Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 02. november 2023

Byrådssalen kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

101Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

102Beslutning om restbudget for §18 puljen

Resume

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om anvendelse af §18-puljens restbudget.

Frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen og Kultur-og fritidschef Anders Munch Skovgren deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Beslutte anvendelse af §18 puljens restbudget.

Beslutning

Social og sundhed beslutter, at restbudgettet for 2023 lægges i kassen. Samtidig ønsker Social og sundhed, at der fremlægges en sag, hvor retningslinjen for puljen drøftes, og mulighederne for at undgå fremtidige lignende situationer undersøges.

Sagsfremstilling

Social og sundhed blev ved udvalgsmødet den 1. juni 2023 forelagt sag om restbudget for §18-puljen til brug for beslutning om anvendelse af puljens restbeløb.

Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 1. juni, at de ønskede en sag til efteråret vedr. tildeling af de resterende 18-midler.

Pr. 4. oktober 2023 er der et restbudget på 79.181 kr. hvoraf 30.721 kr. er tilbagebetalinger fra foreningernes tilskud fra 2022.

Administrationen anbefaler, at restbeløbet lægges i kassen med negativ tillægsbevilling.

Inddragelse

Ikke relevant for sagen

Høringssvar fra Seniorrådet:

Ved tildelingen af §18 midler for året 2023, var det samlede beløb fra de ansøgende foreninger mv. større end beløbet i puljen.

Derfor måtte man skuffe flere ansøgere, der måtte opgive deres ansøgte projekt.

Det er derfor trist læsning, at der nu er et restbudget på ikke mindre end kr. 79.181,00, der kunne have fundet anvendelse til glæde for mange i årets løb.

Seniorrådet så gerne at udvalget sikrede at beløbet forbliver indenfor området og indgår i fordelingen af §18 midler for 2024.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Det fremgår af sagen, at budgettet til frivilligt socialt arbejde gennem denne pulje i 2023 var på 564.715 kr.

Handicaprådet minder om, at der i 2023 i alt var ansøgninger til §18 puljen for 858.752 kr., således som det fremgår af sag 13 på Social og Sundheds udvalgets mødet 2.2.2023.

Der er med andre ord et stort behov for midler, som ikke kan imødekommes via puljen, fordi den er utilstrækkelig. Dette betyder, at en række vigtige tilbud til borgerne IKKE igangsættes, hvilket er meget beklageligt – og der er derfor behov for at udvide puljen.

Handicaprådet foreslår derfor, at restbeløbet på de 79.181 kr. overføres øremærket til § 18 puljen i 2024, således at puljen gøres tilsvarende større, og det store behov derved bedre kan imødekommes næste år, og færre foreninger vil få afslag på de ansøgte midler.

Økonomi

I 2023 er budgettet til Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18-midler på 564.715 kr. Såfremt indstillingen godkendes vil det give en negativ tillægsbevilling på 79.181 kr., hvorefter budgettet vil svare til de allerede afholdte udgifter på 485.534 kr.

103Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Lundevej 11

Resume

I budgetaftalen for 2024 er der afsat 2,4 mio. kr. til ombygning og klargøring af Lundevej 11 til rusmiddelbehandling, som administrationen med denne sagsfremstilling anmoder om frigivelse af midlerne til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives anlægsbevilling i 2024 på 2,4 mio. kr. til ombygning og klargøring af Lundevej 11 til rusmiddelbehandling.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Aftaleparterne har ved budgetforhandling 2024 afsat 2,4 mio. kr. til klargøring af Lundevej 11 til misbrugsbehandling.

Som en del af klargøringen skal der foretages en mindre ombygning og indkøbes inventar. Se bilag 1 med budget.

Begge dele skal ske i starten af 2024, da rusmiddelbehandlingen åbnes for borgerne d. 1. maj.

Ombygningen vil blive udbudt i hovedentreprise i starten af 2024. Opstart på entreprisen forventes i februar 2024 for at kunne nå åbningsdatoen.

Herudover skal socialstyrelsen godkende lokalerne før ibrugtagning. Endelig godkendelse forventes senest 1. maj.

Administrationen anbefaler derfor, at pengene til ombygning frigives så tidligt på året som muligt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Der er afsat 2,4 mio. kr. i budget 2024 til etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11.

Bilag

104Beslutning om at ændre Handicaprådets navn til Handicaprådet – Rådet for handicap, psykiatri og udsathed

Resume

Social og sundhed skal i denne sag tage beslutning om at ændre Handicaprådets navn til Handicaprådet – Rådet for handicap, psykiatri og udsathed, som foreslået af Handicaprådet. Navneændringen skyldes et ønske om at tydeliggøre, at Handicaprådet også dækker psykiatri og social udsathed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende, at Handicaprådet skifter navn til Handicaprådet – Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A) og Maibritt Møller Nielsen (D)

Imod stemte: Anne-Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A) og Terese Hejnfelt (C)

Social og sundhed stillede ændringsforslag om, at Handicaprådet fremadrettet hedder Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A), Terese Hejnfelt

(C), Anne-Lise Kuhre(A) og Maibritt Møller Nielsen (D)

Social og sundhed har hermed besluttet, at Handicaprådet skifter navn til Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Sagsfremstilling

På møde i Social og sundhed 7. september 2023 (sag 84) anbefalede udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende administrationens forslag til nye vedtægter for Handicaprådet.

Administrationen foreslog samtidig, at Handicaprådet skiftede navn til Handicap- og psykiatrirådet. Navnet var blevet foreslået af Handicaprådet i et høringssvar afgivet i forbindelse med udvalgsmødet 19. januar 2023 (sag nr. 2).

Social og sundhed ønskede på mødet 7. september at bede Handicaprådet om at komme med et bud på et fremadrettet navn for rådet, der også rummer de udsatte

Handicaprådet har på møde 25. september 2023 drøftet mulige navne og foreslår, at Handicaprådet skifter navn til Handicaprådet – Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Dette for at tydeliggøre, at Handicaprådet også dækker psykiatri og social udsathed.

Såfremt udvalget kan godkende Handicaprådets forslag til nyt navn, vil det nye navn blive indarbejdet i det forslag til reviderede vedtægter, som sendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

På foranledning af Social- og Sundhedsudvalget har Handicaprådet foreslået et fremadrettet navneskifte til Handicaprådet – Rådet for handicap, psykiatri og udsathed for at tydeliggøre at rådet favner mere end blot fysiske handicap.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til Handicaprådets navn.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enigt i forslaget.

Økonomi

Godkendelse af navneændring for Handicaprådet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter forudsættes afholdt inden for eksisterende rammer.

105Beslutning om budgetopfølgning per 30. september 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug under Social og sundhed i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug vedrørende serviceudgifter på social service.
 2. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 2,41 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2023, som overføres til 2024
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet viser budgetopfølgningen per 30. september 2023 et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social og sundhed. Merforbruget vedrører bevillingsområdet Social service og søges finansieret ved tillægsbevilling.

Social service

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. fordelt med 4,7 mio.kr. vedrørende myndighedsområdet og 3,0 mio. kr. vedrørende takstfinansierede institutioner.

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 7,7 mio. kr. fordeler sig med:

 • Merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende takstfinansierede tilbud som følge af ledige pladser på Skibbyhøj. Modsat tidligere år er det ikke lykkedes at besætte ledige pladser lige så hurtigt, og siden april har der netto været nedgang på en indskrivning, så 17 ud af 24 pladser er besat per 30.9.
 • Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af øget enhedsudgifter. Siden sidste budgetopfølgning har støtteniveauet måtte hæves i flere komplekse enkeltsager.
 • Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende behandling af alkoholmisbrug som følge af prisstigninger og et højt forbrugsniveau per 30. september.
 • Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af øget enhedsudgifter.
 • Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende socialpædagogisk støtte i eget hjem (servicelovens § 85) som følge af øget aktivitet.
 • Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende afløsning, aflastning og hjælpere (servicelovens § 96 og § 84) som følge af øget enhedsudgifter.
 • Mindre forbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende krisecentre og herberg som følge af fald i enhedsudgifter.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede indtægter under ordningen.

Sundhed og forebyggelse

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter. Der forventes merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge på 0,172 mio. kr. som finansieres inden for eksisterende rammer.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter til bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

Af vedlagte bilag 1. Drift – budgetopfølgning per 30.9 (SS) udspecificeres resultatet af budgetopfølgningen yderligere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne i 2023 på 2,41 mio. kr. på anlægsprojekterne under Social og sundhed, der overføres til 2024.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreforbrug på 2,41 mio. kr. vedrørende Flytning af tandklinik

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Social og sundhed nærmere.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager budgetopfølgningen til efterretning.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 2,41 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Bilag

106Orientering om status på Rådgivningshuset

Resume

I denne sag gives der en orientering om Rådgivningshusets udvikling og opgaver. På mødet vil leder af Rådgivningshuset uddybe orienteringen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

1. januar 2021 overgik Rådgivningshuset fra Center for Voksenstøtte og Ældre til Center for Job og Rådgivning.

Seneste status til udvalget blev givet i sag nr. 65 på mødet den 3. maj 2021.

Rådgivningshuset var oprindeligt ved sin tilblivelse tænkt som én indgang med mulighed for støtte via åben rådgivning og lettere støtteforløb svarende til den oprindelige ”Fredericia model”, hvor en medarbejder eller frivillig tilknyttet kommunen stod klar med råd og vejledning og korte støtteindsatser, samt henvisning til misbrugsbehandling og herberg/krisecenter.

Rådgivningshuset i Frederikssund kommune har siden været igennem en udvikling, hvor især myndighedsopgaver tilknyttet støtteforløb samt koordinering og samarbejdsfora fylder mere.

Rådgivningshuset har i dag 9 ansatte med forskellige baggrunde – socialpædagoger og socialrådgivere/-formidlere samt SOSU-assistent med psykiatrisk speciale. Herudover er der en deltidsansat administrativ medarbejder. Pr. 1. september i år overgik 4 mentorer/jobformidlere til Rådgivningshuset.

Målgruppen

Målgruppen har tilsvarende ændret sig løbende, da Rådgivningshuset i tæt samarbejde med Ungekontakten, Jobcenteret og Voksenstøtte har som målsætning, at borgerne så vidt muligt kun skal ind ad én dør for at opnå bevilling eller støtte.

Målgruppen omfatter følgende:

 • Borgere over 30 år med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser med behov for nedenstående indsatser
 • Borgere mellem 18 – 29 år på førtidspension
 • Misbrugsbehandling i dag- og døgnbehandling til alle over 18 år.

Center for Job og Rådgivning har - for at understøtte at borgeren kun skal henvende sig et sted og sikre koordineringen af indsatsen - foretaget en opgave- og organisationstilpasning, så Rådgivningshuset fremadrettet ligeledes varetager opgaver vedr. beskæftigelsesmentorer, jobformidlere for ressourceforløbsborgere samt udskrivningsmentorer. Ved at lægge disse funktioner med nedennævnte støtteforløb sammen, kan det i langt højere grad sikres, at borgere i videst muligt omfang kun møder én støtteperson, der kan varetage samtlige funktioner, ligesom sårbarheden i de enkelte typer tilbud i Rådgivningshuset mindskes.

Rådgivningshusets myndighedsopgaver:

 • Bevilling af § 85 støtte-kontaktpersonsforløb, som udføres af afdelingen ”Støtte og Udvikling – Socialpsykiatrien” samt løbende opfølgning
 • Bevilling af dag- og døgnbehandlingstilbud i forbindelse med misbrugsbehandling samt løbende opfølgning/handleplaner
 • Ophold på herberg og krisecentre, som er selvvisiterende, men hvor Rådgivningshuset foretager opfølgning og handleplan for udskrivning
 • Handleplan for udsatte borgere ved hjemløshed.

Mødet med borgeren

Rådgivningshuset har en åben rådgivning, hvor alle borgere og pårørende kan henvende sig med spørgsmål ved behov for råd og vejledning på det sociale område.

Der er åben for personlig henvendelse uden tidsbestilling 3 dage om ugen:

Mandag 13-16

Onsdag 9-12

Torsdag 13-17

Telefonisk er der åbent alle hverdage undtagen tirsdag fra 9-12.

Alle borgere, der henvender sig, får straks en samtale i den åbne rådgivning. Der ydes råd og vejledning til økonomiske udfordringer, bolighjælp, hjælp til guidning til kommunale og andre tilbud, gruppeforløb og støtteforløb via mentor- samt sociale indsatser.

Har borgeren behov for gruppe- eller individuelle forebyggende/socialpædagogiske forløb henvises til VUM udredning (Voksen udredningsmetode) via socialrådgiverfunktionen.

Kommunens øvrige medarbejdere henviser borgere til den åbne rådgivning eller bestiller tid til at deltage sammen med borgeren for en eventuel fælles handleplan.

Den åbne rådgivning anvendes dels til generelle råd og vejledning, men kan også anvendes som støtteindsats til den borgergruppe, der enten ikke ønsker et visiteret støtteforløb eller i en opstart, hvor relations-dannelsen eller opbygning af evnen til at kunne indgå i et støtteforløb opbygges. Samtidig kan den åbne rådgivning anvendes til de ganske lette støtteforløb eller som udslusning fra øvrige indsatser.

Der kommer gennemsnitligt 15-20 borgere om ugen i den åbne rådgivning, dog lidt færre henover sommerferie perioden.

Støtteindsatser

§ 82a gruppeforløb

Støtte og Udvikling tilbyder forskellige typer gruppeforløb som f.eks. metakognitivt forløb og mindfulness. Rådgivningshuset motiverer til deltagelse i og visiterer til forløbene.

Ved den ovennævnte omlægning af opgaven og organiseringen vil Rådgivningshuset bl.a. iværksætte et gruppeforløb målrettet selvudvikling med mulighed for at arbejde med angsteksponering m.m. Der vil i forløbet være fokus på beskæftigelse, da mange i gruppen er ledige på kontanthjælp o.lign.

§ 82b individuelle støtteforløb

Dette er individuelle forebyggende forløb. Denne indsats bevilges straks ved behov, og støtten opstarter efter et visitationsmøde. I tidsrummet frem til støtten opstarter, tilbydes borgeren at bruge den åbne rådgivning. Der skal ikke udarbejdes en voksenudredningsmetode/handleplan. Der aftales støttemål med borgeren, som inden for 6 måneder skal være afsluttet.

Støtten ydes som udgangspunkt i Rådgivningshuset, ved gåture o.lign. og ikke i udgangspunkt i eget hjem, da dette er et §85 tilbud.

Der har indtil nu i år vært 47 støtteforløb og pt. er 27 borgere i et §82b forløb i Rådgivningshuset.

§ 85 socialpædagogisk støtte

Rådgivningshuset kan bevilge støtte op til 5 timer om ugen via Støtte og Udvikling. Der udarbejdes handleplan efter Voksenudredningsmetoden.

Ved forløb efter ophold på herberg eller krisecenter bevilger Rådgivningshuset også det antal timer, der er behov for udover 5 timers ugentlig støtte. Der har indtil nu været 143

SKP forløb i 2023. Heraf udføres 127 af forløbene af Socialpsykiatrien og de resterende varetages af forskellige private leverandører.

§109 Herberg

Der er mellem 35-50 borgere der tager ophold på herberg årligt. Herberg er selvvisiterende. Rådgivningshuset foretager opfølgning med handleplan med udgangspunkt i Housing- First principperne. Der er pt. 12 Frederikssund borgere med ophold på herberg.

§110 Krisecenter

Der er mellem 15 og 25 kvinder årligt, der tager ophold på krisecenter. Krisecenter er ligesom herberg selvvisiterende. Krisecenteret giver kommunen besked indenfor 3 dage. og indenfor 4 uger skal Rådgivningshuset, i samarbejde med borgeren og krisecenteret, udarbejde en handleplan med henblik på indsatser og udskrivning.

Misbrugsbehandling,

Mellem 200 og 250 borgere modtager årligt misbrugsbehandling, primært ambulant og substitutionsbehandling. Rådgivningshuset bevilger 10-15 borgere dag- eller døgnbehandling af kortere eller længerevarende karakter som led i en helhedsorienteret indsats, med løbende opfølgning og handleplan for udskrivning.

Andre indsatser

Udover ovennævnte udfører Rådgivningshuset § 99 indsatser - opsøgende og anonyme indsatser - primært på gadeplan med bl.a. råd og vejledning vedr. social tandbehandling, bolig og muligheder for støtteindsats. Der er afsat, hvad der svarer til en ½ medarbejder til den opsøgende indsats. Indsatsen sker primært i forbindelse med underretninger, i samarbejde med politiet og psykiatrien samt til kendte områder for kommunens hjemløse.

Rådgivningshuset deltager ved udførsel af alle fogedretssager i forbindelse med udsættelse af egen bolig.

Rådgivningshuset samarbejder med Frivillighedshuset omkring især økonomisk gældsrådgivning og "tal-dansk-cafeen". Gældsrådgivningen, der konkret ydes af KFUMs gældsrådgivning, har stor værdi i forhold til den dialog og indsats, der kan ydes i Rådgivningshuset. "Tal-dansk-cafeen" er et tilbud for borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Her får de af de frivillige i cafeen bl.a. hjælp til at forstå breve og konkret hjælp til at handle på baggrund af brevene.

Rådgivningshuset yder, når det er relevant, også støtte i forbindelse med beskæftigelsesområdet – mentor-/jobformidler og udskrivningsmentorforløb. Ved denne sammenkobling mellem beskæftigelsesrettede samt sociale tilbud, vil borgere opleve én indgang for en samlet handleplan, ligesom støtten i videst muligt omfang kan udføres på tværs af alle lovgivninger af én medarbejder i samarbejde med borgeren.

Vedr. vold i nære relationer er der indgået et tværgående samarbejde mellem politiet og kommunen. Politiet henviser borgere til ”Lev uden vold” for samtaleforløb og indgår herudover samarbejde med kommunen ved børns og voksnes behov for handleplan og øvrige støtteforløb, hvor borgeren til politiet i deres udkald giver udtryk for det ønske.

På mødet vil afdelingsleder Hedi Salskov Andersen uddybe orienteringen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke relevant.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet kunne godt tænke sig en vurdering af, hvilken forskel placeringen i Center for Job og Rådgivning har gjort – f.eks. i forhold til hvilke borgere, der bruger Rådgivningshuset samt i forhold til de tilbud, der vægtes for borgerne. Endelig kunne det være ønskeligt at høre, om brugerne er tilfredse med indsatsen.

Økonomi

Orientering om Rådgivningshusets udvikling og opgaver har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

107Orientering om status på samarbejdet med boblberg.dk

Resume

I denne sag gives en orientering om seneste evaluering af indsatsen med Boblberg.dk.

Boblberg.dk er en digitale borger-til-borger platform. Det er en digital platform, som hjælper borgerne med at skabe sociale relationer og sundhedsfællesskaber.

Frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen og Kultur-og fritidschef Anders Munch Skovgren deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at få fremlagt en sag, hvor kommunens anvendelse af platformen kan drøftes.

Sagsfremstilling

I januar 2021 besluttede det daværende Social- og sundhedsudvalg at indgå en aftale med Boblberg.dk om et samarbejde. Aftalen mellem Boblberg.dk og Frederikssund Kommune trådte i kraft den 1. marts 2021. Aftalen var uopsigelig i en 2-årig periode, hvorefter der er et halvt års gensidig opsigelse.

På udvalgsmødet den 4. oktober 2021, sag nummer 111 ”Status på Boblberg.dk” bad udvalget administrationen om at få udarbejdet et oplæg til, hvordan evaluering af Boblberg.dk kan fokuseres.

Administrationen præsenterer her et oplæg om, hvordan indsatsen har været tilrettelagt.

Indsats

De nyeste tal fra Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden viste, at udviklingen i danskernes mentale sundhed er gået i den forkerte retning de seneste år under Coronapandemien, og især føler mange sig ensomme. I Frederikssund Kommune føler 11 procent af borgerne på 16+ år sig ensomme.

I samarbejdet med Boblberg.dk har administrationen, arbejdet målrettet på at sætte yderligere fokus på børn og unges trivsel. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede for at sætte særlig fokus på kommunens 15-25-årige. Målet var at skabe et større kendskab til Boblberg.dk’s digitale platform, opnå et øget brug af platformen og de muligheder, som denne tilbyder, som i sidste ende kan være med til at skabe relationer og få flere til at indgå i et fællesskab. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Center for Børn og Skole, SSP og klubområdet med en tovholder fra Center for Familie og Rådgivning.

Samtidig har administrationen arbejdet med at skabe et brede kendskab til platformen ved at integrere samarbejdet med Boblberg.dk i Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik ”Sammen om Sundhed”.

I handleplanen ”Flere i fællesskaber – sammen om sundhed” er en af målsætningerne at: ”Vi sætter tidligt ind mod ensomhed blandt borgere, som har brug for hjælp til at finde ind i et fællesskab. Det handler om målrettede indsatser til grupper, hvor en tidlig indsats er nødvendig for at forebygge, at ensomhed opstår. Det kan være børn i skolen, unge i gymnasiet eller ældre uden netværk, som har brug for hjælp til at finde de rette tilbud. Måden at gøre dette på er bl.a.at kunne tilbyde borgerne Borger-til-borgerportalen Boblberg.dk med mulighed for sociale fællesskaber gennem aktiviteter og fælles interesser”.

Indsatsen med Boblberg.dk taler endvidere ind i kommunens ungepolitik, fritidspolitik samt strategi for tidlig forebyggende indsats.

Status fra Boblberg.dk

I Frederikssund Kommune er der i alt 5.871 brugere af den digitale platform. Af dem er 1.762 brugere mellem 15-25 år. 1.817 af de i alt 7.004 ”samtaler”, der er oprettet, er af brugere mellem 15-25 år. Heraf har 1.209 af de unge mellem 15-25 år været aktive i 2023. Der er tale om enkeltstående brugere af boblberg.dk ud fra en brugbar unik mailadresse. Boblberg.dk sender nyhedsbrev ud hver måned. Her er er det 40,5 procent af de 15-26-årig, som læser nyhedsbrevet. Til sammenligning er det 65,5 % af de + 65-årig, der læser nyhedsbrevet.

Gennemsnitsalderen for brugere i Frederikssund Kommune er 37,5 år.

Boblberg.dk har deltaget i 44 møder, oplæg og events siden samarbejdes begyndelse og har besøgt 60 steder i kommunen med informationsfoldere og materialer. Boblberg.dk har afholdt oplæg og haft stand på Frederikssund Gymnasium og for UNORD Frederikssund.

I oktober 2022 blev der afholdt et webinar med Boblberg.dk, der gik ud til samtlige skoleledere, pædagogiske ledere, medarbejdere i Ungekontakten, Center for Familie og Rådgivning, Sundhedsplejen samt Job og Rådgivning. Formålet var at skabe et bredere kendskab til Bobleberg.dk.

Opsummeret tilbagemelding fra arbejdsgruppens aktører

Klubområdet:

Det vurderes, at den typiske unge i ungdomsklubben (13-16-årige) ikke er den primære målgruppe, der benytter sig af Boblberg.dk’s digitale platform. Erfaringen er, at de unge ikke bruger den form for medie og personalet har også svært ved at ”sælge” Boblberg.dk da de ikke oplever, at de unge i deres regi er den rette målgruppe.

Cafe Cosmos:

Personalet tilknyttet Cafe Cosmos har forsøgt at fange de unges interesse ved at annoncere på Boblberg.dk. Dog uden respons, hvorfor det vurderes, at det ikke rammer målgruppen.

Trivsel- og kriminalitetsforebyggelse:

Gadeteamet og pædagogerne kender til platformen og nævner den, når de er i kontakt med de unge, der kan have behov for den. Alle nævner, at de har Boblberg.dk med i værktøjskassen ift. den pædagogiske indsats på ungeområdet. Desværre ser de nok de unge lidt for flygtigt og i rammeløse settings, så derfor er det svært at arbejde konsistent med opfølgning på brugen af Boblberg.dk.

Center for Familie og Rådgivning:

Kendskabet til Boblberg.dk er stadig lav blandt medarbejderne, og der er brug for en tydelig lederindsats for at understøtte medarbejdernes benyttelse af Boblberg.dk i mødet med unge og familier. Teamlederne gør medarbejderne opmærksomme på Boblberg.dk og andre tilbud i foreningslivet, når de f.eks. drøfter sager og handlemuligheder. Der er sporadiske tilbagemeldinger fra medarbejdere i Center for Familie og Rådgivning, der peger i retning mod, at ansatte i noget omfang orienterer unge og familier om platformen.

Evaluering af indsats

Det er ikke muligt for Administrationen at komme med en præcis evaluering af, hvilken konkret effekt Boblberg.dk har for de unges trivsel og udvikling. Statusmaterialet fra Boblberg.dk viser, at overvægten af bobler, der er opslået af unge i Frederikssund kommune, er af unge, der giver udtryk for at være ensomme og oplever mentale/fysiske udfordringer, hvilket de unge selv skriver i deres opslag.

Kort status over indsatsen for borgere + 25 år.

Da administrationen har haft fokus på indsatsen for Frederikssund borgere under 25 år, præsenteres udvalget her for en kort status over borgere over 25 år. Ønskes yderligere status om målgruppen, vil administrationen udarbejde en selvstændig sag.

4.029 af alle brugere er +25 år. Heraf har 2.411 af dem været aktive i 2023.

På ”SnakSammen” afholdes der online videosamtaler med ensomme og sårbare borgere med frivillige fra Røde Kors – dette er et gratis tilbud for borgerne gennem Boblberg. Af de 49 samtaler som er afholdt med borgere i Frederikssund Kommune på ”SnakSammen” er 94% dem med borgere i aldersgruppen +25 år. Julevenner gør det muligt at finde nogen at holde juleaften sammen med. Af de 142 borgere i Frederikssund Kommune som har benyttet dette tilbud, er 100% af dem i aldersgruppen +25 år.

Top 7 søgeord i Frederikssund Kommune i aldersgruppen +25 år:

1. Ensom

2. Venskaber

3. Psykisk sårbarhed (Angst, stress, depression)

4. Gåmakker

5. Tilflytter

6. Sport og motion

7. Fysisk handicap (nedsat funktionsevne)

Administrationen arbejder videre i tæt dialog med Boblberg.dk om fortsat at sætte fokus på at nå ud til relevante medarbejdere, der arbejder med ovenstående målgruppe i håbet om at bekæmpe ensomhed. Administrationen vil have fokus på en håndholdt indsats, hvor der systematisk foretages erfaringsopsamling for at målrette indsatsen fremadrettet.

Inddragelse

Ovennævnte institutioner har været inddraget.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet anbefaler, at før der afsættes flere ressourcer, både i budget og personaleressourcer, bør effekten, ikke kun antal brugere, undersøges. Herunder bør det undersøges, hvilke af Boblbergs faciliteter, der anvendes, og med hvilket resultat.

Der kunne være en anden platform, som i højere grad kunne understøtte et relevant behov.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har noteret sig, at der er gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til Boblberg.dk – men at der på trods heraf fortsat er behov for at nå ud til medarbejderne, der arbejder med de relevante målgrupper.

Samtidig er det vigtigt fortsat at arbejde med at bekæmpe ensomhed i kommunen, da en alt for stor del af borgerne (11%) fortsat føler sig ensomme.

Økonomi

Orientering om evaluering af indsatsen med Boblberg.dk har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Fra og med 2025 er der ikke afsat midler til drift af Boblberg.dk. I 2023 har Frederikssund kommune brugt 92.522 kr. på at drive boblberg.dk.

108Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Social og sundhed indeholder bilag 2 fem initiativer, hvoraf fire er implementeret og én delvis implementeret. Det initiativ som er delvist implementeret skyldes følgende:

 • Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering: Indkøbsproces igangsat i september og forventes afsluttet inden udgangen af 2023. Det nye system forventes implementeret i første halvår i 2024, samt tages i brug i august 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I dette punkt orienteres om første status på implementering af aftalen om budget for årene 2023-2026.

Specifikt i forhold til Social og sundhed er der fem initiativer, hvoraf fire er implementeret og én delvis implementeret.

Det initiativ som endnu ikke er implementeret, drejer sig om mere effektiv arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering. Det nye system forventes at kunne tages i brug i august 2024.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2023, der behandles på november mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

109Orientering om status på velfærdsteknologiske indsatser bevilget fra den velfærdsteknologiske pulje

Resume

På Byrådsmødet 23. november 2022 (Sag nr. 291) blev det besluttet, at alle involverede udvalg skal modtage en afrapportering/status for de velfærdsteknologiske indsatser, der udspringer fra den velfærdsteknologiske pulje. Som følge deraf orienteres Omsorg og ældre, Social og sundhed, Børn, familier og forebyggelse, Skole, klub og SFO, Økonomiudvalget og Byrådet om status på de igangværende indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgene blev senest orienteret om status på de velfærdsteknologiske indsatser på møderne i februar måned og Byrådet blev orienteret 1. marts 2023 i sag nr. 35.

Nedenfor ses en status på de 4 igangværende velfærdsteknologiske indsatser, der har fået midler fra den velfærdsteknologiske pulje. Ingen indsatser er afsluttet siden sidste status.

Kommunikationsapp implementeres på det specialiserede børn-ungeområde (Børn, familier og forebyggelse)

Center for Familie og Rådgivning forventer flere effekter af kommunikationsappen, herunder:

 • højere serviceniveau for borgerne via en moderne og mere fleksibel kommunikationsform
 • færre afbud grundet automatisk genererede påmindelser til borgerne
 • bedre og kortere mødeforløb, da sagsbehandlerne har bedre mulighed for at forberede borgerne på mødernes indhold
 • mulighed for at supplere med digital behandling/dialog undervejs i et borgerforløb

Kontrakt og databehandleraftale for kommunikationsappen har været forsinket og er først godkendt ultimo januar 2023. Efterfølgende har der været forsinkelse på integrationen til videoprogrammet, som anvendes sammen med kommunikationsappen.

Center for Familie og Rådgivning starter 2. november med opsætning og udrulning på to af centerets tre områder: Myndighed og Udfører.

På sigt skal app’en også implementeres i centerets sidste område PPR.

Projekt skolerobotter tilpasses så deltagerne får mulighed for at opnå kendskab til teknologien før den vælges som en konkret indsats for et barn med skoleværing (Børn, familie og forebyggelse samt Skole, klub og sfo)

Projekt Skolerobot er et fælles projekt imellem Center for Børn og skole samt Center for Familie og rådgivning.

Robotten er en telefon på hjul, som står i klasseværelset. Underviseren kalder op til elevens PC, og eleven deltager i undervisningen med billede og lyd.

Målgruppen har været elever med fravær på grund af skolevægring som samtidig havde en sag i Center for familie og rådgivning samt en anden sideløbende indsats for at få eleven tilbage i skole.

Der har været flere små afprøvninger af skolerobotterne og det var målet, at eleverne skulle deltage i skoledagen hjemmefra via skolerobotten.

Evalueringer har vist følgende:

 • Flere eleverne i målgruppe giver udtryk for, at de ikke ønsker at skille sig yderligere ud ift. de andre skolekammerater. Derfor ønsker de ikke at deltage i skoleundervisningen gennem en skolerobot.
 • Nogle elever giver udtryk for, at de havde dårlige erfaringer med virtuel deltagelse i undervisning fra covid-19-nedlukningen.
 • Nogle skolekammerater og flere lærere giver udtryk for, at de ikke ønsker en skolerobot i undervisningslokalet på grund af usikkerheden om hvad eleven hjemmefra kunne se, høre og eventuelt optage via skolerobotten.

Udfordringerne er forsøgt imødekommet ved at lærere og medarbejdere fra Center for familie og rådgivning både har vist robotten frem i skoleklasserne og direkte til de elever og forældre, der var tiltænkt at skulle afprøve den. Projektet har været præsenteret for flere skoler og drøftet på flere personalemøder uden at det er lykkes at få elever i målgruppen til at deltage.

På baggrund af evalueringen foretages følgende ændring i projektet.

Skolerobotterne afprøves i undervisningen og på møder i lærergruppen. Dermed vil både elever og lærere lærer robotten at kende og opnå en øget teknologiforståelse for robotten.

Målgruppen ændres, så den også omfatter elever, der ikke kommer i skole på grund af fysiske problemstillinger, længerevarende ophold i udlandet eller andre mindre komplicerede problemstillinger.

Teknologien er indkøbt og har et potentiale for børn med skolevægring. Projektets nuværende og primære mål er at lærerne og skolekammeraterne skaber erfaringer med teknologien, for derefter på sigt at kunne anvende en skolerobot sammen med et barn, der har skoleværing.

Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning viser at programmet har potentiale til at øge borgeres mulighed for at blive mere selvhjulpne (Omsorg og ældre)

Implementeringen af indsatsen startede i april 2023 efter en ny opdateret version af træningsprogrammet blev frigivet. Træningsprogrammet har indtil videre været anvendt på 10 borgere. Størstedelen af borgerne træner 3 gange om ugen og enkelte 2 gange om ugen sammen med en social- og sundhedsassistent.

Der kan endnu ikke siges noget systematisk om effekten af træningen i det elektroniske træningsprogram. Der er dog enkeltstående eksempler på, at borgere har fået stærkere muskler, og dermed er blevet mere selvhjulpen, så den visiterede tid til hjemmehjælp er reduceret.

Evalueringen har vist, at det er nødvendigt at arbejde videre med særligt den interne planlægning og prioritering af træningsindsatserne hos borgerne. Det er særligt i de situationer, hvor sygdom og/eller vikar/rekrutteringsudfordringer blandt døgnplejens medarbejdere udfordrer planlægningen og gennemførelsen af træningsindsatsen ude hos borgerne.

Træningsprogrammet skal afprøves på ca. 30 borgere, for at der kan evalueres systematisk på effekten af indsatsen.

Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens er indtil videre benyttet af 988 borgere (Social og Sundhed)

988 borgere har benyttet Appen Helpii, som er en digital løsning til at søge information og hjælp til at gøre noget ved faldtendens eller inkontinens. Appen giver adgang til fire forskellige typer af kurser og lærings- og træningsvideoer inden for det valgte kursus.

Appen har været anvendt blandt Frederikssund Kommunes borgere i 7 måneder.

På de fire forskellige kurser fordeler deltagerne sig således:

Hold på vandet: 405

Hold tæt, mand: 79

Sund tarm: 219

Undgå fald: 285

Den typiske deltager ser ca. 3,2 kapitler pr. besøg i appen. 9,17 % af deltagerne besøger Helpii kurset to gange. Kurserne er tilrettelagt med information og simple øvelser, der dog ikke nødvendigvis kræver gentagende besøg.

Pr. 1. oktober 2023 starter et nyt kursus ’Træn 5 minutter om dagen”, som Frederikssund Kommune har bidraget til udviklingen af.

Kurset er et øvelsesprogram, der medvirker til at borgere kan bibeholde et dagligt funktionsniveau, så de forebygger sygdomme eller fald, som skyldes inaktivitet.

Evalueringen af projektet har vist at udbredelsen af kurserne til potentielle målgrupper med fordel kunne være mere systematisk. Der tages derfor initiativer til en ændring i udbredelsesstrategien i løbet af efteråret.

Velfærdsteknologitur 2024 planlægges

Staben i Center for Voksenstøtte og Omsorg forventer at afholde en velfærdsteknologitur i 2024, hvor et udvalg af teknologier fremvises. Programmet planlægges senere.

Inddragelse

I forhold til Skole, klub og sfo og Børn, familie og forebyggelse: Inddragelse er ikke vurderet relevant.

I forhold til Omsorg og ældre og Social og sundhed: Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Status på de velfærdsteknologiske indsatser.

Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens er benyttet af 988 borgere.

Appen har været brugt blandt borgeren i 7 måneder på fire forskellige kurser:

 • Hold på vandet: 405
 • Hold tæt mand: 79
 • Sund tarm: 219
 • Undgå fald. 285.

Evalueringen af projektet viser at udbredelsen af kurserne med fordel kunne være mere systematiske. Der tages initiativer til forbedringer i løbet af efteråret.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om status på igangværende velfærdsteknologiske indsatser har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

110Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Fælles dialogmøde og julefrokost med Omsorg og ældre, Handicaprådet og Seniorrådet mandag 4. december klokken 12-14 på Klintegården.

Meddelelser:

111Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.