Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 07. februar 2024

Mødelokale F8 kl. 08.00

Referat

Fold alle punkter

9Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

10Beslutning om arbejdet med sundhedspolitikken Sammen om sundhed i 2024

Resume

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 danner rammen for kommunens arbejde med sundhed, og samtidig er forebyggelse og sundhedsfremme et udviklingsområde i kommunens Børne- og Ungepolitik 2021-2024. Der blev i 2023 udarbejdet to handleplaner under sundhedspolitikken med fokus på henholdsvis fællesskaber og højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet. Byrådet besluttede 26. april 2023 (sag nr. 77), at der i 2023 også skulle udarbejdes en handleplan for kronisk sygdom med udgangspunkt i nye nationale kvalitetsstandarder på området. De nye standarder udkom 26. januar 2024, og derfor udarbejdes handleplanen først i 2024. I nærværende sag foreslås, at der i 2024 også udarbejdes en handleplan for børns sundhed, som gælder for perioden 2024-2026.

Centerchef Charlotte Bidsted, Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre og leder af Sundhedsplejen Bodil Marie Gjøl deltager under behandling af punktet i Børn, familier og forebyggelse. Sagen forelægges Børn, familier og forebyggelse og Social og sundhed parallelt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse samt Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der i 2024 udarbejdes en handleplan for børns sundhed under Sammen om sundhed 2022-2026.

Beslutning

Anbefales, dog således at det bliver en enkel handleplan om børns sundhed med få, overordnede fokusområder. Udvalget ønsker i 2024 et temamøde om arbejdet med at fremme børns sundhed, hvor bl.a. Social og Sundhed inviteres med.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 15. december 2021 (sag nr. 372) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Sundhedspolitikken sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Samtidig danner politikken rammen for, hvordan kommunen vil arbejde med sundhed. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer, prioriterer indsatser og sætter relevante effektmål.

Der er i 2023 udarbejdet to handleplaner under sundhedspolitikken: Flere i fællesskaber (Social og sundhed 9. marts 2023, sag nr. 25) og Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet (Omsorg og ældre 9. marts 2023, sag nr. 21). De relevante udvalg forelægges en status for implementering af handleplaner samt øvrige indsatser under sundhedspolitikken i marts 2024.

Byrådet besluttede 26. april 2023 (sag nr. 77), at der i 2023 også skulle udarbejdes en handleplan for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom med udgangspunkt i nye nationale kvalitetsstandarder på området. De nye standarder blev først offentliggjort 26. januar 2024, og handleplanen vil derfor først blive udarbejdet i løbet af 2024.

Det foreslås i denne sag, at der i 2024 også udarbejdes en handleplan for børns sundhed. Der vil derfor – i lighed med 2023 – blive udarbejdet to handleplaner under sundhedspolitikken i 2024. De to handleplaner vil høre under sundhedspolitikkens 3. tema Sundhedsfremme og forebyggelse, som der endnu ikke er blevet arbejdet målrettet med i politikkens periode. Herunder præsenteres indhold, overordnet ramme samt tidsplan for hver af de to handleplaner. Det vil sige, at der i 2024 arbejdes med i alt fire handleplaner under sundhedspolitikken: Implementering af de to handleplaner Flere i fællesskaber og Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter i sundhedsvæsenet samt udarbejdelse af handleplanerne for henholdsvis kronisk sygdom og børns sundhed. Bilag 1 viser et overblik over handleplaner under sundhedspolitikken samt andre politikker og strategier i kommunen med relevans for sundhedspolitikken.

Handleplan for kronisk sygdom

Kronisk sygdom er en af de væsentligste sundhedsudfordringer i Frederikssund Kommune – en udfordring der forventes forværret i de kommende år. Kommunen ligger generelt højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden med hensyn til andelen af borgere med kroniske sygdomme som diabetes, hjertesygdom, KOL, slidgigt m.fl. Samtidig betyder de nye nationale kvalitetsstandarder på området, at alle kommuner skal forholde sig til deres indsatser og forløb. Kommunen er tilført ekstra midler i forbindelse med de nye kvalitetsstandarder.

Handleplanen vil have fokus på to temaer: 1) Overvægt og bevægelse, idet overvægt og for lidt bevægelse er en udfordring ved flere kroniske sygdomme og 2) Forebyggelse, herunder genoptræning, rehabilitering og bevaring af funktionsevne. Handleplanen vil indeholde indsatser under udvalgene Social og sundhed og Omsorg og ældre. De to udvalg vil få forelagt en ramme for udarbejdelsen af handleplanen primo 2024 jf. vedlagte tidsplan (bilag 2).

Handleplan for børns sundhed

Mange børn i Frederikssund Kommunen bevæger sig ikke nok og spiser ikke sundt nok til at have en god og sund hverdag, hvor de trives. Samtidig er der i kommunen og nationalt en stigende opmærksomhed på børns søvn, skærmbrug og nikotinbrug. En større koordineret forebyggelsesindsats på disse områder har stor betydning ikke alene for børns risiko for overvægt og sygdom på længere sigt, men også for deres generelle trivsel og læring på kortere sigt.

Det foreslås derfor at udarbejde en samlet handleplan for 0-18-årige børns sundhed, som i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger fokuserer på de vigtigste forebyggelsesområder for at skabe gode rammer for børns sundhed (bilag 3 uddyber fokusområderne).

Handleplanens indsatser vil primært blive gennemført af Sundhedsplejen og Tandplejen, idet de to sundhedstilbud spiller en afgørende rolle i den kommunale opgave med at fremme børns sundhed. De møder alle børn og forældre fra børnene bliver født og gennem skoletiden. De er derfor vigtige hjørnesten i arbejdet med at sikre børn en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt voksenliv. Handleplanen vil derfor primært have indsatser under udvalgene Social og sundhed og Børn, familier og forebyggelse.

Afgrænsning til øvrige indsatser relateret til børns sundhed

Samtidig arbejder både skoler, børnehuse og klubber med børns sundhed, og forebyggelse og sundhedsfremme er et af tre udviklingsområder i kommunens Børne- og Ungepolitik 2021-2024. Handleplanens indsatser og arbejdet med børns sundhed på andre områder vil derfor blive koordineret under udarbejdelsen af handleplanen:

 • Bevægelse og sundhed er blandt andet en integreret del af skolernes og børnehusenes arbejde – fx som et vigtigt lærerplanstema på dagtilbudsområdet.
 • Skoler og børnehuse arbejder med den pædagogiske og didaktiske brug af digitale læremidler. Handleplanen vil derfor alene fokusere på vejledning til forældre om uhensigtsmæssig skærmbrug derhjemme, da Sundhedsplejen oplever et stort behov herfor i deres møde med børn og deres familier.
 • De lokale bestyrelser i skoler, børnehuse og klubber arbejder på forskellig vis med sund mad, bevægelse, skærmbrug mv. for at sikre gode, lokale rammer og løsninger, der kan fremme børns sundhed og trivsel.

Handleplanen vil ikke omfatte den del af børns sundhed og trivsel, som handler om mistrivsel og ensomhed, da kommunen allerede har igangsat flere initiativer for at forebygge på disse områder. Det sker via kommunens nye strategi for tidlig forebyggende indsats Fælles tilgang – fælles ansvar (Byrådet 30. august 2023, sag nr. 124), som skal sikre, at alle børn og unge i kommunen får den støtte, der er nødvendig for at vokse op og trives både socialt, personligt og fagligt. Strategien tager afsæt i Børne- og ungepolitikkens udviklingsområde Forebyggelse og sundhedsfremme og sundhedspolitikkens tema mental sundhed.

Derudover sætter handleplanen Flere i fællesskaber under sundhedspolitikken fokus på at få flere borgere i alle aldersgrupper med i fællesskaber (Social og sundhed den 9. marts 2023). Da både strategien for tidlig forebyggende indsats og handleplanen for fællesskaber behandler væsentlige aspekter af børns mentale sundhed, vil der i handleplanen for børns sundhed ikke blive sat særligt fokus på mental sundhed.

Sundhedsplejen og Tandplejen har indtil henholdsvis 2023 og 2021 haft særskilte udviklingsplaner: Plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023 (Social- og Sundhedsudvalget 5. oktober 2020, sag nr. 99) og Tandsundhedsplan 2019-2021 (Social- og Sundhedsudvalget 30. august 2018, sag nr. 62). Det foreslås, at der ikke udarbejdes nye særskilte udviklingsplaner for Sundhedsplejen og Tandplejen, men at handleplanen for børns sundhed erstatter disse. Det muliggør dels et helhedsorienteret og tværgående fokus på fremme af børns sundhed, dels gør handleplanen det muligt at prioritere opgaverne indenfor børns sundhed, så ressourcerne og kerneopgaven fortsat prioriteres. Der vil derfor i handleplanen for børns sundhed være særligt fokus på Sundhedsplejens og Tandplejens opgaver og fremtidige udviklingspotentiale i kraft af den centrale rolle, som de begge spiller for børns sundhed.

Tidsplan

Handleplanerne udarbejdes i 2024 med inddragelse af de relevante områder. Det drøftes undervejs, hvordan kommunens tilbud på områderne i højere grad kan synliggøres overfor både borgerne og de relevante medarbejdere. Handleplanen for kronisk sygdom forelægges Social og sundhed og Omsorg og ældre i september 2024 og handleplanen for børns sundhed forelægges Social og sundhed og Børn, familier og forebyggelse ligeledes september 2024. De udformes i samme korte format som de to tidligere handleplaner. Se tidsplan i bilag 2.

Inddragelse

Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af de to handleplaner blive gennemført en inddragende proces med relevante interne og eksterne aktører. Det vil særligt være de relevante patientforeninger, som vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for kronisk sygdom. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for børns sundhed vil der blive afholdt en workshop i foråret 2024, hvor relevante medarbejdere fra blandt andet sekretariaterne, skoler, børnehuse, dagpleje, klubber, PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen m.fl. inviteres til at drøfte indhold og give input til handleplanen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

11Drøftelse af udbytte af Kommunernes Landsforenings Børn og Unge Topmøde 2024

Resume

1. og 2. februar 2024 afholdte KL sin årlige kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet, "KLs Børn & Unge Topmøde 2024", i Aalborg Kultur og Kongres Center. Her mødtes kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører- og chefer, fagpersoner og andre interesserede på hele 0-18-årsområdet under overskriften "Fællesskaber som fundament". Børn, familier og forebyggelse deltog i topmødet og skal med denne sag drøfte udbyttet heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Drøfte udbyttet af KLs Børn og Unge Topmøde 2024.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker også at deltage på Børne- og Ungetopmødet i 2025.

Sagsfremstilling

KL afholder årligt et børne -og ungetopmøde med det formål at facilitere politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter om de temaer der præger børne- og ungeområdet på landsplan. Ved dette års topmøde var fokus på, hvordan meningsfulde fællesskaber kan bruges som et værn mod stigende mistrivsel og ensomhed.

Fra Frederikssund Kommune deltog de to relevante fagudvalg; Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse. Desuden deltog direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, centerchefen for Børn og Skole samt centerchefen for Familie og Rådgivning. Desuden deltog fællestillidsrepræsentanterne fra BUPL, fra Frederikssund Lærerkreds, DLF og fra FOA.

Med denne sag skal Børn, familier og forebyggelse drøfte udbyttet af dette års topmøde, herunder væsentlige opmærksomhedspunkter i relation til fremtidige indsatser på Børn, familier og forebyggelses område. Vedlagt denne sag og som inspiration til Børn, familier og forebyggelses drøftelse er programmet for topmødet.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

12Orientering om sidste status på Sundhedsplejens udviklingsplan 2020-2023

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 5. oktober 2020 (sag nr. 99) planen ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023”. Planen har via en række anbefalinger i de seneste år sat retning for udvikling af Frederikssund Kommunes sundhedspleje, og der er løbende givet status på implementering af planens anbefalinger. I denne sag gives en status for gennemførelse af planen i hele perioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 5. oktober 2020 (sag nr. 99) planen ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023”, se vedlagte plan (bilag 1). Planen har via en række anbefalinger sat retning for udviklingen af Frederikssund Kommunes sundhedspleje. Med denne sag gives en status for gennemførelse af planen i de sidste fire år.

Sundhedsplejen er en helt central del af den kommunale opgave med at fremme børn og unges sundhed og trivsel, idet sundhedsplejerskerne møder alle 0-17-årige børn og deres forældre. Alle nybagte forældre får tilbud om besøg fra Sundhedsplejen, og stort set alle tager i mod tilbuddet. Familier med behov for en tidlig indsats får tilbud om besøg allerede under graviditeten. Ligeledes ser Sundhedsplejen alle skolebørn fra 0. til 9. klasse til sundhedssamtaler og klassebaserede sundhedsaktiviteter. Sundhedsplejen er således en hjørnesten i den nationale forebyggelsesstrategi, som skal sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe gode forudsætninger for et sundt voksenliv (jævnfør Sundhedslovens kapitel 36, § 120-126).

Målet med udviklingsplanen var derfor at sikre alle kommunens børn og unge en sund opvækst, give børn og forældre en god og professionel service med afsæt i det enkelte barn, udvikle Sundhedsplejens faglige miljø optimalt og endelig at bidrage til et konstruktivt og veludbygget samarbejde omkring børnenes udvikling. Planen har ni anbefalinger til udvikling af Sundhedsplejen i perioden, som dækker et bredt udsnit af Sundhedsplejens opgaver, og som hver især indeholder et antal tiltag. Alle anbefalinger var ved udgangen af 2023 udført eller i gang, og implementeringen af dem har generelt haft en positiv effekt (se også bilag 2):

 1. Udvidelse af ammeindsatsen skal øge mødrenes ammefrekvens: Indførelsen af certificerede ammevejledere og åbent hus-vejledning har bidraget til en markant positiv udvikling i antal børn, der ammes i kommunen. Derudover har Sundhedsplejen i dag en større opmærksomhed på registrering.
 2. Tidlig indsats skal mindske andelen af børn og unge med overvægt: Der er sket en positiv udvikling i andelen af børn med overvægt eller svær overvægt i Frederikssund Kommune i perioden 2018-2021 (der findes endnu ikke opgørelser for 2022 og 2023).
 3. Reduktion af Sundhedsplejens behovsbesøg frigiver tid til andre indsatser: Sundhedsplejen har reduceret antallet af behovsbesøg fra 807 behovsbesøg hos 337 0-5-årige i 2019 til 588 behovsbesøg fordelt på 293 børn i 2023 (en reduktion på 27 procent).
 4. Øget tværfagligt samarbejde skal styrke den tidlige indsats, særligt i forhold til barnets første 1000 dage: Sundhedsplejens tværfaglige samarbejde med Center for Familie og Rådgivning er styrket via samarbejdet om tidlige indsatser, som sikrer familier med særlige behov den rigtige hjælp. Alle parter oplever samarbejdet som positivt, meningsfuldt og til gavn for familierne.
 5. Udvikling af viften af gruppetilbud skal sikre relevante og anvendte tilbud: Sundhedsplejen har udviklet deres gruppetilbud, herunder løbende justering af forældrekursus og gruppetilbud til forældre med efterfødselsdepression samt oprettelse af Fars Legestue, som i dag er et velbesøgt tilbud.
 6. Mere systematisk rådgivning af dagtilbud, der bygger på erfaringerne fra COVID-19: Der er udviklet en velfungerende metode for indsatsen i samarbejde med kommunens hygiejnesygeplejerske.
 7. Kvalitetssikring af skolesundhedsplejen skal sikre et mere ensartet og prioriteret skoletilbud: To arbejdsgrupper arbejder med at sikre, at skoletilbuddene er tidssvarende, målrettede og ensartede.
 8. Skærpet og ensartet dokumentation af Sundhedsplejens indsatser skaber et bedre grundlag for fremtidig prioritering og udvikling: Alle sundhedsplejersker følger i dag samme systematik vedr. dokumentation.
 9. Andre fysiske rammer for Sundhedsplejens arbejde skaber mulighed for gode borgerrettede aktiviteter og bedre fagligt samarbejde og sparring: Sundhedsplejen har haft til huse på Frederikssund Hospital siden april 2021, og lejekontrakten blev i december 2023 forlænget frem til 2026.

Arbejdet med tiltagene er løftet inden for Sundhedsplejens nuværende ressourcer. Sundhedsplejen har sideløbende med planens tiltag i perioden 2020-2023 brugt meget tid på indsatser i forbindelse med COVID-19, ligesom de i kølvandet på COVID-19 har arbejdet med at standardisere og kvalificere deres tilbud generelt.

Derudover har Sundhedsplejen igangsat nye tiltag, herunder afprøvning af nikotin-stopprogram på Frederikssund Campus og deltagelse i projekt Er du for sød? med fokus på slik, sodavand mv. hos børn i indskolingen (se nye tiltag i bilag 2). Endelig har Sundhedsplejen etableret samarbejde med overvægtsambulatoriet for børn på Nordsjællands Hospital i Hillerød og med jordemødrene på Frederikssund Hospital.

”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023” udløb ved udgangen af 2023. Parallelt med denne sag forelægges forslag for Børn, familier og forebyggelse og Social og sundhed om at udarbejde en handleplan for børns sundhed som en del af arbejdet med kommunens sundhedspolitik i 2024. Der vil i handleplanen være særligt fokus på Sundhedsplejens opgaver og fremtidige udviklingspotentiale i kraft af den centrale rolle, som Sundhedsplejen spiller for børns sundhed. Det foreslås derfor ikke at udarbejde en ny udviklingsplan for Sundhedsplejen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Orientering om planen ”Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023” har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

13Orientering om status på naturvejlederindsatsen

Resume

Byrådet besluttede med budget 2021 at etablere en naturvejledningsindsats for børn og unge. Formålet var at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune støttes i at udvikle en naturfaglig dannelse samt at det lokale naturkendskab styrkes. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om status på naturvejledningsindsatsen for og med børn i dagtilbud. Skole, klub og SFO har simultant en tilsvarende orienteringssag om naturformidlingsindsatsen på skoleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget er optaget af, at det er enkelt og overskueligt for børnehusene at gøre brug af naturformidlingsindsatsen i dagligdagens pædagogik, i tæt samspillet med det pædagogiske personale.

Sagsfremstilling

Naturvejledning er en prioriteret indsats i Frederikssund Kommune

Naturoplevelser i barndommen og ungdommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en læringsmæssig dimension. Med en naturvidenskabelig forståelse og evnen til at møde verden undersøgende og udforskende, bliver børn og unge i stand til at tilgå virkelige problemstillinger og forholde sig kritisk og kreativt. Derfor er naturvejledningsindsatsen en prioriteret indsats på børneområdet i Frederikssund Kommune.

I Frederikssund Kommunes naturvejledningsindsats er der ansat to naturvejledere i Center for børn og Skole, én med fokus på skoleområdet og én med fokus på dagtilbudsområdet.

Nedenfor præsenteres udvalget for naturvejledningsindsatsen indsats på dagtilbudsområdet, herunder det overordnet fokus og erfaringer med initiativer i 2023, det samlet tal for afholdte arrangementer i 2023 og deltagelse. Derudover præsenteres udvalget kort for overordnet fokus under initiativer i 2024.

Initiativer i 2023 på dagtilbudsområdet

Naturvejledningsindsatsen på dagtilbudsområdet er rettet mod børn fra nul til seks år og henvender sig til alle børnehuse i Frederikssund Kommune. Børnehusene tilbydes naturaktiviteter for børnene og sparring og rådgivning af det pædagogiske personale. Herudover udvikles der løbende inspirationsmateriale til brug i det enkelte børnehus.

I 2023 har der været mange indsatser og aktiviteter på dagtilbudsområdet, heri 59 gennemførte initiativer/aktiviteter for 2267 børn og personale fordelt på to tredjedele af børnehusene i kommunen. Herudover har der også været løbende sparring, deltagelse ved personalemøder og besøg i børnehuse for at understøtte igangsættelse af forløb, aflevering af emnekasse mv.

Sidemandoplæring og faglig sparring til medarbejdere i børnehusene:

Naturvejledningsindsatsen har i 2023 haft fokus på afholdelse af events i naturen og introduktion til konkrete forløb og aktiviteter på udvalgte lokationer, hvor naturvejlederen har kunne yde sidemandsoplæring af det pædagogiske personale. Dette for derigennem at opkvalificere personalets viden, give dem handlemuligheder og gøre dem bekendte med både pædagogiske overvejelser og praktiske aspekter, som kan være forbundet med aktiviteter for børn i og med naturen.

Naturvejledningsindsatsen har oplevet stor opbakning til - og god effekt af ovenstående tilbud. Tilbagemeldingen fra deltagerne har været, at man som pædagogisk personale oplever det værdifuldt at blive konkret vejledt i gennemførelsen af naturaktiviteterne. Det pædagogiske personale giver udtryk for, at det gør det mere anvendeligt for dem i hverdagen, at der dermed kan ske hurtig omsætning til egen praksis. Naturvejlederen oplever konkret, at der i dag er en større åbenhed/erkendelse over for de mulige naturoplevelser det pædagogiske personale kan facilitere for børnene uden den store indsats, eksempelvis at en edderkop ikke bare skal trædes på, men at børn kan få en værdifuld naturoplevelse med Krible-krable dyr.

Etablering af støttepunkter og udbredelse af kendskab til disse:

Naturvejledningsindsatsen har ligeledes fokuseret på etablering af nye støttepunkter i 2023 og udbredelse af kendskab til eksisterende. Et støttepunkt er et fysisk sted ude i naturen, som har et undervisnings- og naturdannelsesperspektiv. Naturvejlederen har sikret, at der til det fysiske sted, støttepunktet, er relevant materiale og udstyr samt inspiration til temaer- og aktiviteter. Dermed er det tilgængeligt og let for det pædagogiske personale at tage børnene med ud og få naturoplevelser.

Det er børnehusenes tilbagemelding, at det er vigtigt at et støttepunkt er en let tilgængeligt. Naturvejlederindsatsen har i efteråret 2023 etableret et oplevelsespunkt med Naturparkmølleåen ved Salamandersøen i Uggeløse skov. Selv om det ligger uden for kommunen her det et nemt sted at komme til for børnehusene, da der er god bustransport til stedet. Dermed bliver turen til Uggeløse Skov til en udflugt med flere forskellige pædagogiske formål, ud over læringen om natur.

Samarbejdspartnere:

Naturvejlederindsatsen samarbejder løbende med projektet ”Børneliv i sund balance”, som er drevet af Kommunernes Landsforening sammen med kommunerne Aalborg, Albertslund og Frederikssund. Dette samarbejde er vigtigt for at sætte fokus på, at børn får en sund start på livet gennem bevægelse, mad, kropsforståelse, naturoplevelser og meget mere. Samarbejdet med naturvejlederindsatsen er blandt andet funderet i, at begge indsatser arbejder med at skabe mulighed for aktive oplevelser i naturen omkring børnehusene, som både kan benyttes af personalet ved daglige udflugter med børnene og af børnehusets familier i fritiden. Her har naturvejlederindsatsen bidraget til arbejdet med at placere og etablere skattekister omkring børnehuse, der fungerer som interaktive oplevelsespunkter. Skattekort over skattekisterne i Frederikssund Kommune bliver lanceret og formidlet til børnehuse og forældre i foråret 2024.

Naturvejledningsindsatsen har ligeledes samarbejdet med Frederikssund Bibliotekerne, hvor der har været en eller to bibliotekarer med på en naturtur, hvor de har læst og understøttet turen i naturen med et litterært indlæg. Derefter er der mulighed for, at børnehuset kan møde bibliotekaren på biblioteket og arbejdere videre med oplevelser fra turen. Ved tilbagemelding oplevedes aktiviteten som en succes for både personale og børn på grund af naturvejlederens fagrelevante facilitering og muligheden for at skabe en sammenhæng ved at kunne hæfte en naturoplevelse på børnelitteratur.

I forbindelse med et løbende samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land har naturvejlederindsatsen ligeledes bidraget til ideudvikling og afprøvning af aktiviteter ved udarbejdelsen af folderen ’Leg og læringshæfte i Skjoldungernes land’. Denne folder er et aktivitetshæfte til dagtilbud og børnehaveklasser, som skal bidrage til inspiration til at arbejde med temaerne natur, udeliv og science samt kommunikation og sprog.

I foråret blev der gennemført et samarbejde og en prøvehandling med en af kommunes børnefysioterapeuter, med tre naturture med en gåafstand på 5 km eller mere, i vanskeligt terræn. Deltagerne var fem børn, der alle havde oplevede udfordringer i deres børnemiljø. For alle børns vedkommende gjaldt, at de oplevede en positiv forbedring i deres fysiske/motoriske formående og deres social interaktion med hinanden.

Tæt og blivende kontakt/samarbejde:

På dagtilbudsområdet har naturvejledningsindsatsen i 2023 særligt haft fokus på opbyggelsen af en tæt kontakt og et blivende samarbejde med det pædagogiske personale i børnehusene, de pædagogiske ledere og områdelederne på dagtilbudsområdet. Dette oplever naturvejlederne er essentielt, da samarbejdet og deltagelsesniveauet har vist sig afhængig af, at tilbuddene opleves fleksible og retter sig efter børnehusenes individuelle og forskellige behov.

Initiativer i 2024 på dagtilbudsområdet

For at imødekomme børnehusene forskellige behov, vil naturvejledningsindsatsen fortsat tilbyde en bred og fleksibel portefølje af aktiviteter, hvor det enkelte børnehus får mulighed for minimum ét tilbud/arrangement hvert kvartal (se Bilag - Årsprogram 2024 - Kommunikation til børnehusene). Derudover vil der blive udarbejdet et årshjul der skal bidrage til at synliggøre naturindsatserne og hvor børnehusene får mulighed for at koble sig til en aktivitet halvandet år frem og derigennem planlægge deres aktiviteter. Derudover vil det være muligt for det de pædagogiske ledere at ønske aktiviteter/naturvejledning for deres konkrete børnehus.

Med det formål at sikre vidensdeling på tværs af børnehusene og sikre, at børnehuse og pædagogisk personale kan inspirere hinanden til gode naturoplevelser og aktiviteter, vil Naturvejledningsindsatsen oprette en lukket Facebook profil for børnehuse. Her vil det pædagogiske personale kunne dele gode ideer og erfaringer, samt få information om de mange tilbud der kommer fra andre udbydere af aktiviteter/materiale f.eks. Krible-krable. Derudover vil naturvejledningsindsatsen komme på Frederikssund Kommunes hjemmeside og intranet.

Støttepunkter i 2024:

Naturvejlederindsatsen arbejder i 2024 på at etablere to nye støttepunkter; en bål-/madpakkehytte i skoleskoven i Hørup skoleskov, som forventes at blive indviet i foråret 2024 og der er ligeledes et udviklingsprojekt i gang i huset på Gl. Slangerupvej nr. 9. Derudover er der blevet indrettet to mobile støttepunkter i samarbejde med MakerVærket, som tages i anvendelse i løbet af 2024.

Inddragelse

Indsatserne tilrettelægges i tæt samarbejde med børnehusene og aktører på dagtilbudsområdet, herunder områdeledere, Frederikssund Bibliotekerne, kommunes børnefysioterapeuter mv.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

14Orientering om revideret styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet

Resume

Som følge af budgetaftalen 2023-2026 er områdestrukturen på dagtilbudsområdet ændret fra fire til to områder. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om, at styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet er konsekvensrettet som følge af Byrådets beslutning om ændret områdestruktur, således at styrelsesvedtægten afspejler den nye struktur.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 om en ændret områdestruktur på dagtilbudsområdet, har betydet at der nu er to dagtilbudsområder og to områdeledere. Denne ændring blev implementeret primo 2023. Områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet skal også tilpasses til den nye struktur, således at der fremover er én bestyrelse per område, altså to i alt.

Områdebestyrelsernes opbygning og beføjelser er beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet, hvorfor denne som følge af den politiske beslutning er blevet konsekvensrettet. Indholdet i styrelsesvedtægten afspejler nu Byrådets beslutning om to områder på dagtilbudsområdet og modsvarer dermed den nye struktur.

Den reviderede styrelsesvedtægt vedlægges som bilag til udvalgets orientering.

Bemærkninger til den reviderede styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten er alene revideret som følge af den ændrede områdestruktur, hvorfor det kun er forhold som er direkte relateret hertil, der er revideret. Det betyder at forhold vedrørende områderne, områdeledelsen og områdebestyrelsen er konsekvensrettet.

De væsentlige ændringer i styrelsesvedtægten er derfor:

 • Områdestrukturen ændres fra fire områder til to områder: Område Frederikssund og Område Hornsherred & Slangerup.
 • Antal områdeledere ændres fra fire til to, der skal arbejde tæt sammen og på tværs, og som i fællesskab udgør ledelsen af det samlede dagtilbudsområde.
 • Områdebestyrelserne ændres fra fire bestyrelser til to bestyrelser der modsvarer områderne: Forældrebestyrelse for område Frederikssund og Forældrebestyrelse for område Hornsherred & Slangerup.

Styrelsesvedtægten er også gjort mere enkel i opsætningen og som led i denne forenkling fremgår der ikke længere en egentlig indledning til styrelsesvedtægten. Derudover er der lavet få korrekturmæssige rettelser.

Administrationen er opmærksom på, at der i forbindelse med etablering af forældrebestyrelse for området Hornsherred & Slangerup er behov for at sikre, at forældre fra hele området er repræsenteret i forældrebestyrelsen. Dette er søgt imødekommet ved, at der i styrelsesvedtægten er indarbejdet konkrete kriterier for lokal repræsentation i områdebestyrelserne. Det betyder, at der i udgangspunktet skal vælges én forældrerepræsentant fra hvert børnehus, hvorfor der vil være en ligebyrdig repræsentation. På samme vis er der også indarbejdet krav om at der sikres bred personalerepræsentation. Det er også et krav i dagtilbudsloven.

Afdækning af muligheder for flere områdebestyrelser

Børn, familier og forebyggelse har bedt administrationen om at undersøge muligheden for at etablere tre områdebestyrelser i stedet for to: en bestyrelse for Frederikssund, en bestyrelse for Hornsherred og en bestyrelse for Slangerup. Dette er ønsket undersøgt med udgangspunkt i en opmærksom på, om Hornsherredets og Slangerups geografiske afstand kan være en udfordring i forhold til at sikre en repræsentativ forældrerepræsentation og en oplevelse af fællesskab i bestyrelsen.

Administrationen har dels undersøgt de juridiske rammer i dagtilbudsloven, de nuværende bestemmelser i styrelsesvedtægten og været i dialog med områdelederne om deres erfaringer med områdebestyrelsernes møder.

Som det hidtil og nu fremgår af styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet, så følger bestyrelsesstrukturen områdestrukturen. Det betyder at der er det antal bestyrelser som der er dagtilbudsområder. I dag er der to områder, hvorfor der i henhold til styrelsesvedtægten bør være to bestyrelser. Der kan jf. styrelsesvedtægten oprettes husråd i de enkelte børnehuse, der kan håndtere de daglige og nære praktiske og pædagogiske anliggender i det enkelte børnehus.

Herudover fremgår bestyrelsernes ansvar og rettigheder af Dagtilbudsloven. Her er det blandt andet beskrevet, at bestyrelsen skal fastsætte principper for anvendelsen af budgetrammen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Oprettes der to bestyrelser for ét område, vil to bestyrelser kunne have forskellige og potentielt modsatrettede holdninger til de principper, der skal gælde for anvendelsen af områdets budgetramme. Det vurderer administrationen er uhensigtsmæssigt.

Områdestrukturen med to områder på dagtilbudsområdet er besluttet politisk med budget 2023, hvorfor en opdeling af én af områdebestyrelserne i to forældrebestyrelser, vil være en opdeling, der ikke underbygges af den overordnede struktur, hvor der fortsat kun vil være to områder.

I henhold til ovenstående, så er det hensigtsmæssigt, at strukturen for områdebestyrelserne, ligesom strukturen for områdeledelse, i henhold til styrelsesvedtægten, følger områdestrukturen. Således understøttes de to dagtilbudsområder; område Hornsherred & Slangerup og område Frederikssund, af to områdeledere og to områdebestyrelser. Med dette følger, at hver områdeleder har ledelsesopgaven for én områdebestyrelse og ét områdebudget. Denne organisering fremgår af den reviderede styrelsesvedtægt som er vedlagt til udvalgets orientering.

Der er mulighed for at oprette husråd i de enkelte børnehuse og separat for dagplejen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

15Orientering om deltagelse på områdebestyrelsernes bestyrelsesmøde 2024

Resume

Børn, familier og forebyggelse har i samarbejde med områdebestyrelserne aftalt, at udvalget deltager på minimum ét af områdebestyrelsernes bestyrelsesmøder. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om bestyrelsesmøderne, der afholdes i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget deltager og bookes til den første time af bestyrelsesmøderne.

Sagsfremstilling

Områdebestyrelserne afholder bestyrelsesmøder fire gange årligt, hvor mødet, der afholdes første kvartal bruges på at tilrettelægge møderne for resten af året.

Såfremt Børn, familier og forebyggelse ønsker at deltage i bestyrelsesmøderne, skal Center for Børn og Skole fire uger inden mødet have besked om, hvilke medlemmer der deltager. Områdelederen informerer områdebestyrelsen forud for møderne såfremt medlemmer af Børn, familie og forebyggelse deltager. Administrationen vil være til stede på møder hvor Børn, familie og forebyggelse deltager.

Administrationen sikrer, at Børn, familier og forebyggelse inviteres i outlook og at dagsordenen til bestyrelsesmøderne fremsendes forud for møderne.

Datoer for områdebestyrelsernes møder i 2024

Områdebestyrelsen fra Frederikssund holder følgende bestyrelsesmøder i 2024. Alle møder afholdes i Børnehuset Gyldensten.

17. april 2024, kl. 17-19

29. august 2024, kl. 17-19

21. oktober 2024, kl. 17-19

Områdebestyrelsen fra Hornsherred og Slangerup holder følgende bestyrelsesmøder i 2024. Alle møder afholdes på Rådhuset i Frederikssund.

17. april 2024, kl. 19-21

28. august 2024, kl. 19-21

20. november 2024, kl. 19-21

Der tages forbehold for ændringer i de planlagte tidspunkter og mødesteder. Såfremt der sker ændringer, vil administrationen informere Børn, familier og forebyggelse om dette.

Inddragelse

Områdelederne for dagtilbud er inddraget.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

16Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

17Meddelelser

Beslutning

 • Status på implementering af frokostordning i dagtilbud

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024

Bilag