Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 15. maj 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat

Fold alle punkter

41Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

42Budgetopfølgning pr. 31 marts, Børn Familier og Forebyggelse

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2024, sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger på Børn, familier og forebyggelse. Endvidere forelægges en opfølgning på budgetaftale 2024-2027.

På mødet deltager specialkonsulent Lise Malmbak Kjeldsen og økonomikonsulent Eline Strand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. på familieområdet, vedr. serviceudgifter.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. på familieområdet, vedr. overførselsudgifter.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. på familieområdet vedr. den centrale refusionsordning.
 4. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31 marts 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 for Børn, familier og forebyggelse viser et samlet forventet merforbrug på 18,0 mio. kr., der fordeler sig som følger:

Dagtilbud

Serviceudgifter

-Budgetrammen forventes overholdt på dagtilbudsområdet. Implementeringen af budgettet følges tæt i samarbejde med ledelsen.

Fordrevne ukrainere

-I 2024 forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. til fordrevne ukrainere. Merforbruget søges finansieret inden for eksisterende rammer. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil medtages i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

Sundhed og forebyggelse

Serviceudgifter

-Under Sundhed og forebyggelse, som omfatter den kommunale sundhedspleje, forventes der balance i budgettet for 2024.

Fordrevne ukrainere

-Der forventes merudgifter på 0,025 mio. kr. relateret til Ukrainske flygtninge i 2024, som søges afholdt inden for eksisterende budgetramme.

Familieområdet

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 18,0 mio. kr. der udgøres af følgende:

Serviceudgifter

-Der ses ind i et merforbrug på 18,0 mio. kr., hvoraf 9,7 mio. kr. skyldes et merforbrug på anbringelser, og 8,3 mio. kr. skyldes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger. Merforbruget til anbringelser skyldes et øget behov i antallet af anbringelser, samt en generel stigning i enhedspriserne som følger af mere komplekse sager. Merforbruget til forebyggende foranstaltninger skyldes, at flere modtager forebyggende foranstaltninger, og desuden at mængden af foranstaltninger den enkelte modtager har været stigende.

Overførselsudgifter

-Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i udgiften til tabt arbejdsfortjeneste.

Den centrale refusionsordning

-Der forventes en merindtægt på 5,0 mio. kr. som følge af det øgede udgiftspres på serviceudgifter.

Af vedlagte bilag 1: Budgetopfølgning 31.03.2024 – Børn, Familier og Forebyggelse, beskrives budgetopfølgningen nærmere

Handlingsplan for servicerammen

På trods af tillægsbevillingen på 18,0 mio. kr. står området fortsat overfor et stort økonomisk pres. Administrationen bestræber sig på, at håndtere udfordringen inden for eksisterende rammer. For at imødekomme de beskrevne udfordringer har administrationen konstant og vedvarende fokus på:

-Samtlige sager gennemgås af ledere for at vurdere, om nuværende støtte er den rette.

-Samtlige sager kontrolleres af økonomikonsulent og rådgiver, for at skabe størst mulig gennemsigtighed i økonomien.

-Sager med særlig høj økonomi genforhandles via kontraktforhandler, derudover genforhandles sager med særlig høje prisstigninger samt alle nye anbringelseskontrakter.

-Udføreområdets sagsflow styres, således at flere opgaver løftes internt.

Området følges fortsat tæt.

Opfølgning på budget 2024-2027

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budget 2024-2027. Opfølgningen viser, at ti ud af tolv budgetinitiativer er implementeret. To initiativer er delvist implementeret, disse er:

 • Ændring af åbne- og lukketider i kommunens børnehuse – Processen er i gang. Områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet har behandlet åbningstiderne på møde i april og indstiller forslag om nye åbne- og lukketider til Børn, familier og forebyggelses møde i juni. Børn, familier og forebyggelse anbefaler herefter overfor Økonomiudvalget og Byrådet de endelige åbningstiderne, i overensstemmelse med styrelsesvedtægten på området. Åbningstiderne træder i kraft 1. januar 2025.
 • Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet – Processen er i gang. Børn, familier og forebyggelse har sendt forslag til tilpasning af kapacitet i høring i områdebestyrelser, husråd og MED-udvalg i perioden fra 16. april til 16. maj. Børn, familier og forebyggelse indstiller til Økonomiudvalg og Byråd med forventet beslutning på juni-møderne.

I vedlagte bilag 2: opfølgning på politiske ændringsforslag 2024-2027 udspecificeres opfølgningen nærmere.

Med budget 2024 besluttede Byrådet desuden at oprette fritidsjobs til unge under 18 år i børnehusene i Frederikssund Kommune, med henblik på at gøre erfaringer med fritidsjobs til unge i et par enkelte børnehuse. Administrationen bemærker, at der efter at der nu har været dialog med områdeledere, pædagogiske ledere og de faglige organisationer, forventes at blive ansat unge i fritidsjob i september.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Børn, familier og forebyggelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 18,0 mio. kr. fordelt på følgende:

 1. Der indstilles til en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. på familieområdet, vedrørende serviceudgifter.
 2. Der indstilles til en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. på familieområdet, vedrørende overførselsudgifter.
 3. Der indstilles til en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. på familieområdet, vedrørende den centrale refusionsordning.

Ovenstående foreslås indarbejdet som tillægsbevilling.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Børn, familier og forebyggelse.

Bilag

43Beslutning om godkendelse af skitseforslag samt udbudsform på etablering af børnehus i Vinge

Resume

Med Budget 2022 besluttede Byrådet, grundet den positive udvikling i Vinge, at fremrykke byggeriet af et børnehus. Med denne sag, indstiller Børn, familier og forebyggelse skitseforslag samt udbudsform til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Der vil på mødet blive givet status på byggeriet af områdeleder for dagtilbud i Frederikssund Pernille Neergaard Christoffersen, Afdelingsleder for Kommunalt Byggeri Thomas Winther og Centerchef for Ejendomme og IT Britt Christensen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udbudsform og skitseprojekt.

Beslutning

Godkendt.

En udbygget tids- og procesplan for den videre proces forelægges udvalget på mødet i august. Udvalget lægger i den forbindelse vægt på tæt involvering af forældrerepræsentanter, områdebestyrelse m.fl. i det videre arbejde med planlægning og indretning.

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2022 besluttede Byrådet at igangsætte lokalplan og udbudsproces for et børnehus i Vinge. På baggrund af dette, blev der af Byrådet d. 30. august 2023, besluttet at næste politiske behandling vil være ved godkendelse af dispositions- eller skitseforslag, ligesom der blev frigivet midler til foranalyse.

Byggeriet af børnehuset i Vinge er i den fase, hvor kommunens bygherrerådgiver har lavet et overordnet forslag (skitseforslag) til byggeriet, hvilket nu skal politisk godkendes. Administrationen har desuden udarbejdet tidsplan, ud fra valg af hovedentreprise som entrepriseform i dette projekt jf. Byrådets beslutning 30. august 2023.

Hvis skitseforslaget og den valgte byggeform bliver godkendt, forventes det mere detaljerede projektforslag til ansøgning af de nødvendige myndighedsgodkendelser, at være klar december 2024. Derefter planlægges det, at byggeriet kan udbydes til entreprenører i april 2025, kontrakterne underskrives i juni 2025, og selve byggeriet går i gang i august 2025.

Udvalget vil blive orienteret løbende, i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløb i henholdsvis 2025 - 2026.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

44Beslutning om det videre arbejdet med frisættelse i det lokalpolitiske spor

Resume

Børn, familier og forebyggelse drøftede 10. april arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” (jf. sag nr. 35). I denne sag samles op på udvalgets drøftelse og formuleres mål for udvalgets fortsatte arbejde med frisættelse og afbureaukratisering i det lokalpolitiske spor.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Godkende mål for det lokalpolitiske arbejde i Børn, familier og forebyggelse.
 2. Godkende øvrige anbefalinger vedr. styringshierarki, opfølgning og delegering.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” i 2024 og 2025, herunder processens tre spor:

1. Det organisatoriske spor

2. Det lokalpolitiske spor

3. Det nationale spor

I vedlagte bilag 1 er administrationens tilgang til arbejdet i de tre spor beskrevet nærmere.

Børn, familier og forebyggelses arbejde med frisættelse

Børn, familier og forebyggelse drøftede 10. april 2024 perspektiverne for frisættelse af dagtilbudsområdet og familieområdet med udgangspunkt i administrationens oplæg til mulige temaer vedr. styringshierarkiet (visioner, politikker, strategier og handleplaner); delegation, opfølgning og kontrol på udvalgets område, samt inspiration til mulige mål for udvalgets arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor (jf. sag nr. 35).

Anbefaling til mål for udvalgets arbejde i det lokalpolitiske spor

Børn, familier og forebyggelse udtrykte i drøftelserne ønske om at fokusere på mulighederne for forenkling og afbureaukratisering med det formål at frigøre tid og råderum til lokale løsninger og til at styrke opgaveløsningen.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Børn, familier og forebyggelse nu beslutter følgende mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor:

 • Indenfor dagtilbudsområdet skal Frisættelse, forenkling og afbureaukratisering styrke hverdagens kvalitet for alle 0-6 årige ved at give øget råderum og frihed til lokale løsninger i kommunens dagtilbud.
 • På familieområdet er målsætningen, at der skabes tid hos medarbejdere og ledere til at skabe løsninger for og sammen med børn og familier, ved at mindst mulig tid bruges på unødige bureaukratiske processer og dokumentationskrav.

Byrådet orienteres i juni 2024 om udvalgenes mål for det lokalpolitiske arbejde.

Øvrige anbefalinger om beslutning vedr. styringshierarki, opfølgning og delegering indenfor udvalgets område

Nedenfor beskrives de øvrige konkrete tiltag og initiativer, som administrationen med denne sag anbefaler, at udvalget beslutter.

Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede lokalpolitiske ramme for dagtilbudsområdet. Børne- og Ungepolitikken er fortsat en aktuel og relevant retningsgivende politik for fagområdets arbejde på 0 til 18-års området.

 • Administrationen anbefaler, at Børn, familier og forebyggelse beslutter at anbefale en forlængelse af den nuværende Børne- og Ungepolitik, som er gældende for 2021 til 2024, indtil 2026.

Tidlig forebyggende indsats realiseres gennem løbende dialog med ledere og medarbejdere på tværs af 0 til 18-års området (sag nr. 96 på Børn, familier og forebyggelse 4. oktober 2023). Dette sker gennem administrative planer og processer. Jf. besluttede implementeringsplan orienteres Børn, familier og forebyggelse i efteråret 2024 samt i foråret 2025 om arbejdets fremdrift og evaluering.

 • Administrationen anbefaler, at Børn, familier og forebyggelse beslutter, at der ikke skal laves supplerende politiske handleplaner for at arbejde med strategiens realisering.

Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet udgør de lokale, politisk besluttede styringsmæssige og strukturelle rammer for området og er efter dagtilbudsloven det styrende dokument for børnehusene.

Beslutningskompetencen til at dispensere for – eller ændre i styrelsesvedtægten ligger hos Byrådet.

 • Administrationen anbefaler, at Børn, familier og forebyggelse beslutter at påbegynde arbejdet med en revision af styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet – blandt andet for at styrke forældreinddragelse og pædagogisk ledelse af kvalitet og arbejdsfællesskab i det enkelte børnehus. Dette skal ske i dialog med forældrebestyrelserne og med udgangspunkt i de anbefalinger og ønsker til frisættelse, der følger af en inddragende proces med områdets ledere og medarbejdere.

Færre skriftlige opfølgninger. I dag modtager Børn, familier og forebyggelse jævnligt skriftlige opfølgninger indeholdende status på en lang række indsatser på dagtilbudsområdet og på familieområdet.

 • Administrationen anbefaler, at Børn, familier og forebyggelse beslutter, at administrationen fremover laver skriftlige orienteringssager på forespørgsel/efter behov, fremfor efter på forhånd faste intervaller. Konkret anbefales, at udvalget beslutter at ophæve tidligere beslutning om fast fire gange årligt at modtage udvalgte data fra familieområdet.
 • På samme måde anbefales, at udvalget beslutter, at det ikke altid skal orienteres skriftligt ved utilsigtede hændelser på dagtilbudsområdet.

Målet er, at der samlet skal laves færre skriftlige opfølgningssager og orienteringer til udvalget.

Uddelegering af kompetence til administrationen, hvor det er juridisk og lovgivningsmæssigt muligt.

 • Administrationen anbefaler, at Børn, familier og forebyggelse beslutter, at udvalget – med afsæt i et oplæg fra administrationen – i løbet af efteråret 2024 skal have en drøftelse for hvert af de to fagområder, om hvad der kompetencemæssigt kan delegeres til administrationen inden for den lovgivningsmæssige ramme.

Status på arbejdet i det organisatoriske spor

Endvidere ønsker udvalget at følge arbejdet i den organisatoriske spor, herunder arbejdet med ledelse og kulturforandring. Som det fremgår af vedhæftede bilag, er det i byrådet besluttet, at alle fagudvalg får en status på dette arbejde i slutning af 2024 og 2025.

Inddragelse

MED-organisationen er løbende involveret i arbejdet. På nuværende tidspunkt er yderligere inddragelse ikke fundet relevant i forhold til det lokalpolitiske spor, men det vil senere i processen være relevant med bred inddragelse omkring arbejdet med at opfylde udvalgenes mål. Her vil både ledere, medarbejdere, faglige organisationer og forældrebestyrelser blive inddraget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

45Drøftelse af budget 2025 - 2028

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2025 – 2028. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2025-2028, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget er optaget af at endelige forslag til budgetinitiativer indeholder perspektivering ift. Børne- og Ungepolitikken, strategi for tidlig forebyggende indsats, kvalitet i dagtilbud mv.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. februar 2024 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2025 – 2028, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2025-2028 den 26. juni.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis 24. april, 26. juni samt 28. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2025-2028 den 24. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2025-2028 den 28. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 4. september.
 • De politiske forhandlinger om budget 2025-2028 vil foregå den 20 - 24. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 26. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 2. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 9. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 28. august 2024.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digital borgerdialog

Onsdag den 12. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgerdialog om Budget 2025. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2025 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 5. september vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2025-2028 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring. Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 30. august - 16. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (28. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden, som er planlagt i perioden 30. august - 16. september.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse 9. oktober.

46Orientering om behov for specialpædagogiske tilbud på dagtilbudsområdet

Resume

Frederikssund Kommune oplever en stigning af børn på dagtilbudsområdet med behov for en specialpædagogisk indsats. På nuværende tidspunkt har kommunen ét specialdagtilbud efter Servicelovens § 32, som er beregnet til børn med et omfattende specialpædagogisk behov. På dagtilbudsområdet er der på nuværende tidspunkt behov for flere specialpædagogiske miljøer i kommunens dagtilbud. Børn, familier og forebyggelse orienteres med denne sag om behovet for at tilvejebringe flere ressourcer til dette arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at mulighederne for at udvide de specialpædagogiske ressourcer drøftes i forbindelse med budget 2025.

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommunes børnehuse ses, i lighed med resten af landet, en stigning i antallet af børn der har brug for nogle mere specialpædagogiske rammer og kompetencer end børnehusene i dag kan tilbyde. Børnehusene oplever at nogle børns behov for en særlig indsats i kortere eller længere tid er vanskelig at imødekomme i hverdagen, og at disse børn vil profitere af nogle mindre rammer, med flere medarbejdere og specialpædagogiske metoder og kompetencer i hverdagen. I Frederikssund Kommune hjælpes og støttes disse børn i dag gennem indsatser fra PPR, herunder fra special- og udviklingspædagoger, men der findes på nuværende tidspunkt ikke et særskilte tilbud til disse børn.

Administrationen vurderer, at der fremadrettet er behov for en mere systematisk indsats i forhold til disse børn. Det kan eksempelvis ske ved at allokere særskilte ressourcer til formålet i de enkelte børnehuse, til at oprette særlige specialpædagogiske basisgrupper i et antal børnehuse, hvor børn med behov for en særlig specialpædagogisk ramme kan være i mindre grupper med flere voksne med de rette pædagogiske kompetencer, eller ved at ét eller to børnehuse får en særlig profil og ressourcer til at kunne tilbyde en kompetent specialpædagogisk indsats i de almene rammer.

Under alle omstændigheder konstaterer Administrationen i dialog med området, at der fremadrettet er behov for, at kunne tilgodese børn med særlige behov på en anden måde end det er muligt i dag. Dette samtidig med, at det sikres, at denne gruppe børn ikke i en meget tidlig alder segregeres til tilbud der ikke er i det almene børnefællesskab.

Administrationen vurderer at der bliver behov for at arbejde med:

 • Specialpædagogiske rammer i afskærmede og/eller afsides fysiske rammer i et passende antal børnehuse
 • Specialpædagogiske tilbud der er målrettet børn, der har behov for et afskærmet specialpædagogisk miljø, med højere normering og mindre rammer, men som fortsat vurderes til at kunne profitere af at være tæt på børnefællesskaberne i børnehusene
 • Rekruttering af pædagogisk personale med viden om – og kompetencer til at tilrettelægge en relevant specialpædagogisk ramme for børnene
 • Tæt forældresamarbejde og kontinuerlig tværprofessionelt samarbejde, eksempelvis med PPR, med det formål at sikre og udvikle indsatsen for de enkelte børn og for gruppen af børn.
 • Mulighed for at børnene, sammen med tilbuddets voksne, indgår i et børnehus’ almindelige aktiviteter i overensstemmelse med de konkrete børns behov

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi bemærker at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Hvis udvalget ønsker at udvide de specialpædagogiske ressourcer i dagtilbud, kan det have bevillingsmæssige konsekvenser.

47Drøftelse af udbytte af fælles temamøde om realisering af børne- og ungepolitikken

Resume

16. april 2024 havde Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse samt Unge, Fritid og Idræt et fælles temamøde om arbejdet med realisering af Børne- og ungepolitikken. På mødet blev udvalgene præsenteret for en kortlægning af hvordan fagområderne hver især og sammen arbejder med at realisere politikken. Med denne sag skal udvalget drøfte udbyttet af drøftelserne på temamødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 25. august 2021 vedtog Byrådet Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik, ”Et godt sted at vokse op”, for perioden 2021-2024. Børne- og Ungepolitikken udgør den fælles retningsgivende politik for hele børne- og ungeområdet.

”Et godt sted at vokse op” omfatter et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Børnesynet indebærer, at: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. De tre udviklingsområder er:

1. Udviklingsområde: Overgange og sammenhæng i alle børneliv.

2. Udviklingsområde: Forebyggelse og sundhedsfremme.

3. Udviklingsområde: Udviklings- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed.

Arbejdet med at realisere Børne- og Ungepolitikken er en opgave, der løftes på tværs af mange fagligheder og centre på 0 til 18-årsområdet i Frederikssund Kommune.

Den 16. april 2024 blev der, som en del af arbejdet med kommunens Børne- og Ungepolitik, afholdt fælles temamøde om realiseringen af politikken. Fagudvalgene Skole, Klub og SFO, Børn, Familier og Forebyggelse samt Unge, Fritid og Idræt deltog i temamødet.

På temamødet drøftede udvalgene hvordan udvalgene bakke op om det arbejde der allerede er i gang og hvad det kalder på ift. det enkeltes udvalgsarbejde og på tværs. Med denne sag kan udvalget fortsætte denne drøftelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

48Orientering om data vedr. tidlig forebyggende indsats, jf. § 30 i Barnets Lov

Resume

På mødet i Børn, familier og forebyggelse i juni 2022 fremsatte udvalget et ønske om løbende at blive forelagt relevante data og analyse af udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde. Med denne sag forelægges udvalget en sag med information og data om tidlig forebyggende indsats, jf. Barnets Lov § 30, i Center for Familie og Rådgivning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 10. april 2024, pkt. 38:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelt om tidlig forebyggende indsats efter Barnets Lov § 30

Et § 30 forløb efter Barnets Lov er en tidlig forebyggende indsats, der kan tilbydes til et barn, en ung eller en familie, hvor der er tale om en afgrænset problemstilling, fx en søskende- eller skilsmisseproblematik, der kan behandles indenfor en kortere periode. Det er børne- og ungerådgiverne og forebyggelseskonsulenterne i Center for Familie og Rådgivning, der kan henvise til et § 30 forløb. Frederikssund Kommune tilbyder op til seks samtaler efter § 30 stk. 1 og tilbyder herudover gruppeforløb og kurser efter § 30 stk. 2. Familier, der tilbydes et § 30 samtaleforløb, får ikke oprettet en sag i Myndighedsafdelingen i Center for Familie og Rådgivning, da der er tale om et forebyggende tilbud.

Samtaler efter § 30 stk. 1

Samtalerne bliver primært varetaget af Centerets to § 30 familiekonsulenter, men også børne- og ungerådgiverne tilbyder samtaler efter § 30. Samtaleforløbene kan starte inden for 1–2 uger efter henvisningen for på den måde at forebygge at problemerne vokser sig store. Rådgivningen og konsulentbistanden retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger. Den tidlige og målrettede indsats har til formål at forebygge, at problemerne i barnets, den unges og familiens liv vokser sig så store, at der bliver behov for mere omfattende indsatser.

Gruppeforløb efter § 30 stk. 2

Gruppeforløb og kurser bliver varetaget af familiebehandlere fra centerets Udførerområde, PPR og sundhedsplejersker fra Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre. Gruppeforløb og kurser afholdes i et fastlagt skema henover året, og borgerne tilbydes førstkommende ledige plads. Der tilbydes fx skilsmissegrupper, søskendegrupper, Cool Kids, forældrekurser indenfor ADHD og autisme mv.

Antal

Det fremgår af oversigten nedenfor, at der ses en stigning i antallet af samtaleforløb over de sidste tre år. Antallet af børn, unge og forældre i gruppeforløb eller på kurser er nogenlunde stabilt. Årsagen til det lavere antal i 2021 skyldes begrænsningerne på baggrund af Corona, som betød at der blev udbudt færre kurser.

Samtale-forløbGruppe/ kursusI alt
202325886344
202220090290
202118767254

Børnenes alder

Herunder ses en opgørelse for 2022 og 2023 over samtaleforløb fordelt på alder. Af tallene kan det læses, at der er sket en stigning fra 2022 til 2023 i antallet af familier med 0-2-årige, der er henvist til et samtaleforløb. Stigningen kan skyldes, at Center for Familie og Rådgivning siden april 2022 har haft et udvidet samarbejde med Sundhedsplejen om at lave en tidlig og koordineret indsats for gravide og forældre med børn i 0-1-årsalderen. Derudover har dagtilbudsområdet fra maj 2022 fået tilknyttet en forebyggelseskonsulent, som kan henvise direkte til et § 30 forløb.

2022% 20222023% 2023
AlderAntal%Antal%
0-284 %208 %
3-52312 %4317 %
6-1211558 %11444 %
13-175327 %7931 %
Gravide11 %21 %
I alt200

258

Henvisningsårsager

Der ses en bred variation i henvisningsårsager til § 30 stk. 1 forløbene. Der er dog nogle årsager/ hovedproblematikker, der skiller sig ud i forhold til antal af henviste forløb. Det drejer sig særligt om:

Henvisningsårsag%
Andet*26 %
Angst/depression/isolation/traumer/selvskadende adfærd/selvmordstanker/spiseforstyrrelser13 %
Udfordringer ift. strukturering af hverdagen og ramme- og grænsesætning for barnet/den unge11 %
Forældresamarbejdet - typisk hvis forældrene er skilt11 %
Højt konfliktniveau i familien10 %
Udadreagerende adfærd hos barnet/den unge7 %
Autisme5 %
Psykiatriske problemstillinger/misbrug/sygdom hos forældrene5 %
Skolevægring4 %
ADHD3 %
Sorg/Krise/dødsfald3 %
Psykisk vold/fysisk vold/seksuelle overgreb2 %
I alt100 %

*Kategorien ”Andet” dækker over en lang række problematikker, der har dannet baggrund for § 30 forløbet, fx Overvægt, manglende selvtillid, søskendeproblematikker, psykosomatiske symptomer (fx ondt i maven og hovedet), reaktioner efter Covid-19, risikovillig adfærd og tilpasnings- og belastningsreaktioner.

Diagnoser

Herunder ses en opgørelse over, hvilke diagnoser der eventuelt er anført i henvisningerne af børnene/de unge. En del børn og unge har mere end én diagnose, fx autisme, angst og OCD. Diagnosen har ikke nødvendigvis noget at gøre med henvisningsårsagen, hvorfor en diagnose muligvis ikke har været anført i henvisningen til § 30 forløbet.

Diagnoser%
Ingen/ikke anført56 %
Autisme13 %
ADHD9 %
Andre diagnoser9 %
Angst/depression8 %
Under udredning5 %

Indikatorer på effekt

Data viser, at der er en stor andel af familierne, der gennemfører forløbene (ca. 95 %), hvilket indikerer, at borgerne oplever samtalerne som meningsfulde at deltage i. Forløbene bliver afholdt indenfor 3,5 måneder, hvilket betyder, at forløbene som planlagt er korte og afgrænsede. Målinger af borgernes oplevelse af effekt viser desuden, at ca. 65 % af borgerne oplever en større effekt af forløbene, end de havde forventet.

I 94 % af de afsluttede § 30 forløb er der ikke sendt en underretning undervejs i eller efter forløbet. Dette kan ses som en yderligere indikator på, at § 30 forløbene har en positiv effekt for barnet, den unge og familierne, og at der ikke efterfølgende har været et behov for mere indgribende indsatser i forhold til de konkrete problemstillinger.

Ukraine- indsats

Center for Familie og Rådgivning har siden 2023 haft en familiekonsulent ansat til at udføre § 30 forløb til Ukrainere bosiddende i Frederikssund Kommune – en indsats der er 100 % statsrefusion på. Der har henover 2023 været forløb med 67 forskellige børn, unge og familier, og der har i gennemsnit været 26 igangværende forløb pr. måned. For denne målgruppe har der ikke været en begrænsning på seks samtaler. Forløbene har indeholdt en stor del koordinering imellem forskellige aktører i kommune/region/stat, hjælp til ukrainerne til diverse møder osv., alt sammen for på bedst mulig vis at hjælpe de ukrainske børn, unge og familier til bedst muligt at få etableret et liv i Danmark.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

49Meddelelser

Beslutning

 • Lovændring på dagtilbudsområdet med nye anbefalinger vedrørende begrænset brug af skærme i dagtilbud

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • "Tranæsrapporten": Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet
 • Sager på vej 2024
 • Status på arbejdet i områdebestyrelserne med fastsættelse af åbningstider for 2025
 • Deltagelse i kvalitetsundersøgelse i 2024

Bilag

50Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.