Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 17. januar 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne, så projekttidsplanerne kan overholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 1,20 mio. kr. til projekt Ombygning til dagtilbud m.m.
 2. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 3,56 mio. kr. til projekt Daginstitution, Vinge.
 3. Der gives en tillægsbevilling i 2024 på 3,22 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter til projekt Klargøring af børnehuses køkkener, som samtidig frigives.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Jf. indstillingspunkt 3 er følgende afsnit i sagsfremstillingen ikke relevant og kan udgå: "Puljen skal også dække ombygning af køkkener i forbindelse med madordning i de børnehuse, som har stemt ja og evt. ombygning i forbindelse med budgetaftalen 2024 om tilpasning af kapacitet og der kan derfor være behov for yderligere frigivelser i 2024".

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) i 2024 til følgende projekter:

1,20 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter til projekt Ombygning til dagtilbud m.m.

Der er i perioden 2022-2025 afsat 9,3 mio. kr. Der forventes et forbrug til og med 2023, på ca. 4,7 mio. kr., som fordeler sig med ca. 4,3 mio. kr. på to liggehaller (Børnehuset Troldehøjen og Børnehuset Maglehøj) og ca. 0,4 mio. kr. til nyt køkken i Børnehuset Lindehuset. I 2024 forventes de afsluttende arbejder på dagtilbud at andrage ca. 1,4 mio.kr., som fordeler sig med ca. 1,2 mio. kr. til de afsluttende arbejder på liggehaller og 0,2 mio. kr. til indvendig istandsættelse af de lokaler i Troldehøjen, som i dag anvendes til liggehal. Udførelse for begge dele vil være i første halvår i 2024.

Puljen skal også dække ombygning af køkkener i forbindelse med madordning i de børnehuse, som har stemt ja og evt. ombygninger i forbindelse med budgetaftalen 2024 om tilpasning af kapacitet og der kan derfor være behov for yderligere frigivelser i 2024.

3,56 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter til projekt Daginstitution, Vinge.

Projektet er i den fase hvor bygherrerådgiver ved at udarbejde projektforslag. Derefter følger myndighedsprojekteringen og færdigprojektering, hvorefter anlægsarbejdet udbydes i hovedentreprise. Som tidsplanen er lige nu forventes udbud at ske primo august 2024, med kontrahering primo september og byggestart medio september 2024. Dvs. at betalingsplanen forventes at foreligge medio september, og dermed mulighed for yderligere orientering af udvalget i oktober eller november 2024.

Det er Kommunalt Byggeri under Center for Ejendomme og IT der, som for alle tilsvarende anlægsbyggerier i investeringsplanen, sikrer at det samlede anlægsbudget overholdes, og ved de løbende budgetopfølgninger gør opmærksom på, hvis der bliver behov for at flytte anlægsmidler imellem de enkelte år, i forhold til, hvornår de er afsat i investeringsplanen.

Med den anmodede frigivelse sikres således, at bygherrerådgiver kan blive betalt rettidigt, at omkostningerne til myndighedsprojekt (herunder f.eks. lovpligtig brandrådgivning) m.v. kan afholdes, og at byggearbejdet kan påbegyndes som planlagt.

3,22 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter til projekt Klargøring af børnehuses køkkener.

Frederikssund Kommune er efter dagstilbudsloven forpligtet på at tilbyde en sund frokostordning i kommunens børnehuse. 15. november 2023 blev det lovpligtige EU-udbud om frokostordning afsluttet ved valg af den eksterne leverandør Fru Hansens Kælder. Efter forældreafstemningen skal i alt ni børnehuse have frokostordning i 2024, hvoraf syv er nye børnehuse som ikke har de nødvendige køkkenfaciliteter. Arbejdet med at klargøre børnehusenes køkkener til frokostordning skal derfor i gang. Forældrene er i forbindelse med afstemningen orienteret om, at frokostordningen træder i kraft i takt med at køkkenerne bliver klar til formålet.

Gennemgangen af børnehusenes eksisterende køkkenfaciliteter viser, at der er forskel på hvor omfattende klargøringsbehovet er. Hvor der i nogle børnehuse alene er behov for nye hårde hvidevarer, og mindre tilpasninger til disse i de eksisterende køkkener, skal der i andre børnehuse etableres køkken.

De estimerede omkostninger og klargøringstid fremgår af bilag 1.

For at klargøringen af køkkenerne kan påbegyndes, skal der nu anvises den påkrævede finansiering. Byrådet har ikke forlods, med vedtagelsen af Budget 2024, afsat en særskilt finansieringspulje til formålet, da administrationen ikke på det pågældende tidspunkt kendte anlægsbehovet. Dette da forældreafstemningen i børnehusene blev afviklet i november 2023, og det dermed først ultimo november blev klart, hvilke børnehuse, der havde stemt ja til frokostordningen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat nedenstående midler, som søges frigivet:

Bruttoanlægsudgifter på 1,20 mio. kr. vedr. projekt Ombygning til dagtilbud mm.

Bruttoanlægsudgifter på 3,56 mio. kr. vedr. projekt Daginstitution, Vinge.

Der er ikke afsat midler i budget 2024 til Projekt Klargøring af børnehuses køkkener. Hvis indstillingen følges i nærværende sag, vil bruttoanlægsudgifterne i 2024 blive forøget med 3,22 mio. kr., som vil blive finansieret i 1. budgetopfølgning i 2024.

Bilag

3Beslutning om sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område

Resume

Byrådet skal fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning på det sociale område, til der er truffet afgørelse. I denne sag fremlægges forslag til sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område, som skal gælde fra 1. marts 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område pr. 1. marts 2024.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Anna Poulsen (F).

Imod stemte: Therese Hejnfelt (C) og Charlotte Drue (SocialLiberale) da de ønsker at fastholde nuværende fristoverholdelse m.v. i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte generelle frister på det sociale område for, hvor længe der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til der er truffet afgørelse i sagen. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. De gældende sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område blev godkendt af Byrådet i marts 2021.

Byrådet godkendte november 2023 sagsbehandlingsfrister på det øvrige sociale område. På børneområdet har administrationen afventet lovgrundlovet for Barnets Lov, som er trådt i kraft 1. januar 2024, hvorfor godkendelsen af sagsbehandlingsfristerne på dette område fremlægges som en selvstændig sag.

Forslag til sagsbehandlingsfrister pr. 1. marts 2024 er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt om sagsbehandlingsfrister

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, og indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Samtidig skal sagsbehandlingens kvalitet være forsvarlig. Ombudsmanden lægger vægt på, at sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, at de er både forsvarlige i forhold til sagsbehandlingens kvalitet, og at de er realistiske. Det er vigtigt, at fristerne er realistiske, da borgerne på den måde ved, hvad de kan forvente. Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat ud fra en vurdering af, hvor lang tid der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype. Inden for de enkelte typer af sager vil der kunne være forhold, der kan gøre, at en sag trækker ud. Det kan for eksempel være, at det er nødvendigt at fremskaffe vanskeligt tilgængelige oplysninger eller at foretage mere generelle og principielle overvejelser. Når der er truffet en afgørelse, hvor familiens eller den unges ansøgning imødekommes, visiteres sagen til den relevante indsats. Herefter aftaler familien og rådgiver, hvornår den konkrete indsats kan starte op.

Hvis kommunen i en konkret sag ikke kan overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår kommunen vil træffe afgørelse.

Generelt om forslag til ændringer

Der er sat sagsbehandlingsfrister på for en række nye sagsområder, som ikke tidligere har haft fastlagt sagsbehandlingsfrister. For §§ 86 og 87 i Barnets Lov, som dækker henholdsvis hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er den nuværende sagsbehandlingsfrist på 12 uger. Administrationen foreslår, at denne ændres til 16 uger. Begrundelsen er, at det er vanskeligt at nå at træffe afgørelse inden for 12 uger, blandt andet fordi sagsarbejdet kræver, at der indhentes relevant dokumentation fra eksterne parter som fx speciallæger og hospitaler. Til sammenligning har voksenområdet en politisk fastsat sagsbehandlingsfrist på 5 måneder for ansøgning om tilskud til merudgifter, som kræver den samme sagsbehandlingsproces som på børneområdet.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

4Beslutning om temaer og datoer for afholdelse af dialogmøder mellem områdebestyrelserne for dagtilbud og Børn, familier og forebyggelse

Resume

Børn, familier og forebyggelse afholder to gange årligt dialogmøder med områdebestyrelserne på dagtilbud. Der afholdes ét møde i foråret og ét i efteråret. Med denne sag skal Børn, familier og forebyggelse beslutte temaer og datoer for afholdelse af kommende dialogmøder med områdebestyrelserne, herunder bestyrelsen fra Specialbørnehaven Åkanden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Beslutte overordnet temaer og datoer for afholdelse af dialogmøder med områdebestyrelserne for dagtilbud.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børn, familier og forebyggelse afholder to gange årligt, dialogmøder med områdebestyrelserne for dagtilbud, herunder bestyrelsen fra Specialbørnehaven Åkanden. En områdebestyrelse er en forældrebestyrelse for børnehusene i hver af kommunens dagtilbudsområder.

Dialogmøderne udgør et forum, hvor det politiske udvalg og områdebestyrelserne får lejlighed til at drøfte emner og temaer, der optager begge parter. Dialogmøderne har til formål at sikre en kontinuerlig dialog mellem udvalget og bestyrelserne om kvaliteten og udviklingen i kommunens børnehuse. Dermed får det politiske udvalg større indsigt i, hvad der optager områdebestyrelserne i forhold til kommunens børnehuse.

Administrationen anbefaler, at der for hvert af de to møder fastlægges en overordnet ramme i form af et tema, der skal danne grundlag for dialogmødet. Nedenfor præsenteres udvalget for disse. Dernæst præsenteres udvalget for konkrete datoer for afholdelse af dialogmøderne.

Dialogmøde i foråret 2024 – Hvordan arbejder vi i Frederikssund Kommune med kvalitet i dagtilbud, som overordnet tema

Børn, familier og forebyggelse drøftede i december 2023, med sag nr. 116, en model for beregning af faktisk antal børn pr. medarbejder på børnehusniveau med nuværende minimumsnormering, set i sammenhæng med den faglige kvalitet. På baggrund heraf ønskede udvalget at inddrage områdebestyrelserne for dagtilbud til en fælles drøftelse af dette.

Konkret foreslår administrationen følgende for dialogmødet i foråret 2024:

 • Det overordnet tema: Hvordan arbejder vi i Frederikssund Kommune med kvalitet i dagtilbud, med fokus på hvad områdebestyrelserne særligt ønsker at der sættes lys på.
 • Administrationen foreslår følgende dagsorden for dialogmødet:
  • En politisk rammesætning af udvalgets formandskab, med fokus på de politiske visioner på området.
  • En præsentation af kvalitetsarbejdet på dagtilbudsområdet af områdeledere Pernille Neergaard Christoffersen og Ulla Larsen.
  • En drøftelse mellem områdebestyrelser og udvalget, med fokus på hvad der optager bestyrelserne i arbejdet med at sikre god kvalitet i dagtilbud.
  • Mødet faciliteres af administrationen.
 • Materiale til dialogmødet forelægges Børn, familier og forebyggelse til drøftelse på udvalgsmøde i februar 2024. Hvorefter det udsendes til områdebestyrelserne for dagtilbud og repræsentanter for de faglige organisationer for det pædagogiske personale.

Dialogmøde i efteråret 2024 – Budgetforslag som overordnet tema

Der blev afholdt dialogmøde mellem Børn, familier og forebyggelse og områdebestyrelser for dagtilbud den 7. september 2023. Dialogmødet havde til formål at sikre en dialog om Budget 2024 og de budgetforslag, der blev sendt i høring. Udvalget og områdebestyrelserne udtrykte ønske om, at dette blev gentaget i forbindelse med Budget 2025.

Konkret foreslår administrationen følgende for dialogmødet i efteråret 2024:

 • Det overordnet tema: dialog om forslag til Budget 2025
 • Mødet afholdes i budgethøringsperioden 2024 og tager udgangspunkt i hørringsmaterialet.
 • Mødet faciliteres af administrationen.

Datoer til afholdelse af dialogmøder

Administrationens forslag til datoer for afholdelse af de to årlige dialogmøder med områdebestyrelserne forelægges til udvalgets beslutning på mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

5Orientering om information og data vedr. Udførerområdet i Center for Familie og Rådgivning

Resume

På mødet i Børn, familier og forebyggelse i juni 2022 fremsatte udvalget et ønske om løbende at blive forelagt relevante data og analyse af udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde. Med denne sag forelægges udvalget en sag med information og data om de indsatser, som Udførerområdet i Center for Familie og Rådgivning varetager.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 6. december 2023, pkt. 119:

Udsat til næste møde.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvad er Udførerområdet?

Udførerområdet er en rammestyret enhed i Center for Familie og Rådgivning, der varetager følgende indsatser til børn, unge og familier i alderen 0-22 år samt udsatte gravide:

 • Familiebehandling
 • Kontaktperson
 • Praktisk pædagogisk støtte
 • Støttede og overvågede samvær
 • Kurser og gruppeforløb
 • Psykologsamtaler
 • Diverse psykologopgaver ift. forældrekompetenceundersøgelser, tests mv.

Denne sag omhandler kun familiebehandling og kontaktperson, som er de mest brugte indsatser.

Udførerområdet er delt op i to områder: Sårbare gravide samt 0-12årige (tilbydes indsatser i Familiehusene Jægerspris/Frederikssund) og de 13-22årige (tilbydes indsatser i Familiehuset Frederikssund).

Der er 36 medarbejdere, 2 teamledere og 1 afdelingsleder. Medarbejderne er primært pædagoger, der har videreuddannet sig til familiebehandlere, men der er også andre fagligheder såsom psykologer, lærere mv. Det vægtes højt, at alle har de rette uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencer, når de ansættes, da der er behov for et højt fagligt niveau for at afhjælpe de komplekse problemstillinger, som de visiterede børn og deres familier har brug for hjælp til.

Hvordan får man igangsat en indsats hos Udførerområdet?

Børn, unge og familier kan blive bevilliget indsatser hos Udførerområdet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, som myndighedsrådgiver udarbejder. Rådgiver laver herefter, i samarbejde med barnet, den unge og familien, en handleplan for indsatsen med konkrete mål. Familien får tilbudt en familiebehandler fra Udførerområdet, der er matchet ud fra familiens særlige behov. Der er desuden ofte et tæt samarbejde med barnets eller den unges skole eller dagtilbud, fx i forbindelse med opfølgningsmøder. Indsatsen afsluttes, når målene i handleplanen er opnået, eller hvis det vurderes, at barnet, den unge eller familien ikke profiterer tilstrækkeligt af indsatsen, og der er brug for en anden type indsats.

Data omhandlende familiebehandling og kontaktperson

Data herunder kan ikke trækkes længere tilbage end 2022, da Center for Familie og Rådgivning i løbet af 2021 overgik til en ny registreringspraksis.

Forløb pr. måned:

Nedenfor ses en oversigt over gennemsnitlige antal borgere pr. måned, der har haft enten et familiebehandlings- eller kontaktpersonsforløb i hhv. 2022 og 2023 (til og med oktober):

Gnm. antal forløb pr måned20222023
Familiebehandling150191
Kontaktperson11095

Der ses en stigning i antallet af familiebehandlingsforløb fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes et stigende pres på området med mange familier, med behov for støtte. Den vedtagne opnormering med en familiebehandler fra 2024 vil kunne bidrage til at styrke Udførerområdets mulighed for at hjælpe endnu flere familier i Frederikssund Kommune. I samme periode ses et mindre fald i antallet af kontaktpersoner, som kan skyldes, at der er færre unge i målgruppen.

Ventetider

Nedenfor ses en oversigt over ventetider på Udførerområdet.

Ventetider20222023
Familiebehandling19,4 dage14,5 dage
Kontaktperson22,9 dage18,2 dage

Udførerområdet har det seneste år haft fokus på at nedbringe ventetiden fra visitering til indsatsen igangsættes. Ledelsen besluttede således i sommeren 2022 en målsætning om, at ventetiden maksimalt må være 14 dage. For begge typer indsatser ses det, at der sket en hurtigere igangsættelse af et forløb. For behandlingsindsatsen for familier, der er blevet visiteret i 2023, har ventetiden gennemsnitligt været på 14,15 dage mod 19,4 dage i 2022. På samme måde er ventetiden på kontaktperson også reduceret, fra 22,9 dage i 2022 til 18,2 dage i 2023.

Længde af indsatserne

En opgørelse pr. november 2023 på alle indsatser, der har været aktive og er afsluttede i 2023, viser en gennemsnitlig længde for kontaktpersonforløb på 399,35 dage og 362,83 dage for familiebehandling, jf. oversigterne nedenfor.

Længde af indsatser2023
Familiebehandling362,83 dage
Kontaktperson399,35 dage

Der arbejdes målrettet på at nedbringe den gennemsnitlige længde blandt andet ved systematisk gennemgang hver 3. måned af alle indsatser, der har varet mere end et år. Dette gøres også for at vurderer, om indsatsen er hjælpsom, eller om der er brug for en anden form for indsats. Udførerområdet anvender i den forbindelse Feedback Informed Treatment (FIT), der er et dialog- og evalueringsredskab, hvor borgerne, medarbejderen samt øvrige fagprofessionelle tilkendegiver, om indsatsen opleves som meningsfuld for borgeren samt om indsatsen har den ønskede effekt. På baggrund af den viden justeres indsatserne løbende for at opnå størst mulig tilfredshed og effekt.

Aldersfordeling

Aldersfordelingen varierer på de forskellige indsatser. Nedenfor ses en aldersopgørelse over samtlige børn og unge, der modtager eller har modtaget familiebehandling eller kontaktpersonstøtte til og med oktober 2023. Alderen er opgjort ved visitationsdatoen:

Familiebehandling

Kontaktperson
AlderAntal

AlderAntal
0-668

7-1216
7-12115

13-17109
13-1798

18-2223
I alt281

I alt148

Familiebehandling kan kun visiteres til og med det 17. år jf. Serviceloven. Der er mange problemstillinger, der først opstår eller viser sig, når barnet når en vis alder, hvorfor tallene er højere fra 7 år og op. Der arbejdes på at få startet familiebehandlingsforløbene op så tidligt som muligt for at undgå, at problemerne vokser sig store, jf. strategi for tidlig forebyggende indsats. Forventningen vil derfor være en stigning i den yngste aldersgruppe i takt med, at strategien implementeres.

Kontaktperson gives primært til børn fra 10 år og op. Unge i aldersgruppen 18-22, som er i efterværn, kan også have en kontaktperson.

Borgerrettet tid

I foråret 2022 besluttede Udførerområdet at indføre en fast ATA-tid for medarbejderne. ATA står for ’Ansigt til ansigt’ og defineres som den tid, der benyttes sammen med borgeren – fx under behandling, diverse møder, telefonsamtaler, kørsel med borgeren mv. Altså den tid, som borgeren oplever, at de møder en medarbejder. Denne er fastsat til 24 timer pr. uge, hvilket er højt set i forhold til sammenlignelige kommuner.

Derudover er der fokus på at undgå, at borgere glemmer/ikke dukker op til aftaler mv. Dette hjælper den nye app Emento med, på den måde at borgernes aftaler oprettes, og de løbende får påmindelser om tid og sted for aftalen. Emento-appen har kørt i en prøveperiode i november 2023 med en udvalgt gruppe af borgere. De første tilbagemeldinger fra borgere og medarbejdere er overvejende positive. Nogle borgere giver udtryk for, at de i starten synes, det er lidt besværligt, men at de er blevet glade for den fleksibilitet app’en giver i forhold til kommunikationen med medarbejderne fra Udførerområdet..

Eksterne forløb

I november 2023 har Center for Familie og Rådgivning 10 eksterne familiebehandlingsforløb og 13 eksterne kontaktpersoner. Disse købes, hvis barnet/familien har brug for en specialiseret faglighed i indsatsen, som ikke er tilgængelig internt på Udførerområdet, og/eller hvis indsatsen kræver et højt intensitetsniveau/timeantal og døgndækning, som de interne medarbejdere ikke har mulighed for at lægge. Som udgangspunkt er der et ønske i videst muligt omfang at benytte egne ressourcer på Udføreromådet, da der her opleves en større fleksibilitet ift. at justere i intensitet samt at kunne flytte rundt på timer ved afbud/ferie mv. hos borgerne.

Inddragelse

Medarbejderne fra Udførerområdet er løbende blevet inddraget i arbejdet med at optimere arbejdsprocesserne og indsatserne. Der har blandet andet været afholdt forskellige workshops, og medarbejderne har deltaget i arbejdsgrupper, ligesom emnerne løbende har været drøftet på personalemøder og andre mødefora.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

6Orientering om status på etablering af frokostordning 2024

Resume

15. november 2023 blev det lovpligtige EU-udbud om frokostordning i Frederikssund Kommunes dagtilbud afgjort ved et valg af den eksterne leverandør Fru Hansens Kælder. I alt ni børnehuse skal have frokostordning i 2024. Nu er arbejdet med at klargøre børnehusene til frokostordning i gang. Med denne sag orienteres Børn, Familier og Forebyggelse om status og om estimerede udgifter til – og tidsplan for etablering af køkkener.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på igangsættelse af frokostordning 2024 og beslutning om finansiering af køkkener

Afstemning om frokostordning 2024 blev afsluttet den 30. november 2023 og straks herefter blev afstemningsresultaterne meldt ud til forældre og medarbejdere i de enkelte børnehuse.

Herefter blev der igangsat en gennemgang af alle køkkener i samarbejde med Fru Hansens Kælder med henblik på at identificere behovet for istandsættelse af børnehusenes køkkener, herunder tidsplan og estimerede omkostninger for dette. Frokostordningen fra Fru Hansens Kælder kan karakteriseres som værende delvis egenproduktion, og børnehusene har derfor behov for, at der istandsættes køkkener til formålet. Gennemgangen af børnehusenes eksisterende køkkenfaciliteter viser, at der er stor forskel på hvor omfattende klargøringsbehovet er. Hvor der i nogle børnehuse alene er behov for nye hårde hvidevarer, og mindre tilpasninger til disse i de eksisterende køkkener, er der andre børnehuse der kræver etablering af et helt nyt køkken.

På baggrund af køkkengennemgangen har administrationen i samarbejde med områdelederne for dagtilbud besluttet at påbegynde klargøring af de børnehuse der hurtigst og for færrest omkostninger kan være klar til brug. Flere børnehuse vil dog kunne påbegyndes samtidig, hvorfor prioriteringen primært tjener som rettesnor. Det betyder at en prioritering af børnehusene, herunder en estimeret tidsplan for klargøring af køkkener samt estimerede omkostninger er som følger:

BørnehusEstimerede omkostningerVurdering af klargøringens kompleksitetKlargøringstid for færdigt køkken
Mariendal330.300,00SimpelFra hårde hvidevarer ankommer: 3 uger
Kroghøj425.000,00SimpelFra hårde hvidevarer ankommer: 3 uger
Rørskov362.500,00MellemFra hårde hvidevarer ankommer: 1 måned
Lærkereden400.500,00MellemFra hårde hvidevarer ankommer: 1 måned
Ørnesten577.000,00SimpelFra hårde hvidevarer ankommer: 1, 5 - 2 måneder
Ådalen587.500,00OmfattendeFra hårde hvidevarer ankommer: 2 måneder. Dette forudsætter dog, at der ikke er behov for byggetilladelse
Møllevej540.000,00MellemFra hårde hvidevarer ankommer: 1, 5 - 2 måneder
Estimerede

udgifter i alt:

3.222.800,00

Ovenstående viser, at for de børnehuse, der kræver mindst klargøring, så vil der maksimalt skulle påregnes tre ugers arbejdstid i køkkenerne, når de hårde hvidevarer er leveret. Mens der i de køkkener der kræver mest ombygning må påregnes en klargøringstid på estimeret to måneder. Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvor lang leveringstiden er på hårde hvidevarer. Administrationen er i gang med at afklare dette med leverandørerne.

Finansieringen af køkkenerne behandles af Økonomiudvalget på møde i beslutningssag om frigivelse af anlægsmidler i 2024. Når der er frigivet midler til klargøring af køkkener, påbegyndes rekruttering af køkkenpersonale til børnehusene. Udgifter til køkkenpersonale afholdes indenfor forældrebetalingen.

Der vil som beskrevet tidligere i nærværende sag skulle være forældreafstemning igen i efteråret 2024 med henblik på tilslutning til frokostordning i 2025. Det er administrationens forventning, at der vil ske øget tilslutning til frokostordningen her. I forbindelse med Budget 2025 vil Byrådet derfor skulle tage stilling til en eventuel prioritering af midler til klargøring af køkkener i de nye børnehuse, som måtte tilvælge frokostordning fra 2025.

Læring fra frokostordning i 2023 og to forældreafstemninger

I maj 2023 blev der afholdt afstemning om frokostordning for resten af 2023. Grundet udbudsretslige regler kunne der ikke på det tidspunkt laves afstemning om en på forhånd kendt leverandør. Derfor stemte forældrene om en ukendt frokostordning med kombineret varm og kold mad. I alt to børnehuse stemte ja til frokostordning ved denne afstemning, hvoraf den ene var Børnehuset Skuldshøj, der har haft kold frokostordning igennem mange år. Børnehuset Skuldshøj har desuden en høj andel forældre med økonomisk friplads til deres børn, hvilket også indbefatter taksten for frokostordning. Det andet børnehus der stemte ja for 2023 var Børnehuset Lindehuset i Slangerup, hvor der ikke tidligere havde været frokostordning.

Afstemningen i 2023 viste, at forældrene i meget lille grad er villige til at stemme ja til – og dermed betale for – en frokostordning de ikke kender på forhånd. Det viste både afstemningsresultatet, ligesom det har været tilbagemeldingen fra forældrebestyrelser og de øvrige forældre i børnehusene. Det er således afgørende for et øget tilvalg af frokostordning, at så mange oplysninger er tilgængelige og videreformidlet til forældrene forud for afstemningen.

Frokostordningen har siden 1. oktober 2023 været fuldt etableret i Skuldshøj og Lindehuset og har dermed bidraget til værdifulde erfaringer. Det er blandt andet blevet tydeligt, at det skal sikres at der afsættes tilstrækkelig tid til køkkenpersonalet – dette særligt i en opstartsperiode, hvor opgaven er ny både for køkkenpersonalet og børnehuset som helhed.

Det er desuden blevet tydeligt, at der som en del af frokostordningen skal indregnes særskilte udgifter til vikardækning ved sygdom blandt køkkenpersonalet, således at børnehuset har allokerede midler hertil.

Dertil har erfaringerne været positive både blandt forældre og medarbejdere i de to børnehuse. Både medarbejdere og forældre oplever børn der er glade for maden og den helhedsoplevelse det er som børnehus, at der klargøres fælles mad til alle børnene.

De samlede erfaringer fra frokostordningen i 2023 har bidraget med værdifuld læring der har dannet udgangspunkt for planlægningen og afstemningen om frokostordning i 2024. Afstemningen om frokostordning i 2024 blev afviklet i perioden 16. november 2023 til 30. november 2023 og resulterede i, at ni børnehuse takkede ja til frokostordning i 2024.

Forud for afstemningsperioden blev alle pædagogiske ledere fra børnehusene inviteret til informationsmøde med administrationen og Fru Hansens Kælder og dermed klædt på med væsentlige informationer. I afstemningsperioden fik forældrene uddelt udførligt informationsmateriale fra Fru Hansens Kælder, blandt andet indeholdende flere ugers eksempler på madplaner med billeder. Derudover blev alle forældre inviteret til informationsmøde i eget børnehus, med mulighed for at stille spørgsmål. Alle forældre og børn blev desuden inviteret til prøvesmagningsarrangement, hvor der var mulighed for at smage eksempler på maden og stille spørgsmål til administrationen og Fru Hansens Kælder. Her var over 160 tilmeldt.

Der har været flere tilbagemeldinger fra de forældre, der har stemt nej til frokostordning i 2024, om årsagerne hertil. De væsentligste af disse har været, at nogle forældre synes det er for mange penge at betale for en frokostordning, og mange forældre havde gerne set, at der også var indeholdt mad til de øvrige måltider i tilbuddet. Adspurgt om forældrene ville betale ekstra for en sådan løsning har været overvejende negativ. Altså har de adspurgte forældre ikke haft lyst til at betale yderligere til formiddags- og eftermiddagsmad.

Administrationen har i den forbindelse rådgivet ledere og repræsentanter fra forældrebestyrelser om dagtilbudslovens mulighed for at oprette egen forældreinitieret ordning for de øvrige måltider ud over frokosten. I mange kommuner er formiddags- og eftermiddagsmad heller ikke en del af kommunens tilbud, mens enkelte kommuner finansierer disse måltider, således at forældrene alene betaler for frokost.

Frokostordning 2025

Der afholdes forældreafstemning næste gang i oktober 2024 for frokostordning i 2025. Flere pædagogiske ledere og forældre har givet udtryk for, at det er positivt at der afholdes afstemning igen for 2025. Dette fordi man forventer at de gode erfaringer fra de børnehuse med frokostordning, spreder sig hurtigt, og inspirerer flere forældre til at ønske frokostordning. I det tilfælde vil det være ærgerligt at skulle vente helt til 2026 inden ens børnehus kan komme med i ordningen. For børn i dagtilbud er to år lang tid.

I forbindelse med afstemningen i 2025 planlægger administrationen i samarbejde med Fru Hansens Kælder mere lokale prøvesmagningsarrangementer, kombineret med informationsmøder, hvor Fru Hansens Kælder deltager. Herudover vil løsninger for formiddags- og eftermiddagsmad blive lagt op til politisk drøftelse forud for afstemningen for 2025.

Inddragelse

De pædagogiske ledere og forældrerepræsentanters perspektiver og holdninger indgår i denne sag.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

7Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024
 • Referat fra møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. november 2023 er vedlagt til orientering.
 • Status på eventuel henvendelse til Indenrigsministeren vedrørende den centrale refusionsordning
 • Tilbagemelding fra Ankestyrelsen vedrørende Frederikssund Kommunes praksis for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler på baggrund af Børnesagsbarometret 2022 er vedlagt til orientering.
 • Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område er vedlagt til orientering.
 • Børne- og Ungetopmøde i Ålborg 1.-2. februar 2024

Bilag

8Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.