Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 12. juni 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat

Fold alle punkter

51Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

52Beslutning om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Resume

Med Budgetaftalen for budget 2024-2027 har Byrådet besluttet, at der skal gennemføres en tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune. Det er ligeledes besluttet, at den nærmere udmøntning af budgetbeslutningen forankres hos Børn, familier og forebyggelse, hvorefter Byrådet træffer endelig beslutning om lukning af konkrete børnehuse på baggrund af konkret forslag fra Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet ved at lukke børnehusene Tumlebo, Møllevej og Fjordtoppen
 2. Beslutte procesplanen for berørte børn og forældre, som den fremgår af nærværende sag, således at der sikres en tryg overgang for berørte børn og forældre
 3. Beslutte procesplanen for medarbejdere, som fremgår af nærværende sag, således at medarbejdernes arbejds- og lønvilkår sikres
 4. Beslutte at der snarest muligt tages stilling til at opsige, frasælge eller nedrive de berørte ejendomme efter fraflytning

Beslutning

Sagen udsat til ekstraordinært møde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Samlet set er der i Frederikssund Kommune betydeligt flere vuggestue- og børnehavepladser i kommunens børnehuse end der er behov for. Det gælder både i dag og i de kommende år. Det har den konsekvens, at udgifterne til bygningsdrift på dagtilbudsområdet er høje, samtidig med at der er en del børnehuse, hvor der er ledig kapacitet.

Et enigt Byråd besluttede derfor med vedtagelsen af det kommunale budget for 2024, at Børn, familier og forebyggelse i 2024 skulle igangsætte en proces for tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet, dvs. tilpasse antallet af pladser i børnehusene til det antal børn, der er i kommunen. Konkret fremgik følgende af budgetaftalen: I alle dele af kommunen ønsker vi fagligt, økonomisk samt miljø- og klimamæssige bæredygtige børnehuse. Både nu og i fremtiden er der rigeligt med kapacitet på dagtilbudsområdet. Derfor tages der fat på at få tilpasset kapaciteten på området og samtidigt minimere vedligeholdelsesudgifter og reducere klimabelastningen.

Børn, familier og forebyggelse har derfor siden vedtagelsen af budget 2024, med udgangspunkt i Byrådets opdrag, arbejdet på at tilvejebringe et forslag til kapacitetstilpasning. I den proces har udvalget særligt lagt vægt på bygningsmæssige, miljømæssige og økonomiske forhold. Dette er uddybet i bilag 2. Derudover har Børn, familier og forebyggelse været optaget af at sikre en geografisk balance i placeringen af børnehuse i kommunen, således at der også fortsat er pasningstilbud i de små landsbysamfund.

På møde 10. april 2024 besluttede Børn, familier og forebyggelse at sende forslag om at tilpasse kapaciteten i kommunens børnehuse i høring i områdebestyrelser, husråd og MED-udvalg. Forslaget der blev sendt i høring indebærer, at der fra 1. maj 2025 og frem mod 1. maj 2027 lukkes tre børnehuse.

Forslag om kapacitetstilpasning

Forslaget om kapacitetstilpasning indebærer, at:

 • Børnehuset Fjordtoppen lukkes pr. 1. maj 2025
 • Børnehuset Tumlebo lukkes pr. 1. maj 2025
 • Børnehuset Møllevej lukkes pr. 1. maj 2027

Dette vil samlet set betyde en reduktion på 31 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser på tværs af Frederikssund Kommunes børnehuse.

Det bemærkes at Børnehuset Møllevej først foreslås lukket 1. maj 2027, da det fra 2027 vil være muligt samlet set at sikre det nødvendige antal pladser i område Frederikssund, og dermed at sikre optag også af børnene fra Møllevej. Det vil ikke være muligt at sikre optag af børnene fra Møllevej før 2027. Dette illustreres i nedenstående graf:

Forslaget er yderligere beskrevet i bilag 1.

Hvad betyder det for vuggestuepladser?

Det har fremgået af udvalgets tidligere behandling af sagen, samt at høringsmaterialet, at der i relation til kapacitetstilpasningen skal tilvejebringes vuggestuepladser i Frederikssund. Både i dag og på længere sigt er der stigende behov for vuggestuepladser i Frederikssund by, mens der er overkapacitet af børnehavepladser.

Forslaget om lukning af børnehuse i Frederikssund by berører børnehuse, hvor der både er vuggestue- og børnehavepladser. Lukning af Fjordtoppen i 2025 og Møllevej i 2027 vil derfor forudsætte, at der samtidig etableres vuggestuepladser. Etablering af de yderligere vuggestuepladser vil ske gradvist frem mod lukning af først Fjordtoppen og dernæst Møllevej, ligesom gennem flere år og senest her i 2024 er etableret flere vuggestuepladser i Frederikssund. Administrationen arbejder sammen med dagtilbudsområdets ledere om dette, ligesom Børn, familier og forebyggelse vil få fremlagt særskilt sag om dette

For så vidt angår Skibby reduceres kun i antal børnehavepladser, og der mangler ikke vuggestuepladser i området.

Formålet med høringen og tendenser i høringssvar

Der har været afholdt høring hvor følgende var høringsberettiget høringsparter, som er områdebestyrelser, husråd, koordinerende MED-udvalg og lokale MED-udvalg på dagtilbudsområdet.

Formålet med høringen har været at give berørte forældre, medarbejdere og ledere mulighed for at komme med perspektiver på forslaget til kapacitetstilpasning, herunder at give input til den videre proces samt forhold som Børn, familier og forebyggelse og administrationen skal være særligt opmærksomme på.

Høringssvarene er vedlagt sagen og der findes en samlet oversigt over pointer fra høringssvarene, samt administrationens bemærkninger hertil i hvidbogen i bilag 5.

Nedenfor vises en sammenfatning af pointerne og de viser at:

 • Der er en undren og frustration over at kommunen igennem årene ikke har sikret tilstrækkelig vedligeholdelse af bygningerne og at det nu bruges som en begrundelse for at lukke børnehuse
 • Der er bekymring omkring muligheden for at kunne fastholde og tiltrække personale og børn i de børnehuse, der lukkes
 • Der er ikke forståelse for, at der peges på børnehuse i Frederikssund, når der opleves kapacitetsudfordringer her, og en bekymring for om der vil være tilstrækkelig kapacitet i Frederikssund by hvis der lukkes to børnehuse
 • Der peges på betydningen af fortsat at have to børnehuse at vælge imellem i Skibby by.
 • Der peges på betydningen af fortsat at have børnehuse også i de små landsbyer i Skibby området.
 • Der er generel undren over at der skal bygges nyt børnehus i Vinge, når der er for meget kapacitet i kommunen samt undren over, at man lukker eksisterende børnehuse i Frederikssund, for så at bygge nyt i Vinge
 • Der peges på, at det må være dyrere klimamæssigt at bygge nyt frem for at vedligeholde eksisterende bygninger
 • Flere foreslår lukning pr. 1. september fremfor 1. maj.
 • Der gives forslag til en god køreplan for børn og medarbejdere i børnehuse, der lukkes. Flere peger på, at proces med overflytning bør igangsættes i efteråret 2024.

Administrationens kommentarer til høringssvarene findes i hvidbog i sagens bilag 5.

Proces for børn og forældre

Der sikres hurtig information af alle forældre, der berøres af kapacitetstilpasningen. Således vil der, dagen efter beslutningen i Byrådet, blive sendt besked på AULA til forældre i de børnehuse der skal lukkes, om den videre proces og hvad der nu konkret kommer til at ske.

Der vil overordnet i processen være stort fokus på at skabe tryghed i overgangen til nyt børnehus for både børn og forældre samt at sikre en god og glidende overgang for berørte børn og deres forældre til et andet børnehus i kommunen. For børn og forældre vil processen indebære, at forældre vil kunne besøge nye børnehuse og at de konkrete rammer for overflytning er tydelige.

Medarbejdere og ledere i børnehusene har erfaring med og viden om, hvordan man skaber gode overgange for forældre og børn, der skal begynde i et nyt børnehus. Der vil frem mod børnenes skift blive lavet så meget som muligt samarbejde med de børnehuse, som børnene skal overgå til, således at børnene kan komme på besøg og lege i deres kommende børnehus. Tilsvarende kan medarbejdere herfra besøge børnehuse med de børn, der skal starte hos dem.

Det tilstræbes at børnene i videst muligt omfang får mulighed for at blive overflyttet til det børnehus, forældrene måtte ønske. Hvis der er tale om søskende, der ønsker samme nye børnehus, gælder søskendefordelen for de børn der skal skifte børnehus i forbindelse med kapacitetstilpasningen, hvilket betyder at Pladsanvisningen vil forsøge at tage højde for, at søskende kan være i samme børnehus.

På samme måde vil forældres ønsker og eventuelt det pædagogiske personales anbefalinger til børn der ønsker/anbefales at overflyttes i en gruppe til samme børnehus forsøges imødekommet i videst muligt omfang.

Det bemærkes, at pasningsgarantien i Frederikssund Kommune gælder i hele kommunen, og at børnene overflyttes i henhold til de gældende anvisningsregler.

Dette er uddybet i sagens bilag 3.

Proces for medarbejdere

I Frederikssund Kommune har vi dygtige medarbejdere og ledere i børnehusene. Formålet med kapacitetstilpasningen er alene at sikre, at kommunen ikke har flere bygninger i drift end der er behov for, og Frederikssund Kommune vil derfor sikre, at berørte medarbejdere og ledere kommer godt videre i et andet job i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune ønsker en tryg og gennemsigtig proces for de berørte medarbejdere og ledere og samarbejder tæt med de relevante faglige organisationer (BUPL og FOA) om dette, blandt andet så de berørte medarbejdere så tidligt som muligt kender deres fremtidige arbejdsplads.

Der er udarbejdet en fælleserklæring mellem Frederikssund Kommune og BUPL og FOA med det formål at underbygge ovenstående trygge proces for medarbejderne. Denne er vedlagt som bilag 6.

Processen for medarbejdere og ledere er nærmere uddybet i sagens bilag 3.

Proces for afhændelse af bygninger

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet hurtigst muligt tager stilling til, hvad der skal ske med de bygninger, hvor børnehuse lukkes, herunder om bygningen fortsat skal være i kommunens

bygningsportefølje. Der vil derfor efter Byrådets beslutning om lukning af de tre børnehuse blive fremlagt særskilt sag om dette.

Det videre arbejde med at skabe sammenhæng mellem kapacitet og behov

Det er en vedvarende opgave at sørge for at der er sammenhæng mellem kapacitet og behov på dagtilbudsområdet. Den bygningsmasse der på nuværende tidspunkt er i brug på dagtilbudsområdet afspejler en tid, hvor børnetallet var et andet. I takt med at børnetallet ændrer sig og at den tilgængelige forskning og viden om, hvad der er gode børnemiljøer og fysiske rammer herom, ændrer sig, ændrer de bygningsmæssige behov sig også. Dette skal være en løbende opgave for fagudvalget og Administrationen at holde øje med.

Inddragelse

Husråd, områdebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer er løbende inddraget og vil fortsat være det, jvf. sagens bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser og er en udløber af budgetaftalen i forbindelse med budget 2024.

Bilag

53Beslutning om ændring af hyppighed for revision af kvalitetsstandarder

Resume

Den nuværende lovgivning stiller kun i enkelte tilfælde krav om, hvor hyppigt kvalitetsstandarder på ældre- sundheds-, og socialområdet skal revideres. Som led i arbejdet med frisættelse, forelægges udvalget i denne sag forslag om at ændre hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne, på nær kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år, fra hvert år til hvert andet år. Ved at ændre hyppigheden af revisionsprocessen, vil man kunne frisætte ressourcer i afdeling for Visitation og Hjælpemidler, afdeling for Voksenstøtte samt i driften og i administrationen.

Administrationen foreslår, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år, forlænges til 2025. Kvalitetsstandarderne revideres igen i år 2025 med henblik på ikrafttrædelse i 2026.

Sagen behandles sideløbende på møder i Børn, familier og forebyggelse, Unge fritid og idræt, Job, erhverv og kultur, Omsorg og ældre samt Social og sundhed i juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende ændring af hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne fra hvert år til hvert andet år, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år.
 2. Godkende, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder forlænges til og med 2025, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet i Frederikssund har stort fokus på arbejdet med frisættelse. Byrådet i Frederikssund Kommune har på møde 25. oktober 2023 desuden påpeget, at frisættelse og afbureaukratisering er et centralt tema både på nationalt og lokalt plan. Omdrejningspunktet er at arbejde med vaner og kultur, som står i vejen for, at medarbejderne kan løse kerneopgaverne bedst muligt til gavn for borgerne, men også at have fokus på at fjerne unødige regler og arbejdsgange. Ved at arbejde med disse forhold kan der skabes bedre rammer for, at medarbejderne kan bruge deres faglighed til at skabe løsninger med udgangspunkt i borgernes behov.

I Frederikssund Kommune har det hidtil været praksis at foretage en årlig revision af kvalitetsstandarderne. I 2023 er der således foretaget en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

Som en del af arbejdet med frisættelse foreslår administrationen, at ændre hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne, på nær kvalitetsstandarder som er omfattet af servicelovens §§ 79 a (forebyggende hjemmebesøg), 83 (personlig hjælp og pleje), 83 a (rehabiliteringsforløb) og 86 (genoptræning), fra hvert år til hvert andet år. Administrationen foreslår, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder forlænges til 2025. Kvalitetsstandarderne revideres igen i år 2025 med henblik på ikrafttrædelse i 2026.

Revisionsprocessen kræver et stort ressourcetræk på medarbejdere i administrationen, Afdelingen for Voksenstøtte, Visitation og Hjælpemidler samt i enkelte tilfælde i driften. Ved at ændre hyppigheden af revisionen vil der således kunne frigives medarbejdertimer, der i stedet kan anvendes på de respektive afdelingers kerneopgave, herunder administrativ understøttelse af driften, og dermed skabe værdi for borgere og pårørende.

Det er administrationens vurdering, at en ændring af hyppigheden for revision af kvalitetstandarder fra ét til to år ikke vil have negativ betydning for den service der ydes til borgerne, blandt andet fordi ændringer som følge af ændret lovgivning eller praksis fra Ankestyrelsen vil blive foretaget løbende. Derimod er der administrationens vurdering, at ændringen af hyppigheden vil frigøre ressourcer, der i stedet kan anvendes på at understøtte drift og myndighed i varetagelse af kerneopgaverne for borgerne.

Der gøres endvidere opmærksom på, at det i Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af ældreområdet fremgår, at en række krav til kommunerne vil blive afskaffet, herunder krav om årligt fastsatte kvalitetsstandarder og krav om forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne vil fortsat være forpligtede til at arbejde forebyggende. Ældreloven forventes at træde i kraft 1. juli 2025. Det vides på nuværende tidspunkt ikke præcist hvordan disse elementer udmøntes i en lov, men det vil få indflydelse på i hvilket omfang og hvor ofte, der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Ændringer i lovgivning, praksis og det lokalt fastsatte serviceniveau vil løbende blive opdateret i kvalitetsstandarderne

Administrationen følger løbende ændringer i lovgivning eller Ankestyrelsens praksis, der kan have betydning for indholdet af kvalitetsstandarderne. Administrationen vil således løbende opdatere kvalitetsstandarderne, når det er nødvendigt, eksempelvis på baggrund af lovændringer eller nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen. Sådanne ændringer i kvalitetsstanderne vil blive forelagt relevante fagudvalg som redaktionelle ændringer, når de foretages. Hvis der foretages ændringer i serviceniveauet for en kvalitetsstandard som følge af lokalpolitiske beslutninger, fx i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil de reviderede kvalitetsstandarder blive forelagt relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ifølge lovgivningen skal en række kvalitetsstandarder revideres årligt eller hvert andet år

Kvalitetsstandarder omfattet af servicelovens §§ 83 (personlig hjælp og pleje), 83 a (rehabiliteringsforløb) og 86 (genoptræning) skal jævnfør § 1 i Bekendtgørelse 2014-12-27 nr. 1575 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 revideres en gang årligt.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg skal revideres en gang årligt, jævnfør § 4 i Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a. Disse kvalitetsstandarder vil derfor blive revideret årligt og første gang inden udgangen af 2024. De reviderede kvalitetsstandarder vil blive forelagt til godkendelse i relevante fagudvalg.

Det er også lovbestemt, at kommunen skal udarbejde kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre og kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101, men her er der ikke krav om, at de skal revideres årligt. Kvalitetsstandarderne på disse områder skal revideres hvert andet år.

Baggrund: Kvalitetsstandarderne skal oplyse om serviceniveau, være et styringsværktøj og forventningsafstemme

Ifølge servicelovens § 138 § kan Kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. Ifølge serviceloven er kommunerne forpligtiget til at udarbejde kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre efter servicelovens § 109, herberger efter servicelovens § 110, forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a, personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86. For øvrige bestemmelser i serviceloven er der ikke lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder.

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. I dag godkendes kvalitetsstandarderne i Byrådet efter indstilling fra fagudvalgene og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2024 blev godkendt i Byrådet den 20. december 2023 (sag 228). En oversigt over kvalitetsstandarderne fordelt på udvalgenes ressortområder er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire formål:

 • Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser.
 • Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Støttekatalog for kommunens medarbejderne i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

54Beslutning om åbne- og lukketider i børnehuse

Resume

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet, at der skulle ske tilpasning af åbningstiderne i kommunens børnehuse. Områdebestyrelserne er blevet bedt om at komme med indstilling til nye åbningstider med udgangspunkt i den nye ramme fra 1. januar 2025. Børn, familier og forebyggelse skal med denne sag anbefale de nye åbningstider over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Områdebestyrelsernes indstillinger til åbningstiderne i kommunens børnehuse pr. 1. januar 2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet, at der skulle ske en reduktion af åbningstiderne i kommunens børnehuse. Byrådet udmøntede i den forbindelse en ny ramme til åbningstimer i børnehusene, således at åbningstiderne skal reduceres fra 1. januar 2025 for at overholde den nye ramme og dermed Byrådets beslutning.

Konkret står der i aftaleteksten fra budget 2024, at: Åbningstiderne i børnehusene er forskellige og i nogle tilfælde forholdsvist lange. Åbningstiderne tilpasses fra 2025. Vi anerkender de forskellige behov for at bringe og hente, som der er. Indenfor den fastsatte økonomiske ramme bliver der en høj grad af råderum til bestyrelserne til at beslutte hensigtsmæssige åbne- og lukketider i børnehusene, ud fra forældrenes behov.

I henhold til styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet, skal områdebestyrelserne inden for den ramme der tildeles af Byrådet opstille principper for åbningstiderne. Områdebestyrelserne har ud fra den økonomiske ramme for åbningstiderne fra 2025, som blev udstukket med budget 2024, drøftet og udarbejdet indstilling til nye åbningstider, som Byrådet skal endeligt godkende.

Områdebestyrelserne forslag til åbningstider pr. 1. januar 2025 fremgår nedenfor.

Område Hornsherred/Slangerup

BørnehusUgentlig åbningstid i dagÅbne- og lukketider i dagÅbne- og lukketider pr. 1. januar 2025Ugentlig åbningstid pr. 1. januar 2025
Børnehuset Pilehuset50,88Man-tors: 6.30-17, fredag 6.30-15.23Man-tors: 6.30-16.45, fredag 6.30-1650,50
Børnehuset Solstrålen50,88Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-16.38Man-tors: 6.30-16.45, fredag 6.30-1650,50
Børnehuset Kragebakken53,25Man-tors: 6.20-17.10, fredag 6.20-16.20Man-tors: 6.30-16.30, fredag 6.30-15.4549,25
Børnehuset Tumlebo50,88Man-tors: 6.30-16.45, fredag 6.30-16.23Man-tors: 6.30-16.30, fredag 6.30-15.4549,25
Børnehuset Krabbedam52,88Man-tors: 6.30-17.10, fredag 6.30-16.43Man-tors: 6.15-17, fredag 6.15-16.4553,50
Børnehuset Bakkegården50,88Man-tors: 6.30-16.45, fredag 6.30-16.23Man-tors: 6.30-16.30, fredag 6.30-15.4549,25
Børnehuset Gerlev52,88Man-tors: 6.30-17.10, fredag 6.30-16.43Man-tors: 6.30-16.45, fredag 6.30-1650,50
Børnehuset Slotsgården50,88Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-16.38Man-tors: 6.45-16.45, fredag 6.45-16.0049,25
Børnehuset Vandkunsten50,88Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-16.38Man-tors: 6.30-16.30, fredag 6.30-15.4549,25
Børnehuset Savannen52,50Man-tors: 6.30-17, fredag 6.30-17Man-tors: 6.15-17, fredag 6.15-16.4553,50
Børnehuset Kroghøj50,88Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-16.38Man-tors: 6.45-17.00, fredag 6.45-16.1550,50
Børnehuset Lindehuset52,88Man-tors: 6.30-17.12, fredag 6.30-16.35Man-tors: 6.30-16.30, fredag 6.30-1649,50
Børnehuset Bakkebo50,88Man-tors: 6.30-16.45, fredag 6.30-16.23Man-tors: 6.30-16.30, fredag 6.30-15.4549,25
Børnehuset Troldhøj52,88Man-tors: 6.30-17.12, fredag 6.30-16.35Man-tors: 6.30-16.30, fredag 6.30-15.4549,25
Børnehuset Strandstræde50,88Man-tors: 6.40-16.55, fredag 6.40-16.33Man-tors: 6.15-17, fredag 6.15-16.3053,25

Områdebestyrelsen i Hornsherred/Slangerup har lagt vægt på følgende: "forslaget er baseret på at tilgodese flest mulige familiers behov i distrikterne - også set på sigt. Alle geografiske områder får ét børnehus med lang åbningstid, ét børnehus med mellemlang åbningstid og resten med kort åbningstid. I alle områder er der to børnehuse, der har ”sen” åbningstid, resten har ”tidlig”. Det meldes fra børnehusene med ”tidlig” åbningstid, at dette imødekommer flest forældres behov, fremfor ”sen” åbningstid. I Slangerup er der på baggrund af konkret vurdering tilført et kvarter fra Strandstræde til Lindehuset om fredagen, da der er flest børn her sidst på dagen jf. datamateriale.

Område Frederikssund

BørnehusUgentlig åbningstid i dagÅbne- og lukketider i dagÅbne- og lukketider pr. 1. januar 2025Ugentlig åbningstid pr. 1. januar 2025
Børnehuset Skuldshøj50,88Man-tors: 6.30-16.50, fredag 6.30-16.03Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-1650,25
Børnehuset Fjordtoppen53,88tirs-fre: 6.15-17, mandag 6.15-17.08Man-tors: 6.45-16.45, fredag 6.45-15.4549,00
Børnehuset Pilehaven51,88Man-tors: 6.30-17, fredag 6.30-16.23Man-tors: 7-17, fredag 7-1649,00
Børnehuset Højvang50,88Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-16.38Man-tors: 6.15-17, fredag 6.15-1652,75
Børnehuset Mariendal52,88Man-tors: 6.15-17, fredag 6.15-16.08Man-tors: 6.15-17, fredag 6.15-16.3053,25
Børnehuset Toftelund50,88Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-16.38Man-tors: 7-17, fredag 7-1649,00
Børnehuset Ådalen52,88Man-tors: 6.45-17.20, fredag 6.45-17.18Man-tors: 7-17, fredag 7-1649,00
Børnehuset Troldehøjen50,88Man-tors: 6.30-16.50, fredag 6.30-16.03Man-tors: 6.30-17, fredag 6.30-1651,50
Børnehuset Stenhøjgård50,88Man-tors: 6.30-16.50, fredag 6.30-16.03Man-tors: 6.45-16.45, fredag 6.45-15.4549,00
Børnehuset Lærkereden50,88Man-tors: 6.30-16.50, fredag 6.30-16.03Man-tors: 7-17, fredag 7-1649,00
Børnehuset Møllevej50,88Man-tors: 6.50-17.05, fredag 6.50-16.43Man-tors: 7-17, fredag 7-1649,00
Børnehuset Stagetorn50,88Man-tors: 6.45-17.05, fredag 6.45-16.18Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-1650,25
Børnehuset Maglehøj52,88Man-tors: 6.30-17.15, fredag 6.30-16.23Man-tors: 7-17, fredag 7-1649,00
Børnehuset Ørnesten51,88Man-tors: 6.30-17, fredag 6.30-16.23Man-tors: 6.45-17, fredag 6.45-1650,25
Børnehuset Rørskov51,88Man-tors: 6.25-16.55, fredag 6.25-16.18Man-tors: 6.45-16.45, fredag 6.45-15.4549,00
Børnehuset Gyldensten52,88Man-tors: 6.30-17.15, fredag 6.30-16.23Man-tors: 6.15-17, fredag 6.15-16.3053,25

Områdebestyrelsen for Frederikssund har lagt vægt på følgende: Det er valgt, at der skulle være lang åbningstid i hvert område, altså i Syd, Midtby og Græse. Hertil er lagt vægt på ledernes vurdering af, hvor presset er størst. I de børnehuse, hvor åbningstiden er mindst valgte bestyrelsen at lave en afstemning i husene om åbningstiden skulle hedde 6.45 eller 7.00 og her har flertallet bestemt.

Nedenfor fremgår en oversigt over hvad Byrådets beslutning om reduktion i åbningstider i forbindelse med Budget 2024 betyder for åbningstiderne samlet set og for hvert område.

Samlet antal åbningstimer pr. uge i dagGns. Åbningstimer pr. uge i dagSamlet åbningstid pr. 1. januar 2025Antal åbningstimer pr. uge pr. 1. januar 2025Reduktion i samlet antal åbningstimer pr. uge pr. 1. januar 2025Reduktion i gennemsnitlig åbningstimer pr. uge pr. 1. januar 2025
Hele kommunen1603,3751,721559,0050,29-44,37-1,43
Hornsherred/Slangerup775,2351,68756,5050,43-18,73-1,25
Frederikssund828,1351,76802,5050,16-25,63-1,60

Inddragelse

Områdebestyrelserne har på møder drøftet behovet for åbningstid i områdets børnehuse og har med udgangspunkt heri udarbejdet et forslag til, hvordan områdebestyrelserne bedst finder at den nye økonomiske ramme til åbningstid i området bedst kan udmønte sig i konkret åbningstider i områdets børnehuse. I den proces har områdebestyrelserne været optaget af at sikre at der er børnehuse der har lang åbningstid, mens nogle børnehuse åbner meget tidligt og andre lukker sent, således at flest mulige familiers konkrete behov kan imødekommes i områdets børnehuse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Sagen er en udmøntning af budgetaftale 2024-2027.

55Beslutning om brugerinddragelse for nyt børnehus i Vinge

Resume

På baggrund af udvalget for Børn, familier og forebyggelses behandling af punkt 43 den 15. maj 2024 for etablering af børnehus i Vinge, vender administrationen hermed retur med opdateret og udbygget proces for brugerinddragelse, med fokus på kvalificering af det, som har betydning for børn, forældre og medarbejdernes hverdag.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Godkende revideret brugerinddragelse samt tidsplan for politisk behandling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 30. august 2023 (punkt 156) at frigive midler til foranalyse til et børnehus i Vinge, herunder plan for inddragelse. Efter indstilling fra Børn, familie og forebyggelse godkendte Byrådet 29. maj 2024 (punkt 84) skitseforslag samt udbudsform. Udvalget ønsker i den videre proces med udarbejdelse af detaljeret projektforslag en udvidet inddragelsesproces, hvor forældre- og medarbejderrepræsentanter m.fl. inddrages i det videre arbejde med planlægning og indretning.

Tidsplan for fremlæggelse til politisk behandling:

 • Godkendelse af projektforslag december 2024
 • Orientering om udbudsmateriale til udsendelse 2. kvt. 2025
 • Orientering om valg af hovedentreprenør juni 2025

Projektets organisering indeholder pt. en administrativ styregruppe, bestående af områdeleder for dagtilbud Frederikssund og centerchefer, samt en projektgruppe med deltagere fra dagtilbudsområdet samt ejendomsområdet. For at sikre en yderligere inddragelse i projektets udarbejdelse, anbefales det, at der nedsættes en følgegruppe, bestående af formandskabet fra BFF, to forældrerepræsentanter fra områdebestyrelse dagtilbud Frederikssund, to medarbejderrepræsentanter fra dagtilbud Frederikssund, samt en pædagogisk tilsynskonsulent fra Center for Børn og Skole.

Følgegruppens opgave vil være, når styregruppe og arbejdsgruppe, sammen med kommunens arkitektrådgiver, har udarbejdet et projektforslag, at bidrage med yderligere kvalificering på workshop, hvor projektforslaget præsenteres og gennemgås af arkitekterne. Her vil projektforslaget kunne kommenteres yderligere og evt. bemærkninger efterfølgende indarbejdes i det endelige projektforslag.

 • Bæredygtighed: Komme med input til bæredygtige løsninger og initiativer, der kan integreres i projektet.
 • Arkitektmaterialet samt tekniske løsninger: Gennemgå og kommentere på arkitektmaterialet for at sikre, at det lever op til besluttede standarder og krav.
 • Brugerperspektiv: Inddrage perspektiver fra de kommende brugere af daginstitutionen, herunder både børn, forældre og personale, for at sikre, at behov og ønsker bliver taget i betragtning indenfor rammerne at den afsatte økonomi.

Efterfølgende er der planlagt en workshop 2 for følgegruppen, hvor det færdigprojekterede materiale bliver præsenteret og gennemgået. Følgegruppen har her mulighed for at bidrage med yderligere kvalificering af det, som har betydning for børn, forældre og medarbejderes hverdag.

På udvalgsmødet 15. maj 2024 (punkt 43) kom der en række inputs og kommentar, vedrørende kvalitetsniveau, tørreskabe, eventuelt indretning af køkken samt benyttelse af regnvand til toiletskyld. Disse inputs tages med i det videre projekteringsarbejde, med henblik på belysning af muligheder og eventuel konsekvenser for projektets tids- og anlægsramme.

Sagen er bilagt opdateret tidsplan, hvoraf det fremgår på hvilke tidspunkter den yderligere brugerinddragelse, samt politiske orienteringer og godkendelser sker.

Inddragelse

Det anbefales at der nedsættes en følgegruppe bestående af formandskabet fra BFF, to forældrerepræsentanter fra områdebestyrelse dagtilbud Frederikssund, to medarbejderrepræsentanter fra dagtilbud Frederikssund, samt en pædagogisk tilsynskonsulent fra Center for Børn og Skole.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

56Orientering om organisationsjusteringer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Resume

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har i løbet af foråret 2024 foretaget en række organisationsjusteringer med henblik på at styrke det tværprofessionelle samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og PPR og for bedre at kunne understøtte strategi for tidlig forebyggende indsats og program for stærkere læringsfællesskaber.

Leder af PPR, Lene Maagøe, deltager på mødet med et uddybende oplæg om organisationsjusteringerne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har i løbet af foråret 2024 foretaget en række organisationsjusteringer med henblik på at styrke det tværprofessionelle samarbejde på tværs af skole, dagtilbud og PPR ved blandt andet af gøre vilkårene for samarbejdet mere fleksible og smidige. På den måde kan PPR i højere grad bidrage til at understøtte strategi for tidlig forebyggende indsats og program for stærkere læringsfællesskaber.

Nogle af de væsentlige ændringer er:

 • Ny og tydeligere opgavefordeling mellem faggrupperne i PPR.
 • Justering af medarbejder/faggruppesammensætningen i PPR-distrikterne på baggrund af sagernes kompleksitet og antallet af sager
 • Målrettet understøttelse af den tidligere forebyggende indsats på almenområdet ved ergo- og fysioterapeuter
 • Implementering af Stime
 • Ny handleplanskabelon, som bruges både på dagtilbud og på skole, med fokus på progression i barnets/fællesskabets trivsel samt tydelig inddragelse af forældrenes og barnets perspektiver.

Inddragelse

Medarbejderne i PPR har løbende været inddraget i processen på både møder og workshops og har haft mulighed for at dele erfaringer og give input til organisationsjusteringerne. Ledere og medarbejdere fra dagtilbud og skole er blevet orienteret om justeringerne og er desuden inddraget i arbejdet med at implementere den nye handleplansskabelon i deres organisationer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

57Orientering om revidering af oversigt over kommunens specialtilbud til børn og unge

Resume

Frederikssund Kommune har en række specialtilbud, der skal tilgodese børn med behov for særlig støtte i skole og dagtilbud. Specialtilbuddene og beskrivelserne heraf er samlet i ’Oversigt over specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’. Med denne sag gives en revidering af oversigt over kommunens specialtilbud samt en status for revurdering og gentænkning af specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forpligtelse til at sørge for specialtilbud til børn og unge

Det påhviler i henhold til Folkeskolelovens § 3, stk. 2 kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge med behov for støtte i mindst 9 timer ugentligt. Til det formål har Frederikssund Kommune en række specialtilbud, specialskoler, specialklasser samt specialgruppeordninger på almenskoler. Tilbuddene er rettet både mod børn i førskolealderen og elever i skolerne, og er samlet i ’Oversigt over specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’ som bliver lagt på Frederikssund Kommunes hjemmeside inden skoleåret 2024/2025.

Det samlede behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand ændrer sig løbende som følge af ændringer i sammensætningen af børn og unge med specialpædagogiske støttebehov. Udbuddet af specialtilbud bliver derfor også justeret i takt hermed. Oversigten bliver af samme grund efterset minimum en gang om året af Center for Børn og Skole. ’Oversigten over specialtilbud - skoleåret 2024/2025’ er vedlagt som bilag til sagen.

Revision af ’Oversigt over specialtilbud’ i regi af Program for stærkere læringsfællesskaber

Administrationen har – som en del af Program for stærkere læringsfællesskaber – lavet en gennemskrivning af den tidligere version for ’Oversigten over specialtilbud’. Program for stærkere læringsfællesskaber er et skoleudviklingsprojekt hvor målet er at finde gode løsninger i klasserummet, i ledelse og på tværs af kommunen for at understøtte inkluderende læringsfællesskaber i folkeskolen (læs mere på Frederikssund Kommunes hjemmeside). I den omtalte gennemskrivning er der blandt andet taget udgangspunkt i en ny skabelon til beskrivelse af de enkelte skoletilbud. Arbejdet skal bidrage til at øge læsevenligheden og overblikket for både fagprofessionelle og for forældre.

Status: Revurdering og gentænkning af specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet i regi af Program for stærkere læringsfællesskaber

Som beskrevet i sag nr. 25 i marts 2024, har ovenstående revision samtidig bidraget til en kortlægning af eksisterende tilbud og organiseringsformer af specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet. Herudfra er der igangsat et udviklingsarbejde med henblik på revurdering og gentænkning af kommunens specialundervisningstilbud, med det formål at sikre at kommunens samlede tilbud i tilstrækkeligt omfang imødekommer behovet blandt eleverne. I forlængelse af dette arbejde nedsættes der i juni 2024 en arbejdsgruppe, som vil komme med scenarier for hvilke tilbud der skal være på den enkelte skole, hvilke specialundervisningstilbud der skal være på tværs af skolerne og hvilke specialundervisningstilbud vi ikke selv skal have i kommunen. Desuden gives der samtidig bud på hvilken kompetenceudvikling, der er nødvendig for at understøtte skolernes arbejde med mellemformer og elever der har specialpædagogiske behov. Arbejdsgruppen inddrager relevante lokale fagpersoner og aktører og søger viden fra andre kommuner og vil i oktober 2024 komme med en række anbefalinger.

Inddragelse

Gennemskrivningen af ’Oversigt over specialtilbud’ er sket i samarbejde med ledelsen for de forskellige specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune. Revurdering og gentænkningen af kommunens specialundervisningstilbud foretages i tæt dialog og samarbejde med skoleledere og områdeledere, samt de pædagogiske ledere af de specialiserede tilbud.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

58Orientering om anvendelse af opkvalificeringspuljen (kompetenceudvikling til pædagogisk personale)

Resume

Som en del af 'Aftalen om minimumsnormeringer' udmøntede folketinget en opkvalificeringspujle til kommunerne, med det formål at sikre økonomi til at uddanne- og efteruddanne medarbejdere på dagtilbudsområdet. Med finansloven for 2023 besluttede regeringen at fastholde midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om de formelle rammer for anvendelse af opkvalificeringspuljen samt får en beskrivelse af hvordan midlerne udmøntes i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2023 afsatte regeringen henholdsvis 107 mio. kr. i 2023 og 196 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet. Den samlede pulje udmøntes til kommunerne efter KLs fordelingsnøgle. Beløbet til Frederikssund Kommune er i alt på 2.055.000 kr.:

 • Tilskud i 2023 - 441.000 kr.
 • Tilskud årligt i 2024-2025 - 807.000 kr.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft den 1. januar 2024. I tillæg hertil var regeringen optaget af at bidrage til at sikre, at børn i dagtilbud bliver mødt af engageret og kvalificeret pædagogisk personale. Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet skal dermed være med til at understøtte et bredt løft af kompetencer blandt det pædagogiske personale både i daginstitutioner og dagplejen.

Rammer for anvendelse

Puljen målrettes pædagogisk personale ansat i dagtilbud eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Midlerne kan anvendes til pædagogisk personale i dagpleje og børnehuse, herunder også privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §19, stik 5).

Midlerne kan anvendes til følgende uddannelser:

 • pædagogisk assistent uddannelse (PAU)
 • meritpædagoguddannelsen der kan gennemføres enten som ordinær meritpædagoguddannelse eller som sporskifte
 • opkvalificering fx interne- eller private kurser
 • voksen- og efteruddannelse der fx kan gennemføres som AMU-kurser

Anvendelse af midlerne i Frederikssund Kommune

Administrationen har haft drøftelser med de lokale faglige organisationer på dagtilbudsområdet, FOA og BUPL, vedrørende anvendelsen af midlerne. I forlængelse af denne proces har administrationen besluttet, at midlerne anvendes til meritpædagoguddannelse og opkvalificering gennem kurser med fokus på specialpædagogiske kompetencer i dagtilbud. Anvendelsen af opkvalificeringspuljen er dermed et vigtigt bidrag til understøttelse af det igangværende arbejde med faglig udvikling af dagtilbudsområdet og sikring af kommunens dagtilbud også er attraktive arbejdspladser som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Adgangen til opkvalificeringsmidlerne blev først igangsat fra maj 2024, da administrationen har prioriteret tid til drøftelse af uddannelsesvilkår og rammen for anvendelse af puljen med FOA og BUPL. Drøftelserne har haft fokus på at tilvejebringe en fælles forståelsesramme, og dermed ikke været en konkret forhandlingsproces, da det er besluttet mellem KL og de faglige organisationer at udmøntning af midlerne er en kommunal beslutning. Administrationen har ligeledes været dialog med en række andre kommuner for at hente inspiration og foreløbige erfaringer.

Meritpædagoguddannelse:

Der er ud fra de nævnte drøftelser, enighed om at midlerne i overvejende grad anvendes til finansiering af uddannelse af meritpædagoger. Som udgangspunkt svarer rammen til dette til 1,124 mio. kr. for perioden 2023-2025. Ud fra denne ramme vil der være mulighed for at 2-3 meritstuderende påbegynder uddannelse årligt. Det præcise antal afhænger af den uddannelsesaftale, der indgås mellem pædagogisk leder og den studerende medarbejder. Såfremt hele den samlet pulje anvendes til at uddanne meritpædagoger så vil det skønsmæssigt svare til 6-8 personer. Det er forventningen at 2-3 medarbejdere vil påbegynde uddannelsen til meritpædagog i sommeren 2024.

Opkvalificering gennem kurser og lignende:

Derudover vil op til 10 pct. af midlerne, svarende til 124.000 kr., anvendes til relevant opkvalificering gennem kommunalt afholdte kurser.

Såfremt behovet opstår vil en mindre del af midlerne også kunne anvendes til at finansiere indgåelse af en uddannelsesaftale om uddannelse til pædagogisk assistent.

Uddannelsesaftale ved uddannelse til meritpædagog

Der indgås en uddannelsesaftale mellem medarbejder og pædagogisk leder ved uddannelse til meritpædagog. Aftalen har hjemmel i den tidsbegrænsede aftale om vilkår for ansatte under deltagelse i meritpædagoguddannelsen, der er indgået mellem KL og FOA. Det indebærer, at medarbejdere, der læser meritpædagog kan oppebære løn under uddannelse. Lønnen fastsættes, så den svarer til den ansættelsesgrad, medarbejderen har ved indgåelse af uddannelsesaftalen. Derudover gives enkelte studiedage på uddannelsens andet og tredje år. Første år er tilrettelagt som fuldtidsstudie mens de to øvrige år er tilrettelagt med få uddannelsesdage hen over året.

Økonomisk ramme for anvendelse

Midlerne er udmøntet til kommunerne ved direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning og på baggrund af det forventede børnetal i 2023. Midlerne udmøntes i to tildelingsrunder, hvor første tildelingsrunde er 2023-2025 og anden tildelingsrunde er 2026-2030. Udmøntning sker med forbehold for puljens videreførelse på de årlige finanslove. Der gennemføres medio 2025 en status på puljen som giver mulighed for at justere rammerne for puljen, hvis det viser sig behov for det forud for tildeling af bevillingen fra 2026 og frem.

Inddragelse

Administrationen har ved en møderække i 2023-2024 inddraget med de lokale faglige organisationer, FOA og BUPL, og områdeledere på dagtilbudsområdet med henblik på at opnå fælles forståelse af rammen for anvendelse i Frederikssund Kommune. Drøftelserne har haft fokus på dialog og har ikke haft været en konkret forhandlingsproces, da det er besluttet mellem KL og FOA at udmøntning af midlerne er en kommunal beslutning.

Økonomi

Da sagen er puljefinansieret giver denne ikke anledning til mer-/mindreforbrug. Derfor vurderes det ikke at sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

59Orientering om etablering af samlet lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Resume

Som en del af budget 2024-27 besluttede Byrådet, at der skulle etableres et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ”Sammen på Sporet”. Efterfølgende blev det som en del af 10 års planen for psykiatrien nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Sagen her orienterer udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet, forebyggende tilbud.

Sagen behandles sideløbende i Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Børn, familier og forebyggelse og Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede som en del af budget 2024-2027, at der skulle etableres et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’, som er et projekt igangsat af Social- og Boligstyrelsen og afprøvet i ni kommuner i 2019-2022. Af budgetteksten fremgår det, at kommunerne også forventes at modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler skal så vidt muligt tænkes ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Efterfølgende blev det i slutningen af 2023 – som en del af 10 års planen for psykiatrien - nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Begge indsatser skal ses i sammenhæng med og som en udmøntning af kommunens strategiske fokus på tidlig forebyggelse, der kommer til udtryk i kommunens sundhedspolitik for 2022-2026 ”Sammen om sundhed”, Børne- og Ungepolitik for 2021-2024 ”Et godt sted at vokse op”, samt i strategi for tidlig forebyggende indsats ”Fælles tilgang – fælles ansvar”.

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet forebyggende tilbud, der indfrier begge indsatsers formål og målgruppe.

Sagen har samtidig til formål at orientere om den fysiske placering af det samlede tilbud, samt tidsplan og økonomi for etableringen.

Sammen på Sporet

Forskning og undersøgelser viser en stigning af unge, som er i psykisk mistrivsel. Sammen på Sporet er en forebyggende indsats, der skal forebygge, at problemerne vokser sig så store, at der er behov for mere intensiv støtte som for eksempel behandling hos en privatpraktiserende psykolog eller i børne- og ungepsykiatrien.

Målgruppen for Sammen på Sporet er psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år og deres forældre.

Sammen på Sporet giver unge og deres forældre hurtig og uvisiteret adgang til indledende og behovsafdækkende rådgivningssamtaler, hvorefter det er muligt for den unge at fortsætte i korterevarende behandling i form af et individuelt samtaleforløb og/eller en gruppebaseret indsats. Forældrene kan deltage i aktiviteter sammen med andre forældre i samme situation som for eksempel netværksgrupper og temaaftener.

Evalueringen af afprøvningen af Sammen på Sporet i de første ni kommuner viser, at indsatsen bidrager til at bevare de unges tilknytning til skole, uddannelse og familie.

Modelbeskrivelsen for Sammen på Sporet er vedlagt i bilag 1.

Et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

Med aftalen om 10-årsplanen for psykiatri blev det nationalt besluttet at oprette et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner. Tilbuddet skal være igangsat i 2024 og fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Målgruppen er børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) og til og med det 17. år.

Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Formålet med det lettilgængelige behandlingstilbud er at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på mistrivsel til den rette behandling igangsættes. Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien).

Kommunerne løser i dag en række lovpligtige opgaver, eksempelvis tilbud om rådgivning, socialfaglige og/eller pædagogiske og/eller psykologiske forebyggende og støttende indsatser. Det kommunale behandlingstilbud skal samarbejde tæt med den regionale børne- og ungdomspsykiatri, ligesom behandlingen i tilbuddet skal kobles til kommunens øvrige indsatser omkring barnet, når det er relevant.

Tilbuddet skal baseres på nationale faglige rammer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet og Social- og Boligstyrelsen. Den faglige ramme er vedlagt i bilag 2.

Et samlet, forebyggende tilbud baseret på Sammen på Sporet og et lettilgængeligt behandlingstilbud

De to indsatser beskrevet ovenfor har begge til formål at forebygge, at psykisk mistrivsel hos børn og unge udvikler sig til en egentlig psykisk lidelse. Ved at tænke de to indsatser sammen kan synergierne mellem de to indsatser udnyttes, og der kan i Frederikssund Kommune etableres et mere fleksibelt, samlet tilbud for psykisk sårbare børn og unge i alderen 5-25 år og deres forældre.

Sammentænkningen af de to indsatser betyder, at der for børn/unge i psykisk mistrivsel og deres forældre er én samlet indgang, hvor man sammen med medarbejderne i tilbuddet finder frem til den rette indsats.

Afhængig af barnet/den unges og de pårørendes individuelle behov vil der være mulighed for enten et behandlingsforløb med psykolog i sundhedslov-regi, et lettere individuelt rådgivnings- eller samtaleforløb eller et gruppeforløb.

Det samlede, forebyggende tilbud vil have en stærkere tværfaglig profil end de to indsatser hver for sig. Der vil i tilbuddet således være både psykologfaglige og socialrådgiver kompetencer, hvilket styrker den helhedsorienterede tilgang til barnet og den unges samlede behov.

Børnene og de unge i målgruppen forventes at udvise konkrete tegn på psykisk sårbarhed som baggrund for at modtage hjælp i det forebyggende tilbud.

Psykisk sårbarhed dækker over et bredt spektrum af tilstande fra varierende grader af:

 • Bekymring og angst
 • Tristhed
 • Forstyrrede tanker om krop og mad
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Selvskade
 • Tvangstanker og -handlinger
 • Uro og uopmærksomhed
 • Stress
 • Søvnproblemer
 • Depressioner

Forældrene i målgruppen kan både være forældre til børn og unge, som modtager hjælp i det forebyggende kommunale tilbud og forældre til psykisk sårbare unge, som ikke modtager hjælp i tilbuddet.

På baggrund af en foreløbig, faglig vurdering forventes det, at der i Frederikssund Kommune vil være omkring 180 børn og unge i målgruppen for tilbuddet årligt.

Den fysiske placering af det samlede, forebyggende tilbud

Tilbuddet placeres i egne lokaler på Odinsvej 4B i Frederikssund. Den centrale placering på Campus understøtter tilbuddets tilgængelighed og samarbejdsrelationerne til bl.a. Ungekontakten, SSP, gadeteamet og U10/Ungdomsskolen.

Odinsvej 4B indrettes som en fleksibel bygning med mindre lokaler, der kan fungere som både grupperum og til undervisning. Formålet med den fleksible indretning er at fremtidssikre indretningsbehovene fra både det lettilgængelige tilbud samt et specialtilbud for 10. klasser, som har overvejet Odinsvej 4B som en mulig fremtidig lokation. De to tilbud kan sameksistere i bygningen, da lokalerne ikke vil benyttes samtidigt.

Projektorganisering

Tilbuddet er forankret i Ungekontakten, som er kommunens indgang for unge i alderen 15-29 år. Der etableres en stærk tværfaglig samarbejdsstruktur omkring tilbuddet for at sikre forankring på alle de relevante områder, der arbejder med børnene og de unge. Det vil sige skoler og fritidsklubber, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejen, Center for Familie og Rådgivning, uddannelsesvejledningen, Forberedende Grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelserne samt ungdomsklubber og ungdomsskole.

Tidsplan

Det er planen, at tilbuddet skal slå dørene op for borgere 1. november 2024. Se tids- og aktivitetsplan for projektfasen i bilag 3.

Inddragelse

Projektet med at etablere det samlede, forebyggende tilbud involverer afdelinger på tværs af Job og Rådgivning, Familie og Rådgivning, Sundhed, forebyggelse og ældre og Børn og Skole.

I projektet involveres også frivillige tilbud med samme målgruppe eller potentiale for samarbejde.

Herudover involveres regionen i projektet ift. at etablere et tæt samarbejde – særligt til børne- og ungepsykiatrien og almen praksis.

Økonomi

Som en del af budget 2024-2027 afsatte byrådet 1.650.000 kr. i 2024 og 2.165.00 kr. i overslagsårene (2024-priser) til at etablere et tilbud baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’.

Af budgetaftalen fremgår:

”Der afsættes i budget 2024-2027 midler til at etablere tilbuddet ”Sammen på sporet”. Et tilbud, der yder støtte og forebyggelse til psykisk sårbare unge i alder 12-25 år og deres forældre. Det forventes desuden, at kommunerne vil modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler tænkes så vidt muligt ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Forhandlingerne i forbindelse med psykiatriplanen og kommunernes etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud forventes afsluttet juni 2024. Forventningen er, at Frederikssund Kommune modtager op mod 1.875.000 kr. i 2024 i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024 og 1.875.000 kr. årligt fra 2025 og frem som del af bloktilskuddet.

Det forventede forbrug til det samlede, forebyggende tilbud i 2024 er 1.553.195 mio. kr., hvoraf de forventede anlægsudgifter udgør 823.195 kr., og 2.900.000 mio. kr. fra 2025 og fremadrettet (se bilag 4).

Det forventes således i 2024, at budgettet til serviceudgifter vil kunne reduceres med 920.000 kr., mens anlægsudgifter øges med 823.195 kr. I tillæg vil midler, som modtages i forbindelse med midtvejsreguleringen kunne lægges i kassen og lette presset på servicerammen med op mod 1.875.000 kr. De præcise bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå årets anden budgetopfølgningen, som behandles umiddelbart efter sommeren.

Fra 2025 og frem forventes det nuværende budget til 'Sammen på Sporet' øget med 735.000 kr. (2024-priser), som finansieres af det øgede bloktilskud. De resterende 1.140.000 kr. af det forventede bloktilskud til tilbuddet budgetlægges ikke og vil dermed bidrage til at mindske presset på servicedriftsrammen. Konsekvenserne i budgetperioden vil blive indarbejdet i budgetgrundlaget.

Bilag

60Meddelelser

Beslutning

 • Orientering vedrørende partshøring i familiesager
 • Orientering om henvendelse fra Selveje Danmark
 • Dialogmøde med områdebestyrelserne 3. september 2024

Oversigt over sager på vej vedhæftes referatet.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024

Bilag

61Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.