Frederikssund Kommunes logo

Forbedring af vandløb

Igennem mange år har hårdhændet maskinel vedligeholdelse haft negativ effekt på vandløbene og deres tilstand. Vandløbene er blevet opgravet, og stort set alt grus- og stenmateriale er gennem årene fjernet. Vandløbsplanterne er blevet slået på en måde, hvorpå der kun er de mest hårdføre tilbage. Dette har givet ringe fysiske forhold i samtlige vandløb og derved givet dyr og planter ringere levevilkår.

Målsætning for vandløbene

I Danmark ønsker man et forbedre vandløbenes kvalitet, og som følge heraf, er størstedelen af de offentlige vandløb, samt enkelte private, målsat i vandområdeplanerne (2015-2021).

Vandløbene skal, ifølge målsætningen, have varieret plante- og dyreliv. Der skal være gode strømforhold dvs. vandløbene skal have godt fald, og vandløbsbunden skal  helst bestå af grus- og stenmaterialer med enkelt beliggende større sten. Desuden skal der være gemmesteder for fisk og smådyr i form af planter og trærødder.  

En oversigt over vandløbenes nuværende tilstand og målsætning m.m, kan findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Fysiske forhold i vandløbene

For at vandløbene kan opfylde deres målsætning, kan foretages en række simple restaureringstiltag som:

  • udlægning af gyde-grus og større sten
  • etablering af sandfang
  • plantning af skyggegivende træer.
  • genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger
  • fjerne kunstige opstemninger.
  • frilægning af rørlagte vandløbsstrækninger

Ændring af vedligeholdelsen, således at grødeskæring foretages mere skånsomt, vil også bidrage positivt til opfyldelse af det enkelte vandløbs målsætning.

Inden du foretager restaureringstiltag, skal du indhente en reguleringstilladelse fra Frederikssund Kommune.

 oerred

En havørred i gydedragt - et tegn på at vandløbet har en god økologisk tilstand.