Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 18. januar 2023

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

2Beslutning om tiltag på baggrund af evaluering af tiltaget "Fokuseret indsats for bedre overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole"

Resume

Center for Børn og Skole har i 2. halvår 2022 evalueret tiltaget Fokuseret indsats for bedre overgange og sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Et tiltag, der blev sat i gang pr. 1. marts 2021.

Evalueringen tegner et billede af, at tiltaget på nuværende tidspunkt i delvist opfylder sit formål om at skabe bedre overgang fra dagtilbud til mini-SFO/skole, ligesom evalueringen synliggør et potentiale for at styrke tiltaget.

Børn, familier og forebyggelse skal med denne sag beslutte, hvorvidt administrationen i et bredt samarbejde med dagtilbud og skoler skal arbejde videre med evalueringens resultater og opmærksomhedspunkter med det formål at styrke tiltaget og udvikle systematikken omkring overgangsarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage evalueringen til efterretning
 2. Beslutte at administrationen i et bredt samarbejde med dagtilbud og skoler arbejder videre med implementeringen af tiltaget Fokuseret indsats for bedre overgange og sammenhæng mellem dagtilbud og skole, med det formål at styrke og yderligere forankre initiativet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt, i det udvalget supplerende gerne vil have belyst om det kunne være hensigtsmæssigt med en opdeling af henholdsvis special- og udviklingspædagogernes og overgangspædagogers opgaver, samt hvad det i givet fald ville koste.

Sagen sendes videre til orientering i Skole, klub og SFO.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede ved aftale af 28. oktober 2019 om budget 2020-2021 at styrke arbejdet med den tidlige indsats i dagtilbud og skoler. Et af initiativerne var tiltaget Fokuseret indsats for bedre overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole på almenområdet. En tiltag, som blev sat i gang pr. 1. marts 2021.

Byrådet besluttede i forbindelse med aftale af 17. september 2021 om budget 2022-2025, at der skal igangsættes en evaluering af tiltaget i 2022. Ved udmøntning af budgetaftale 2022 besluttede Opvækstudvalget 30. november 2021, at der, indtil evalueringen foreligger, fortsat skal være en overgangspædagog til hver klasse med det nuværende antal timer pr. klasse.

Med tiltaget er der allokeret ressourcer til, at en del af special- og udviklingspædagogernes arbejde bliver målrettet det sidste år af børnenes tid i dagtilbud samt i mini-SFO (maj-juni) og i det første skoleår (0. klasse). I den funktion har special- og udviklingspædagogerne betegnelsen ’overgangspædagoger’. Der er knyttet en overgangspædagog til hver 0. klasse med et fast antal timer. Der er i indeværende skoleår oprettet 17 0. klasser og dermed er der på nuværende tidspunkt 17 special- og udviklingspædagoger, der også har funktion som overgangspædagoger.

Formålet med evalueringen

Center for Børn og Skole har i 2. halvår 2022 evalueret, om Fokuseret indsats for bedre overgange og sammenhæng mellem dagtilbud og skole opfylder sit formål om at skabe bedre overgang og sammenhæng mellem dagtilbud, mini-SFO og skole. Evalueringen belyser også, om der er behov for at ændre i den nuværende fordeling af ressourcer.

Evalueringen lægger op til, at PPR sammen med dagtilbud, mini-SFO og skole arbejder videre med evalueringens resultater, herunder justeringer eller ændringer, som evalueringen peger på. Resultaterne af evalueringen skal være med til at styrke Frederikssund Kommunes arbejde med at sikre gode overgange og sammenhæng i alle børneliv. Det er beskrevet som et udviklingsområde i Børne- og Ungepolitikken.

Evalueringens resultater

På baggrund af de indsamlede data er det Center for Børn og Skoles vurdering, at tiltaget på nuværende tidspunkt delvist opfylder sit formål om at skabe bedre overgange og sammenhæng mellem dagtilbud og mini-SFO/skole.

Tiltaget vurderes at være særligt værdifuldt for børn med særlige behov, fordi overgangspædagogerne bringer kendskab om børnene med sig fra arbejdet i dagtilbuddene som special- og udviklingspædagoger. Overgangspædagogerne løfter i kraft af deres specialpædagogiske kompetencer kvaliteten i mini-SFO og skole til gavn for det enkelte barn og børnefællesskabets deltagelsesmuligheder.

Det vurderes, at tiltaget på nuværende tidspunkt ikke skaber en ensartet praksis på tværs af kommunens dagtilbud, mini-SFO og skoler omkring arbejdet med overgange til gavn for alle børn. Vurderingen bygger på, at der ikke sker en systematisk opsamling og deling af viden om skoleparathed og skoleforberedende arbejde mellem dagtilbud, mini-SFO, skoler og forældre, som bliver brugt systematisk i arbejdet med at skabe bedre overgange. Det fremstår i evalueringen som om, at det i høj grad er den enkelte overgangspædagog, der sammen med det pædagogiske personale lokalt definerer indholdet i arbejdet med overgange, hvilket peger på et behov for et større ledelsesansvar.

Evalueringen peger derudover på følgende:

 • Dagtilbuddenes arbejde med skoleforberedelse er delvist koblet til overgangspædagogernes arbejde. Dagtilbuddene giver udtryk for, at behovet for støtte fra special- og udviklingspædagogerne er større end behovet for overgangspædagogerne i form af fx vejledning og medvirken i den skoleforberedende praksis.
 • Der sker ikke en systematisk kvalificering af det pædagogiske læringsmiljø. Overgangspædagogerne yder sparring i mini-SFO og til børnehaveklasselederne om metoder samt om enkelte børn og børnegruppen.
 • Den nuværende faste timefordeling for overgangspædagogerne i mini-SFO og skole opleves ufleksibel og uden mulighed for at fordele timerne efter de lokale behov.
 • Overgangspædagogernes rolle er ikke tilstrækkelig tydelig for dagtilbud, mini-SFO, skole samt overgangspædagoger.
 • Behov for tydeligere ledelse af indsatsen samt et tættere og mere systematisk samarbejde på ledelsesplan omkring overgangspædagogernes rolle.
 • Mangel på systematik og ensartethed omkring, hvordan der i Frederikssund Kommune bliver arbejdet med overgangspædagogik på tværs af dagtilbud og skoler.

Den samlede evaluering er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at arbejde videre med elementerne i evalueringen, for derigennem at styrke ordningen. Arbejdsgruppen vil dels arbejde videre med de konkrete udfordringer, som evalueringen synliggør, ligesom arbejdsgruppen vil udvikle den generelle systematik i overgangsarbejdet. Arbejdsgruppen foreslås sammensat af repræsentanter fra henholdsvis PPR, dagtilbud, mini-SFO og skole.

Arbejdsgruppen vil blandt andet have fokus på følgende:

 • Fælles ramme for Frederikssund Kommunes arbejde med overgangspædagogik fra dagtilbud til mini-SFO og skole.
 • Fordeling og anvendelse af overgangspædagogernes ressourcer og kompetencer, herunder den nuværende struktur med én fast overgangspædagog pr. 0. klasse og tydelighed om overgangspædagogernes rolle i henholdsvis dagtilbud, mini-SFO og skole.
 • Overgangspædagogernes dobbelte rolle i dagtilbuddet som både special- og udviklingspædagog samt overgangspædagog, herunder ledelsernes rolle og ansvar i forhold til at sikre den gode anvendelse af overgangspædagogens kompetencer og viden.
 • Organisering af tiltaget, herunder samarbejde mellem de forskellige aktører på ledelsesniveau.

Tiltaget Fokuseret indsats for bedre overgange og sammenhæng mellem dagtilbud og skole er et forholdsvist nyt tiltag. Der har siden tiltaget blev besluttet været én årgang igennem, mens årgang nummer to er i gang. Det giver et relativt begrænset erfaringsgrundlag, og idet at alle nye tiltag kræver løbende tilpasning, vil det være formålstjenesteligt, at arbejdsgruppen med udgangspunkt i evalueringens resultater arbejder med at styrke og udvikle overgangsarbejdet i forbindelse med kommende skolestart. Børn, familier og forebyggelse får forelagt en status i 4. kvartal af 2023.

Metode og data

Evalueringen er gennemført ved fokusgruppeinterview med deltagelse af pædagogiske ledere fra henholdsvis dagtilbud og almene skoler samt overgangspædagoger, børnehaveklasseledere og pædagoger i mini-SFO. Formålet med evalueringen har i første omgang været at få viden om de fagprofessionelles oplevelser med indsatsen. Der er derfor ikke gennemført interview med forældre og/eller børn om deres oplevelser.

Specialskolerne er ikke omfattet af evalueringen, idet der ikke er tilknyttet overgangspædagoger her. Eleverne på specialskolerne starter ofte løbende i løbet af et skoleår, og der sker for det enkelte barn i den forbindelse en anden tæt og opfølgende dialog mellem relevante parter. For elever i der skal starte i forbindelse med skolestart til 0. klasse indbefatter det blandt andet forældre, dagtilbud, skole og PPR i overgangen fra dagtilbud til skole.

Datagrundlaget dækker interviewdeltagernes oplevelser og perspektiver på tiltaget gennem to mini-SFO-forløb i henholdsvis 2021 og 2022, et fuldt forløb i 0. klasse i skoleåret 2021/2022 samt i 0. klasse fra august-december i skoleåret 2022/2023. Evalueringsrapporten beskriver evalueringens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Inddragelse

Overgangspædagoger samt pædagogiske ledere og pædagogisk personale i henholdsvis dagtilbud, mini-SFO og på distriktsskolerne har deltaget i evalueringen, og de har haft mulighed for at kommentere på resultaterne.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

3Beslutning om opfølgning på møde med forældregruppe

Resume

Skole, klub og SFO og Børn, familier og forebyggelse deltog 25. oktober 2022 sammen med administrationen på et møde med en forældregruppe som kalder sig "Krudtugler og kanelgifler". Forældregruppen havde inviteret udvalg og administration til at få indblik i nogle forældres oplevelse med samarbejdet og dialogen med Frederikssund Kommune.

Både politikere og administration oplevede mødet konstruktivt og produktivt, og ønsker at kvittere forældregruppen for deres initiativ. Med denne sag skal Skole, klub og SFO og Børn, familier og forebyggelse beslutte opfølgning på mødet med forældregruppen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Beslutte at repræsentanter fra "Krudtugler og kanelgifler" inviteres til workshop i 1. kvartal af 2023 om den gode dialog mellem forældre og kommune.

Beslutning

Godkendt, i det Børn, familier og forebyggelse er optaget af det nutidige og fremadrettede samarbejde.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Møde med forældregruppe 25. oktober 2022

En gruppe forældre til børn og unge i Frederikssund Kommune, der alle enten tidligere har haft eller aktuelt har brug for hjælp eller støtte i deres dagtilbud/skoletilbud, i deres fritid eller i familielivet, er gået sammen i en gruppe på Facebook. Gruppen kalder sig "Krudtugler og kanelgifler" og har det til fælles, at de har oplevet dialogen med Frederikssund Kommune, herunder Center for Børn og Skole, særligt PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) og Center for Familie og Rådgivning, som svær og i mange tilfælde langsommelig. Forældregruppen har ønsket at fremsætte deres perspektiver for politikere og administration og inviterede derfor til møde 25. oktober 2022. På mødet deltog Skole, klub og SFO og Børn, familier og forebyggelse, ligesom administrationen deltog med direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur og centercheferne fra Center for Børn og Skole og Center for Familie og Rådgivning.

I kommunens Børne- og ungepolitik er beskrevet, at alle børn og unge og deres familier skal mødes med lydhørhed, ligeværd og respekt. For Frederikssund kommune er det værdifuldt og vigtigt at sikre, at forældre oplever at være afgørende samarbejdspartnere i de tilfælde, hvor deres børn har brug for hjælp eller støtte fra Frederikssund Kommune.

Det er administrationens oplevelse og vurdering, at der er mange forældre som, i overensstemmelse med Børne- og ungepolitikken, giver udtryk for at opleve et godt, konstruktivt og rettidigt samarbejde med både Center for Børn og Skole og Center for Familie og Rådgivning. Der er dog også de modsatte oplevelser – og dem skal vi at lære af. Perspektiverne fra forældregruppen "Krudtugler og kanelgifler" er vidnesbyrd om, hvordan samarbejdet også kan opleves fra forældres perspektiv. Den viden ønsker både politikere og administrationen at inddrage mere systematisk. Vi ønsker således at lære af og bruge begge forældregruppers perspektiver til at sikre et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem kommunen og forældre om deres børns trivsel og udvikling.

Udvikling af kommunikation og samarbejde med forældre

Begge udvalg drøftede på udvalgsmøder i november opfølgning på mødet med forældregruppen - henholdsvis 2. november 2022 for Skole, klub og SFO og 7. november 2022 for Børn, familier og forebyggelse. En af de ting der fremgik tydeligt som et område med udviklingspotentiale, var kommunikationen mellem kommunen og forældrene i de konkrete sager. Forældregruppen gav udtryk for, at de ikke oplevede sig hørt i tilstrækkelig grad, at det var vanskeligt at gennemskue, hvem man skulle kontakte, og at man som forældre manglede indblik i fremdriften i forhold til ens barn.

Dette er opmærksomhedspunkter som administrationen ligeledes har erfaret, hvorfor der løbende gennem de seneste år er blevet arbejdet med et mere struktureret samarbejde mellem forældre og kommunen - også på tværs af centre.

Administrationen er, i overensstemmelse med børne- og ungepolitikken, optaget af, at kommunikationen og samarbejdet med forældrene er præget af ordentlighed og tydelighed, og at børn/unge og forældre er inddraget fra starten og løbende i forhold til afklaring af rette indsats for barnet eller den unge. Igennem de senere år har flere initiativer haft til formål at gøre kommunikationen og mødet mellem forældre og kommunen bedre.

Center for Familie og Rådgivning gennemgik blandt andet et Task force forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen i perioden fra 2019 til 2021. Formålet var at styrke kvaliteten og retssikkerheden på det specialiserede Børne – og ungeområde. Task Forcen vurderer efter endt udviklingsforløb; at Frederikssund kommune har arbejdet yderst målrettet og ambitiøst med Task Forcens anbefalinger ved løbende at iværksætte tiltag, der har til formål at understøtte god sagsbehandlingskvalitet på området for udsatte børn og unge. Frederikssund Kommune har skabt en markant faglig udvikling og har, med udgangspunkt i kommunens udviklingsplan, løftet kvaliteten i den samlede sagsbehandling. Det er Task Forcens overordnede vurdering, at Center for Familie og Rådgivning i meget høj grad er lykkedes med at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen, og at dette afspejler sig direkte i sagerne og dermed har positiv betydning for de børn og familier, som er afhængige af den hjælp og støtte, kommunen igangsætter.

Herudover er der også på tværs af Center for Børn og Skole og Center for Familie og Rådgivning blevet udviklet på følgende områder:

 • Underrettende netværksmøder med det formål at sikre hurtigere afklaring af sagerne og hurtigere igangsættelse af støtte
 • KIT samarbejde; KIT står for ”Koordineret Indsats på Tværs” og er en samarbejdsmodel, der med systematiserede arbejdsgange har til formål at forbedre forløbene for børn og unge på tværs af BUC (Børne – og ungdomspsykiatrien) og kommunen, så de sikres den bedst mulige behandling af - og støtte til deres samlede problematikker
 • Forebyggelseskonsulenter på hele skole- og dagtilbudsområdet
 • Styrket samarbejde mellem skoler og Center for Familie og Rådgivning om elever, hvor der er behov for en helhedsorienteret indsats
 • Ny struktur fra foråret 2022 i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), herunder tilpasning visitationsproces, hvorved forældre inddrages mere systematisk af den visiterende psykolog i processen frem mod en visitation til specialpædagogisk bistand
 • Ny indgang til PPR på hjemmesiden som betyder, at forældre nemmere kan komme i kontakt med PPR
 • Løbende dialog med skoleledere og dagtilbudsledere om den gode kommunikation med forældre i dagligdagen
 • Udarbejdelse af strategi for tidlig indsats, herunder med fokus på forældrenes vigtige rolle i barnets udvikling og trivsel
 • Program for Stærkere Læringsfællesskaber på skoler, hvor forældreperspektivet er væsentligt
 • Back2School indsats, hvor forældreinvolvering og samarbejde er bærende principper for arbejdet med at understøtte at elever med skolevægring kommer tilbage til skole.

De initiativer der er sat i værk i både Center for Børn og Skole og Center for Familie og Rådgivning understøtter et kontinuerligt fokus på sikre den bedst mulige kommunikation og et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og kommunen. Vi skal dog stadig løbende blive bedre og lære af de samarbejder vi har – både de gode og de mindre gode.

Forslag til udvikling af kommunikation og samarbejde

I forlængelse af mødet med forældregruppen foreslås det, at repræsentanter fra "Krudtugler og kanelgifler" inviteres til dialog om, hvordan kommunen kan forbedre kommunikationen - og dermed samarbejdet - med forældrene. Konkret foreslås dette at ske på en workshop i 1. kvartal 2023, hvor administrationen og repræsentanter fra forældregruppen drøfter forældregruppens gode råd til forbedring, baseret på erfaringerne fra deres konkrete sager.

For at sikre at der både drages lære af de mindre gode forløb og af de gode forløb, vil der i udviklingen af kommunikationen og samarbejdet med forældrene også ske involvering af forældre som har oplevet et konstruktivt samarbejde med kommunen. På den måde sikres, at eksempler på god praksis udbredes og de forløb, hvor samarbejdet og kommunikationen har fungeret optimalt også styrkes.

Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse vil på baggrund af ovenstående blive orienteret i 2. kvartal 2023.

Inddragelse

Forældregruppen "Krudtugler og kanelgifler" samt forældre til børn og unge der har gode erfaringer med samarbejdet med kommunen foreslås inddraget i en drøftelse om den fremtidige kommunikation og samarbejde mellem kommunen og forældre til børn og unge der har brug for hjælp eller støtte i deres dagtilbud, skoletilbud eller i fritiden.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

4Drøftelse – opfølgning på temadrøftelse i Byrådet 21. dec. vedr. Tidlig forebyggende indsats

Resume

21. december havde Byrådet en temadrøftelse vedr. tidlig forebyggende indsats. Temadrøftelsen blev indledt med et oplæg om tidlig forebyggende indsats, og efterfulgt af drøftelser om koblingen mellem tidlig forebyggende indsats og temaerne ”Sundhed”, ”Beskæftigelse”, ”Dagtilbud og skole” og ”Fritidsfællesskaber”. Med denne sag lægges op til en drøftelse i Børn, familier og forebyggelse om, hvad temadrøftelsen gav anledning til.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Drøfte hvad temadrøftelsen vedr. tidlig forebyggende indsats i Byrådet 21. december gav anledning til, og hvad det er særligt vigtigt at være opmærksomme på i det videre arbejde med udvikling af en strategi for tidlig forebyggende indsats.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Temadrøftelse i Byrådet 21. december 2022

Byrådet havde den 21. december en temadrøftelse i Byrådet om tidlig forebyggende indsats. Med denne sag lægges op til en drøftelse i Børn, familier og forebyggelse om, hvad temadrøftelsen gav anledning til, og hvad det derfor er særligt vigtigt at være opmærksomme på i det videre arbejde med udvikling af strategi for tidlig, forebyggende indsats.

Programmet for temadrøftelsen var følgende:

 • Oplæg ved direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur Julie Becher om tidlig forebyggende indsats, herunder et blik på hvad vi ved fra forskningen, erfaringen fra andre kommuner, data i forhold til børn og unges trivsel og hvad strategien for tidlig forebyggende indsats skal bidrage med i Frederikssund Kommune.
 • Dialoger i grupper om tidlig forebyggende indsats indenfor temaerne ”Sundhed”, ”Beskæftigelse”, ”Dagtilbud og skole” og ”Fritidsfællesskaber”. Dialogerne blev gennemført i to runder.
 • Opsamling i plenum på dialogerne.

Hovedpointer fra dialogerne:

Sundhed

 • I strategien skal det være tydeligt, at psykisk sundhed er lige så vigtigt som fysisk sundhed
 • For at lykkes med den tidligt forebyggende indsats er det godt hvis familierne kan få en naturlig gang ind i børnehusene – og at overgangen til dagtilbud er let. Her kan blandt andet Sundhedsplejen spille en rolle
 • Sundhed og gode madvaner er en vigtig puslespilsbrik i det tidligt forebyggende arbejde
 • Fars Legestue er eksempel på en succesfuld tidlig forebyggende indsats

Beskæftigelse

 • I forhold til at styrke det tidligt forebyggende arbejde for børn og unge, bør vi betragte beskæftigelsesindsatsen mere helhedsorienteret. Det handler ikke kun om at understøtte at forældrene kommer i job – vi skal også se på, hvad forældrene ellers måtte have behov for, for at trives på arbejdsmarkedet og i livet generelt (fællesskaber, relationer, mv.)
 • Kan man tilbyde forældrekurser til unge forældre, på tværs af fagområder, så forældre kan understøttes i deres forældreskab og dermed styrke ressourcerne omkring barnet?
 • Et udvidet samarbejde med Frederikssund Erhverv kan bidrage til det tidligt forebyggende arbejde, f.eks. ved at hjælpe unge i 9. klasse ind i fritidsjob, hvis de keder sig i skole og risikerer at droppe ud

Dagtilbud og skole

 • For at lykkes med det tidligt forebyggende indsats skal vi som kommune have et fælles sprog og en fælles systematik – vi skal vide hvad ”tidlig forebyggende indsats” betyder, hvordan vi spotter tidlige tegn på mistrivsel, hvordan relevante fagpersoner kommer tidligt ind, og hvor man som fagperson går hen, når man oplever et problem
 • I det tidligt forebyggende arbejde skal vi have en anerkendelse af, at børn og unge gerne må opleve problemer i livet i perioder. Men, vi skal være skarpe på, hvornår det svære bliver et problem, der kalder på handling – og hér skal vi sætte ind.
 • Positive og udviklende fællesskaber er af stor betydning for en tidligt forebyggende indsats. Vi skal være opmærksomme på styrken ved de fællesskaber vi har, og hvordan vi kan understøtte dem- Gode dagtilbud med høj kvalitet i det pædagogiske arbejde er en vigtig faktor for at forebygge udsathed.

Fritidsfællesskaber

 • Fritidspassets håndholdte indsats bidrager godt ind i det tidligt forebyggende arbejde
 • Vi skal blive endnu bedre til at bygge bro mellem foreningslivet og udsatte børn og unge – hvilket f.eks. ses i udfordringer i forbindelse med transport til fritidsaktiviteter og at få forældre engagerede i deres børns fritidsfællesskaber.
 • Vanskeligheder med at tiltrække frivillige samt stigende bureaukratiske krav kan have konsekvenser for børns og unges adgang til fritidsfællesskaber.

De næste skridt i udvikling af strategien for tidlig forebyggende indsats

Administrationen har i efteråret 2022 indsamlet input og data til strategien. En indsamling der er sket gennem dialoger med medarbejdere og ledere fra forskellige fagområder i kommunen, samt dialoger med børn og unge. Indsamlingen af input blev afrundet med temadrøftelsen i Byrådet 21. december.

I januar 2023 udarbejdes et første udkast til strategien. Dette udkast forelægges Børn, familier og forebyggelse til drøftelse på mødet i februar måned. På baggrund heraf skriver administrationen strategien igennem, med henblik på at udvalget på mødet i marts måned godkender at strategien sendes i høring. På udvalgets møde i maj måned forelægges strategien til politisk godkendelse.

Inddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

5Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 23 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 11 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - Januar", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Børn, familier og forebyggelse indeholder bilag 2 tre initiativer, hvoraf 2 er implementeret og én delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

6Orientering om puljemidler til børnehuse med mange børn i udsatte positioner

Resume

Børn, familier og forebyggelse orienteres med denne sag om processen for tildeling af puljemidler til sociale normeringer i Frederikssund Kommunes børnehuse, dvs. midler til børnehuse med mange børn i udsatte positioner. Det gælder både den nationale Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025 og den lokale pulje, der er afsat i Budget 2022-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Den daværende regeringen og aftalepartierne (Socialdemokratiet og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet) har med aftale om minimumsnormeringer og finansloven for 2020 afsat midler i Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Puljen skulle oprindeligt udløbe i 2022, men er blevet forlænget til og med 2025. Puljen har til formål at understøtte trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og skal medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære og udvikles.

Landets kommuner har mulighed for at søge puljen på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner. Kriteriet for at modtage midler fra pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025, er at minimum 25 pct. af de indskrevne børn har forældre, der modtager mindst 80 pct. i økonomisk fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2, pr. 1. oktober 2022.

Inden den statslige beslutning om at forlænge puljen, besluttede Byrådet i Budgetaftalen 2022-2025, at dagtilbud med mange børn i udsatte positioner skal have tilført ekstra ressourcer i form af sociale normeringer. I denne sag præsenteres de børnehuse, der vil modtage kommunale puljemidler til sociale normeringer i årene 2023 og 2024. Det betyder, at børnehusene i Frederikssund Kommune både kan tildeles sociale normeringer fra den statslige pulje og den lokale pulje.

Børn, familier og forebyggelse besluttede på mødet 11. maj 2022 en række kriterier for udvælgelsen af børnehuse, der skal modtage ressourcer til sociale normeringer fra den kommunale pulje. På tidspunktet for den sag var den nationale pulje endnu ikke blevet forlænget. Med denne sag udfoldes den proces administrationen har gennemført for udmøntning af den kommunale pulje.

Nedenfor redegøres for processen for udvælgelse af børnehuse til henholdsvis den statslige og den nationale pulje. Der kan være et overlap i børnehuse, der indgå i udvælgelse i begge puljer.

Udvælgelse af børnehuse til statslige puljemidler

Ud fra det nationale kriterie har administrationen identificeret fire børnehuse, der alle opfylder kriteriet om, at mindst 25 pct. af de indskrevne børn har forældre, der modtager mindst 80 pct. i økonomisk fripladstilskud.

Frederikssund Kommune har på den baggrund søgt om sociale normeringer til fire børnehuse.

Ansøgningsfristen til den statslige pulje var oprindeligt den 25. oktober 2022, men blev rykket til den 17. november 2022 grundet en fejl fra Børne- og Undervisningsministeriet. Primo januar 2023 forventes der svar på hvilke institutioner, der modtager puljemidler til sociale normeringer.

Puljen udmeldes med forbehold for, at bevillingerne til formålet opretholdes på finanslovene for 2023-2025.

Udvælgelse af børnehuse til lokale puljemidler

Børn, familier og forebyggelse besluttede på møde 11. maj 2022, at den kommunale pulje skulle udmøntes efter følgende kriterier:

 1. Andel af forældre, der får tilskud til betaling for dagtilbud
 2. Andel af børn, hvor der er en igangværende sag i Center for Familie og Rådgivning
 3. Kvalitativ vurdering af data i samarbejde med områdelederne og pædagogisk konsulent med henblik på en kvalitativ vurdering af behovene i de konkrete børnehuse.

Børnehusene er på baggrund af kriterierne blevet rangeret

 • Fra høj andel til lav andel af forældre, der får tilskud,
 • Fra høj andel af børn med igangværende sag i Center for Familie og Rådgivning til lav andel
 • En kvalitativ vurdering af de børnehuse, der rangerede højt på de to første kriterier mhp. at udvælge 3 børnehuse, hvor ekstra ressourcer i form af sociale normeringer, vurderes at gøre en stor og positiv forskel for den pædagogiske udvikling i børnehuset.

Derudover blev der gennemført tilsyn i de børnehuse, hvor der ikke for nylig var blevet gennemført tilsynet, så informationer herfra kunne indgå i udvælgelsen. I praksis har det betydet, at børnehusene blev vurderet på baggrund af kvalitative og kvantitative data.

På baggrund af kriterierne har administrationen identificeret tre børnehuse, der kommer i betragtning til sociale normeringer i 2023 og 2024. Hele den kommunale pulje bliver udmøntet til de udvalgte børnehuse.

I tilfælde af, at ét eller flere af de udvalgte børnehuse modtager puljemidler fra den statslige pulje, udgår børnehuset fra den kommunale pulje.

Effekt af udmøntning af sociale normeringer

Puljemidlerne kommer til at betyde, at de udvalgte børnehuse skal ansætte uddannet pædagogisk personale, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter – udover den nuværende normering. De ekstra personaletimer giver bedre betingelser for at arbejde med en målrettet indsats, bl.a. ved, at personalet i højere grad kan dele børnene op i mindre grupper eller igangsætte særlige tiltag, og derved understøtte børnegruppens og de enkelte børns behov.

I en undersøgelse fra 2020 har Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) adspurgt pædagogerne i de i alt 100 daginstitutioner, der fik del i en statslig pulje til sociale normeringer, hvilken betydning det har haft for deres hverdag. Resultaterne fra undersøgelsen viser bl.a., at de sociale normeringer har givet bedre forudsætninger for at arbejde med børn i mindre grupper, være nærværende, arbejde med sprogudvikling og inddrage børn i udsatte positioner i fællesskabet. Undersøgelsen bygger på sociale normeringer finansieret fra staten, men da begge puljer har til formål at styrke den pædagogiske indsats ved at opnormere antallet af personaletimer, må det forventes at samme resultat også vil gælde sociale normeringer fiansieret fra en lokal pulje.

Frederikssund Kommune fik i 2018 sociale normeringer til ét af kommunens børnehuse fra den statslige pulje. Her viser evalueringen, at gruppen af børn i udsatte positioner har haft særlig gavn af en struktureret pædagogiske tilgang. De tilsynsførende har observeret positive ændringer i børnefællesskabet og større rummelighed blandt børnene. Børnehusets arbejde med børnefællesskabet afspejler sig tydeligt i den daglige pædagogiske praksis og blandt børnene.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

7Orientering om Center for Familie og Rådgivnings samarbejde med civilsamfundets aktører – et nyt indsatsområde

Resume

Med budgettet for 2022 blev det aftalt at styrke samarbejder mellem Center for Familie og Rådgivning og civilsamfundets aktører, i første omgang ved oprettelsen af en stilling som netværks- og frivillighedskonsulent. Med denne sag gives en status på fremdriften i dette arbejde. Et arbejde hvor erfaringerne hidtil er gode, og hvor der er etableret konkrete samarbejder med flere frivillige foreninger. Men også et arbejde der tager tid, og hvor der fortsat et uudnyttet potentiale som der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en opfølgende orientering primo 2024.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022 prioriterede Byrådet en styrkelse af samarbejdet mellem Center for Familie og Rådgivning og civilsamfundets aktører. Prioriteringen bestod i nyoprettelsen af en stilling som netværks- og frivillighedskonsulent. Stillingen er finansieret indenfor rammen, og blev besat pr. 1. oktober 2021. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om afsættet for og fremdriften i samarbejdet med civilsamfundets aktører.

Formålet med at styrke samarbejdet med civilsamfundets aktører er at skabe bedst mulige betingelser for børn og unges trivsel og udvikling. I Center for Familie og Rådgivning håndteres sociale problemstillinger med høj kompleksitet, der kalder på løsninger på tværs af fagområder og sammen med aktører i det omgivende samfund. Med et øget fokus på samarbejde med civilsamfundets aktører, forventer vi, at flere løsningsmuligheder bliver tilgængelige for kommunens børn og unge. I takt med arbejdets fremdrift forventer vi, at behandlingsforløbet på visse interne foranstaltninger kan forkortes, ligesom at visse mindre komplicerede forløb kan varetages i frivilligt regi i stedet for på det interne udførerområde.

Metodisk afsæt for samarbejdet med civilsamfundets aktører

Styrkelse af samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og lokale frivillige foreninger og organisationer kan bidrage til at skabe en stærkere fælles indsats for børn og unge i kommunen. Litteratur på området peger på, at et strategisk samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan skabe grogrund for fælles løsninger på komplekse sociale problemstillinger (Tænketanken Mandag Morgen, 2022). Man ved også, at frivillige organisationer kan tilfredsstille andre behov hos borgerne, end offentlige institutioner kan – for eksempel ved at styrke den sociale sammenhængkraft og motivere borgere til et aktivt deltagende i samfundets fællesskaber (Frederiksen & Grubb, 2021).

Forskning om samskabende processer mellem civilsamfund og kommunale aktører på det specialiserede børne- og ungeområde er mangelfuld. I Center for Familie og Rådgivnings samarbejde med civilsamfundets aktører, tager vi udgangspunkt i den generelle viden, der er på området. Samtidig har vi stor opmærksomhed på, at bevare et kritisk blik på vores egen praksis, og løbende evaluere og følge op på de tiltag, vi sætter i værk.

Arbejdets fremdrift siden den 1. oktober 2021

Siden ansættelsen af netværks- og frivillighedskonsulenten 1. oktober 2022, har arbejdet været koncentreret i forhold til to hovedspor: Videns- og perspektivforankring blandt ledere og medarbejdere, og begyndende samarbejdsprojekter med frivillige foreninger.

 • Videns- og perspektivforankring blandt ledere og medarbejdere

Formålet med denne del af arbejdsprocessen har været at klæde ledere og medarbejdere på med kendskab og viden om civilsamfundets tilbud, ligesom civilsamfundets potentiale i forhold til samskabelse af løsninger rettede mod børn og unge i kommunen. Behovet af dette kompetencehøjnende fokus skal ses i lyset af, at samarbejdet med civilsamfundets aktører er et nyt indsatsområde i Center for Familie og Rådgivning. Videns- og perspektivdeling er således et vigtigt værktøj i forhold til at få udviklet en faglig kultur, hvor civilsamfundet bliver tænkt ind som en vigtig puslespilsbrik i opgaveløsningen. Videns- og perspektivforankring er blandt andet sket gennem oplæg og dialoger i forskellige mødefora, ligesom gennem udarbejdelsen af et nyhedsbrev samt oprettelsen af et fælles overblik over aktiviteter og tilbud frivilligregi.

 • Begyndende samarbejdsprojekter

Denne del af arbejdsprocessen indledtes med at få skabt overblik over lokale tilbud og aktiviteter i frivilligregi, der retter sig mod børn, unge og familier. Netværks- og frivillighedskonsulenten har været i dialog med flere foreninger i Frederikssund Kommune, med henblik på at øge kendskabet om det konkrete arbejde vi er fælles om i forhold til børn og unge i kommunen – og om vores fælles visioner og mål. I første omgang har arbejdet været afgrænset til at styrke brobygningen mellem følgende aktører og tilbud i civilsamfundsregi, og børn og unge i udsat position eller i risiko for mistrivsel:

 • Frivillig familiestøtte fra God start på livet (Røde Kors)
 • Frivillig familiestøtte fra Frivillig familieven (Røde Kors)
 • 1-1-støtte fra Qnet (Røde Kors)
 • Mødrehjælpen i Egedal-Frederikssund Lokalforening
 • Fritidspas
 • BROEN Frederikssund
 • Boblberg
 • Gadespejlene

Bilag 1 indeholder en uddybet beskrivelse af ovenstående samarbejder.

Tendenser og læring på baggrund af pågående arbejde

Netværks- og frivillighedskonsulenten er i regelmæssig dialog med medarbejdere og ledere i Center for Familie og Rådgivning, om deres oplevelser og erfaringer fra indsatsområdet. I en rundspørge blandt teamledere i Center for Familie og Rådgivning siger samtlige, at det er positivt at Center for Familie og Rådgivning har indgået samarbejder med forskellige frivillige foreninger og organisationer – og flere giver udtryk for, at de systematisk tager stilling til inddragelse af civilsamfundet i faglige sagsdrøftelser. Flere teamledere beskriver samtidig, at indsatsområdet er nyt, og at det kræver en del af medarbejderne at finde ud af, hvornår og hvordan civilsamfundets ressourcer bedst kan bringes i spil.

Lige nu står vi overfor at håndtere, at nogle frivillige foreninger mangler ressourcer til at tage imod de henvendelser, der kommer fra Center for Familie og Rådgivning. Dette gælder især tilbud om frivillig familiestøtte fra Røde Kors. I takt med at kendskabet om disse tilbud har spredt sig, er efterspørgslen blevet større end udbuddet af frivillige hænder. Center for Familie og Rådgivning vil i løbet af 2023 have fokus på at undersøge, hvordan vi på bedste vis kan understøtte de sociale frivilligforeningers rekruttering af frivillige, ligesom matchning mellem frivillige og børn og unge i udsatte positioner. Dertil har vi opmærksomhed på, at styrke dialogen mellem relevante frivilligforeninger og medarbejdere i Center for Familie og Rådgivning, med henblik på at øge den gensidige forståelse for hvornår og hvordan frivillige kræfter kan bidrage positivt for børn og unge. Dette er især aktuelt for de børn og unge, der oplever omfattende udfordringer i deres hverdag.

Samlende viser erfaringerne at brobygningen mellem Center for Familie og Rådgivning og civilsamfundets aktører er godt på vej – men også at der løbende opstår praktiske dilemmaer og spørgsmål der skal drøftes og tages stilling til. I Center for Familie og Rådgivning fortsætter vi en udvidelse af de samarbejder, vi allerede har indledt. Vi er opmærksomme på, at udviklingen af indsatsområdet tager tid, og at der er brug for, at netværks- og frivillighedskonsulenten i stort omfang understøtter arbejdets fremdrift. Derudover ses et stort potentiale i, i endnu højere grad, at tænke civilsamfundets potentiale ind tidligt i problemudviklingen, og i tæt samspil med almenområdet (herunder dagtilbud, skoler, sundhedsplejerske, trivsel- og kriminalitetsforebyggelse, mv.). Dette med henblik på at understøtte en helhedsorienteret, systematisk og tidlig forebyggende indsats for børn og unge i kommunen.

Referenceliste

Frederiksen, Morten, & Grubb, Ane. (2021). Den Svære Samskabelse: Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Aalborg Universitetsforlag.

Tænketanken Mandag Morgen (2022). Road Maps 2022+: Veje mod stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet. Nordisk Topmøde for Civilsamfund 2021.

Inddragelse

Et udvidet samarbejde mellem Center for Familie og Rådgivning og civilsamfundets aktører kræver en systematisk og omfangsrig inddragelse af ledere, medarbejdere og frivillige personer. Arbejdsprocessen hidtil har været præget af inddragelse og løbende dialoger med disse aktører.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

8Orientering om fælles faglige grundlag for arbejdet med sprog og læsning samt matematik i børnehuse og på skoler

Resume

Frederikssund Kommune har to fælles faglige grundlag for arbejdet med de to store fagområder; matematik og dansk. De fælles faglige grundlag for de professionelles arbejde er nedfældet i hvert sit dokument, der beskriver hvordan der på tværs af børnehuse og skoler arbejdes med henholdsvis sprog- og læseudvikling og matematisk udvikling og læring. De fælles faglige grundlag for de to områder fremlægges med denne sag til udvalgets orientering.

Skole, klub og SFO orienteres tilsvarende om de fælles faglige grundlag.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Formål med de fælles faglige grundlag

Formålet med beskrivelserne af de fælles faglige grundlag for arbejdet med matematisk udvikling og læring samt sprog- og læseudvikling er at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på begge områder – og på tværs af kommunes børnehuse og skoler. Sprog og læsning samt matematisk læring og udvikling udgør, på forskellig vis, væsentlige indsatsområder både på dagtilbuds- og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet er sproglig og matematisk/logisk udvikling vigtige elementer i den styrkede pædagogiske læreplan, og på skoleområdet er dansk og matematik hovedfag i folkeskolen, der udgør forudsætningen for læring i skolens øvrige fag. Derfor er de to områder centrale på tværs af både børnehuse og skoler, og skal således fagprofessionelt tillægges stor betydning begge steder. Det er det som de fælles faglige grundlag er udtryk for og skal understøtte.

De fælles faglige grundlag for de to områder, har karakter af handleanvisninger. Handleanvisninger der både beskriver hvordan man på tværs af børnehuse og skoler skal forstå de to områder samt hvordan man konkret skal arbejde med at sikre og styrke alle børn og unges læring og udvikling i Frederikssund Kommune.

De fælles faglige grundlag beskriver den overordnede tilgang til arbejdet med matematisk læring og udvikling samt med sprog og læsning i alle børnehuse og skoler, og understøtter således visionen i Børne- og ungepolitikken om, at kommunens ”udviklings- og læringsmiljøer skal være kendetegnet af høj kvalitet og stærk professionel faglighed”.

De fælles faglige grundlag er fortrinsvis skrevet til de professionelle voksne i børnehuse og på skoler og indeholder derfor en række fagtermer. De kan dog dertil fungere som oplysende for forældre og andre interesserede borgere.

De fælles faglige grundlag er, som de forelægges her, ikke endeligt layoutet. Det vil de blive efter behandling i både Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse, og vil herefter blive udsendt til skoler og børnehuse samt gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Indhold i de fælles faglige grundlag

De fælles faglige grundlag for henholdsvis sprog- og læseområdet og matematikområdet tager først og fremmest afsæt i den nyeste viden og forskning på områderne. Dertil er de udtryk for de erfaringer man i børnehuse og skoler har gjort sig med implementeringen af de hidtidige strategier på områderne.

De fælles faglige grundlag skal desuden ses som en direkte udmøntning af kommunens Børne- og ungepolitik, med et særligt fokus på at synliggøre de aktuelle indsatser der understøtter områderne. Det betyder eksempelvis, at børne- og elevinddragelse er et tydeligt element i de fælles faglige grundlag og at kommunale indsatsområder som maker-tilgangen, hvorigennem medinddragende processer, der sikrer ejerskab og bygger på børn og unges nysgerrighed er en naturlig del af arbejde med børn og unges sprog- og læseudvikling og matematiske læring og udvikling, er indeholdt. Det faktum at maker-tilgangen er indskrevet i de fælles faglige grundlag skal således sikre, at børn og unge er medskabende i deres egen udvikling og læring.

Specifikt i forhold til det fælles faglige grundlag for sprog- og læseudvikling er der, i henhold til nyeste forskning og lovgivning på dagtilbuds- og skoleområdet, fremskrevet et stærkere fokus på en formativ brug af data og evaluering af børns sproglige og skriftsproglige kompetencer. I modsætning til tidligere er brug af data som et pædagogisk redskab således blevet fremhævet i det fælles faglige grundlag for sprog- og læseudvikling. Der er også som noget nyt et fokus på ”literacy”, som er den faglige betegnelse for børnenes ressourcer og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn. Det være sig lige fra bogstaver og tal til grafer, ikoner og symboler. I det fælles faglige grundlag er der med literacybegrebet fokus på behovet for at mestre skriftsproget i den moderne verden.

Specifikt i forhold til det fælles faglige grundlag for matematisk udvikling og læring er der fokus på den matematiske opmærksomhed og arbejdet med matematisk forståelse gennem den styrkede læreplan for dagtilbud. Således fremgår læreplanstemaet Natur, udeliv og science tydeligt, hvormed der er fokus på børnenes begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen, børns medfødte talfornemmelse og fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed.

Den videre proces

Det er de enkelte skolers vejledere og de særligt udvalgte pædagoger i børnehusene der i samarbejde med deres kollegaer og ledelse i dagligdagen er ansvarlige for omsætningen af de fælles faglige grundlag.

Udvalgenes fremtidige drøftelse af henholdsvis sprog- og læseområdet og matematikområdet vil for Skole, klub og SFO ske i ramme af skoleudviklingssamtalerne og for Børn, familier og forebyggelse vil det være i forbindelse med kvalitetsopfølgningen på området. Udviklingen i forhold til børnene/eleverne kan følges politisk via sprogtest på dagtilbudsområdet og kvalitetsdata på skolerne i form af kommunale test, nationale test og afgangsprøver.

Inddragelse

De lokale vejledere på skolerne og ressourcepædagoger i børnehusene har været tæt involveret i udarbejdelsen og implementeringen af de strategier der har udmøntet sig i nærværende fælles faglige grundlag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

9Orientering om Data og analyse fra Center for Familie og Rådgivning

Resume

På mødet i Børn, familier og forebyggelse i juni 2022 fremsatte udvalget et ønske om løbende at blive forelagt relevante data og analyse af udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde. Med denne sag forelægges Børn, familier og forebyggelse en sag med data og analyse vedrørende temaerne underretninger og underrettende netværksmøder.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

I Center for Familie og Rådgivning er systematisk anvendelse af data en vigtig del af de daglige arbejdsgange og den samlede styring af det specialiserede børne- og ungeområde. Derudover anvendes data aktivt i forhold til den løbende udvikling af området, og i forhold til at analysere og arbejde med tendenser på området.

Med henblik på at præsentere udvalget for en række af disse data, blev Børn, familier og forebyggelse på udvalgsmødet i juni 2022 forelagt en sag med en række centrale data fra det specialiserede børne- og ungeområde, samt analyse heraf. På mødet fremsatte udvalget ønske om løbende at blive forelagt relevante data og analyse af udviklingen på området, således at udvalget er orienteret om, hvad der kendetegner området. Med denne sag forelægges udvalget dermed data og analyse i forhold til underretninger og underrettende netværksmøder.

I vedlagte bilag fremlægges data og analyse af udviklingen i forhold til underretninger og underrettende netværksmøder:

 • Underretninger: Data viser, at Frederikssund Kommune ligger højere end omegnskommuner på antallet af underretninger. Data viser endvidere en forskydning over årene både imellem hvem der underretter, og hvad der underrettes om. Frederikssund Kommune adskiller sig på forskellige punkter fra landsgennemsnittet bl.a. i forhold til, at Frederikssund Kommune modtager flere underretninger fra Sundhedsvæsenet (herunder Psykiatrien) end øvrige af landets kommuner.
 • Underrettende netværksmøder: Center for Familie og Rådgivning påbegyndte implementeringen af underrettende netværksmøde i 2021 med det formål at sikre bedre borgerinddragelse og en mere helhedsorienteret indsats. Evalueringen af netværksmøderne viser en udpræget tilfredshed blandt både borgere og samarbejdspartnere omkring denne metode for arbejdet med underretninger.

Inddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

10Orientering om status på implementering af ny frokostordning

Resume

På møde 14. september 2022 (sag 85) besluttede Børn, familier og forebyggelse, at der skulle foretages tilbudsindhentning på frokostordning blandt mulige alternative eksterne leverandører.

Administrationen er i proces med at udmønte udvalgets beslutning, og Børn, familier og forebyggelse forelægges med denne sag en revideret tidsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede på møde 7. december 2022 Børn, familier og forebyggelse om, at kommunens nuværende madleverandør "Mad til Hver Dag" har opsagt samarbejdet med kommunen om levering af mad på daginstitutionsområdet, og ikke kan levere mad til Frederikssund Kommunes børnehuse fremadrettet.

Administrationen har sideløbende undersøgt og afdækket mulige andre leverandører, herunder drøftet kriterier for valg af leverandør med områdelederne på dagtilbudsområdet, med det formål at sikre, at kravene til en ny leverandør står mål med de behov og ønsker der er til en madordning i en daginstitution. Dertil har administrationen ved brev orienteret alle forældre i kommunens børnehuse om den igangværende proces, herunder om forventningen om, at der kan foretages afstemning om ny madordning ultimo januar 2023.

Nedenfor følger en kort tidsplan til udvalgets orientering:

November 2022Administrationen oplyses om, at Mad til Hver Dag har opsagt samarbejdet med Skuldshøj pr. 31. december 2022.
December 2022Administrationen kontakter Mad til Hver Dag med henblik på at drøfte mulighed for at bruge dem som leverandør i en overgangsfase. Det er ikke muligt.
December 2022Administrationen udsender brev til alle forældre i børnehusene om, at der forventes afstemning om ny madordning i januar 2023
Januar 2023Afstemning om ny madordning
Marts 2023

og frem

Løbende etablering af madordning i de børnehuse der har stemt ja. Madordningen etableres i takt med at det enkelte børnehus’ køkkenfaciliteter kan klargøres
1. kvartal 2023Udbudsproces med henblik på fireårig kontrakt påbegyndes

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

11Orientering om Fritidspas, vidensopsamling 2022

Resume

Med denne sag fremsender Folkeoplysningsudvalget vidensopsamlingen for projektets første år (januar 2022-november 2022). De centrale elementer i vidensopsamlingen er, at 1) 60 børn/unge er i perioden 1. maj 2022 - 1. november 2022 indstillet til et Fritidspas 2) det er lykkedes, at udbrede kendskabet til Fritidspasset, og de muligheder indsatsen rummer i forhold til at engagerer børn/unge i positive fritidsfællesskaber i kommunen 3) fritidspasordningen af fagprofessionelle, beslutningstagere internt i kommunen samt de frivillige foreninger generelt er vurderet positivt og som et relevant tiltag 4) de børn/unge og familier, som har modtaget et Fritidspas udtrykker, at indsatsen er afgørende for deres deltagelse i fritidslivets fællesskaber.

Indsatsen har brug for tid til at understøtte og skabe en kulturforandring, hvor målet er, at Fritidspasset ses som en naturlig del i arbejdet med børn og unges trivsel. Herved vil Fritidspas i høj grad understøtte kommunens Sundhedspolitik, Børne- og ungepolitik samt Fritidspolitik.

Sagen sendes til orientering i Unge, fritid og idræt, Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune modtog i januar 2022 en bevillig på 1.678.390 kr. til projekt ”Fritidspas til socialt udsatte børn og unge” af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra 1. januar 2022 - 31. december 2023. Folkeoplysningsudvalget afsatte yderligere 29.713 kr. til at dække en manglende finansiering fra Socialstyrelsen til administration i 2022. Det blev muligt at indstille børn/unge til et Fritidspas 1. maj 2022.

Projekt Fritidspas er administrativt forankret i Center for Kultur og Fritid og gennemføres i et tværfagligt samarbejde med Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole. Indsatsen kan således ikke afgrænses til et center, da indsatsen skal integrere de forskellige steder og sammenhænge, hvor børn og unge lever og færdes – herunder også kommunale institutioner. Projektet kan ligeledes anskues som en forebyggende civilsamfundsindsats, hvor foreningerne spiller en helt afgørende rolle for projektets målindfrielse, da disse er modtagere af de børn og unge som får tildelt et Fritidspas.

Projektets overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv. Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning. Der er ansat to fritidsvejledere til at bistå følgeordningen og brobygning til foreningslivet. Barnet/den unge kan få Fritidspas til alle foreninger i Frederikssund Kommune. Barnet/den unge henvises til indsatsen af professionelle voksne, der har kendskab til barnet/den unges livssituation og behov for eksempel skolelærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker med flere.

Indsatsen bidrager til realisering af Sundhedspolitikken samt Børne- og Ungepolitikken 2021-2024, hvor ét af de prioriterede mål for børne- og ungeområdet er at sætte ind med tidligt forebyggende arbejde på tværs af kommunens faggrupper, og med inddragelse af lokalområdet. Ambitionen er at bygge bro til fællesskaber, der eksisterer uden for skole og institution som fx idræts- og foreningslivet. Der er endvidere fokus på sårbare børn og unge, og betydningen af, at de føler delagtighed i fællesskaber. Ambitionen går igen i Fritidspolitikken, hvor borgernes mentale og fysiske sundhed er vigtige fokuspunkter i de kommende år.

Vidensopsamling 2022

Med denne sag fremsender Folkeoplysningsudvalget vidensopsamlingen for projektets første år (januar 2022-november 2022). Formålet med vidensopsamlingen er, at evaluere og justere metoden omkring Fritidspasordningen således, at der sikres en bæredygtig organisering af ordningen i kommunen efter projektets afslutning. Vidensopsamling er blevet drøftet og godkendt af Folkeoplysningsudvalget tilgår først udvalget for Unge, fritid og idræt dernæst udvalget for Børn, familie og forebyggelse samt udvalget for Skole, klub og SFO.

De centrale elementer i vidensopsamlingen er:

 • 60 børn/unge er i perioden 1. maj 2022 - 1. november 2022 indstillet til et Fritidspas
 • 9 indstillinger har ikke resulteret i et Fritidspas, som følge af manglende ønske og/eller opbakning fra hjemmet om deltagelse i en fritidsaktivitet. Behovet for støtte og vejledning række i disse familier ud over ressourcerne i Fritidspasordningen
 • Der er en fælles forståelse for indsatsen i kommunen. Således er det lykkedes, at udbrede kendskabet til Fritidspasset, og de muligheder indsatsen rummer i forhold til at engagerer børn/unge i positive fritidsfællesskaber.
 • Fritidspasordningen er af fagprofessionelle, beslutningstagere internt i kommunen samt de frivillige foreninger generelt vurderet positivt og som et relevant tiltag
 • De fagprofessionelle og foreninger oplever, at Fritidspasset har betydning i forhold til at give børn og unge, der ikke er aktive i fritiden, en mere aktiv fritid
 • De fagprofessionelle og foreninger oplever, at Fritidspasset styrker børnene/de unges trivsel
 • De børn/unge og familier, som har modtaget et Fritidspas værdsætter den mulighed Fritidspasset giver dem. Endvidere udtrykker både børn/unge og forældrene, at Fritidspasset er afgørende for at deres børn bliver en del af fritidslivets fællesskaber.

De samlede erfaringer peger på, at følgende forhold skal være tilstede for at lykkedes:

 • Økonomisk støtte til kontingent samt til udstyr, ture og stævner
 • Fritidsvejledning, varetaget af 1-2 fritidsvejledere. Deres primære funktion er at fungerer som bindeled og brobygger mellem de fagprofessionelle der indstiller, familierne og de børn/unge som modtager et Fritidspas samt foreningslivet
 • Tværgående samarbejde for at understøtte, at ikke kun projektmedarbejdere, men også kommunale fagprofessionelle i de forskellige forvaltninger, bidrager til at fastholde og forankre de opstartede aktiviteter
 • At være i tæt dialog med foreningerne, for eksempel i forbindelse med at løse udfordringer med enkelte børn og unge
 • At arbejde aktivt med at sikre forankringen af projektet. Det kan for eksempel være ved at kortlægge forskellige muligheder for forankring og eventuelle barrierer, der kan true forankringsmulighederne
 • Indsatsen har brug for tid til at understøtte og skabe en kulturforandring, hvor målet er, at Fritidspasset ses som en naturlig del i arbejdet med børn og unges trivsel. Herved vil Fritidspas i høj grad understøtte kommunens Sundhedspolitik, Børne- og ungepolitik samt Fritidspolitik

Forankring af Fritidspasordningen

Projektet er finansieret med midler fra Socialstyrelsen frem til 31. december 2023. Frederikssund Kommune har i forbindelse med bevillingen beskrevet, at kommunen vil afsøge muligheden for forankring af Fritidspasordningen efter tilskudsperiodens udløb, herunder sammenhængen til kommunens igangværende initiativer og strategier. Skal Fritidspasset fortsat eksistere i Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2024, skal muligheden for finansieringen af Fritidspasset kommunalt efter projektperioden således afsøges i forbindelse med budgetproces 2024, såfremt der er politisk opbakning hertil.

Inddragelse

Til vidensopsamlingen er inddraget:

 • Folkeoplysningsudvalget
 • Fagprofessionelle, som har indstillet et barn/unge til et Fritidspas
 • Folkeoplysende foreninger, som har modtaget et barn/ung som har fået tildelt et Fritidspas
 • Børn/unge og familier der har modtaget et Fritidspas

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

12Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

 • 'En fremtid på fuldtid', lokalt arrangement med erfaringer fra dagtilbud 2. maj kl. 11-13 - Østersvej, Frederikssund
 • Opfølgning på regionalpolitisk møde med KL’s Børne- og Undervisningsudvalg 5. januar 2023
 • Opfølgning på aftaler vedrørende deltagelse på møder i områdebestyrelserne
 • Børneliv i Sund Balance, nyhedsbrev fra KL december 2022
 • Status på ny områdestruktur på dagtilbud
 • Sager på vej 2023

Bilag

13Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.