgninger.
 • ledelsen sikrer, at personfølsomme oplysninger om borgerne ikke er synligt tilgængeligt i tilbuddet, så regler om GDPR ikke overtrædes, og ligeledes at medarbejderne har kendskab til reglerne på området.

Parkteatret

BDO har 20. december 2022 foretaget anmeldt tilsynsbesøg i Parkteatret.

Parkteatret er et beskæftigelsestilbud med relevant fokus på at give målgruppen en arbejdsidentitet. Målgruppen er bred og omfatter bl.a. borgere med udviklingshæmning, autismespektrumsforstyrrelser, hjerneskade, opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser. Tilsynet vurderer, at tilbuddet løser den beskæftigelsesrettede indsats over for borgerne på relevant vis og bidrager til, at borgerne har en indholdsrig og meningsfuld hverdag med mulighed for at udvikle deres læringspotentialer. Det er tydeligt, at borgerne trives i tilbuddet med de fastlagte opgaver, de er tildelt.

Tilbuddet er udfordret af manglende relevante kompetencer, og det er tilsynets vurdering, at leder bør foretage en målrettet indsats for at imødekomme borgernes behov for tilstrækkelige relevante kompetencer i hverdagen. Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt omfang har et relevant fagligt fundament, der er gennemgående, hvilket bevirker, at det ikke er tydeligt, hvordan den pædagogiske praksis udøves. Det er tilsynet vurdering, at dokumentationen ikke bruges efter hensigten som et aktivt redskab til kunne omsætte viden til praksis. Således fremgår det ikke tydeligt af dokumentationen, hvordan der arbejdes med borgernes målsætninger.

Tilsynet anbefaler, at:

 • tilbuddet definerer relevante pædagogiske tilgange og metoder, så det faglige fundament styrkes.
 • leder sikrer en systematisk dokumentation med tydeliggørelse af borgernes mål og opfølgning samt beskrivelse af tilbuddets indsats.
 • tilbuddet indarbejder en systematik i dokumentationen, så viden og erfaringer kan omsættes i praksis.
 • at leder sikrere at regler omkring GDPR overholdes.
 • at leder sikrer at medarbejderne årligt opdateres i regler og procedurer omkring magtanvendelse.
 • at leder sikrer stabilitet i medarbejdergruppen, både hvad angår gennemstrømning og sygefravær.
 • leder sikrer, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem borgernes behov og de kompetencer, der samlet set er i tilbuddet.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Seniorrådets høringssvar:

Social og Sundhedsudvalget skal tage stilling til orienteringen om den årlige redegørelse for tilsyn på kommunens aktivitets-, samværs-, og beskæftigelsestilbud. Tre af tilbuddene får anbefalinger af tilsynet.

Tilsynet anbefaler bl.a. at Parkteatret definerer pædagogiske tilgange og metoder, systematisk dokumentation og sikre reglerne omkring GDPR overholdes.

På Gnisten anbefaler tilsynet bl.a. at der sker løbende opfølgning på borgerens delmål, at de borgere der visiteres til Gnisten, kan rummes inden for tilbuddet, samt at ledelsen afdækker om medarbejderne er bekendt med reglerne for magtanvendelse.

Og, på bofællesskabet Lykke Marie, at ledelse og medarbejdere fortsat arbejder med at beskrive målbare delmål for borgeren.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådets høringssvar:

I forhold til Gnisten er det vigtigt med ledelsesfokus på, at beboernes værdighed og trivsel er i højsædet ikke mindst i forhold til de fysiske rammer, som skal matche beboernes behov

Mht Lykke-Marie er vi enige i , at det er utrolig vigtigt, at ledelsen sikrer, at personfølsomme oplysninger om borgerne ikke er synligt tilgængeligt i tilbuddet.

Parkteatret: Handicaprådet er enig i Tilsynets anbefaling om, at det faglige fundament bør styrkes med tilførsel af relevante kompetencer, så målgruppens behov i højere grad imødekommes.

Økonomi

Orientering om de driftsorienterede tilsyn i kommunens aktivitets-, samværs-, og beskæftigelsestilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104 i 2022 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

88Orientering om årsredegørelse for magtanvendelser

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed en redegørelse om indberettede magtanvendelser over for voksne borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse for 2022 til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning i det Social og sundhed bemærker, at Handicaprådets bemærkning om stigningen i fastholdelse i hygiejnesituationer vedrører ældreområdet.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Social og sundhed modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget over for voksne borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse. Redegørelsen omfatter både sundheds- og plejeområdet samt handicap- og psykiatriområdet og er vedlagt som bilag. I nærværende sagsfremstilling er der fremhævet den del af indberetningerne, der relaterer sig til Social og sundheds ressortområde.

Magtanvendelsesudvalget under Center for Voksenstøtte og Omsorg har til opgave, på vegne af kommunalbestyrelsen, at administrere bestemmelserne i servicelovens kapitel 24 -24 b om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Formålet med lovgivningen er at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige samt at øge retssikkerheden. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens ret til selvbestemmelse, er der i serviceloven fastsat nærmere regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.

Pr. 1. januar 2020 trådte nye regler om magtanvendelse i kraft. Reglerne om magtanvendelse omfatter blandt andet afværgehjælp (§ 124 c), fastholdelse, tilbageholdelse eller at føre personen tilbage til dennes bolig eller andet opholdsrum (§ 124 d), Særlige døråbnere ved yderdøre (§ 125), Anvendelse af stofseler (§ 128), Tryghedsskabende velfærdsteknologi, for eksempel i form af fald- og anfaldsalarmer eller lokaliserings- og sporingssystemer til personer (§ 128 b), Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 136 a). Der er med lovændringen blevet tilføjet regler, der særligt gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse.

De nye regler stiller større krav til medarbejdernes vurderinger i de akutte situationer, hvor magtanvendelse i sidste ende kan blive en løsning. På samme måde stiller regelændringerne krav til de lokale lederes ansvar for kontinuerligt at forebygge magtanvendelser og bistå evaluering og refleksion, i situationer, hvor magtanvendelse er blevet udført. Endvidere betyder de ændrede regler, at de lokale ledere har et større ansvar for at vurdere nødvendigheden af de magtanvendelser, som der ikke længere skal forhåndsansøges om. Dette gælder eksempelvis kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer af personer med demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse.

Det skal pointeres, at magtanvendelse er en undtagelsesvis mulighed, når alt andet er afprøvet. Udgangspunktet for det faglige arbejde er (i henhold til serviceloven) altid, at den faglige indsats skal ske med respekt for borgerens integritet og selvbestemmelse. Magtanvendelser skal begrænses mest muligt og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte. Indgrebet skal endvidere stå mål, med det der søges opnået.

Indberettede magtanvendelser 2022

Oversigten herunder viser forekomsten og fordelingen af de forskellige typer af magtanvendelser, der er indberettet fra tilbud beliggende i Frederikssund Kommune i årene 2020 - 2022.

Skemaet vedlægges som bilag.

Type202020212022
Klage over fysisk guidning (§ 124b)

Afværgehjælp (§ 124c)

11
Fastholdelse mv. (§ 124d)332
Særlige døråbnere (§ 125)

Anvendelse af stofseler (§ 128)

Tryghedsskabende velfærdsteknologi § 128b

Aflåsning eller sikring af yderdøre (§ 128c)

Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituation- 1 gang inden for 6 måneder. Funktionsnedsættelsen er ikke en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse (§ 136a, stk. 1)121
Ansøgning om tidsbegrænset afgørelse om kortvarig fastholdelse i hygiejnesituation. Funktionsnedsættelsen er ikke en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse (§ 136a, stk. 3)

Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituation. Funktionsnedsættelsen er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse (§ 136c)

Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd. Funktionsnedsættelsen er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. (§ 136 d)

Tryghedsskabende velfærdsteknologi. Funktionsnedsættelsen er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. (§ 136 e)

Andre former for indgreb

2

I alt484

Oversigten herunder viser forekomsten og fordelingen af indberettede typer af magtanvendelser på handicap- og psykiatriområdet for Frederikssund Kommunens borgere i tilbud uden kommunen i årene 2020-2022.

Type202020212022
Klage over fysisk guidning (§124b)

Afværgehjælp (§ 124c)

Fastholdelse mv. (§ 124d)9148
Særlige døråbnere (§ 125)

Ansøgning om anvendelse af stofseler (§ 128)31

Ansøgning om tryghedsskabende velfærdsteknologi, § 128b112
Aflåsning eller sikring af yderdøre (§ 128c)

Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituation- 1 gang inden for 6 måneder. Funktionsnedsættelsen er ikke en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse (§ 136a, stk. 1)

Ansøgning om tidsbegrænset afgørelse om kortvarig fastholdelse i hygiejnesituation. Funktionsnedsættelsen er ikke en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse (§ 136a, stk. 3)

Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituation. Funktionsnedsættelsen er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse (§ 136c)

Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd. Funktionsnedsættelsen er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. (§ 136 d)

Tryghedsskabende velfærdsteknologi. Funktionsnedsættelsen er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. (§ 136 e)

Andre former for indgreb222
I Alt151912

Administrationens vurdering

Med den nye lovgivning er der sket en ændring af, hvilke indgreb der skal søges om på forhånd samt indberettes. Der foreligger på nuværende tidspunkt således alene sammenlignelige data for perioden 2020-2022. Magtanvendelserne foretages over for et lille antal personer. Hvis der i en periode foretages mange magtanvendelser over for én borger, vil dette kunne ses tydeligt i antallet af indberetninger.

Det er administrationens vurdering, at der – set i forhold til målgruppen og antallet af borgere – er tale om relativt få magtanvendelser set hen over et år. Det er desuden vurderingen, at der på de tilbud i kommunen, hvorfra der er indberettet magtanvendelser, arbejdes pædagogisk med at forebygge disse.

Administrationen arbejder løbende for at sikre, at rammerne for både kompetenceudvikling og den nødvendige opmærksomhed på lovgivning og forebyggelse er til stede i kommunens tilbud. Ligeledes vil administrationen fortsat arbejde på at sikre, at tilbuddene har let adgang og kendskab til vejledningsmulighederne i magtanvendelsesudvalget samt undervisning vedrørende reglerne om magtanvendelse i e-learningsmodul.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet har med interesse læst Årsredegørelsen om magtanvendelser i 2022. Det fremgår ikke direkte om eller hvor mange af hændelserne der vedrører Seniorrådets målgruppe, men vi kan med tilfredshed konstatere at antallet af magtanvendelser er forholdsvist stabilt og lavt.

Magtanvendelse skal altid være den sidste udvej for at løse en konflikt, hvilket årsredegørelsen også påpeger, og hvilket personalet på tilbuddene også er opmærksomme på.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er tilfreds med, at der samlet set er tale om relativt få tilfælde af magtanvendelse

men har bemærket, at der samtidig er tale om en relativ stor stigning ift 2022 især omkring fastholdelse i hygiejnesituationer. Rådet undrer sig over, om alle tilfælde indberettes ?

Handicaprådet har den opfattelse, at magtanvendelse aldrig kan stå alene, men ALTID skal ses i sammenhæng med en socialpædagogisk faglighed og indsats. Derfor er det helt nødvendigt, at de lokale ledere arbejder pædagogisk og med undervisning med henblik på forebyggelse af magtanvendelse.

Økonomi

Orientering om årsredegørelse vedr. magtanvendelser har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

89Orientering om akuttilbud til borgere med psykiske lidelser

Resume

Social og sundhed har bedt administrationen om at udarbejde en sag, der beskriver mulighederne for et kommunalt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser. I denne sag forelægges Social og sundhed derfor en beskrivelse af socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Social og sundheds behandling af Frederikssund Kommunes kvalitetstandarder for 2023 tilkendegav Handicaprådet i et høringssvar, at de ønskede, at Frederikssund Kommune udarbejder en kvalitetstandard for akuttilbud for borgere med psykiske lidelser. På denne baggrund bad Social og sundhed administrationen om at udarbejde en sag, der beskriver et sådant tilbud.

Overordnet set har kommunerne ansvaret for socialpsykiatrien, der omfatter forskellige former for sociale tilbud til sindslidende. I socialpsykiatrien tilbydes der ydelser som bosteder, væresteder og aktivitetscentre, støtte- og kontaktpersonordninger og støtte til beskæftigelse efter serviceloven.

Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger, herunder behandling ved akut opstået sygdom eller forværring heraf. Desuden omfatter ansvaret distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående teams.

Det er således regionerne og ikke kommunerne, der har ansvaret for behandlingstilbud ved akut opstået psykisk sygdom eller forværring heraf.

I Region Hovedstaden kan borgere i alderen 18 og derover, samt pårørende til borgere, med akutte psykiatriske problemstillinger henvende sig døgnet rundt uden forudgående henvisning til en af regionen seks psykiatriske akutmodtagelser. Der er blandt andet en akutmodtagelse på de psykiatriske centre i Hillerød og i Ballerup. Man kan henvende sig telefonisk eller ved at møde op i akutmodtagelsen. I akutmodtagelsen kan man blive tilbudt indlæggelse, viderehenvist til egen læge eller viderehenvist til behandling på et ambulatorium i regionen.​

Udover regionens tilbud findes der også private organisationer, der tilbyder telefonisk rådgivning og samtale til borgere og pårørende med psykiske udfordringer, for eksempel Livslinien, Psykiatrifonden, Bedre Psykiatri, Sct. Nicolai Tjenesten med flere.

Eksisterende tilbud i Frederikssund Kommune, hvor borgere med psykiske lidelser kan henvende sig akut

Ungekontakten består af socialrådgivere, mentorer og uddannelsesvejledere, som vejleder, rådgiver og støtter unge i aldersgruppen 16 – 29 år, herunder unge med psykiske lidelser. Ungekontakten har åbent alle hverdag undtagen tirsdag, hvor borgere i målgruppen har mulighed for at henvende sig uden forudgående aftale.

Rådgivningshuset tilbyder rådgivning og vejledning samt kortere samtaleforløb og gruppeforløb efter servicelovens § 82a-b til borgere i alderen 30 år og derover med blandt andet psykiske lidelser. Rådgivningshuset kan kontaktes telefonisk i kommunens telefontid og ved personlig henvendelse uden forudgående aftale i husets åbningstid mandag, onsdag og torsdag. Rådgivningshuset består af socialrådgivere og støttekontaktpersoner.

Borgere med psykiske lidelser, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85 eller, har mulighed for i dagtimerne på hverdage at tage telefonisk kontakt til deres støttekontaktperson ved akut opståede kriser.

Det socialpsykiatriske botilbud Klintegården tilbyder akutophold efter servicelovens § 107 til borgere med en sindslidelse. Tilbuddet består af to døgnbemandende pladser, der udover akutophold også anvendes til visiteret afklaringsophold og træningsophold. Akutopholdet er for borgere, som står i en krise eller anden akut opstået situation, som bevirker, at det er problematisk at opholde sig i egen bolig. Der er tale om et visiteret tilbud, som borgerens handlekommune skal visitere til. Tilbuddet kan anvendes i situationer, hvor borgeren befinder sig i en krisesituation eller er utryg ved at være i egen bolig, men ikke vurderes akut behandlingskrævende. Det kan også dreje sig om borgere i overgangen mellem behandlings- og socialpsykiatri, fx ved udskrivning til egen bolig. Her kan opstå akutte situationer, hvor borgeren har brug for støtte, rådgivning og omsorg i overgangen fra en indlæggelse til egen bolig. Et akutophold har typisk en varighed af 1 - 7 døgn. Klintegården samarbejder med borgerens bostøtte omkring afslutning af akutopholdet med planlægning af videre forløb.

Akutopholdet er takstfinansieret. I 2023 er taksten 2.571 kroner per døgn. Taksten er ca. 280 kroner højere end taksten for en ordinær plads efter § 107 på Klintegården. Der er således tale om et forholdsvist omkostningstungt tilbud. I 2022 var belægningen på pladserne 58 procent. I 2023 pr. 31. august er belægningen 47 procent. Den forholdsvis lave belægning skyldes, at der er tale om rådighedspladser som anvendes fleksibelt med korte opholds- og opsigelsesperioder.

Kommunerne har mulighed for at etablere sociale akuttilbud

Kommunerne kan efter servicelovens § 82 c oprette og drive sociale akuttilbud. Oprettelse og drift kan ske i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører. Ifølge § 82 c, stk. 2 er formålet med et socialt akuttilbud at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning. Der er tale om et såkaldt "kan"-paragraf, så kommunerne ikke er forpligtet til at oprette akuttilbud.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet materiale om sociale akuttilbud. Ifølge styrelsen er et socialt akuttilbud et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation eller aftale.

Akuttilbuddet skal kunne yde en hurtig indsats, der kan afhjælpe en konkret opstået situation og forebygge, at krisen forværres. Et socialt akuttilbud kan typisk indeholde et eller flere af følgende elementer:

 • Døgnbemandet telefonisk rådgivning
 • Mulighed for personligt fremmøde
 • Mulighed for overnatning.

Ifølge Social- og Boligstyrelsen er formålet med akuttilbud at reducere antallet af indlæggelser i den regionale psykiatri, at styrke muligheden for at blive boende i egen bolig samt at forbedre livskvaliteten for mennesker med psykiske vanskeligheder og deres pårørende. Formålet er, at den enkelte borger oplever større tryghed i dagligdagen og bevarer sine sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen, såsom arbejde og uddannelse.

Den primære målgruppe for et social akuttilbud er ifølge Social- og Boligstyrelsen for eksempel:

 • Borgere, der oplever en akut psykisk krise og har et akut behov for støtte og omsorg, men som vurderes ikke at ville profitere af psykiatrisk behandling eller indlæggelse.
 • Borgere med og uden en psykiatrisk diagnose.
 • Borgere, der bor i egen bolig, herunder borgere, der bor i tilbud, hvor der ikke er døgndækning.
 • Borgere i alderen fra 18 år og op.

Social- og Boligstyrelsen opstiller to modeller for organisering af sociale akuttilbud, henholdsvis en integreret og en semi-integreret model. I en integreret model etableres tilbuddet i fysisk og organisatorisk sammenhæng med et socialpsykiatrisk botilbud (SEL §§ 107 eller 108), mens tilbuddet i en semi-integreret model samtænkes organisatorisk med andre socialpsykiatriske tilbud, men integreres ikke fysisk hermed.

En række kommuner i hovedstadsregionen har etableret sociale akutilbud, eksempelvis Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Københavns kommuner. I nogle kommuner er der alene mulighed for telefonisk henvendelse. Andre kommuner giver derudover mulighed for personligt fremmøde samt eventuel overnatning i en kortere periode, typisk mellem et til fem dage. I nogle kommuner kan pårørende også henvende sig.

Etablering af et socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser vil være en udvidelse af Frederikssund Kommunes nuværende serviceniveau og vil samtidig medføre ekstraudgifter til anlæg og drift. Udgifterne til tilbuddet vil afhænge af tilbuddets indhold (skal tilbuddet for eksempel give mulighed for overnatning), organisationsform samt det forventede antal brugere.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Seniorrådets høringssvar:

Social og sundhed har bedt administrationen om at beskrive mulighederne for et kommunalt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser.

Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, mens kommunen har ansvaret for socialpsykiatrien, hvor der tilbydes ydelser som bosteder, væresteder og aktivitetscentre, støtte- og kontaktpersonordninger og støtte til beskæftigelse.

I regionen er der akutmodtagelse på psykiatriske centre i Hillerød og Ballerup.

Kommunen har mulighed for at etablere sociale akuttilbud i form af døgnbemandet telefonisk rådgivning, mulighed for personligt fremmøde og mulighed for overnatning.

Seniorrådet ser positivt på muligheden for at etablere akuttilbud i kommunen og ser frem til at modtage forslag herom på grundlag af skøn over behov, løsningsmuligheder og omkostninger.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har tidligere anbefalet, at der oprettes et AKUT tilbud til psykisk syge borgere på linje med det eksisterende tilbud til somatisk syge, således at der skabes ligestilling mellem fysisk og psykisk syge i forhold til de kommunale tilbud – helt i overensstemmelse med FN’s handicapkonvention – og vi er derfor meget positive overfor det beskrevne initiativ.

Derfor er der brug for bedre akut hjælp:

- Bedre kommunal akuthjælp er den indsats, som flest pårørende efterspørger hos kommunen.

- Symptomerne hos mange med psykisk sygdom varierer meget og bliver ofte forværret om natten, hvor det er sværere at få hjælp

- Hurtig hjælp og støtte forebygger forværring af symptomer og kan forhindre alvorlig behandlingskrævende sygdom og selvmordsrisiko.

- Ansvaret ender hos de pårørende, når de syge ikke kan få hjælp akut.

- Akuthjælpen giver stor besparelse gennem forebyggelse af genindlæggelser.

- Akuthjælpen styrke muligheden for at blive boende i egen bolig

- Forbedre livskvaliteten for psykisk syge og deres pårørende.

Mange psykisk syge og pårørende oplever i dag at blive kastebold mellem egen læge, regionen og kommunen, når de har brug for akut hjælp. De oplever at det er svært at få den rette hjælp i regionen, da psykiatrien først slår dørene op, når der er tale om yderst alvorlig sygdom som f.eks. psykoser eller (selvmords)truende adfærd. De eksisterende kommunale tilbud så som sagsbehandler/Rådgivningshus/Ungekontakt er helt utilstrækkelige – da de alene har åbent i dagtimerne og IKKE besidder de nødvendige kompetencer eller faglighed til at håndtere psykisk sygdom. Det samme gælder egen læge.

De private rådgivningstilbud har yderst begrænset telefonåbningstid – hvilket tydeligt fremgik af den tragiske episode i Fields sidste sommer, hvor gerningsmanden forgæves havde ringet til en privat rådgivning, som havde sommerlukket.

Derfor har mange kommuner da også oprettet tilbud, hvor psykisk syge og pårørende uden forudgående

visitation kan henvende sig og få hjælp og støtte, når sygdommen pludselig trænger sig på – typisk i aften og nattetimerne.

Frederikssund kommunes 2 pladser på Klintegården er ikke aktuelt i denne situation, da der er tale om en forudgående visitation, som borgerens handlekommune skal visitere til.

Handicaprådet anbefaler, at der oprettes et tilbud efter den beskrivelse Social og Boligstyrelsens materiale om sociale akuttilbud. Ifølge styrelsen er et socialt akuttilbud et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation eller aftale.

Et sådant tilbud skal være et fysisk sted, hvor syge og pårørende i trygge og rolige omgivelser uden visitation eller forudgående aftale kan tale med og få hjælp af erfarne social-og sundhedsmedarbejdere , og hvor de kan slappe af og evt. sove, indtil de er klar til at tage hjem. Et sådant tilbud vil med fordel kunne etableres i forbindelse med kommunens eksisterende institutioner (f.eks. Klintegården), hvor den nødvendige faglighed og kompetence er til stede i medarbejdergruppen – dette vil svare til Social-og Boligstyrelsens integrerede model.

Derved vil ekstraudgifter til anlæg også kunne undgås.

Handicaprådet ser frem til at få afdækket de bevillingsmæssige konsekvenser ved forslaget.

Økonomi

Orientering om sociale akuttilbud har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En eventuel etablering af et socialt akuttilbud i Frederikssund Kommune vil have bevillingsmæssige konsekvenser, som vil skulle afdækkes i en videre proces.

90Orientering om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Resume

Frederikssund Kommune starter et telemedicinsk tilbud til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) op i oktober 2023. Erfaringer viser, at tilbuddet skaber større tryghed, øger livskvaliteten og giver større sygdomsforståelse og mestring hos borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Tilbuddet blev aftalt i regionernes og kommunernes økonomiaftaler med staten for 2016 og er nu ved at blive implementeret i hele landet.

Sagen bliver lagt op på både Social og sundhed og Omsorg og ældre.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen om opstart af tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune etableres et nyt sundhedsfagligt tilbud til borgere med KOL, som består af telemedicinsk hjemmemonitorering. Hjemmemonitorering betyder, at sundhedspersonale på baggrund af målinger, som borgerne foretager i eget hjem, følger med i borgerens sygdom. I tilbuddet til KOL består hjemmemålingerne af iltmætning og vægt samt et kort spørgeskema og hoste og slim i halsen. I andre tilbud vil det være andre data. Tilbuddet blev aftalt i regionernes og kommunernes økonomiaftaler med staten for 2016 og er en del af den strukturelle udvikling mod det nære sundhedsvæsen, hvor behandlingen flyttes tættere på borgeren, og kommunerne skal varetage flere sundhedsfaglige opgaver. Forberedelserne til tilbuddet har været længe undervejs og forudsat udviklingen af en national telemedicinsk infrastruktur – en slags motorvej, hvor data sikkert kan deles – samt udviklingen af et digitalt arbejdsredskab til klinikerne, en app til borgerne, etableringen af en driftsorganisation til it-løsningerne, udviklingen af en uddannelse til de monitoreringsansvarlige sygeplejersker, en aftale om henvisning til tilbuddet med de praktiserende lægers organisation (PLO), opdatering af forløbsplanen for KOL, ændring af arbejdsgange og en større kommunikationsindsats målrettet både borgere, pårørende og praktiserende læger.

Det telemedicinske tilbud er målrettet borgere med svær KOL, der typisk er tilknyttet lungeambulatorierne og derfor monitoreres derfra. Tilbuddet henvender sig dog også til borgere med KOL, der har angstproblematikker eller af andre årsager kan have gavn af hjemmemonitoreringen. De borgere, der kan modtage tilbuddet i kommunen følges hos deres egen læge og henvises til tilbuddet herfra. Det er altså borgerens praktiserende læge der vurderer, om borgeren vil have gavn af tilbuddet. Frederikssund Kommune forventer, at tilbuddet, når det er fuldt implementeret, ca. vil omfatte 60 borgere om året.

Hvad er telemedicinsk hjemmemonitorering?

Borgerne henvises til tilbuddet om telemedicinsk hjemmemonitorering af en læge. Ved opstarten får de udleveret en tablet-pc, en saturationsmåler samt en vægt (hvis de ikke har en i hjemmet), og har en fysisk samtale med en sygeplejerske fra Døgnplejen, hvor de også instrueres i at bruge udstyret. Borgeren skal minimum én gang om ugen måle iltmætning på saturationsmåler og deres vægt samt udfylde et kort spørgeskema om hoste og slim i halsen. De sender data til sygeplejersken, der følger op på målingerne. Det vil ofte blot ske ved, at hun/han vurderer målingerne og kvitterer for dem, så borgeren ved, at de er set.

Efter aftale holder borgeren og sygeplejersken et videomøde, hvor de samler op på målingerne, herunder hvordan det går og om borgeren mærker ændringer i sygdomstilstanden. De løbende målinger giver sygeplejersken mulighed for at forholde sig til borgerens data over tid og gør det lettere at forebygge akutte forværringer og minimere antallet af hospitalsindlæggelser. Ved væsentlige ændringer i borgernes tilstand vurderer sygeplejersken, om borgerens egen læge skal kontaktes. Det er stadig borgerens egen læge eller Lungeambulatoriet, der har det fulde behandlingsansvar.

Erfaringer fra blandt andet TeleCare Nord i Nordjylland viser, at borgerne med KOL oplever, at tilbuddet skaber større tryghed, øger livskvaliteten og giver større sygdomsforståelse og mestring.

Det telemedicinske tilbud er et sundhedsfremmende tilbud under Sundhedslovens §119. Indsatsen er en del af Forløbsprogrammet i Region Hovedstaden og er tænkt sammen med de forebyggende indsatser målrettet borgere med KOL hos Forebyggelse og Træning. Byrådet afsatte midler til tilbuddet i budgetaftalen for 2020, herunder midler til drift af de nationale it-løsninger, der benyttes i tilbuddet.

I økonomiaftalen for regioner og kommuner for 2021 er der indgået aftale om et lignende telemedicinsk tilbud til borgere med hjertesvigt i hele landet. Alt andet lige vil der følge flere efter. Tilbuddet til KOL forventes altså at være det første af flere tilbud.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Staten, KL og Danske Regioner igangsætter en national kommunikationsindsats for at fortælle om tilbuddet. Der er desuden udarbejdet en lokal kommunikationsplan, der skal udbrede kendskabet til borgere med KOL, deres pårørende samt medarbejdere og de praktiserende læger i Frederikssund Kommune. Denne er vedlagt.

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet noterer sig med tilfreds, at tilbuddet om den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL, efter et langt tilløb endelig nu bliver etableret i Frederikssund Kommune.

Især erfaringerne med at tilbuddet skaber større tryghed og livskvalitet hos patienterne er tiltalende. Samtidig er det også ressourcebesparende for sundhedsvæsenet.

Det er også glædeligt, at tilbuddet til KOL forventes at være første trin i en række af tilsvarende tilbud, bl.a. påtænkes tilbud til borgere med hjertesvigt.

Med hensyn til den udarbejdede Kommunikationsplan, der indeholder alle aktører, vil Seniorrådet foreslå, at den suppleres med en plan for hver aktør.

Minimum er der behov for en mere enkel og læsevenlig udgave rettet mod borgerne.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at øget brug af digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor borgeren undgår at skulle møde op hos lægen/hjemmesygeplejen

i de tilfælde, hvor et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt, kan være et redskab til, at mere behandling og pleje kan foregå i borgerens eget hjem i trygge rammer, samtidig med at det kan medvirke til at effektivisere sundhedsydelserne. Endelig betyder det også mere fleksibilitet for borgerne.

Økonomi

Orienteringen om opstart af tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter til etablering af tilbuddet afholdes under eksisterende bevilling.

Bilag

91Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Social og sundhed indeholder bilag 2 fem initiativer, hvoraf fire er implementeret og en er delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Seniorrådets høringssvar:

Opfølgningen på aftaler i budget 2023-2026 viser at af 5 initiativer er 4 implementeret, hvoraf 1 er delvist implementeret.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023, der behandles på september mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

92Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Orientering om nyt samarbejde mellem AKU-Center Frederikssund, Frederikssund Gymnasium og U/Nord.

Inddragelse

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, at samarbejdet mellem AKU-center Højagergaard og U Nord /Fr.sund Gymnasium om kantinedriften på uddannelsesinstitutionerne er et meget spændende og perspektivrigt initiativ, som vi ser frem til at følge.

Bilag

93Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.