Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 09. august 2022

Byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Pkt. 97 blev taget af dagsordenen. Den øvrige dagsorden blev godkendt.

Resume

I den sag fremlægges forslag til fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2023 til drøftelse i Job, erhverv og kultur. Det er følgende 6 fokusområder, der foreslås:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse (drøftes i Udvalget Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte og beslutte fokusområder for Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Drøfte og beslutte tids- og høringsplan.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

På dette møde fremlægges forslag til fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2023. På mødet i november vil der på baggrund af drøftelsen i Job, erhverv og kultur blive fremlagt et forslag til Beskæftigelsesplan 2023 indeholdende konkrete strategier og indsatser, samt oplæg til målepunkter og resultatkrav.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i brev fra den 12. maj 2022 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2023 (vedlagt som bilag).

I brevet skriver ministeren: ”Jeg har besluttet mig for at videreføre de fem mål fra 2022, da det vil være med til at skabe kontinuitet i beskæftigelsespolitikken og dermed være med til at sætte en god retning i jeres beskæftigelsesplaner for 2023".

Målene er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Overordnet om målene skriver ministeren: ”Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.”

Om det første mål skriver ministeren: ”Mål 1 om værdig sagsbehandling har en anden karakter, men det er særdeles vigtigt, at kommunerne holder fast i det fokus og tager stilling til, hvordan man kan arbejde med værdighed lokalt. Det er derfor fortsat min ambition, at alle ledige skal mødes med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet.”

Vedrørende mål 2 og 5 skriver ministeren: ” Lige nu står vi i en situation, hvor ledigheden er historisk lav, og vi bør udnytte denne uforudsete situation til at få opkvalificeret den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Det er også i høj grad kernen i mål 2 og 5.”

Om mål 3 og 4 skriver ministeren: ”Den gunstige situation på arbejdsmarkedet med lav ledighed gør også at vi har en unik situation til at få alle med. Jeg synes derfor, at vi bør holde fast i, at flere flygtninge og familiesammenførte kommer ud på danske arbejdspladser. Det gælder selvsagt også for personer med handicap. Det holder vi fast i med en videreførelse af mål 3 og 4.”

Der er besluttet 5 overordnede principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund kommune:

 1. Alle kan og skal bidrage
 2. Unge skal have en uddannelse
 3. Ledige opkvalificeres til virksomhedernes behov
 4. Servicere virksomhederne
 5. Indsatser baseret på evidens eller viden

Principperne og de dertil knyttede guidelines er vedlagt som bilag.

Forslag til fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023

Af de 7 fokusområder, som indgik i Beskæftigelsesplan 2022, foreslås 6 videreført i Beskæftigelsesplan 2023. Efter gennemførelsen af en genopretningsplan på sygedagpengeområdet i de seneste år, er resultaterne på dette område nu på et tilfredsstillende niveau. Det foreslås derfor at: ”Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet” ikke er et særskilt fokusområde i 2023. Den indsat der i 2022 har resulteret i de gode resultater vil naturligvis blive fastholdt.

I stedet foreslås ministermålet: ”Flygtninge og familiesammenførte skal i job”, at være et fokusområde i Beskæftigelsesplan 2023. Dette især grundet situationen med ukrainske flygtninge.

De 7 fokusområder der foreslås er:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse (Drøftes i Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede

Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen vedr. unge ligger i udvalget Unge, fritid og idræt. Ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats ligger ifølge Styringsvedtægten i udvalget Job, erhverv og kultur.

I forhold til de 7 foreslåede fokusområder er det fokusområderne 1-5 samt 7, som Job, erhverv og kultur skal drøfte og beslutte, mens fokusområde 6 ” Flere unge skal have en uddannelse” skal behandles i Unge, fritid og idræt.

1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse.

Pt. står Danmark og dermed også Frederikssund Kommune i en situation, hvor ledigheden er historisk lav og mange virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Det er således ekstra vigtigt at ledighedsperioden for ledige borgere bliver så kort som mulig, og at der hele tiden er maksimal fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov.

2. Opkvalificering af ledige med forældede kompetencer.

I Frederikssund Kommune har vi relativt mange ufaglærte og faglærte, der mangler kompetencer, og samtidigt en del lokale virksomheder, der efterspørger medarbejdere med faglige- og opdaterede kompetencer. Mulighederne for opkvalificering via forskellige ordninger og puljer m.m. er blevet udvidet betydeligt gennem de senere år, hvilket gør det nemmere at få gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter for denne gruppe af ledige borgere.

3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job.

I de seneste år har Frederikssund Kommune kun modtaget ganske få flygtninge og familiesammenførte, men krigen i Ukraine har i 2022 medført store flygtningestrømme i Europa, og der er allerede kommet mange tusinde ukrainere til Danmark, og heraf forventes flere hundrede til Frederikssund Kommune. Det er vigtigt at disse ukrainske flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt får en tryg hverdag i Danmark, og dem der kan og vil, skal hurtigst muligt hjælpes med at finde et arbejde, mens de er i Danmark.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb.

Der er evidens for, at hyppige og jobrettede samtaler mellem borger og sagsbehandler i beskæftigelsesindsatsen giver bedre resultater. Jobcenteret har ansvaret for, at ledige oplever et værdigt ledighedsforløb og samtidig modtager en effektiv indsats baseret på viden og evidens. Jobcenteret implementerede i 2021 en samtalestrategi, der skal sikre alle målgrupper i jobcenteret et struktureret og øget samtaleomfang, der skaber progression for borgeren. Denne strategi skal sikres videreført fuldt ud på alle områder i 2023.

En aktiv indsats med relevante tilbud - primært virksomhedsrettede - målrettet den enkelte borger har ligeledes stor betydning for, om borgerne opnår progression og i sidst ende kommer i beskæftigelse eller uddannelse. For at øge udbuddet og kvaliteten af tilbud oprettede jobcenteret i 2021 ”JobHuset”, som udbyder en række målrettede tilbud til de enkelte målgrupper af borgere.

Samtaler og aktive indsatser er fokusmål i Beskæftigelsesministeriets overvågning af indsatser i jobcentrene i landets kommuner.

5. Styrket virksomhedsservice og indsats.

Igennem en årrække har virksomhedsservice været et fokusområde for jobcenteret, og virksomhedernes tilfredshed med den service, de har fået, er høj i Frederikssund Kommune. I en situation, hvor der er fuld damp på kedlerne i dansk økonomi med høj vækst og beskæftigelse samt mangel på arbejdskraft hos mange virksomheder, bliver et godt samarbejde med de lokale virksomheder omend endnu vigtigere, både for virksomhedernes muligheder for at få den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og for mulighederne for at få placeret både ledige og andre målgrupper på virksomheder.

6. Flere unge skal have en uddannelse - (Unge, fritid og idræt)

Et stærkt fokus på, at unge ikke skal være på offentlig forsørgelse, har i mange år været et prioriteret område i Frederikssund Kommune. Den samlede ungeindsats for alle målgrupper med uddannelses- og beskæftigelsespotentiale er samlet i Ungekontakten på Campus, og et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder er opbygget. Post Covid-19 pandemien og i en situation, hvor dansk økonomi buldrer derudaf og mange virksomheder mangler lærlinge og faglært arbejdskraft, er det ekstra vigtigt, at fastholde den intensive indsats i forhold til unge, der har svært ved at gennemføre uddannelse, eller som har mistet læreplads eller job.

Langt de fleste unge i Frederikssund Kommune er i dag i uddannelse eller beskæftigelse. Der er godt 200 der i dag modtager uddannelseshjælp, men en stor andel af dem har brug for en fokuseret og intensiv indsats for at kunne gennemføre en uddannelse eller komme i job.

7. Psykisk sårbare og handicappede

I Frederikssund Kommune er der fokus på, at psykisk sårbare borgere og handicappede skal integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet. Dette fokus sker gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens kompetencer og ressourcer. Handicapkompenserende hjælpemidler og -ordninger er sammen med (fastholdelses-) fleksjob og skånejob afgørende virkemidler for at sikre, at handicappede og psykisk sårbare kan være en aktiv del af arbejdsfællesskabet.

Dele af indsatser efter den sociale lovgivning, herunder Rådgivningshuset, Livskilden og hjerneskadekoordinator, i Center for Job og Rådgivning, har netop til formål, at der bliver arbejdet sammenhængende om den enkelte borger, og at det skal være nemmere at koordinere og sammensætte indsatser på tværs af sektorlovgivningerne for særligt udsatte borgere.

Qua de 7 fokusområder prioriteres disse områder, men det betyder naturligvis ikke, at andre områder ikke har jobcenterets bevågenhed.

Tidsplan

 1. Dagens møde: Drøftelse og beslutning om fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Mødet d. 1. november: Forslag til Beskæftigelsesplan 2023 drøftes i Job, erhverv og kultur, samt i Unge, fritid og Idræt for så vidt angår fokusområde 6.
 3. November: Høring af forslaget til Beskæftigelsesplan 2023 i Lokal-MED og Handicaprådet. Endvidere høres Social og Sundhedsudvalget for så vidt angår de emner, der evt. er relevante for udvalget.
 4. Mødet d. 29. november: Drøftelse af høringssvar og endelig anbefaling af Beskæftigelsesplan 2023 til vedtagelse i Byrådet.

Inddragelse

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i november 2022 i høring i Lokal-MED og hos Handicaprådet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe tiltag holdes indenfor allerede eksisterende rammer.

Resume

Udvalget har bedt om en uddybning af følgende fire områder i beskæftigelsesindsatsen, med henblik på drøftelser i forhold til budget 2023-2026:

· Sygedagpenge

· Match mellem ledige og virksomheder, koblet med seniorer

· Nytteindsats

· Øget rekruttering til omsorgs- og sundhedsområdet

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte de fire områder med henblik på evt. inddragelse i budgetprocessen

Beslutning

Drøftet.

Administrationen skal forelægge et forslag til et konkret projekt inkl. økonomi, der kan øge rekrutteringen til omsorg- og sundhedsområdet for udvalget.

Sagsfremstilling

I det følgende uddybes områderne vedrørende de ønskede målgrupper og indsatser.

Sygedagpenge

Sygedagpengeområdet har i en årrække været et fokusområde, og der er gennem de senere år gennemført en omfattende genopretningsplan. Som det fremgår af sag nr. 85 ”Orientering om introduktion til og status på sygedagpengeområdet” og sag nr. 86 ”Kvartalsbog” er resultaterne på sygedagpengeområdet nu på et tilfredsstillende niveau, både for så vidt angår sagsbehandling, tilbud og delvis raskmeldinger og i forhold til andelen af den erhvervsaktive del af befolkningen, der modtager sygedagpenge.

Fremover skal den nuværende intensive indsats på området fastholdes. Det kan gøres indenfor de nuværende ressourcemæssige rammer på området, og det vurderes ikke at yderligere omlægninger eller tiltag vil føre til bedre resultater.

Match mellem ledige og virksomheder, koblet med seniorer

Ledigheden er historisk lav, også i Frederikssund Kommune, og beskæftigelsen har aldrig været højere. Rigtig mange virksomheder mangler den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Der gøres allerede i dag en betydelig indsats for at hjælpe virksomhederne med at finde nye medarbejdere igennem direkte udsøgning af, og formidling af potentielle kandidater, men også ved at forsøge at afdække substitutionsmuligheder (ansættelse af anden arbejdskraft end den oprindeligt efterspurgte, f.eks. uddannelsesbaggrund, erfaring og lign., der kan overtage dele af eller andre opgaver i stedet) og opkvalificering m.m. Jobcenterets virksomhedskonsulenter er i løbende dialog med virksomhederne og tilstræber en hurtig matchning med potentielle ledige. Opgaven med at fremsøge arbejdskraft sker også i samarbejde med Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) og for specialiserede erhvervsgrupper (primært højtuddannede) også med Rekruttering Danmark.

Ledigheden er nede på 1,8 pct. svarende til under 300 forsikrede ledige og der er 49 jobparate kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund kommune. Den gennemsnitlige ledighedsperiode er på 30,3 uger. Generelt ses der ikke de store gevinster ved at yderligere intensivere matchningsindsatsen.

For særlige målgrupper kan der eventuelt fortsat være et potentiale.

Match i forhold til seniorer

Blandt de +55-årige er der en ”overrepræsentation” i blandt de ledige, der også typisk har et længere ledighedsforløb. I Frederikssund er ca. 1/3 af de forsikrede ledige, svarende til godt 100 ledige, + 55 år. For landet som helhed er det kun lige godt 20 % der er over 55 år. Den gennemsnitlige varighed som ledig er ca. 4 uger længere for ledige over 55 år i Frederikssund Kommune. Der er ofte tale om både meget motiverede og kompetente personer, der rigtig gerne vil i job igen, men hvor alderen og i et vist omfang forskellige (små) skavanker er en hindring for at komme i beskæftigelse, og hvor et eventuelt branche/erhvervsskifte kan være en mulighed.

I 2020 til foråret 2022 gennemførtes et +50 projekt for forsikrede ledige med støtte fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Udvalget modtog en evaluering af projektet i sag nr. 68 på mødet i marts. Et projekt, der viste gode resultater. Konceptet fra projektet er tilstræbt videreført efterfølgende, dog på et mindre intensivt og håndholdt niveau.

Det er en mulighed, at genoptage modellen fra projektet med en tidlig screening af alle +50-årige ledige, og for dem med sandsynlighed for ikke at få beskæftigelse umiddelbart iværksættes et tæt og intensivt jobformidlings- og evt. opkvalificerings forløb.

Match i forhold til ukrainere

Lige nu får Frederikssund Kommune mange nye borgere i form af ukrainske flygtninge. Kommunens kvote er på 246 ukrainere på nuværende tidspunkt og kan blive yderligere øget. Kommunen har primo juni modtaget 130 ukrainere med opholdstilladelse. Et sted mellem 50 og 70 % er i den erhvervsaktive alder. En betydelig andel er relativt højtuddannede (sygeplejersker, skolelærer og ingeniører m.m.), og der vurderes at være en stor motivation for at komme i job. Der opleves stor velvillighed fra det lokale erhvervsliv til at ansætte ukrainere. Der er nogle betydelige udforinger i at skabe det rigtige match, dels er der betydelige sproglige udfordringer, men også kompetenceafklaring m.m. skal være på plads for at skabe et godt match. Hvor stor og fremfor alt hvor langvarig opgaven bliver er forbundet med en betydelig usikkerhed.

Nytteindsats

Nytteindsatsen er startet op i foråret 2022 i samarbejde med Vej og Park. Efter sommerferien iværksættes der nytteindsats i samarbejde med 2 omsorgscentre.

Nytteindsatsen indenfor disse rammer er tilstrækkelig til at håndtere behovet for nyttejobs for nærværende, især med den lave ledighed in mente. Der vurderes derfor ikke at være yderligere potentiale, i stedet bør den allerede igangværende plan følges.

Øget rekruttering til omsorg- og sundhedsområdet

Behovet for at tiltrække medarbejdere til hele omsorgs og sundhedsområdet både på kort sigt og i årene fremover er en massiv udfordring.

Jobcenteret er allerede i forsommeren 2022 gået i samarbejde med Center for Sundhed og Forebyggelse, afdelingen Sundhed og Uddannelse om at tiltrække ledige til området. Der er iværksat en informationskampagne til alle jobparate ledige, der både modtager en direkte henvendelse fra jobcenteret, og der laves opslag på se relevante sociale medier m.m. Der udarbejdes flyers med positiv omtale af uddannelsen som SOSU-hjælper og -assistent. Målet er at tiltrække kandidater, der i første omgang ikke er interesserede, f.eks. på grund af dårlig omtale af faget, økonomien under uddannelsen, eller blot ikke har tænkt på dette område som en mulighed.

Efter sommerferien gennemføres informations-/matchningsmøder med deltagelse af medarbejdere og ledere fra området samt uddannelseskonsulenter og jobkonsulenter fra jobcenteret.

Der iværksættes korte introducerende forløb på baggrund af den individuelle matchning, der består af 2 ugers praktik – 3 ugers skole (AMU-kursus) – 2 ugers praktik, for at sikre en høj succesrate

På baggrund af erfaringerne fra ovennævnte forløb, kan der være en mulighed at udbygge indsatsen til hele sektoren i Frederikssund Kommune og adressere andre målgrupper end de umiddelbart jobparate.

Til denne øgede indsats vil en dedikeret projektleder/-koordinator, der kan sikre øget inddragelse og engagement hos interne og eksterne samarbejdspartnere, videreudvikle informations- og ”markedsføringsmaterialet”, forestå kampagner på forskellige platforme og sikre afklaring af opkvalificeringsbehov blandt de mindre jobparate målgrupper m.m., kunne øge resultaterne af indsatsen.

Målsætningen for denne indsats er hovedsageligt at øge tilgangen til omsorgs- og sundhedsområdet, således at arbejdskraftsmanglen mindskes. Målsætningen vil derfor være, at det lykkes at få ledige ind i forløbet og i sidste ende starte på uddannelsen til sosu og blive beskæftiget indenfor området.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere. Tiltag skal afholdes indenfor eksisterende rammer.

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune.

I Beskæftigelsesplan 2022 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 21 resultatmål. I sagen gives der en kort status på hver af de 21 resultatmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – udarbejdes 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

Vækstudvalget valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2022 er 7 fokusområder for indsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse
 2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer
 3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Flere unge skal have en uddannelse
 6. Styrket virksomhedsservice og indsats
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er det opstillet 21 resultatmål.

Nedenfor følger en kort status på de enkelte resultatmål. Det er den anden status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2022 – dvs. statustallene vil dække perioden fra 2020 og frem til februar/marts/april 2022. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget.

1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse

Resultatmål 1a: Mindst 85 % af alle borgere på A-dagpenge skal have fået mindst 3 samtaler indenfor de første 3 måneders ledighed.

Status pr. marts 2022 er, at 63,3 pct. af borgerne på A-dagpenge har fået mindst 3 samtaler indenfor de første 3 måneders ledighed. Der skal i 2022 ske en øgning på 21,7 procentpoint for at målsætningen nås.

Resultatmål 1b: Andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2021 er, at andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 88,5 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 88,4 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 4. kvartal 2021 0,1 procentpoint højere end i hele landet. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 1c: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2021 er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 50,0 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 41,4 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 4. kvartal 2021 8,6 procentpoint over andelen i hele landet. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

Resultatmål 2a: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2022 havde Frederikssund 23 dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 5,4 pct. I hele landet var det 7,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 2,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke nået, men udviklingen går i den rigtige retning.

Resultatmål 2b: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Pr. juli 2021 havde Frederikssund 5 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der var påbegyndt et opkvalificeringsforløb, svarende til en andel på 0,4 pct. I hele landet var det 0,5 pct. Andelen i Frederikssund lå således i juli 2021 0,1 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med juli, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling).

Målopfyldelsen er endnu ikke muligt at vurdere, grundet målevanskelighederne.

3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

Resultatmål 3a: Andelen af borgere på sygedagpenge skal i løbet af 2022 indsnævres til under 0,5 % i forhold til landsgennemsnittet.

I april 2022 lå andelen af befolkningen, som var på sygedagpenge på 2,2 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 1,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,3 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 3b: Andelen af sygemeldte borgere, der er delvist raskmeldte eller i virksomhedsrettet tilbud, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2022 var 63 sygemeldte borgere i Frederikssund delvist raskmeldte eller i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 7,3 pct. I hele landet var det 8,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,2 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed ikke nået.

Resultatmål 3c: Andelen af sygemeldte borgere, der har modtaget mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder, skal være på mindst 85 %.

Status for Frederikssund pr. april 2022 var, at 92,7 pct. af de sygemeldte borgere har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder.

I hele landet var det 84,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 8,3 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

Resultatmål 4a: Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet.

Andelen af omgørelser i ankesager indenfor jobcenterets område lå i 1. kvartal 2022 på 0,0 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 20,1 pct. Målsætningen for 2022 er dermed nået.

Resultatmål 4b: Mindst 85 % af borgerne har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode.

Status pr. marts 2022 er, at 81,8 pct. af borgerne i Frederikssund har fået mindst 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 83,2 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,4 procentpoint lavere end i hele landet.

Der skal i 2022 ske en øgning med 3,2 procentpoint for at målsætningen nås.

Resultatmål 4c: Mindst 75 % af borgerne har fået et aktivt tilbud indenfor de første 6 måneder af ydelsesforløbet.

Status pr. marts 2022 er, at 76,0 pct. af borgerne i Frederikssund har fået et aktivt tilbud eller haft ordinære timer indenfor de første 6 måneder af deres ydelsesperiode. I hele landet lå andelen på 69,6 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 6,4 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er således nås.

Resultatmål 4d: Værdig sagsbehandling – Mindst 80 % af de adspurgte skal være tilfreds med det forløb (samtale(r)), de har haft i jobcenteret.

Målingen er endnu ikke igangsat, men forventes igangsat medio 2022. Forslag til værdighedsundersøgelse vil blive forelagt udvalget.

5. Flere unge skal have en uddannelse

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. april 2022 er, at Frederikssund har 184 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet.

For at nå resultatmålet i 2022 om mindst 0,2 procentpoint færre end landsgennemsnittet, skal i størrelsesordenen 27 færre unge være på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I april 2022 havde Frederikssund 22 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 11,8 pct. I hele landet var det 13,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,7 procentpoint lavere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er endnu ikke nået, men trenden i udviklingen går i den rigtige retning.

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 %.

Status pr. juni 2021 var, at Frederikssund havde en andel på 36,8 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 44,0 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 7,2 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med juni, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling).

Egne tal fra fagsystemet viser, at andelen i Frederikssund er steget til 50,9 pct. i maj 2022.

Der mangler altså 9,1 procentpoint for at resultatmålet for 2022 nås.

6. Styrket virksomhedsservice og indsats

Resultatmål 6a: Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret.

I tilfredshedsundersøgelse, som jobcentret gennemførte i december 2021, svarede 87 pct. af virksomhederne ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende” på spørgsmålet om, hvordan man oplevede servicen fra Jobcenter Frederikssund.

Resultatmål 6b: Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal være ….

I maj 2022 var der 32 opslåede stillinger fordelt på 27 jobordrer i Frederikssund. Formidlingsgraden lå april 2022 på 0,78 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,74. Besættelsesgraden lå i februar 2022 på 0,42 i Frederikssund og på 0,22 i hele landet.

Resultatmål 6c: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, skal være på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

I april 2022 havde Frederikssund 125 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 11,8 pct. I hele landet var det 10,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,9 procentpoint højere end i hele landet.

Målsætningen for 2022 er dermed nået.

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Resultatmål 7a: Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i et fleksjob skal mindst op på 85 % i løbet af 2022.

I april 2022 var 523 personer ansat i fleksjob i Frederikssund, svarende til en andel på 81,0 pct. af alle borgere under fleksjobordningen. I hele landet var det 86,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 5,8 procentpoint lavere end i hele landet.

Der mangler altså 4 procentpoint for at resultatmålet for 2022 nås.

Resultatmål 7b: Andelen af aktivitetsparate på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb skal være på et niveau, som er mindst 0,7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. april 2022 er, at Frederikssund havde en andel på 2,2 pct. arbejdsstyrken, som enten er i ressourceforløb eller er aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. I hele landet var det 2,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,6 procentpoint lavere end i hele landet.

Der er altså 0,1 procentpoint op til, at resultatmålet for 2022 nås.

Resultatmål 7c: Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I februar 2022 var 236 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb i et aktivt tilbud eller havde ordinære løntimer, svarende til en andel på 48,1 pct. af alle borgere på disse ydelser. I hele landet var det 59,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 11,0 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger kun tal frem til og med februar 2022, idet Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med nyere tal vedr. borgere, der har ordinære løntimer).

Egne opgørelser viser, at andelen i maj 2022 var 54 pct. i Frederikssund. Udviklingen går i den rigtige retning, og resultatmålet for 2022 forventes nået.

Inddragelse

I forbindelse med resultatmål 6a - ” Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret” - har der i december 2021 været gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 293 tilfældigt udvalgte virksomheder, som jobcenteret har samarbejdet med i 2021. En tilsvarende tilfredshedsundersøgelse forventes gennemført ultimo 2022.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Radio Mix FM og Funky Town ansøger kulturpuljen om tilskud til produktion og udsendelse af lokalradio. Foreningerne ansøger om, at tilskuddet kan blive et fast årligt tilskud. Dette er en fortsat sagsbehandling, da Job, Erhverv og Kultur besluttede ved udvalgsmødet den 3. maj at udsætte behandlingen af ansøgningen på grund af behov for indhentning af yderligere oplysninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Sagen drøftes, og der træffes en beslutning

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 3. maj 2022, pkt. 62:

Udsat.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal ydes et tilskud fra kulturpuljen på 25.000 kr. i år.

Der skal forelægges et forslag til en fremadrettet samarbejdsaftale for udvalget.

Sagsfremstilling

Radio Mix FM og Funky Town ansøger fælles om et tilskud på kr. 50.000 til produktion og udsendelse af lokalradio. Foreningerne ansøger om, at tilskuddet kan blive et fast årligt tilskud i samme størrelsesorden.

I 2020 deltog Radio Mix FM og Funky Town (sag nr. 140, den 8.10.2020) på Fritids-og Kulturudvalgsmødet med henblik på at opnå et driftstilskud. Udvalget besluttede at bevilge kr. 50.000 til det kommende år.

Radio Mix FM og Funky Town oplyser, at de på nuværende tidspunkt begge er 100 % frivillige foreninger med radioværter fra Frederikssund Kommune og omegn.

Stationerne indgår i et sendesamvirke, der udsender programmer via fælles antenner på 107,5 MHz. Derudover har de en networking aftale i hverdagene med foreningen FLR Nord i Gribskov, hvor de fleste af deres udsendelser kan høres på 92,2 MHz.

Foreningen skriver følgende:

"Vores udsendelser henvender sig primært til borgerne i Frederikssund Kommune. De kan dog omfatte begivenheder, arrangementer og interviews med folk i både Frederikssund og nabokommunerne, som jo også kan have interesse for folk der bor i Frederikssund.

Vores største faste årlige udgifter omfatter husleje til radiostudier (ca. 75.000 kr.), udgifter til rettighedshavere af musik (ca. 85.000 kr.), leje af fælles sendemast (ca. 20.000 kr.), internet (ca. 22.000 kr.) og elektricitet (ca. 25.000 kr.). Reparation + køb af udstyr samt andre løbende udgifter vil også gøre sig gældende, men kan svinge meget fra år til år. De generelt stigende priser i samfundet er bestemt med til at presse økonomien, da det årlige tilskud fra Kulturministeriet har haft en fast størrelse i mange år.

Et tilskud fra kommunen vil betyde at vi kan bruge mindre tid på at opsøge sponsorer, der er villige til at støtte radioen, hvilket kun er blevet mere tidskrævende de senere år. Det kan i stedet give bedre tid og luft i budgettet til at kunne komme mere "ud af huset" og dække arrangementer og begivenheder direkte hvor de sker, og til at producere flere gode interviews og lokalstof, som jo er det, det hele går ud på", jvf. bilag.

Fortsat sagsbehandling den 9. august 2022.

På baggrund af udvalgets seneste drøftelse af sagen har administrationen sendt uddybende spørgsmål samt høringssvar fra KUF til foreningen.

Foreningen har givet følgende nye oplysninger:

1) Afklaring af lyttertal samt hvilket område dækkes.

Vi har fået foretaget en Gallup-undersøgelse i 2. halvår 2021 som konstaterer at vi i gennemsnit har 9000 ugentlige lyttere.

Vi er to stationer hjemmehørende i Frederikssund Kommune, og sender begge på 107,5 MHz som dækker Frederikssund Kommune. Mix FM sender i dagtimerne på hverdage kl. 6-22 og har samtidig et networking-samarbejde med foreningen FLR Nord, der sender i Gribskov Kommune på 92,2 MHz. Funky Town sender om aftenen og natten kl. 22-6 alle ugens dage, og kan kun høres i Frederikssund Kommune.

2) Finansiering fra andre kommuner/andre.

Mix FM har kun et networking-samarbejde med FLR Nord i Gribskov Kommune, dvs. stationen har ikke sin egen programtilladelse, og har derfor ikke selv mulighed for at søge om tilskud fra den kommune. Vi har opfordret FLR Nord til selv at søge om lignende tilskud fra Gribskov Kommune, hvilket de har lovet at gøre.

3) Samarbejde med kommunen og KUF ift. dækning af lokale aktiviteter.

Vi har igennem de seneste to år oparbejdet flere samarbejder med individuelle aktører som f.eks. Frederikssund Bibliotek, Parkteateret og Fjordbowling. Af lokale interviews og dækning af arrangementer fra de seneste par måneder kan nævnes f.eks. Blå Nat i Jægerspris, ølsmagning på FØLS og sjællandsmesterskab i boksning i Frederikssundhallen arrangeret af AK Falken. Ønskes der kopier af nogle af disse interviews kan de også fremskaffes.

Vi har nu indgået et samarbejde med KUF og melder os officielt ind i uge 22. Vi har aftalt med Kenneth Jensen at vi indrykker lidt info på foreningens Facebookside om hvor man kan sende pressemeddelelser til radioen. Vi ser frem til at være på forkant med arrangementerne i stedet for bagkant!

Det er selvfølgelig ikke alt vi har mandskab til at dække, men sendes der pressemeddelelser, vil det som minimum blive nævnt i radioen.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Radiostationen modtog I sensommeren 2020 tilskud hvilket vi dengang anbefalede. Det var dog et vilkår for tilskuddet, at de dels skulle samarbejde med bl.a. KUF og kommunen om øget dækning af lokale kulturelle aktiviteter, dels at de skulle afsøge finansiering fra andre kommuner inden for deres dækningsområde. Disse to vilkår ses ikke opfyldt, og af regnskaberne fremgår da heller ikke, at der er opnået anden støtte end Kulturstyrelsens og Frederikssund Kommunes i 2020.

Vi kan derfor ikke anbefale at der ydes støtte med det fulde ansøgte beløb denne gang. Da radioens aktivitet i sig selv imidlertid udgør et kulturelt aktiv for kommunen, kunne man godt støtte radioen af denne grund med fx kr. 25.000,-. Skal der ydes fast støtte må det være et krav, at tilsvarende aftaler opnås med andre kommuner i dækningsområdet".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for udvalgets nuværende bevilling.

Resume

Udvalget for Job, erhverv og kultur uddeler hvert år en kulturpris.

Kulturprisen tildeles efter en række kriterier, og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats ydet af amatører indenfor det kulturelle område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende tids- og procesplan.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen kommer her med et forslag til en tids- og procesplan for Kulturprisen 2022.

Der er afsat 25.000 kr. til prisuddelingen, hvoraf de 15.000 kr. går til prismodtageren, som også modtager en blomst og får en plakette muret fast i fliserne foran Langes Magasin.

Tidsplan:

10. august:

 • Pressemeddelelse og bud efter indstillede.

7. september:

 • Deadline for indstillinger

27. september:

 • Valg af vinder (på udvalgsmødet)

12.oktober:

 • Kulturprisoverrækkelse kl. 15-16 ved Langes Magasin

Kulturprisen

Kulturprisen i Frederikssund Kommune tildeles efter et eller flere af nedenstående kriterier og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats ydet inden for det kulturelle område.

Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har:

 • Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune.
 • Taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område.
 • Udvist kulturelt mod eller nytænkning.
 • Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor kunst eller det almene kulturelle område.

Andre former for indsatser end de her nævnte vil kunne komme på tale.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet har modtaget en anmodning om optagelse af sag på Byrådets dagsorden: Skal Frederikssund Kommune have en ukrainsk venskabsby? Byrådet besluttede på mødet den 27. april at oversende sagen til Job, erhverv og kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på nuværende grundlag ikke tages et kommunalt initiativ til et venskabsbysamarbejde.

Beslutning

Anbefales. Udvalget ønsker at gennemføre det tidligere planlagte møde med lokale interessenter om samarbejde med venskabsbyer.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har venskabsbyer i flere forskellige lande. Venskabsbysamarbejdet er en videreførelse af det venskabsbysamarbejde de fire tidligere kommuner have før kommunesammenlægningen. Formålet er at formidle viden på tværs af landegrænser f.eks. i form af:

 • Politisk og administrativ udveksling igennem kontinuerlige, tematiserede møder (som det er tilfældet med de nordiske byer)
 • Udveksling af børn og unge via skoler og institutioner
 • Kulturel udveksling via foreninger som for eksempel Vikingespillet, Foreningen Norden eller i en bredere perspektiv Europafestivalen

Frederikssund Kommune indgår i et struktureret nordisk samarbejde med byerne Kumla i Sverige, Aurskog-Høland i Norge og Sibbo i Finland. Hver kommune er vært to år i træk med henholdsvis administrationen og Forening Norden som vært.

Der har tidligere været afsat 50.000 kr. årligt til understøttelse af venskabssamarbejdet. Økonomien hertil bortfaldt som en besparelse med budget 2017. Den på daværende tidspunkt afsatte økonomi gav kommunens institutioner og foreninger mulighed for at søge midler til projekter og udveksling på tværs af venskabskommunerne. Herudover dækkede budgettet udgifter til besøg i de kommuner, der indgår i det nordiske samarbejde, og til afholdelse af udgifter når Frederikssund Kommune er vært ved venskabsbytræffene. Der er dermed ikke afsat budget til kommende værtskaber.

Uddybende statusnotat om Frederikssund Kommunes venskabsbysamarbejde er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med særlige relationer mellem Frederikssund Kommune og/eller et udvalgt lokalområde eller bysamfund i Ukraine, der vil være relevant i forhold til etablering af en kommunalt initieret og drevet venskabsbyrelation. Administrationen vil derfor anbefale, at der for nærværende ikke arbejdes på, at indgås en venskabsbyaftale i Ukraine.

Mange venskabsbysamarbejder er opstået og udviklet gennem frivillige venskabsby foreninger. Et eksempel på dette er det nordiske samarbejder, som er opstået og udviklet gennem foreningen Norden. Hvis der i Frederikssund Kommune opnås erfaringer med venskabsbysamarbejde med et lokalområde i Ukraine vil administrationen anbefaler, at disse erfaringer indgår i en vurdering om der skal etableres kontakter på det kommunale plan.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant, da der på nuværende tidspunkt ikke er foreninger i Frederikssund Kommune med venskabsby relationer til Ukraine.

Økonomi

Der var tidligere et budget til venskabsbysamarbejder. Budgettet blev dog nedlagt fra budget 2017. Såfremt det besluttes at genindføre venskabsbysamarbejder, skal det finansieres inden for udvalgets nuværende budget.

Resume

Statusrapport for anden etape af kulturundersøgelse i Slangerup 2021 fremlægges hermed for udvalget. Rapporten består af en række ideer til kulturtiltag i Slangerup, fremført af borgere på den digitale platform vi.skaber.frederikssund.dk. Rapporten supplerer det materiale, som udvalget fik forelagt på mødet den 29. marts 2022, pkt. 48.

Udvalget skal drøfte de indkomne forslag og vurdere, om det giver anledning til særlige tiltag. Udvalget skal også tage stilling til om det skal undersøges, hvorvidt der skal arbejdes på, at der gives midlertidig adgang til et fælleslokale for de kulturelle foreninger i Slangerup som et kulturelt mødested.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. De indkomne ideer drøftes og vurderes med henblik på eventuelle tiltag.
 2. Mulighederne for at tilbyde de kulturelle foreninger i Slangerup adgang til et fælleslokale som kulturelt mødested undersøges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Udvalget ønsker at mødes med de kulturelle foreninger i Slangerup og fortsætte dialogen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2021-2024 har Byrådet besluttet, at styrke kulturelementet i Slangerup ved, at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.

I 2021 blev der afsat 258.000 kr. til i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner at undersøge behov og ønsker. I overslagsårene for budget 2022-25 er der i 2024 blevet afsat 1,04 mio. kr., som igen tilføres 4,17 mio. kr. i perioden 2026-2030.

Kulturundersøgelsen i Slangerup i 2021 har været opdelt to etaper. Den første etape omhandlede involvering af de lokale interessenter gennem interviews, dialog og aktivering. Den anden etape har haft fokus på en bredere borgerinddragelse via den digitale platform vi.skaber.frederikssund.dk.

Den første etape blev varetaget af virksomheden Vida Lokal, der gennemførte en række enkeltstående interviews med udvalgte nøglepersoner fra Slangerup, samt efterfølgende faciliterede en fælles drøftelse blandt de interviewede. Den fælles drøftelse resulterede i, at de tilstedeværende påtog sig at stå som arrangører af et større kulturarrangement Slangerup Side by Side, der blev afholdt den 29. oktober 2021.

Som en afslutning på undersøgelsens første etape udarbejdede Vida Lokal på baggrund af interviews, de fælles drøftelser og arrangement Slangerup Side by Side,en rapport med fem anbefalinger, der kan være med til at understøtte kulturelementet i Slangerup ("November 2021. Rapport første etape kulturundersøgelse Slangerup" vedlagt som bilag). Rapporten blev forelagt Fritids- og Kulturudvalget i 4. november 2021 (pkt. 164).

Udvalget drøftede på mødet den 29. marts 2022 (pkt. 48) rapporten fra Vida Local samt en opsamling af de indlæg, der indtil da var indkommet på den digitale platform. Udvalget besluttede efterfølgende at forlænge perioden for den digitale undersøgelse så flere borgere mm. fik mulighed for at deltage. Perioden har været forlænget frem til den 6. juni 2022.

Administrationen har i den forlængede projektperiode fortsat med at udbrede kendskabet til den digitale platform. Både gennem fysisk kontakt med borgere og foreninger og ved formidling gennem flyers i lokale butikker, bibliotek og Slangerup Idræts - og kulturcenter. Der har være opslag på Facebook og på kommunens hjemmeside. Den forlængede projektperiode har betydet at en række borgere har bidraget med yderligere ideer/opslag, der supplerer de allerede indkomne input.

På baggrund af de input der er indkommet i hele perioden (30. oktober 2021 - 6. juni 2022) er der nu, som en opsamling på kulturundersøgelsens anden etape, udarbejdet en opdateret statusrapport "Juni 2022. Rapport anden etape kulturundersøgelse Slangerup". I rapporten kan de indkomne indlæg læses i deres fulde længde. Den opdaterede statusrapport er vedlagt som bilag.

Med afsæt i rapporterne fra de to etaper samt administrationens deltagelse i møder og samtaler med nøglepersoner, foreninger og borgere, er det administrationens opfattelse, at der er nogle gennemgående fællestræk. På den baggrund kan der ud fra undersøgelsen efter administrationens vurdering uddrages følgende ønsker og forslag. Den kursive tekst i nedenstående er administrationens bemærkninger.

Fælles digital platform

Der er et ønsker om en fælles digital platform, hvor alle aktiviteterne i byen er oplistet.

Frederikssund Kommunes nye hjemmeside "Oplev Frederikssund", som går i luften 1. juli. Her kan samles alle begivenheder og events i kommunen. Der vil også være mulighed for, at søge på aktiviteter i et lokalområde.

Fastholdelse af kulturelle aktiviteter

Der er fra flere borgere et ønske om øget kulturel aktivitet. Samtidigt er der en bekymring i foreningerne, da der bliver færre og færre frivillige, og dem der er bliver ældre. Det er svært at rekruttere yngre frivillige, og der er således færre personer til at løfte de mange opgaver der er forbundet med, at planlægge og gennemfører kulturelle aktiviteter.

Disse bekymringer er desværre ikke særegne for Slangerup. Det er udtryk for en generel tendens indenfor foreningslivet i forlængelse af covid19. Hvis det nuværende kulturliv i Slangerup skal fortsætte og måske (som flere borgere peger på) udbygges med flere aktiviteter, så er det altafgørende, at der er arrangører i form af frivillige, der vil påtage sig opgaven med planlægge og gennemfører aktiviteterne. Dette vil også være helt centralt, hvis der på sigt skal være aktivitet i et eventuelt kulturhus.

Kulturhus - kultursteder - mødesteder

Der er særligt fokus på forbedring- og nyetablering af kultursteder i Slangerup. Først og fremmest er der et stort ønske om et kulturhus, men der efterlyses også samlings- og aktivitetssteder udendørs.

Der er i projektet kun begrænset tilkendegivelse på, hvilke behov et kulturhus skal kunne imødekomme. Møder og samtaler på tværs af de kulturelle foreninger, selvorganiserede borgere og erhvervslivet kan måske hjælpe med en præcisering af, hvilket behov et kulturhus skal dække, hvordan det skal drives og hvilke aktiviteter der f.eks. skal være plads til. Og sidste men ikke mindst, hvad foreningerne og andre i praksis måtte have af ressourcer til at fylde ind i et kulturhus.

Et kulturelt mødested og samlingspunkt

Der er ikke et etableret, organiserede tværgående kulturelt netværk mellem kulturaktørerne i Slangerup. Administrationen har derfor haft initieret et møde med nøglepersonerne fra den første fase af projektet. Formålet med mødet var at give nøglepersonerne mulighed for, at evaluerer eventet "Slangerup Side by Side", som udsprang af nøglepersonernes møde med Vida Lokal i projektets første fase, og tage stilling til en eventuelt gentagelse i 2022.

På dette møde blev blandt andet spørgsmålet om organiseret netværk og behovet for at mødes på tværs drøftet. Aktørerne talte om mulighederne ved for eksempel at omdanne lokalerne i Sælen (der er beliggende ved Slangerup Idrætscenter) til et kulturelt mødested og samlingspunkt. Dette eller et andet mødested vil give mulighed for, at kulturaktørerne kan afholde både strukturerede og uformelle møder med hinanden, borgerne og andre interessenter.

Administrationen anbefaler på baggrund af undersøgelsen at det afklares, hvilke muligheder der er, for midlertidigt at tilbyde de kulturelle foreninger i Slangerup adgang til et fælleslokale som kulturelt mødested. Blandt andet med det formål, at understøtte en yderligere afklaring af behov og basis for et egentligt kulturhus eller anden form for understøttelse af de kulturelle aktiviteter i Slangerup.

Inddragelse

Borgere og interessenter fra Slangerup har haft mulighed for at deltage i projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag beslutte en tilpasset mødestruktur for møder mellem Frederikssund Erhvervs bestyrelse og udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende tilpasset mødestruktur.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til mødet mellem udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse den 31. maj 2022 om afrapportering var der et ønske om at tilpasse mødestrukturen således, at et fællesmøde finder sted, når et revisorpåtegnet regnskab fra Frederikssund Erhverv kan fremsendes.

Forslag til tilpasset mødestruktur for møder mellem Frederikssund Erhvervs bestyrelse og udvalget:

 • Januar/Februar: Forventninger til det nye år jf. resultatkontrakt for indeværende år.
 • Juni: Afrapportering på resultatkontrakt for foregående år og drøftelse af opfølgningsform for indeværende år.
 • Oktober: Status på resultatkontrakt for indeværende år. Frederikssund Erhverv giver strategisk input til udvalgets arbejde. Drøftelse af ønsker til resultatkontrakt for det kommende år.

Mødestruktur er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er blevet inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Med denne sag skal Job, erhverv og kultur drøfte prioritering af Frederikssund Erhvervs arbejdsopgaver for Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte prioritering af Frederikssund Erhvervs arbejdsopgaver for Frederikssund Kommune.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker, at samarbejdsaftalen efterleves.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur havde den 31. maj 2022 under punkt 77 et fællesmøde med Frederikssund Erhvervs bestyrelse og erhvervsforeningens direktør. Frederikssund Erhvervs bestyrelse fremsatte et ønske om prioritering af arbejdsopgaver fra Frederikssund Kommune. Virksomheder oplever store forandringer på energi- og arbejdskraftområdet. Det er således afgørende, at indsatser målretter sig på disse områder.

Samarbejdsaftale for 2022

Samarbejdsaftalen mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv for 2022 blev godkendt af Byrådet den 24. november 2021 under punkt 274. Samarbejdsaftalen indeholder strategiske indsatser, der skal indfri målene for Erhvervs- og Vækstpolitikken og indsatserne i politikkens tilhørende handleplan. Samarbejdsaftalen tager dermed udgangspunkt i de overordnede temaer for Erhvervs- og Vækstpolitikken, heraf:

 • Infrastruktur
 • Digitalisering
 • Iværksætteri
 • Kvalificeret Arbejdskraft
 • Uddannelse og Videnbroer
 • Tværgående samarbejder
 • Grøn Omstilling

Dertil er der i samarbejdsaftalen indarbejdet opgaver inden for:

 • Interessevaretagelse
 • Investeringsfremme
 • Erhvervsservice og iværksætteri

I samarbejdsaftalen er der taget højde for en løbende kalibrering og dynamisk tilpasning af de strategiske indsatser.

Prioritering af arbejdsopgaver hos Frederikssund Erhverv

Til mødet mellem udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse i slutningen af maj blev følgende temaer adresseret:

 • Fremrykning af etableringen af Frederikssundmotorvejen, som et vigtigt rammevilkår for erhvervslivet
 • Skole-virksomhedssamarbejdet med henblik på praktik. Praktik kan være med til at højne antallet af unge, der tager en erhvervsuddannelse. Det er dog en forudsætning, at grundskolerne tager del i denne prioritering.
 • Grøn omstilling, hvor den internationale krise presser virksomhederne og kalder på handling.
 • Unge med særlige behov i virksomhederne. Der opleves, at virksomheder tager et stort socialt ansvar, men at voksne løsnes af ordningen, når de bliver 21 år.
 • Arbejdskraft og employer-branding.
 • Frederikssund Erhvervs ressourcer i budget 2023 og fremadrettet.

Administrationen har løbende dialog med Frederikssund Erhverv og anbefaler udvalget at drøfte prioritering af arbejdsopgaver i Frederikssund Erhverv, der giver størst mulighed for, at kommunens erhvervsliv kan skabe arbejdspladser, skaffe arbejdskraft, varetage den grønne omstilling og imødekomme et effektiv skole-virksomhedssamarbejde.

Ved en drøftelse af prioritering af arbejdsopgaver hos Frederikssund Erhverv anbefaler administrationen udvalget også at drøfte, hvilke arbejdsopgaver Frederikssund Erhverv bør nedjustere.

Inddragelse

Frederikssund Erhvervs bestyrelse fremlagde ønsket om prioritering af arbejdsopgaver til udvalgsmødet den 31. maj 2022. Frederikssund Erhverv er således inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Resume

Byrådet skal med denne sag orienteres om resultatet for overnatningskapacitetsanalysen udarbejdet i 2022. Analysen redegør for overnatning fra 2019 til 2021 og kortlægger potentialet for overnatning i Destination Fjordlandets tre medlemskommuner, som består af Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner. Analysebureauet deltager under dagsordenspunktet med oplæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en temadrøftelse om overnatningskapacitet.

Sagsfremstilling

Baggrund for bestilling af overnatningskapacitetsanalysen

I november 2021 besluttede det tidligere Vækstudvalg under punkt 112 at godkende Frederikssund Kommunes deltagelse i en overnatningskapacitetsanalyse, der har til formål at kortlægge potentiale for overnatning i Destination Fjordlandet. Det var udvalgets ønske at deltage i analysen med et særligt fokus på potentialet på sommerhusområdet.

Overnatningskapacitetsanalysens konklusioner og anbefalinger

Overnatningskapacitetsanalysen blev afsluttet i maj 2022. Analysen har følgende hovedkonklusioner:

 • Der er et betydeligt potentiale for Fjordlandets kommuner i at udvikle overnatningskapaciteten.
 • Fremskrivninger peger på, at den forventede stigning i kommercielle overnatninger i Fjordlandet vil være 11 pct. i 2027 og 27 pct. i 2032.
 • Fjordlandet har gode muligheder for at tale ind i en række af de vigtige trends, som ses på turismeområdet.

Ifølge analysen er det i turismearbejdet vigtigt at arbejde med vigtige forbrugertrends. Det er lokal natur- og outdoorturisme, der er i størst vækst og temaer såsom bæredygtighed, personlig sikkerhed, hygiejne og fleksibilitet er vigtigt.

På baggrund af analysen gives en række overordnede anbefalinger:

 • Arbejd med overnatningskapacitet i et værdikædeperspektiv og skab sammenhæng mellem oplevelser, stedspotentialer, målgrupper og overnatning.
 • Styrk turismens værdiskabelse ved at arbejde systematisk og strategisk med at konvertere mere af turismen i området til overnattende turisme.
 • Tag klare politiske beslutninger om i hvilken retning turismen skal udvikle sig og hvad I vil med turismen.
 • Styrk samarbejdet om kapacitetsudvikling og planlægning på tværs af kommunerne for at udnytte synergierne og stå stærkere.
 • Tænk turisme ind som et centralt tema i planstrategiarbejdet og inddrag borgere og interessenter.
 • Styrk samarbejdet om positionering af Fjordlandet som destination og tiltrækning af investorer.

Af mere konkrete anbefalinger med relevans for Frederikssund Kommune peges på at:

 • Styrke mulighederne for at udvikle destinationens campingpladser for at øge kapaciteten
 • Fortsætte og styrke arbejdet med at konvertere mere af den uudnyttede feriehuskapacitet til kommercielle overnatninger
 • Styrke rådgivningen af de mange mindre overnatningssteder i forhold til øgning af deres kapacitet
 • Igangsætte initiativer der udvikler flere mindre overnatningsprodukter i tilknytning til stærke oplevelsesmæssige knudepunkter fx inden for outdoor

Indhold i overnatningskapacitetsanalysen

I analysen gennemgås statistik for turismen og overnatningskapaciteten nu og i fremtiden. Analysen afsluttes med at gå i dybden med følgende overnatningsformer:

 • Hoteller
 • Camping
 • Feriehuse

For Frederikssund Kommune er feriehuse den vigtigste styrkeposition. Kommunen har 6.322 sommerhuse. Ifølge analysen er Frederikssund Kommune kommet ud af corona-perioden med en stigning i turismen (150.000 overnatninger i 2021 mod 138.000 i 2019). Det er primært pga. den store feriehuskapacitet, som blev efterspurgt af danskerne. Der er ligeledes fortsat relativt mange erhvervsturister. Kommunens seks hoteller har dog også et ganske betydeligt antal overnatninger. Der forventes en mindre normalisering efterfulgt af organisk vækst efter at feriehusovernatningerne oplevede en stigning i corona-perioden. Dertil konkluderes i analysen, at der er en stor uudnyttet kapacitet i destinationens feriehuse:

 • Få feriehusejere i Fjordlandet udlejer i dag deres feriehus.
 • Der estimeres en teoretisk uudnyttet kapacitet på næsten 19 mio. overnatninger.
 • Blot en lille stigning i udnyttelsen af den eksisterende kapacitet vil skabe mange flere kommercielle overnatninger.
 • Udfordringen er den sæsonbetonede efterspørgsel.

Det fremgår af analysen, at AirBnB er en usynlig kapacitet, der er til stedet på destinationen men ikke direkte målbar. AirBnB anses som kommercielle ikke-registrerede overnatninger. Omfanget af privatudlejning via f.eks. AirBnB kendes ikke.

Der konkluderes til sidst i analysen under ”Andre overnatningsformer”, at de alternative overnatningsformer er vigtige, men har samlet en lille kapacitet. Der gøres opmærksom på, at der i analysen fokuseres på Destination Fjordlandet som helhed.

Overnatningskapacitetsanalysen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Destination Fjordlandet, et eksternt analysebureau og medlemskommunerne, herunder Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommuner har været inddraget i analysen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Invitation til JobCamp den 3. og 4. november 2022 i Aalborg. Invitation og foreløbig program er vedlagt som bilag.
 • Beskæftigelsesministeren har 3. juni 2022 fremsendt brev til landets borgmestre vedr. borger i klemme i jobcentre. Brevet samt medsendte bilag er vedlagt.
 • Den årlige redegørelse fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022. Redegørelsen og brev fra Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked er vedlagt som bilag.

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.