Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 08. november 2023

Børnehuset Pilehaven, Pilehaven 1-3, 3600 Frederikssund kl. 08.00

Referat

Fold alle punkter

104Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

105Beslutning om budgetopfølgning pr. 30/9-23 - Børn, familier og forebyggelse

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023, sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger på Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 0,6 på dagtilbud, vedrørende serviceudgifter.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. på familieområdet, vedrørende serviceudgifter.
 3. Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. k. på familieområdet, vedrørende overførselsudgifter.
 4. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4:Taget til efterretning.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 for Børn, familier og forebyggelse viser et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., der fordeler sig som følger:

Dagtilbud

Kun serviceudgifter - Samlet merforbrug 0,6 mio. kr. der kan forklares af følgende:

 • Søskendetilskud og friplads daginstitutioner: Samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. grundet faldende behov for friplads.
 • Tilskud til privat pasning og pasning eget barn: Samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. grundet færre antal indskrevne børn end budgetteret.
 • Forældrebetaling og mellemkommunale betalinger: Samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. grundet færre mellemkommunale udgifter end budgetteret, dog også færre indtægter end forventet på forældrebetaling vedrørende mellemkommunale betalinger. Der er en forventet merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger der ikke tidligere har været opkrævet, som følge af en analyse udarbejdet af BDO, hvis formål var at afdække, dokumentere og hjemtage potentialet på de mellemkommunale betalinger. Det er administrationen, der har bedt BDO om at udføre analysen.
 • Demografi, kommunale- og selvejende børnehuse: Samlet merforbrug 3,9 mio. kr., hvoraf de 2,0 mio. stammer fra årets første budgetopfølgning, hvor der blev givet en negativ tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. De kommunale og selvejende børnehus har flere indskrevne børn end forventet, hvorfor der er et behov for tilførsel af mere budget på 0,9 mio., jf. tildelingsmodellen. Yderligere ses en udfordring med gennemsnitslønnen der forventes at være højere end budgetteret, hvilket svarer til 1,0 mio. kr.
 • Dagplejen: Samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af flere børn i dagplejen end budgetteret. Dog medfører det øgede antal børn en merindtægt på forældrebetaling for dagplejen.
 • Private børnehuse: Samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Der har været et højere antal af børn indskrevet i private børnehuse, end der har været budgetlagt med, hvilket medfører et merforbrug. Hvis børnene have de gået i de kommunale børnehuse i stedet for, havde der ligeledes været en udgift forbundet med det, da de kommunale børnehuse således havde haft behov for yderligere budgettilførsel.

Ukraine - Samlet merforbrug 1,6 mio. kr. som er blevet finansieres via tillægsbevilling ved budgetopfølgning pr 30. juni 2023.

Sundhed og forebyggelse

Der forventes balance i 2023.

Ukraine - Der forventes et mindre merforbrug til ukrainske flygtninge, som kan finansieres indenfor eksisterende ramme.

Familieområdet

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. der forklares som følgende:

Serviceudgifter - Samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. der primært kan henføres til anbringelser og forebyggelse:

 • Anbringelser: På anbringelser ses et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. der kan forklares af stigende antal dyre enkeltsager, samt prisstigninger på nye og nuværende anbringelser.
 • Forebyggelse: På forebyggelser ses et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf typen Aflastning er den der har udviklet sig mest i 2023, hvor udgiftsniveau er steget betydeligt i forhold til tidligere år. Årsagen skyldes både en stigning i antallet af modtagere af aflastning og i tyngden af aflastning der bevilges.
 • Administration og foranstaltning: Der er et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. grundet vakante stillinger.

Overførselsudgifter - merforbrug på 0,5 mio. kr. der primært kan henføres til øget udgift til tabt arbejdsfortjeneste grundet en stigning i antallet af modtagere.

 • I merforbruget indgår statsrefusion på 50% og derved finansieres merforbruget delvist af en forventet merindtægt. Merforbruget på 0,5 mio. kr. er netto merforbrug.

Ukraine - Der forventes balance i 2023.

 • I Center for Familie og Rådgivning er der ansat en forebyggelseskonsulent, der varetager konkrete forløb for fordrevne børn og unge fra Ukraine. Disse forløb har 100% refusion, der indhentes ved årets udgang.

Af vedlagte Bilag 1 Budgetopfølgning 30.09.2023 Børn, familier og forebyggelse beskrives budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogle ændringer i bruttoanlægsudgifterne i 2023 på anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen givet anledning til et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. fordelt som følgende:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 0,6 på dagtilbud, vedrørende serviceudgifter.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. på familieområdet, vedrørende serviceudgifter.
 3. Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. k. på familieområdet, vedrørende overførselsudgifter.

Ovenstående foreslås indarbejdet som tillægsbevilling.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til nogle ændringer i bruttoanlægsudgifterne i 2023 på anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse.

Bilag

106Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Børn, familier og forebyggelse indeholder bilag 2 tre initiativer, hvoraf alle er implementeret.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2023, der behandles på november mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

107Orientering om status på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Resume

Børn, familier og forebyggelse har ønsket en orientering om status på bestræbelserne på at styrke Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i daglig tale PPR, i Frederikssund Kommune. Med denne sag forelægges udvalget en orientering om PPRs opgaver, organisering og kommende indsatsområder. PPR-leder Lene Maagøe deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra mødet vedhæftes referatet.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

Børn, familier og forebyggelse har ønsket en status på PPR. Med denne sag forelægges udvalget en orientering om PPRs organisering, opgaveportefølje og organisatoriske indsatsområder for den kommende periode.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i daglig tale PPR, er en lovpligtig kommunal funktion, som har til formål at understøtte udsatte børn og unges udvikling, trivsel og læring. PPR yder rådgivning og vejledning til både børn, unge og deres forældre, og til de professionelle, der arbejder med børn og unge. Frederikssund Kommunes PPR er en tværfaglig enhed, som er organiseret i fire distriktsteams, bestående af psykologer, pædagogisk psykologiske konsulenter, talehørekonsulenter, special- og udviklingskonsulenter samt fysio- og ergoterapeuter. I løbet af de seneste år har Frederikssund PPR haft et øget fokus på at styrke det tværgående samarbejdet med skoler og dagtilbud. Dette er blevet gjort med det formål at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til at løse opgaverne for at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for børn og unge i Frederikssund kommunen.

På udvalgets møde indledes punktet med et oplæg fra PPR-leder.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har inden bemærkninger da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

108Orientering om status på frokostordning i Frederikssund Kommunes dagtilbud

Resume

Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om status på implementering af frokostordning i Frederikssund Kommunes dagtilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget opfordrer til, at børnene deltager i prøvesmagningen.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

Status på frokostordning i 2023

I maj måned 2023 blev der afholdt afstemning om frokostordning i dagtilbud for den resterende del af 2023. Forældrene kunne i perioden fra 11. maj 2023 til og med 25. maj 2023 stemme om, hvorvidt de ønskede at gøre brug af kommunens tilbud om frokostordning.

På grund af udbudsretslige regler blev der gennemført en afstemning om en uspecificeret ekstern leverandør af en madordning med kombineret varm og kold mad. To børnehuse, Lindehuset i Slangerup og Skuldshøj i Frederikssund, stemte for en frokostordning, hvorfor der blev igangsat tilbudsindhentning for madordning for resten af 2023. Tilbudsindhentningen resulterede i, at Fru Hansens Kælder blev valgt som leverandør, og med udgangspunkt heri blev der påbegyndt en istandsættelse af køkkenerne i de to børnehuse. Sideløbende blev der oprettet jobopslag med henblik på at ansætte køkkenpersonale til at varetage frokostordningen i de to børnehuse, således der ikke skal varetages en ekstra opgave for eksisterende pædagogiske personale.

Køkkenpersonalet blev ansat - og køkkenerne var, med få mangler, klar til at frokostordningen kunne igangsættes pr. 1. oktober 2023. Dermed har frokostordningen nu været i gang i godt en måned og erfaringerne er positive. Børnene er generelt glade for deres mad, og personalet ligeså. Desuden får børnehusene positive tilkendegivelser fra forældre, og der opleves gode effekter af, at maden færdigproduceres i børnehusene, så børnene kan se maden blive lavet og dufte maden frem til spisetid.

Frokostordning for 2024

29. september 2023 blev der igangsat EU udbud af en fireårig rammeaftale vedrørende Sund frokostordning i dagtilbud i Frederikssund Kommune. Det er muligt for eksterne leverandører at afgive tilbud frem til 3. november 2023.

Herefter vil der blive gennemført prøvesmagning af maden fra den/de leverandør(er) der lever op til udbudsbetingelserne. Den endelige planlægning af prøvesmagningen er ikke fastlagt endnu, men der forventes at blive afholdt en prøvesmagning for det politiske udvalg med henblik på at bedømme kvaliteten af maden forud for at leverandøren vælges, mens der i forbindelse med lokale informationsmøder for forældrene i de enkelte børnehuse, gives mulighed for prøvesmagning af maden fra den valgte leverandør.

På baggrund af prøvesmagningen med Børn, familier og forebyggelse og administrationen vælges leverandøren officielt 15. november 2023. Grundet en lovpligtig stand still periode, indgås der først egentlig kontrakt med ekstern leverandør den 28. november.

Fra 16. november vil der blive igangsat afstemning i børnehusene om madordning for 2024. Afstemningsperioden vil være ca. 14 dage. Alt efter valgt leverandør vil der være mulighed eller ikke mulighed for at tilvælge formiddags- og eftermiddagsmad ved afstemningen. Såfremt der ikke tilbydes formiddags- og eftermiddagsmad ved den valgte leverandør, vil Administrationen i dialog med områdeledere og pædagogiske ledere planlægge alternative lokale løsninger for de to mellemmåltider.

Forældrene vil i afstemningsperioden blive inviteret til informationsmøder med prøvesmagning i eget børnehus og vil få en grundig gennemgang af frokostordningens indhold, herunder eksempler på madplaner og indhentede erfaringer fra forældre til de to børnehuse der på nuværende tidspunkt har frokostordning. De eksakte datoer kan først aftales, når der er valgt leverandør.

Personalet og ledelsen i børnehusene vil forud for forældremøderne blive inviteret til møde med den eksterne leverandør, med henblik på at sikre grundig indføring i frokostordningen og mulighed for at afklare spørgsmål. Således vil personale og ledelse i børnehusene kunne besvare forældrenes spørgsmål løbende.

Når afstemningsresultatet kendes ultimo november 2023 vil der blive igangsat tilpasning/renovation af køkkener i de børnehuse der har tilvalgt madordning, ligesom ansættelse af køkkenpersonale vil blive påbegyndt. Frokostordningen vil blive opstartet i takt med at køkkener er klar til formålet i de enkelte børnehuse, hvilket forældrene orienteres om i forbindelse med afstemningen. Der er stor variation i køkkenfaciliteterne i de enkelte børnehuse, hvorfor klargøringstiden vil variere markant. I afstemningsmaterialet vil alle forældre blive gjort bekendt med, at madordningen vil blive implementeret når børnehusets køkken er klargjort til formålet, og at denne klargøringstid vil afhænge af behovet for – og omfanget af – ombygningen.

Der tages forbehold for ændringer i ovenstående plan.

Økonomi til tilpasning af køkkenfaciliteter i 2023 samt fra 2024 og frem

Børn, familier og forebyggelse samt Økonomiudvalget og Byrådet er på flere møder blevet gjort opmærksom på, at der kan og formentligt vil være betydelige afledte anlægsudgifter forbundet med etablering af madordning i dagtilbud, idet køkkenerne skal klargøres til formålet. Administrationen anbefalede derfor i forbindelse med Budget 2024 en anlægspulje til formålet. Det blev ikke prioriteret at afsætte en særskilt pulje til formålet, men det blev tilkendegivet at køkkenerne vil blive istandsat ved behov.

I Frederikssund Kommune er det politisk besluttet, at madordning i dagtilbud er 100% forældrefinansieret. Det betyder at forældrene afholder alle udgifter til madordningen, herunder levering og håndteringen ved en køkkenansat i det enkelte børnehus. Forældrene kan dog ikke lovligt opkræves for afledte anlægsudgifter.

Det er en forudsætning for etablering af madordning, at køkkenerne i børnehusene tilpasses til formålet. Omkostninger til at tilpasse køkkener i børnehusene varierer alt efter køkkenets stand, og estimeres til:

 • Nye, hårde hvidevarer koster estimeret 80.000 kroner pr. børnehus. På nuværende tidspunkt mangler 28 børnehuse de nødvendige hvidevarer, hvilket betyder at der vil være en potentiel omkostning på i alt ca. 2,2 mio. kr. forbundet med at indkøbe/udskifte hvidevarer i alle børnehuse, i fald forældrene i alle børnehuse vælger madordning til.
 • En hygiejnisk indretning, stålborde mv. estimeres til ca. 120.000 kr. pr. børnehus. Mangler i alle børnehuse.

  Mindre renoveringer, nedtagning af eksisterende inventar, udskiftning og opsætning af andet estimeres til ca. 150.000 kr. pr. børnehus. Mangler i alle børnehuse.

Herudover skal der indkøbes service, rulleborde, beklædning til køkkenpersonale mv.

Idet det ikke på nuværende tidspunkt vides, hvor mange forældre, og dermed børnehuse, der ønsker at gøre brug af en madordning fra ekstern leverandør i 2024 - og fordi det i tillæg heller ikke vides, hvilke børnehuse der i givet fald ønsker det - om det er børnehuse der kræver omfattende renovering eller børnehuse der alene kræver en opgradering af hårde hvidevarer – er det ikke muligt at give et præcist overslag over, hvad omkostningerne vil beløbe sig til.

Administrationen forventer en større tilslutning til frokostordning i 2024 idet der stemmes om en specifik frokostordning/leverandør, hvor forældrene vil kende det nærmere indhold i madordningen, og få anledning til prøvesmagninger, inden de tager endeligt stilling. Administrationen gør derfor opmærksom på, at der ikke i budget 2024 er afsat en særskilt pulje til afledte anlægsudgifter i forbindelse med etablering i frokostordning.

Når resultatet af forældreneafstemningerne foreligger vil Administrationen forelægge en plan for tilpasning af køkkener, herunder de forventede omkostninger hertil.

Reglerne på området

Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal efter reglerne i Dagtilbudslovens § 16a have tilbudt et sundt frokostmåltid i deres dagtilbud. Det betyder, at den enkelte kommune er forpligtet på at sikre, at det enkelte dagtilbud har de rette fysiske rammer og udstyr til at kunne tilbyde frokostordningen, såfremt forældrene stemmer ja.

Forældrene i alle børnehuse skal efter loven minimum hvert andet år stemme om, om de ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om frokostordning. Det er altså efter loven tilladt at stemme oftere end hvert andet år. Idet Frederikssund Kommune tidligere har haft en markant anderledes madordning med kold mad, som ikke har haft tilslutning foruden ét børnehus, vil der i den første fireårige periode blive afholdt afstemning hver år. Det bliver der gjort med det formål at sikre en hurtigere udbredelse af kendskabet til den nye madordning, herunder bedre betingelser for at forældrene hurtigere kan ønske tilslutning til frokostordningen. Man ved af erfaring, at kendskabet til madordning breder sig ved at forældre taler sammen og fortæller om ordningen. Ved at lave afstemning hvert år risikerer forældre ikke at skulle vente to år før de får mulighed for at tilslutte sig den nye madordning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Men i det omfang afstemningsresultatet giver anledning til det, vil der sandsynligvis i en særskilt sag blive forelagt de afledte bevillingsmæssige konsekvenser på anlæg.

109Orientering om anvendelsen af skærme i børnehuse

Resume

I forlængelse af den nationale debat om potentielle negative konsekvenser, der kan være relateret til et øget skærmbrug i dagtilbud har Børn, familier og forebyggelse efterspurgt en orientering om anvendelsen af skærme i kommunens børnehuse. Pædagogisk it-konsulent, Rasmus Max Byrial Andersen, vil på mødet præsentere anvendelsen af skærme i børnehusenes pædagogiske praksis i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Oplæg fra præsentationen vedhæftes referatet.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet oplyste 5. juni 2023 i en pressemeddelelse, at Børne- og undervisningsministeren vil ændre lovgivningen, så de 0-6 årige børn ikke længere eksponeres for skærme, mens de er i dagtilbud. Øget skærmbrug i dagtilbud bliver kritiseret for at være med til at passivere børn, skabe øget mistrivsel og større koncentrationsbesvær.

Andelen af 3-årige, som bruger mere end én time om dagen på computer, tv, YouTube eller iPad, er steget fra 29 pct. i 2009 til 52 pct. i 2021, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre udført af VIVE i 2022.

Børn, familier og forebyggelse vil på mødet blive præsenteret for hvordan og hvorfor kommunens børnehuse anvender skærme i den pædagogiske praksis.

Udvalget vil på mødet have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til præsentationen. Præsentationen vil blive eftersendt med referatet.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

110Orientering om status på velfærdsteknologiske indsatser bevilget fra den velfærdsteknologiske pulje

Resume

På Byrådsmødet 23. november 2022 (Sag nr. 291) blev det besluttet, at alle involverede udvalg skal modtage en afrapportering/status for de velfærdsteknologiske indsatser, der udspringer fra den velfærdsteknologiske pulje. Som følge deraf orienteres Omsorg og ældre, Social og sundhed, Børn, familier og forebyggelse, Skole, klub og SFO, Økonomiudvalget og Byrådet om status på de igangværende indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

Udvalgene blev senest orienteret om status på de velfærdsteknologiske indsatser på møderne i februar måned, og Byrådet blev orienteret 1. marts 2023 i sag nr. 35.

Nedenfor ses en status på de 4 igangværende velfærdsteknologiske indsatser, der har fået midler fra den velfærdsteknologiske pulje. Ingen indsatser er afsluttet siden sidste status.

Kommunikationsapp implementeres på det specialiserede børn-ungeområde (Børn, familier og forebyggelse)

Center for Familie og Rådgivning forventer flere effekter af kommunikationsappen, herunder:

 • højere serviceniveau for borgerne via en moderne og mere fleksibel kommunikationsform
 • færre afbud grundet automatisk genererede påmindelser til borgerne
 • bedre og kortere mødeforløb, da sagsbehandlerne har bedre mulighed for at forberede borgerne på mødernes indhold
 • mulighed for at supplere med digital behandling/dialog undervejs i et borgerforløb

Kontrakt og databehandleraftale for kommunikationsappen har været forsinket og er først godkendt ultimo januar 2023. Efterfølgende har der været forsinkelse på integrationen til videoprogrammet, som anvendes sammen med kommunikationsappen.

Center for Familie og Rådgivning starter 2. november med opsætning og udrulning på to af centerets tre områder: Myndighed og Udfører.

På sigt skal app’en også implementeres i centerets sidste område PPR.

Projekt skolerobotter tilpasses, så deltagerne får mulighed for at opnå kendskab til teknologien, før den vælges som en konkret indsats for et barn med skoleværing (Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO)

Projekt Skolerobot er et fælles projekt imellem Center for Børn og skole samt Center for Familie og rådgivning.

Robotten er en telefon på hjul, som står i klasseværelset. Underviseren kalder op til elevens PC, og eleven deltager i undervisningen med billede og lyd.

Målgruppen har været elever med fravær på grund af skolevægring som samtidig havde en sag i Center for Familie og Rådgivning samt en anden sideløbende indsats for at få eleven tilbage i skole.

Der har været flere små afprøvninger af skolerobotterne, og det var målet, at eleverne skulle deltage i skoledagen hjemmefra via skolerobotten.

Evalueringer har vist følgende:

 • Flere eleverne i målgruppe giver udtryk for, at de ikke ønsker at skille sig yderligere ud ift. de andre skolekammerater. Derfor ønsker de ikke at deltage i skoleundervisningen gennem en skolerobot.
 • Nogle elever giver udtryk for, at de havde dårlige erfaringer med virtuel deltagelse i undervisning fra covid-19-nedlukningen.
 • Nogle skolekammerater og flere lærere giver udtryk for, at de ikke ønsker en skolerobot i undervisningslokalet på grund af usikkerheden om, hvad eleven hjemmefra kunne se, høre og eventuelt optage via skolerobotten.

Udfordringerne er forsøgt imødekommet ved at lærere og medarbejdere fra Center for Familie og Rådgivning både har vist robotten frem i skoleklasserne og direkte til de elever og forældre, der var tiltænkt at skulle afprøve den. Projektet har været præsenteret for flere skoler og drøftet på flere personalemøder uden, at det er lykkes at få elever i målgruppen til at deltage.

På baggrund af evalueringen foretages følgende ændring i projektet.

Skolerobotterne afprøves i undervisningen og på møder i lærergruppen. Dermed vil både elever og lærere lærer robotten at kende og opnå en øget teknologiforståelse for robotten.

Målgruppen ændres, så den også omfatter elever, der ikke kommer i skole på grund af fysiske problemstillinger, længerevarende ophold i udlandet eller andre mindre komplicerede problemstillinger.

Teknologien er indkøbt og har et potentiale for børn med skolevægring. Projektets nuværende og primære mål er at lærerne og skolekammeraterne skaber erfaringer med teknologien, for derefter på sigt at kunne anvende en skolerobot sammen med et barn, der har skoleværing.

Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning viser at programmet har potentiale til at øge borgeres mulighed for at blive mere selvhjulpne (Omsorg og ældre)

Implementeringen af indsatsen startede i april 2023 efter en ny opdateret version af træningsprogrammet blev frigivet. Træningsprogrammet har indtil videre været anvendt på 10 borgere. Størstedelen af borgerne træner 3 gange om ugen og enkelte 2 gange om ugen sammen med en social- og sundhedsassistent.

Der kan endnu ikke siges noget systematisk om effekten af træningen i det elektroniske træningsprogram. Der er dog enkeltstående eksempler på, at borgere har fået stærkere muskler, og dermed er blevet mere selvhjulpen, så den visiterede tid til hjemmehjælp er reduceret.

Evalueringen har vist, at det er nødvendigt at arbejde videre med særligt den interne planlægning og prioritering af træningsindsatserne hos borgerne. Det er særligt i de situationer, hvor sygdom og/eller vikar/rekrutteringsudfordringer blandt døgnplejens medarbejdere udfordrer planlægningen og gennemførelsen af træningsindsatsen ude hos borgerne.

Træningsprogrammet skal afprøves på ca. 30 borgere, for at der kan evalueres systematisk på effekten af indsatsen.

Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens er indtil videre benyttet af 988 borgere (Social og sundhed)

988 borgere har benyttet Appen Helpii, som er en digital løsning til at søge information og hjælp til at gøre noget ved faldtendens eller inkontinens. Appen giver adgang til fire forskellige typer af kurser og lærings- og træningsvideoer inden for det valgte kursus.

Appen har været anvendt blandt Frederikssund Kommunes borgere i 7 måneder.

På de fire forskellige kurser fordeler deltagerne sig således:

Hold på vandet: 405

Hold tæt, mand: 79

Sund tarm: 219

Undgå fald: 285

Den typiske deltager ser ca. 3,2 kapitler pr. besøg i appen. 9,17 % af deltagerne besøger Helpii kurset to gange. Kurserne er tilrettelagt med information og simple øvelser, der dog ikke nødvendigvis kræver gentagende besøg.

Pr. 1. oktober 2023 starter et nyt kursus ’Træn 5 minutter om dagen”, som Frederikssund Kommune har bidraget til udviklingen af.

Kurset er et øvelsesprogram, der medvirker til, at borgere kan bibeholde et dagligt funktionsniveau, så de forebygger sygdomme eller fald, som skyldes inaktivitet.

Evalueringen af projektet har vist at udbredelsen af kurserne til potentielle målgrupper med fordel kunne være mere systematisk. Der tages derfor initiativer til en ændring i udbredelsesstrategien i løbet af efteråret.

Velfærdsteknologitur 2024 planlægges

Staben i Center for Voksenstøtte og Omsorg forventer at afholde en velfærdsteknologitur i 2024, hvor et udvalg af teknologier fremvises. Programmet planlægges senere.

Inddragelse

I forhold til Skole, klub og sfo og Børn, familie og forebyggelse: Inddragelse er ikke vurderet relevant.

I forhold til Omsorg og ældre og Social og sundhed: Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Orientering om status på igangværende velfærdsteknologiske indsatser har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

111Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker temamøde i Byrådet i 2. halvår 2024 med status på tidlig, forebyggende indsats.

Udvalgsmødet 9. oktober 2024 flyttes til 2. oktober 2024 kl. 9-11. Udvalgsmødet 13. november 2024 flyttes til 6. november 2024 kl. 9-11.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Sagsfremstilling

 • Sager på vej 2023
 • Opfølgning på temamøde i Byrådet om tidlig, forebyggende indsats 25. oktober 2023
 • Foreløbig opfølgning på temamøde i udvalget om kvalitet i dagtilbud 26. oktober 2023
 • Temamøde Børn, familier og forebyggelse 16. november 2023 kl. 15.30-17: Samarbejde om tidlige forebyggende indsats 0-3 år
 • Flytning af tre udvalgsmøder i 2024 (Børn, familier og forebyggelse): 7. februar (flyttes til 31. februar kl. 8-10), 9. oktober (flyttes til 2. oktober kl. 8-10) og 31. november (flyttes til 6. november kl. 8-10)
 • Resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af kommunalbestyrelsens behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2022

Bilag

112Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.