Frederikssund Kommunes logo

Medbenyttelse af dræn og private rørlagte vandløb

Alle, som leder vand til et dræn eller et privat rørlagt vandløb, er medbenyttere af den pågældende rørledning. Ønsker man at aflede vand til en rørledning, ønsker man samtidig at blive medbenytter.

Derfor er der ikke fri ret til at medbenytte rørledninger

Rørledninger er dimensioneret efter de tilslutninger, der var på anlægstidspunktet, og der er ikke nødvendigvis ledig kapacitet i en eksisterende rørledning. Etableringen  er betalt af brugerne på anlægstidspunktet. Vedligeholdelsen betales af de enkelte bredejere med mindre, der er truffet andre aftaler.

De, der allerede afleder vand gennem en rørledning, har en forventning om at have en bestemt vandafledning. Tilledes mere vand, vil den enkelte medbenytters vandafledning blive reduceret.

Hvorfor skal der søges om tilladelse til medbenyttelse?

Nuværende medbenyttere skal have mulighed for at tage stilling til udgiftsfordelingen ved fremtidig vedligeholdelse og evt. anlægsarbejder (større dimension).

Kommunen skal vurdere konsekvenser for rørledningens afstrømning.

Tilslutning uden tilladelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms-liggende ejendomme.

Hvordan søger man om en medbenyttelsestilladelse?

Ansøger skal fremsende en række oplysninger til kommunen. I folderen om medbenyttelse kan man læse mere om de oplysninger, som kommunerne skal have for evt. at kunne give tilladelse til medbenyttelse.

Læs mere om Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb 

Hvordan behandler Frederikssund Kommune en ansøgning om medbenyttelse?

Ansøgningen vurderes, og ansøger kan blive anmodet om at fremskaffe yderligere oplysninger.

Såfremt der kan gives tilladelse til medbenyttelse, sendes et udkast til tilladelse med vilkår til ansøger og berørte bredejer for eventuelle bemærkninger. Projekt og tilladelse offentliggøres ved annoncering med 4 ugers klagefrist.

Anlægsarbejdet kan først igangsættes efter klagefristens udløb, og kun såfremt der ikke er indkommet klager. Vandløbsmyndigheden kan give afslag på medbenyttelse.