Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 04. april 2024

Klintegården kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

21Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Therese Hejnfelt (C) er fraværende under hele mødet.

22Beslutning om etablering af drop-in cafe til unge der er truet af hjemløshed

Resume

På baggrund af udvalgets beslutning på udvalgsmødet den 8.2.2024, i sag nr. 9 ”Status på hjemløseindsatsen og forslag til nye initiativer til bekæmpelse af hjemløshed”, indstillingspunkt 1 ”ønskede udvalget en særskilt sag hvor administrationen undersøger hvordan evt. samarbejder med civilsamfundet”, fremlægges i denne sag et forslag om etablering af en drop-in café i Cafe-Kosmos Ungecafé i et samarbejde med Gadespejlene og/eller Røde kors.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende, at der arbejdes videre med etableringen af en drop-in cafe for unge der er hjemløse eller truet af hjemløshed i samarbejde med Gadespejlene og/eller Røde kors.

Beslutning

Udvalget godkender, at der arbejdes videre med at beskrive, hvordan en drop-in café for unge der er hjemløse, eller truet af hjemløshed, kan konstrueres i Frederikssund by, så opgaven løftes og bemandes af de frivillige organisationer med koordination og støtte fra Frederikssund Kommune.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af et tilbud til unge hjemløse uddybes først lidt om hvordan målgruppen for et sådant tilbud kunne se ud.

Først og fremmest er der de unge hjemløse under 30 år med ukendt adresse. Denne gruppe udgør løbende 15-20 unge. Denne gruppe består af unge med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser eller udviklingsforstyrrelser samt unge med andre sociale eller opvækstbetingede udfordringer.

Disse fleste af disse unge bor rundt omkring på sofaer. Der er også enkelte der bor i en fast bolig, hvor de ikke må have adresse. Stort set ingen unge bor ”på gaden”. Alle har svært ved at indgå i aktiviteter og planer fordi de ikke har en stabil base. Især de unge med psykiatriske diagnoser og misbrug er ustabile og har meget svært ved vedvarende relationer og aktiviteter, eksempelvis behandling og praktikforløb.

Herudover er der en gruppe på 15-20 unge, som vurderes at være truet af hjemløshed. Disse unge kan eksempelvis bo under meget konfliktfyldte forhold sammen med familie eller øvrige samlevere, hvilket har stor negativ indvirkning på deres helbred og trivsel og deres evne til at klare fx uddannelse eller job.

Det kan også være unge, der har meget svært ved at klare sig i deres bolig, fordi de ikke formår at klare almindelige praktiske gøremål og ikke formår at administrere deres økonomi, så de ikke får betalt husleje og løbende oparbejder gæld.

De unge er som det fremgår, en sammensat gruppe i alderen 18 til 30 år, der alle har hjemløshed eller en meget svær og ustabil boligsituation hængende over hovedet. Nogle af disse unge får mentorstøtte. Men det vurderes at alle disse unge vil kunne profitere af et fysisk sted, hvor de hver uge kan gå hen for at få et gratis måltid, nogen at snakke med og få råd og vejledning til boligsøgning og økonomihåndtering.

Det foreslås at etablere en ugentlig drop-in café centralt beliggende hos i samarbejde med Gadespejlene og/eller Røde Kors. Caféen vil forventeligt kunne etableres i 2. kvartal.

Der er lignende tilbud i andre byer og kommuner, som enten er drevet af kommunen eller af en frivillig organisation. Eksempelvis https://hellebroen.dk/vaerested/https://www.plexusaarhus.dk/https://faellesskabsby.dk/find-faellesskab/ungeliv

I drop-in caféen skal de unge have mulighed for at komme og få en snak med hinanden og/eller praktisk hjælp af en medarbejder og frivillige. Det skal være muligt at få adgang til computer og internet for at søge boliger mv.

De skal også kunne få et gratis let måltid mad fx nudler, pasta, supper osv. De vil også kunne få hjælp til at få et overblik over andre tilbud, de kan benytte sig af. Fx værestederne Reboot og Livskilden, hvor de også kan få et måltid mad samt Gældsrådgivningen o. lign. tilbud.

Tilbuddet kunne med fordel foregå i Café Kosmos Ungecafé en ugedag om ugen udenfor Kosmos normale åbningstid, der er mandag til torsdag fra 14 til 18. Eksempelvis en hverdag fra kl. 10-13 eller fredag eftermiddag. Den nærmere tilrettelæggelse skal drøftes med Kosmos og tilpasses efter dialog med målgruppen.

Tilbuddet skal bemandes af én fagprofessionel fra Ungekontakten suppleret af 1-2 frivillige fra fx Røde Kors eller Gadespejlene. Det vurderes at tilbuddet skal bemandes med en professionel mentor/sagsbehandler grundet målgruppens

udfordringer og behovet for at tænke indsatsen ind i sammenhæng med den øvrige indsats for den unge i Ungekontakten.

Der er taget kontakt til Café Kosmos som har givet positiv tilbagemelding ift. udlån af caféen. Derudover er der taget kontakt til Gadespejlene samt Røde Kors om at indgå samarbejde omkring tilbuddet. Gadespejlene er positivt indstillet og vil godt kunne dække en ugentlig dag i tilbuddet. Røde Kors er også positive men vurderer, at det kan blive svært at rekruttere frivillige. De vender tilbage efter drøftelse på kommende bestyrelsesmøde.

Bevillingen på 150.000 kr. i budget 2024 vil blive anvendt til etablering og drift af caféen. Bevillingen løber i 2024 og 2025 og caféen etableres for denne periode.

Inddragelse

Sagen kommer til høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. I forbindelse med igangsættelse af tilbuddet vil der være en dialog med brugerne af tilbuddet med henblik på tilpasning og løbende udvikling og løbende evaluering.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet bakker op om etableringen af en drop in café i form af et fysisk sted, hvor de unge, der er truet af hjemløshed hver uge kan gå hen for at få et gratis måltid, nogen at snakke med og få råd og vejledning til boligsøgning og økonomihåndtering mv.

Det er absolut nødvendigt at bemande tilbuddet med én fagprofessionel fra Ungekontakten suppleret af 1-2 frivillige grundet målgruppens udfordringer. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være unge, som er skeptiske over for myndighedskontakt, og der bør tages højde herfor i sammensætningen af personalet.

I forbindelse med lanceringen af tilbuddet er det vigtigt, at der opstilles en plan for markedsføring af det, så nyheden om drop-in-caféen når ud til den potentielle brugergruppe.

Økonomi

Etableringen af en drop-in cafe for unge der er hjemløse eller truet af hjemløshed i samarbejde med Gadespejlene og/eller Røde kors har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet evt. udgifter med tilbuddet forudsættes afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

23Beslutning om redaktionel ændring af kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud

Resume

På baggrund af Task Force Handicaps endelige statusrapport for Frederikssund Kommune fra marts 2024 har administrationen fundet anledning til at foreslå en række redaktionelle ændringer af kommunens kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud. I denne sag forelægges Social og sundhed de foreslåede ændringer af kvalitetsstandarden med henblik på godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende administrationens forslag til redaktionelle ændringer af kommunens kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (jf. bilag 1).

Beslutning

Godkendt idet Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed's høringssvar imødekommes.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

På møde i Social og sundhed 7. marts 2024 (sag 14) blev udvalget forelagt Task Force Handicaps endelige statusrapport for Frederikssund Kommune.

På baggrund af statusrapporten har administrationen fundet anledning til at foreslå en række redaktionelle ændringer af kommunens kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarden fremgår af vedlagte bilag 1 Forslag til ændring af kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud.

Formålet med ændringerne er følgende:

 • At det fremgår af kvalitetsstandarden, at kommunen ud over bevilling af den boligmæssige ramme træffer afgørelse om konkret støtte af hjælp, for eksempel socialpædagogisk støtte.
 • At det fremgår af kvalitetsstandarden, at borgeren også kan bevilges hjælp til vedligeholdelse af sit funktionsniveau.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet tager ændringerne til efterretning og har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet er enige i de foreslåede ændringer, som bringer kvalitetsstandarden i overensstemmelse med Taskforce Handicaps anbefalinger. Rådet har derudover følgende supplerende kommentar:

Under ” Indhold” bør det ligeledes fremgå, at udover ”udvikling af dine kompetencer og muligheder” kan borgeren også bevilges hjælp til vedligeholdelse af sit funktionsniveau, sådan som Taskforce rapporten anbefaler det. Rådet anbefaler derfor følgende tilføjelse: ”eller vedligeholdelse af dit funktionsniveau”, så sætningen kommer til at lyde:

”Indhold

Med udgangspunkt i din funktionsevne vil der være fokus på samarbejde og udvikling af dine kompetencer og muligheder eller vedligeholdelse af dit funktionsniveau.”

Økonomi

Forslag til redaktionelle ændringer af kommunens kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet serviceniveauet forudsættes uændret.

Bilag

24Beslutning om Overførsler 2023 - Social og sundhed

Resume

I nærværende sag redegøres for indstillingerne til overførsler på baggrund af det endelige regnskab for 2023 på Social og sundhed.

Samlet set indstilles der på baggrund af regnskab for 2023 en overførsel af merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2024 og merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2025 vedrørende drift, mens der på anlæg overføres et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på baggrund af regnskab 2023 på driftssiden overføres et merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2024 og et merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2025
 2. Der på baggrund af regnskab 2023 overføres et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. til 2024 på bruttoanlægsudgifterne.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2023 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Vedrørende de samlede serviceudgifter under udvalget Social og sundhed var der i 2023 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. under Social service og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse.

Der indstilles under Social service samlet overførsel af merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2024 og merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2025. Overførslen består af mindreforbrug på 0,278 mio. kr. vedrørende den almindelige drift, som overføres til 2024, mens der vedrørende takstfinansierede institutioner overføres et driftsorienteret underskud på 1,127 mio. kr. til 2024 og 0,770 mio. kr. til 2025.

I forhold til de takstfinansierede tilbud under det specialiserede voksenområde, sker disse i henhold til særskilte, bundne regler i takstbekendtgørelsen (BEK nr. 1364 af 28/11/2023) samt KKRs retningslinjer.

Der indstilles ingen overførsler vedrørende bevillingsområdet Sundhed og forebyggelse.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til Bilag 1. Overførsler 2023 Drift - Social og sundhed.

Anlæg

På Social og sundhed var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 5,8 mio. kr., hvoraf 5,9 mio.kr. overføres til 2024.

Overførslen vedrører:

 • 5,89 mio. kr. (mindreforbrug) - Flytning af tandklinik

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte Bilag 2. Overførsel 2023 Anlæg – Social og sundhed.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Med baggrund i det endelige regnskab 2023 indstilles det at udvalget anbefaler, at regnskab overføres et merforbrug på 0.8 mio. kr. til 2024 og et merforbrug på 0.8 mio. kr. til 2025 vedrørende driften- og et mindreforbrug på 5.9 mio. kr. til 2024 for så vidt angår bruttoanlægsudgifterne. (flytning af tandlægeklinik).

Grundet mindre anlægsudgifter på flytning af tandklinik på kr. 5.894.000 i forhold til korrigeret budget overføres ubrugte anlægsmidler, kr. 5.894 til 2024.

Vedrørende mindre forbrug på serviceudgifter på områderne Social Service samt Sundhed og Forebyggelse overføres i 2024 kr. 849.000 samt til 2025 kr. 770.000.

Seniorrådet tager administrationens anbefaling til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. i 2024 og -0,8 mio. kr. i 2025 på serviceudgifterne.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 5,89 mio.kr. i 2024

Bilag

25Drøftelse om ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” – arbejdet i det lokalpolitiske spor

Resume

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og er organiseret i tre spor. I denne sag har udvalget en indledende drøftelse af arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at drøfte:

 1. Om der er politikker og strategier inden for udvalgets område, som kan forenkles
 2. Om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde
 3. Udvalgets mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Beslutning

Drøftet, idet Social og sundhed ønsker at fokusere på mulighederne for forenkling og afbureaukratisering med det formål, at det skal være lettere at være borger og pårørende. Social og sundhed ønsker dialog med Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed om den fremadrettede proces.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Byrådet besluttede, at arbejdet forløber i følgende 3 spor:

 1. Det organisatoriske spor
 2. Det lokalpolitiske spor
 3. Det nationale spor

Byrådet har besluttet, at der skal ske en afrapportering af arbejdet i det tre spor ultimo 2024 og ultimo 2025.

I vedlagte bilag 1 er administrationens tilgang til arbejdet i de spor beskrevet nærmere. Notatet har ligeledes været drøftet i Hoved MED-udvalget.

Fagudvalgene har en indledende drøftelse af arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor på møderne i april med henblik på forelæggelse af en beslutningssag på fagudvalgsmøderne i maj måned.

Det lokalpolitiske spor handler om, hvordan udvalg og Byråd kan understøtte øget frisættelse og regelforenkling og derigennem frigøre tid til kerneopgaven. Helt konkret foreslås dette at ske ved følgende tiltag, jf. Byrådets beslutning 25. oktober 2023:

 • At der frem mod næste byrådsperiode gennemføres en sanering i politikker og strategier med henblik på at forenkle ”styringshierarkiet”.

Udvalget skal beslutte, om de eksisterende politikker og strategier, herunder handlingsplanerne, indenfor udvalgets område, fremadrettet kan forenkles. På sigt bør der arbejdes henimod at have færre niveauer i ”styringshierarkiet” på det politiske niveau. I dag findes der 4 niveauer på det politiske niveau, herunder en overordnet vision, politikker, strategier og handlingsplaner i kommunens ”styringshierarki”.

På Social og sundheds område er der følgende poltikker, strategier med videre:

 • Sundhedspolitik 2022-2026
 • Handicap- og Psykiatripolitik 2023-2026
 • Hjemløsestrategi
 • Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende.
 • At de enkelte udvalg tager stilling til, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

I forhold til ændringer i opfølgnings- og kontrolprocedurerne skal det overvejes, hvordan der kan ske en forenkling indenfor hvert udvalg. Det kan ske ved f.eks., at antallet af opfølgninger reduceres i løbet af et år, at metoden forenkles, eller ved, at en række sager fremover delegeres til administrationen.

 • At fagudvalgene drøfter input til formulering af målsætninger for arbejdet i det lokalpolitiske spor. På sagen i maj fremlægger administrationen forslag til målsætninger ud fra udvalgenes input, som Byrådet orienteres om i 1. halvår 2024.

Der formuleres et enkelt mål for udvalgets samlede arbejde i det lokalpolitiske spor. Et mål, der gerne må afspejle de forskellige vilkår, målgrupper og medarbejdergrupper, som udvalget agerer overfor.

Fagområdets overvejelser om forenkling af ”styringshierarkiet”, delegering, opfølgning, kontrol m.v. inden for udvalgets område, herunder forslag til evt. ændringer.

 • Reduktion i antallet af fagudvalg med henblik på at minimere dobbeltsagsbehandling, fx samle Social og sundhed og Omsorg og ældre i ét udvalg.
 • Afskaffelse af alle ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder og i stedet have fokus på at informere borgerne om kommunens tilbud på en mere fokuseret og lettilgængelig måde.
 • Afbureaukratisering af Det velfærdsteknologiske spor og den velfærdsteknologiske pulje, der muliggør en hurtigere og mere smidig igangsættelse af relevante afprøvninger af velfærdsteknologi.
 • Afskaffelse/forenkling af proceskrav til politikker på udvalgets område (fx afskaffelse af handleplaner), herunder Sundhedspolitikken samt Handicap- og psykiatripolitikken.

Fagområdets beskrivelse af, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, m.v., der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

 • Forenkling af tilsyn med aktivitets- og beskæftigelsestilbud med fokus på læring og udvikling, både i forhold til gennemførsel af tilsyn og afrapportering.
 • Forenkling af og fokusering af lovpligtig årsberetning af magtanvendelser med fokus på få centrale udviklingsparametre.
 • Afskaffelse af politisk repræsentation i bruger-/pårørenderådsformandsmøderne.

Fagområdets inspiration til et muligt mål for udvalgets arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor.

 • Reducere i unødvendig administration, der ikke bringer værdi til løsningen af de borgernære opgaver.
 • Skifte fokus fra kontrol af kommunens medarbejdere til læring og udvikling i de borgernære indsatser.

Inddragelse

MED-organisationen er løbende involveret i arbejdet. På nuværende tidspunkt er yderligere inddragelse ikke fundet relevant i forhold til det lokalpolitiske spor, men det vil senere i processen være relevant med bred inddragelse omkring arbejdet med at opfylde udvalgenes mål.

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Byrådet besluttede sidste år en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Seniorrådet er overordnet positivt indstillet til regelforenkling, men det må ikke gå ud over

retssikkerhed eller retten til en ligeværdig behandling uanset baggrund.

Regler er normalt udformet fordi de skal sikre at enhver skal få de forhold den enkelte må eller kan få ret til, hvilket indikerer at der i et civiliseret og retfærdigt samfund altid findes en grænse for hvor langt man kan gå i regel forenklingshenseende. Hvis det også tages de reelle hensyn til dette, kan forenkling stadig være en positiv gode som gerne må og skal tilgodeses

Opfølgning, som også har sin plads i notatet, er en meget vigtig bestanddel i arbejdet.

I denne sag skal udvalget drøfte arbejdet i det lokalpolitisk spor:

 1. Er der politikker og strategier inden for udvalgets område, som kan forenkles?
 2. Er der initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol. Der kan afskaffes eller tilrettelægges på anden måde?
 3. Udvalget mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor?

På Social og sundhedsområdet er der følgende politikker, strategier med videre:

 • Sundhedspolitik
 • Handicap- og Psykiatripolitik
 • Hjemløsestrategi
 • Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende

De enkelte udvalg tager stilling til, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

I forhold til ændringer i opfølgnings- og kontrolprocedurerne skal det overvejes, hvordan der kan ske en forenkling indenfor hvert udvalg. Det kan ske ved f.eks., at antallet af opfølgninger reduceres i løbet af et år, at metoden forenkles, sammenlægning af udvalg, eller ved, at en række sager fremover delegeres til administrationen.

Seniorrådet tager sagen til efterretning og ser frem til det videre arbejde.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet er enig i intentionen om at forenkle og vurdere, om der er initiativer, der kan tilrettelægges anderledes og på en mere hensigtsmæssig måde, ligesom det er en god idé at skifte fokus fra kontrol af kommunens medarbejdere til læring og udvikling i de borgernære indsatser og at reducere i unødvendig administration, der ikke bringer værdi til løsningen af de borgernære opgaver.

Rådet har følgende kommentarer til de enkelte forslag:

Reduktion i antallet af fagudvalg:

Det er Rådets erfaring, at der på henholdsvis Social og Sundhed samt Omsorg og Ældre maksimalt er tale om 1-2 sager på hvert møde, som behandles sideløbende i begge udvalg. Vi er derfor skeptiske overfor, i hvor stort omfang der er tale om ”dobbeltsagsbehandling” i disse to udvalg. Det er vores opfattelse, at de to udvalg bidrager med forskellige synsvinkler på sagerne. Der vil

dog i sagens natur være en del overlap, da ældre medborgere jo naturligt har stor berøring og flere kontakter med sundhedsvæsenet, ligesom de også skal medtænkes i eksempelvis handleplaner for ”Flere i fællesskaber” mv.

Vi vil imidlertid gerne advare imod, at der skabes MEGA-udvalg, som får så stor en portefølje af sager, at det bliver helt urimeligt og umuligt for udvalgsmedlemmerne at sætte sig ind i sagerne, ganske enkelt fordi de er for omfangsrige. Vi synes derfor, at de nuværende udvalg bør bevares.

Afskaffelse af alle ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder :

Rådet synes, det er en ualmindelig dårlig idé alene at have kvalitetsstandarder på områder, som er ”skal”-opgaver (dvs. lovpligtige).

På de områder, hvor der er tale om ”kan-opgaver” (dvs. ikke lovpligtige opgaver) er der jo netop tale om, at Byrådet /Udvalgene har truffet beslutning om at indføre servicetiltag, som de mener, er politisk afgørende at kunne tilbyde borgerne. Kvalitetsstandarderne er med andre ord en formidling af den politisk besluttede målsætning for den kommunale indsats. Hvis borgerne skal have nytte af kvalitetsstandarderne og have en overskuelig og transparent gennemgang af hvilken indsats, det er vedtaget, der skal ydes i Frederikssund Kommune, så skal ALLE kvalitetsstandarder fortsat beskrives – så borgerne ikke skal lede flere forskellige steder for at få information om

kommunens tilbud.

Afskaffelse af handleplaner herunder Sundhedspolitikken samt Handicap- og psykiatripolitikken

Rådet vil på det kraftigste advare mod afskaffelse af handleplaner på ovenstående områder.

Handleplanerne gør det muligt at omsætte de politiske intentioner og politikker til konkret handling, og det vil være en demokratisk forfladigelse, hvis disse alene skal udformes og udføres administrativt uden forudgående politisk behandling.

Handleplanerne gør politikkernes (og strategiernes) abstrakte mål konkrete og ikke mindst målbare, hvilket er meget værdifuldt, idet det herved

bliver muligt at følge med i om, de opstillede resultater rent faktisk nås.

Økonomi

Drøftelse af arbejdet i det lokalpolitiske spor under ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

26Orientering om befolkningsprognosen 2024

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i, at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen inden for det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

I samarbejde med COWI udarbejder kommunen hvert år en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Resultatet af befolkningsprognosen 2024 viser en samlet stigning i antallet af borgere på i alt 1.146 borgere fra 1. januar 2024 til 1. januar 2028.

I bilag 1. 'Befolkningsprognose 2024' kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder tandplejen – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i patientgruppen. Tandplejen er det eneste område under Social og sundhed, der er demografireguleret.

Tandplejens tidligere patientgrundlag af 0-17-årige øges i løbet af 2023-2026 med ét alderstrin for hvert år, således at patientgrundlaget fra 2026 udgør alle 0-21-årige. Tandplejens budget er tilpasset dette.

I følge befolkningsprognosen 2024 er der en stigning i patientgruppen i 2025 og 2026 for derefter at falde en smule. Udviklingen giver anledning til en udmøntning af demografimidler på området i perioden 2025-2028 for i alt 1,0 mio. kr. fordelt således: 0,9 mio. kr. i 2025, 0,3 mio. kr. i 2026, -0,1 mio. kr. i 2027 og -0,1 mio. kr. i 2028.

Der er dog allerede afsat midler i tandplejens demografipulje, og eftersom befolkningsudviklingen i patientgruppen 0-21-årige har vist sig samlet set at være højere end forventet forrige år, giver dette anledning til at den samlede demografipulje for 2025 til 2028 opjusteres med 1,8 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028.

I bilag 2. 'Forslag til demografiregulering 2025-2028' fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2025-2028.

Inddragelse

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet befolkningsprognose 2024.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet tager befolkningsanalysen og demografireguleringen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Konkret vil ændringer i forbindelse med befolkningsprognosen 2024 blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2025-2028.

Bilag

27Orientering om Regnskab 2023 - Social og sundhed

Resume

Regnskabet for 2023 udviser for Social og sundhed et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 5,8 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat under udvalget Social og sundhed et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører de samlede serviceudgifter. Resultatet fordeler sig som følger på bevillingsområderne:

 • Social service: Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og merindtægter på 1,6 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning.
 • Sundhed og forebyggelse: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

I vedlagte Bilag 1. Regnskab 2023 Drift - Social og sundhed er resultatet gennemgået nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 5,8 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,05 mio. kr. (merforbrug) - AKU-center Slangerup
 • 5,89 mio. kr. (mindreforbrug) - Flytning af tandklinik

For en nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte Bilag 2. Regnskab 2023 Anlæg – Social og sundhed.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I denne sag indstiller administrationen at Social og Sundhed tager regnskabsforklaringerne på drift og anlæg til efterretning.

Samlet udviser bevillingsområderne et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr.

Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. under Social service og 0,3 mio. kr. under Sundhed.

Seniorrådet tager sagen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

28Meddelelser

Beslutning

Orientering givet.

Fraværende: Therese Hejnfelt (C)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Dialogmøde mellem Social og sundhed og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed den 18. april 2024 klokken 14.30-16.30.
 • KL Social- og Sundhedspolitisk Forum den 16.-17. maj 2024 i Aalborg.

Meddelelser:

 • Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Svarbrevet er vedlagt til orientering.
 • Mundtlig orientering om lukning af de særlige pladser på Nordsjællands Hospital Frederikssund.
 • Forebyggelses- og træningsafdelingen i Frederikssund Kommune har pr. 1. april 2024 indgået en partnerskabsaftale med Aftenskolernes Samråd for perioden 2024-27. Formålet er at sikre, at borgere i kommunens træningsforløb fortsætter med at have en aktiv hverdag og indgå i fællesskaber, også efter deres forløb er afsluttet. Det skal ske ved en lettere overgang fra kommunens forløb til en række aktivitetshold hos LOF Frederikssund og Gigtskolen, blandt andet træning i vand og i naturen. De første hold starter i foråret 2024. Aftenskolernes Samråd bidrager med midler fra deres initiativpulje målrettet fællesskaber. Initiativet ventes at understøtte den kommende handleplan for støtte til borgere med kronisk sygdom.
 • Referat fra møde i KLU den 29.02.24 er vedlagt til orientering

Inddragelse

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed til statusrapport fra Taskforcen:

Kommentarer til statusrapport 2024 fra Taskforcen på Handicapområdet fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Rådet er meget tilfredse med, at Taskforcen vurderer, at Frederikssund kommune er godt på vej til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen. Rådet er særlig glade for, at der er gjort en seriøs indsats for at leve op til Taskforcens anbefalinger – herunder ikke mindst at sikre en strategi for kompetenceudvikling, da særlig rekrutteringssituationen har været udfordret og dermed medarbejdernes kompetencer. Det er ligeledes positivt, at der er etableret en fast praksis for fælles læring af klagesager og principmeddelelser fra Ankestyrelsen.

Handicaprådet er enig i, at der stadig er en udfordring ifm. overholdelse af sagsbehandlingsfrister – og ser frem til en procedure for, hvordan kommunen skal orientere borgerne, hvis fristerne overskrides. Kommunen skal efter Rådets opfattelse have en fast praksis for at oplyse borgeren skriftligt om årsagen til overskridelsen af sagsbehandlingsfristen, og hvornår afgørelsen forventes at kunne træffes.

Taskforcen gør opmærksom på, at udredninger og afgørelser mangler en vurdering af og begrundelse for, hvordan den valgte indsats imødekommer borgernes samlede støttebehov. Derfor anbefaler taskforcen, at Frederikssund Kommune fortsat har fokus på at styrke oplysning og begrundelse i sagsbehandlingen.

Der ses ingen forslag/procedurer, der imødekommer dette kritikpunkt, hvilket er problematisk, idet det betyder, at sagerne således i flere tilfælde ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens støttebehov.

Nedenfor følger Rådets kommentarer til de enkelte temaer i statusrapporten:

Politik og strategi

Rådet synes, det er supervigtigt, at der aktuelt pågår et arbejde med at implementere brugen af kvalitetsstandarderne i den faste sagsbehandlingspraksis, således at den tidligere kritik fra Taskforcen omkring manglende kendskab til politikker og strategier fra sagsbehandlere og mellemledere imødegås.

Det fremgår således af den juridiske sagsgennemgang, at kvalitetsstandarderne fortsat ikke ses anvendt i sagsbehandling.

Faglig ledelse og sparring

Det er positivt at læse, at kommunen har arbejdet med alle Taskforcens anbefalinger på dette område.

Udredning, vurdering og afgørelse

Ingen kommentarer.

Handleplan og bestilling

Det er meget positivt, at kommunen nu har en tydelig ensartet praksis for udarbejdelse af handleplaner som en del af referatet efter et opfølgningsmøde, som sendes til borgeren.

Det fremgår dog ikke, om der ligeledes tænkes inddragelse af borgerne og deres netværk forud for møderne gennem udsendelse af en dagsorden, således at borgeren kan forberede sig til mødet, hvilket kan medvirke til at skabe øget tryghed og gennemsigtighed. Dette blev anbefalet i Taskforcens oprindelige analyse.

Opfølgning på indsatsen

Ingen kommentarer.

Helhed og sammenhæng

Rådet synes, det er meget positivt, at der arbejdes med at skabe en ensartet praksis for borgerinddragelse under hensyntagen til den enkelte borgers behov. Dog savnes der også på dette område en fyldestgørende vurdering af og begrundelse for, hvordan den valgte indsats imødekommer borgerens samlede støttebehov. En sådan vurdering vil samtidig kunne medvirke til at

understøtte både helhedssynet i sagerne samt det tværfaglige samarbejde.

Ledelsesinformation og styring

Det er meget positivt at læse, at Kommunen har arbejdet med alle taskforcens anbefalinger, og at der arbejdes i retning af at skabe en kultur, hvor der er fokus på at anvende data til at identificere fokusområder, samt på at udvikle og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling. Det er Rådets opfattelse, at det ikke er nok alene at fokusere på budgetopfølgninger med fokus på aktiviteter og omkostninger, men at der også er behov for viden om kvaliteten af sagsbehandlingen og effekten af indsatsen.

Bemærkning fra Rådet til pkt. 2 under meddelelser:

Mundtlig orientering om lukning af de særlige pladser på Nordsjællands Hospital Frederikssund.

Rådet synes, det er meget beklageligt at de højt specialiserede psykiatriske afdelinger til de mest syge nu igen rammes af sparekrav og at dette har medført, at de særlige pladser på Frederikssund hospital nu skal sammenlægges med andre afdelinger og lukkes. Der er tale om en ødelæggelse af de højt specialiserede kompetencer, som er opbygget over de 6 år, afdelingen har eksisteret.

Rent beskæftigelsesmæssigt er det ligeledes et tab for vores lokalområde, da omkring 69 % af personalet bor i nærområdet.

Bilag

29Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.