Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 28. september 2023

Byrådssalen kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

94Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

95Beslutning om at sende udkast til kvalitetsstandarder for 2024 i høring

Resume

Den 1. juni (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne for 2024. Som led i procesplanen skal udkast til kvalitetsstandarder for 2024 behandles på dagens møde. Dette med henblik på at sende udkastet i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og i bruger-/pårørenderådene i de sociale tilbud.

Sagen behandles sideløbende i Omsorg og ældre. Kvalitetsstandarden Overgang fra ung til voksen behandles sideløbende i Børn familier og forebyggelse og forelægges til orientering i Unge, fritid og idræt. Kvalitetsstandarden Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) behandles sideløbende i Unge, fritid og idræt. Kvalitetsstandarden Individuelt planlagt job med støtte (IPS) behandles sideløbende i Job, erhverv og kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende at sende udkastet til kvalitetsstandarder indenfor udvalgets område for 2024 i høring.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for udvalget ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet 29. marts 2023 (sag 47).

På møde den 1. juni 2023 (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Som led i processen skulle der foretages en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Herunder udarbejdelse af kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen (servicelovens § 19a) samt synliggørelse i alle kvalitetsstandarder af, om der er frit valg af leverandør eller ej.

Den 10. august (sag nr. 74) fik Social og sundhed forelagt en status på administrationens arbejde med kvalitetsstandarderne for 2024. Her havde udvalget mulighed for at fremsætte ønsker til større ændringer i kvalitetsstandarderne, herunder udarbejdelse af nye standarder. Udvalget havde ikke nogen ønsker til kvalitetsstandarderne.

Generelle ændringer i de nuværende kvalitetsstandarder

Administrationen har efterfølgende færdiggjort den administrative revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

På Social og sundheds område er standarderne opdateret, hvor der er lavet ny lovgivning, eller på de områder, hvor der er kommet nye bekendtgørelser eller vejledninger vedrørende serviceloven og sundhedsloven. Det drejer sig om følgende kvalitetsstandarder:

 • Specialtandpleje
 • Socialtandpleje
 • Kontant tilskud
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Derudover er foretaget diverse sproglige ændringer og præciseringer. Slutteligt er det i alle kvalitetsstandarderne synliggjort, om der er frit valg af leverandør eller ej. Ændringerne fremgår i notatet ’Ændringer i kvalitetsstandarderne’, der er vedlagt sagen som bilag.

Efter drøftelser i udvalget og sammen med Handicaprådet er der udarbejdet en kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen, som beskriver det kommunale serviceniveau i forbindelse med overgangen. Kvalitetsstandarden forelægges på møde i Børn, familier og forebyggelse 4. oktober 2023 og forelægges til orientering i Unge, fritid og idræt 26. september.

Jævnfør orienteringen om status på arbejdet med kvalitetsstandarder for 2024 på møde i Social og sundhed den 10. august (sag nr. 74), gjorde den daværende skematiske opsætning af kvalitetsstandarderne det svært at leve op til kravene til tilgængelighed. For at kunne imødekomme tilgængelighedskravene er kvalitetsstandarderne for 2024 derfor sat op med tydelige overskrifter fremfor den forhenværende opsætning, hvor indholdet fremgik i skemaer.

Udkast til kvalitetsstandarder for 2024 er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarder inden for Social og sundheds område

Ifølge serviceloven er kommunerne forpligtiget til at udarbejde kvalitetsstandarder for henholdsvis kvindekrisecentre og herberger efter servicelovens § 109 og § 110.

For øvrige bestemmelser i serviceloven inden for Social og sundheds ressortområde er der ikke lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Frederikssund Kommune har dog udarbejdet kvalitetsstandarder inden for følgende bestemmelser i serviceloven og andre love, som alle er gennemgået i forbindelse med den administrative revision:

 • Forebyggende hjemmebesøg (SEL § 79a)
 • Gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte (SEL §§ 82a, 82b, 82d)
 • Afløsning og aflastning (SEL § 84)
 • Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
 • Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)
 • Ledsageordning (SEL § 97)
 • Behandling for stofmisbrug (SEL § 101)
 • Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
 • Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 • Midlertidige botilbud (SEL § 107)
 • Længerevarende botilbud (SEL § 108).
 • Behandling for alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Individuelt planlagt job med støtte (IPS)
 • Specialtandpleje
 • Socialtandpleje.
 • Kontante tilskud (SEL § 95)
 • Kontaktperson til personer, som er døvblinde (SEL § 98)
 • Dækning af nødvendige merudgifter (SEL § 100)
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter (SEL § 102).
 • (Ny) Overgang fra ung til voksen

Standarderne sendes i høring i oktober og godkendes i december

Godkender udvalget indstillingen, sendes kvalitetsstandarderne i offentlig høring, jf. den tidsplan som blev godkendt på udvalgsmøderne i juni 2023:

 • Efter dagens møde sendes kvalitetsstandarderne i høring fra den 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd
 • December 2023: Andenbehandling af udkast til kvalitetsstandarder 2024.
 • December 2023: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2024 i Økonomiudvalg og Byråd.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og bruger-/pårørenderådene.

Seniorrådets høringssvar:

Social og Sundhed har tidligere godkendt en procesplan for udarbejdelse af kvalitetsstandarderne for 2024.

Administrationen indstiller nu, at Social og Sundhed godkender, at udkastet til Kvalitetsstandarder for 2024 sendes i høring.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen og ser frem til muligheden for at komme med høringssvar.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i at udkastet til kvalitetsstandarder for 2024 sendes i høring i den nævnte periode.

Vi har indledningsvis to kommentarer til udkastet:

 1. Vi gentager vores tidligere fremsendte ønske (SSU 10.8.2023 sag 74) om en ny kvalitetsstandard for Akutophold for psykisk syge. Argumentationen for forslaget fremgår af Handicaprådets kommentarer til mødet.
 2. Overgang fra ung til voksen (Ny)

  handicaprådet er meget tilfredse med, at der udarbejdes en kvalitetsstandard for overgangen fra barn til voksen.

Vi har følgende kommentarer til forslaget:

Siden 1.1.2021 har kommunen pligt til at forberede overgangen til voksen for unge (jf. § 19 A) allerede fra det 16. år. En del af formålet med kvalitetsstandarden er i Handicaprådets øjne derfor også at sikre, at kommunen rent faktisk igangsætter planlægningen af overgangen, når den unge fylder 16 år, så den unge og forældrene er godt forberedte på overgangen, og den unge ikke har et udækket hjælpebehov ved det 18. år.

Handicaprådet vil derfor foreslå, at dette formål præciseres i indledningen til kvalitetsstandarden: Formål med indsatsen: sætningen ”og er på vej til at blive 18 år” – ændres i overensstemmelse med lovgivningen til ” er til dig, som er fyldt 16 år”

Derved flugter den også med beskrivelsen i Indhold, hvor det tydeligt fremgår, at ”når du er fyldt 16 år” igangsættes en række indsatser.

Det er meget positivt, at det fremhæves, at overgangen foregår i dialog med den unge og dennes forældre, ligesom det fremgår, at det er faste tovholdere, som afgiver og modtager sagerne:

den rådgiver, som den unge og familien kender i forvejen har ansvar for at igangsætte processen, og den kommende rådgiver på voksenområdet deltager også i planlægningen af overgangen.

Økonomi

Høring af udkast til kvalitetsstandarder indenfor udvalgets område for 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

96Beslutning om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Resume

Byrådet skal fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning på det sociale område, til der er truffet afgørelse. I denne sag fremlægges forslag til sagsbehandlingsfrister, som skal gælde fra 1. november 2023. Sagsbehandlingsfrister på børneområdet behandles primo 2024, da den nye Barnets Lov forventes at få betydning for sagsbehandlingsfristen på en række områder. Sagen forelægges samtidigt i følgende fagudvalg: Job, erhverv og kultur, Omsorg og Ældre, Social og sundhed samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område pr. 1. november 2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte generelle frister på det sociale område for, hvor længe der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til der er truffet afgørelse i sagen. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. De gældende sagsbehandlingsfrister blev godkendt af Byrådet i marts 2021.

På børneområdet forventes den nye Barnets Lov at få konsekvenser for sagsbehandlingsfristen på en række områder. Derfor fremlægges forslag til frister på børneområdet i en selvstændig sag i starten af 2024.

Forslag til sagsbehandlingsfrister pr. 1. november 2023 er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt om sagsbehandlingsfrister

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, og indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Samtidig skal sagsbehandlingens kvalitet være forsvarlig.

Ombudsmanden lægger vægt på, at sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, at de er både forsvarlige i forhold til sagsbehandlingens kvalitet, og at de er realistiske. Det er vigtigt, at fristerne er realistiske, da borgeren på den måde ved, hvad han eller hun kan forvente.

Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat ud fra en vurdering af, hvor lang tid der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype. Inden for de enkelte typer af sager vil der kunne være forhold, der kan gøre, at en sag trækker ud. Det kan for eksempel være, at det er nødvendigt at fremskaffe vanskeligt tilgængelige oplysninger eller at foretage mere generelle og principielle overvejelser.

Hvis kommunen i en konkret sag ikke kan overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår kommunen vil træffe afgørelse.

Generelt om forslag til ændringer

De foreslåede sagsbehandlingsfrister følger langt overvejende de frister, som Byrådet godkendte i 2021.

Administrationen har derudover gennemgået de lovområder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, for at sikre, at der er sagsbehandlingsfrister på alle relevante sagsområder. På baggrund af gennemgangen er der sat sagsbehandlingsfrister for en række nye sagsområder. De nye sagsområder er fremhævet i bilaget. Derudover er to sagsområder udgået, da sagsbehandlingen er overgået til Udbetaling Danmark.

Samtidig er dokumentet revideret, så lovområderne er sat op efter lov og ikke efter afdeling, og paragrafferne er sat i numerisk orden. Dette skal gøre det lettere for borgeren at finde den relevante paragraf.

Der er derudover foretaget en række redaktionelle ændringer, fx præcisering af lovhenvisning eller overskrift for enkelte sagsområder.

Nedenfor ses en oversigt over de væsentlige ændringer på de enkelte udvalgs områder.

Ændringer på Job, erhverv og kulturs område

 • Det foreslås at sætte i alt 17 nye frister på udvalgets område inden for Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension, Bekendtgørelse af lov om socialt frikort, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om integration af udlændinge og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.
 • To frister udgår, idet ansvaret for de pågældende områder er overgået til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om afgørelser vedr. delpension og seniorførtidspension.
 • Der er tilføjet en række løbende forsørgelsesydelser under Lov om aktiv socialpolitik. Af hensyn til overskueligheden er alle løbende forsørgelsesydelser samlet under ét. Tidligere var der kun fastsat en frist for § 11 (forsørgelseshjælp), som var 2 uger. Den realistiske frist for de løbende forsørgelsesydelser under ét er 3 uger.
 • Sagsområderne ”Støtte til revalidering, afklaring” og ”Støtte til etablering, selvstændig virksomhed, afklaring” er lovgivningsmæssigt flyttet fra Lov om aktiv socialpolitik til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. De er nu samlet under overskriften ”Revalidering”. Det foreslås at ændre fristen fra 6 måneder til 4 måneder.
 • Fristen for tilbud om mentor (§ 167 efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) var tidligere opdelt i to frister. Det var henholdsvis ”ordinær beskæftigelse”, hvor fristen var 4 uger, og ”i øvrigt”, hvor fristen var 2 uger. Det foreslås at samle de to områder til ét med en frist på 2-4 uger.
 • Sagsbehandlingsfristen for engangstillæg (§ 25 a efter Lov om aktiv socialpolitik) foreslås ændret fra 2 uger til 1 uge.

Ændringer på Omsorg og ældres område

 • Det foreslås at sætte fire nye frister på udvalgets område inden for Lov om friplejeboliger og Lov om social service.
 • Der er ingen forslag til ændring af de hidtidige sagsbehandlingsfrister.

Ændringer på Social og sundheds område

 • Det foreslås at sætte fire nye frister på udvalgets område inden for Lov om social service og Lov om almene boliger.
 • Der er ingen forslag til ændring af de hidtidige sagsbehandlingsfrister.

Skole, klub og SFO

 • Det foreslås at tilføje en ny frist inden for Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Seniorrådets høringssvar:

Udvalget skal beslutte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

På ældreområdet foreslås det at sætte frister for fire nye områder: daghjem/dagaktiviteter, midlertidige ophold og Kontant tilskud. Seniorrådet mener umiddelbart at en frist på 4 uger til midlertidige ophold virker som lang tid, idet personer der har brug for midlertidige ophold for det meste, har akut brug for en midlertidig plads.

Seniorrådet tager fristerne til efterretning.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i, at sagsbehandlingsfristerne både skal være realistiske og forsvarlige ift. at opnå den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen, men nok så vigtigt: derudover skal de fastsatte frister overholdes – i modsat fald er der alene tale om en proforma-øvelse, som ikke indebærer nogen form for retssikkerhed for borgerne.

Taskforce Handicaps analyserapport viste, at kommunen ikke overholdt den fastsatte sagsbehandlingsfrist i 50% af de gennemgåede sager, hvor fristen var overskredet fra 1 – 43 uger. Derudover havde kommunen i INGEN af sager skriftligt orienteret borgerne om, hvornår de kunne forvente en afgørelse – eller begrundet hvorfor, fristen var overskredet på trods af, at der eksisterer en retningslinje om, at kommunen skal skrive til borgerne, hvis de ikke overholder fristerne.

Der skal efter Handicaprådets opfattelse derfor være en gyldig grund til manglende overholdelse af de fastsatte frister (eksempelvis manglende svar fra læge eller lignende).

Derudover skal der naturligvis være en fast praksis for, at borgerne oplyses skriftligt, hvis fristerne ikke kan overholdes, samt årsagen hertil og endelig, hvornår en afgørelse forventes at kunne træffes.

Fremadrettet foreslår Handicaprådet at sagsbehandlingsfrister drøftes på et af de årlige dialogmøder forud for budgetprocessen med Social og Sundheds udvalget.

Generelt har vi ingen kommentarer til de enkelte frister – dog virker følgende frister uhensigtsmæssigt lange:

 • Tilbud om selvfunden ansættelse med løntilskud, førtidspensionist: 2-3 måneder

  Center for Job og Rådgivning

 • Forsørgelseshjælp til forældremyndighedsindehaver uden forsørgerpligt: 6 uger

  Center for Job og Rådgivning

 • Lov om forsøg med et social frikort: 4 uger

  Center for Job og Rådgivning

 • Merudgiftsydelse: 12 uger

  Center for Familie og Rådgivning (Børn, familier og forebyggelse)

 • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste: 12 uger

  Center for Familie og Rådgivning

Økonomi

Godkendelse af forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

97Beslutning om politisk mødekalender for udvalgets møde i 2024

Resume

En gang om året skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder for det kommende år skal holdes.

Med denne sag til udvalget derfor tage stilling til udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.
 2. Tage stilling til hvor udvalgets møder skal afholdes (på rådhuset, Administrationscenter Slangerup eller andre steder).
 3. Drøfte hvordan udvalgets eventuelle dialogmøder, temamøder m.m. henover året bedst tilrettelægges.

Beslutning

Sagen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Sofie Uhrskov (V), Anne-Lise Kuhre (A), Therese Heinfeldt (C)

Jesper Wittenburg (A) og Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor otte fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte mødekalender for 2023
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg og Byråd
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag. Nogle måneder kan det imidlertid ikke lade sig gøre som følge af ferie- eller helligdage
 4. Møderne i fagudvalgene holdes i tidsrummet 08.00 til 17.00 og bookes som udgangspunkt til at vare 2 timer.

Principperne afspejler bl.a. den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder samt et ønske fra en del af byrådets medlemmer om, at der ikke er udvalgsmøder om mandagen.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2024 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse.

Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle af udvalgene henover året også har dialogmøder med brugere, temamøder o.l. mødeaktiviteter, som ligger udover de ordinære udvalgsmøder. Det anbefales, at Social og sundhed på indeværende møde også drøfter, hvornår denne typer af møder mest hensigtsmæssigt kan placeres - dette bl.a. af hensyn til den samlede mødeplanlægning på tværs af udvalg og byråd.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet ser frem til, at den endelige mødekalender godkendes, gerne som foreslået i ”bilag1 – udkast til mødekalender – 2024”. Herefter kan Seniorrådet udarbejde rådets egen mødekalender.

Seniorrådet forventer, som de seneste år, at få tilsendt planlægningen med datoer for Seniorrådets modtagelse af foreløbige dagsordner og øvrigt materiale, der er nødvendigt for Seniorrådets arbejde med høringssvar mv., så Seniorrådet kan forvente at modtage dette iht. den fællesvedtægt mellem Frederikssund Kommune og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til mødekalenderen ud over, at vi vil sætte pris på, hvis det også fremadrettet er muligt at modtage udvalgenes dagsordener 5 dage før udvalgsmødet som nu.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

98Orientering om to sundhedsindsatser målrettet børn og unge

Resume

Der orienteres i denne sag om to sundhedsindsatser målrettet børn og unge. Begge indsatser er en del af arbejdet med Frederikssund Kommunes sundhedspolitik ”Sammen om sundhed 2022-2026”. Den ene er den afholdte elevdag om røgfri nikotin på Frederikssund Campus. Den anden indsats er Fødevarestyrelsens nye indsats ”Er du for sød” om børns søde vaner, som Frederikssund Kommune deltager i fra efteråret 2023. Unge, fritid og idræt orienteres parallelt med denne sag i en meddelelse om elevdagen på Campus, mens Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse orienteres i en meddelelse om deltagelsen i "Er du for sød".

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

1. Tage orienteringen om to sundhedsindsatser målrettet børn og unge til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres i denne sag om to indsatser målrettet børn og unge under Frederikssund Kommunes sundhedspolitik ”Sammen om sundhed 2022-2026”. Den ene indsats er elevdagen målrettet unge og nikotin, som blev afholdt på Frederikssund Campus den 5. september 2023. Den anden indsats er et nyt projekt, som Fødevarestyrelsen og DTU har inviteret Frederikssund Kommune til at være med i. Projektet har fokus på børns indtag af søde sager. De to indsatser er præsenteret herunder.

Social og sundhed vil blive præsenteret for en opsamling på den samlede indsats under sundhedspolitikken på udvalgsmødet den 30. november 2023. Her vil både gennemførte indsatser og forslag til nye handleplaner indgå.

Elevdag om røgfri nikotin på Campus

Tirsdag den 5. september 2023 blev der afholdt elevdag på Frederikssund Campus med fokus på røgfri nikotin. Dagen var en del af indsatsen målrettet unge og røgfri nikotin, som blev indledt i maj med en temadag for medarbejdere om røgfri nikotin blandt unge.

Elevdagen startede på U/Nord med samling for alle eleverne med introduktion fra uddannelseslederen og oplæg om røgfri nikotin fra Kræftens Bekæmpelse. Herefter kunne eleverne besøge forskellige stande i deres kantineområde, hvor repræsentanter fra Sundhedsplejen, Tandplejen, Forebyggelse og Træning, ungeformidlere fra Kræftens Bekæmpelse og Rygestopkonsulenterne stod klar.

Standene var en del af flere aktiviteter, som eleverne kunne vælge imellem i deres aktivitetsmodul. Efterfølgende blev den samme model med samling og stande gentaget på Frederikssund Gymnasium.

Eleverne kunne ved standene snakke med sundhedsplejersker, tandplejere m.fl. og prøve forskellige aktiviteter. Der var mulighed for at:

- Få en snak om røgfri nikotin, konsekvenser og muligheder for at stoppe

- Teste sin viden via forskellige myter om røgfri nikotin

- Deltage i en quiz om røgfri nikotin med biografbilletter på højkant

- Få tjekket sit tandkød og sine tænder på steder

- Samle brugte nikotinposer på skolen og bytte dem til gratis kondomer

- Give sine kontaktoplysninger, hvis man ville kontaktes for at høre om mulighederne for at få hjælp til at stoppe med nikotin (kun to gjorde dette).

Ca. 60-70 elever på U/Nord var forbi standene. Der var især mange, som gerne ville have tjekket deres tandkød af Tandplejen, og samtidig fik de en god snak om risikoen for nikotinskader i munden. Også quizzen var populær, og den gav ligeledes anledning til gode snakke, mens spørgsmålene blev udfyldt.

På gymnasiet var ca. 30 elever forbi standene. Det mindre antal her skyldtes sandsynligvis, at der på gymnasiet var flere aktiviteter at vælge imellem i aktivitetsmodulet end på U/Nord. Billeder fra dagen er vedlagt.

U/Nord havde i samarbejde med administrationen og Sundhedsplejen m.fl. sendt et kort elektronisk spørgeskema om røgfri nikotin ud til eleverne en uge inden elevdagen (114 ud af 380 elever svarede). Resultaterne herfra viste, at 47 procent af eleverne ryger eller bruger røgfri nikotinprodukter hver dag eller engang imellem. Kun 11 procent af eleverne ønsker at stoppe deres forbrug, mens 18 procent svarer ’ved ikke’. Det er næsten 40 procent af eleverne, som svarer, at de vil klare det selv, hvis de skulle stoppe deres forbrug, mens kun få ønsker hjælp fra andre.

Sundhedsplejen iværksætter prøvehandlingen ”U-Niko” med stoptilbud til unge på Campus i foråret 2024 for at afprøve indsats og effekt af nikotinstop for unge. Det sker i samarbejde med en forskningsgruppe med stor erfaring på området. Prøvehandlingen vil være specialdesignet til unge i alderen 16-25 år.

Deltagelse i projekt "Er du for sød" om børns søde vaner

Sundhedsplejen og Tandplejen deltager fra efteråret 2023 og frem til 2027 i Fødevarestyrelsens og DTU's projekt ”Er du for sød” sammen med ti andre kommuner. Projektet har fokus på at få børn i 0.-3. klasse til at spise færre søde sager og søde drikke. Baggrunden er, at danske børn spiser op til fire gange flere søde sager, end der er plads til i en sund kost. Det øger risikoen for overvægt, skader tandsundheden og optager pladsen for andre mad- og drikkevarer.

Sundhedsplejen og Tandplejen har i dag hver især fokus på børns søde vaner, og projektet kan derfor være med til at skabe større sammenhæng på tværs. Derudover hænger projektet godt sammen med andre igangværende projekter. Dels Børneliv i Sund Balance med fokus på leg, bevægelse og sund kost for at fremme sund vægtudvikling hos børn, dels HOT-studiet i Sundhedsplejen, som skal hjælpe 6-12-årige børn med overvægt.

Projektet er et godt redskab i forebyggelsen af overvægt, som er et stadigt stigende problem. I 2020 var 15 procent af de 6-7-årige i Frederikssund Kommune overvægtige eller svært overvægtige (12 procent i Region H), og blandt de 14-15-årige gjaldt det 24 procent (17 procent i regionen). Både overvægt og sukkerindtag er socialt skævt fordelt, og det er derfor en fordel med et projekt som dette, som når ud til alle børn.

Der udpeges en tovholder i hver kommune. Kommunen forventes at bruge ca. ½ årsværk det første år (18 timer om ugen) og ¼ årsværk de efterfølgende tre år (ni timer om ugen). Fondsmidler finansierer halvdelen af kommunens arbejdstimer. Administrationen, Sundhedsplejen og Tandplejen fordeler disse timer mellem sig.

Projektet ligger fint i tråd med en indsats, som allerede i dag udføres i Tandplejen og Sundhedsplejen. Projektet kan gennemføres i regi af Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre med inddragelse af andre områder, når det er muligt og relevant. Uddybende materiale om projektet er vedlagt.

Inddragelse

Elevdagen om røgfri nikotin er planlagt og gennemført i tæt samarbejde med ledelse og studievejledere på Campus. Deltagelse i ”Er du for sød” er koordineret med Sundhedsplejen og Tandplejen.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der er tale om meget relevante og perspektivrige indsatser for at styrke børn og unges sundhed.

Økonomi

Orientering om elevdag om røgfri nikotin, afholdt på Frederikssund Campus, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Orientering om deltagelse i Fødevarestyrelsens nye indsats ”Er du for sød” har ligeledes ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne forventes afholdt indenfor eksisterende rammer.

Bilag

99Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Lancering af "Sundhedsprofil for børn og unge i Region Hovedstaden og kommuner 2021/2022" den 11. oktober i København. Invitation er vedlagt.
 • Temamøder og dialogmøder i Social og sundhed i 2024 (temamøderne holdes i forlængelse af ordinære udvalgsmøder):
  • Temamøde 7. marts 2024
  • Dialogmøde med Handicaprådet 18. april 2024 (eftermiddag)
  • Dialogmøde om Budget 2025 med Omsorg og ældre, Seniorrådet, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd 29. august 2024 (eftermiddag)
  • Temamøde 10. oktober 2024
  • Fælles dialogmøde og julefrokost med Omsorg og ældre, Seniorrådet og Handicaprådet 5. december 2024.

Meddelelser:

Bilag

100Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.