Frederikssund Kommunes logo

Vedligeholdelse af vandløb

Frederikssund Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i kommunen.

Ifølge vandløbsloven skal kommunen sikre afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Regulativerne er udarbejdet under denne forudsætning, og her fremgår det, hvor ofte der skal foretages grødeskæring, tidspunkt samt hvorledes det skal gøres. Derudover er beskrevet, hvornår der må foretages oprensning af sand og slam.

Vedligeholdelsen foretages både manuelt og med maskine. I alle tilfælde udføres vedligeholdelsen så skånsomt som muligt under hensyntagen til vandløbets evne til at aflede vand.

Grødeskæring 

Grødeskæring foretages 1-3 gange årligt i en slynget strømrende afhængig af retningslinjerne i regulativerne. Så vidt muligt efterlades vegetation/grøde i kanterne, således at de biologiske forhold tilgodeses.

Oprensning 

Oprensning af sand og mudder i vandløbene foretages på de tidspunkter som regulativet foreskriver. Sten- og grusmaterialer må ikke fjernes.

Vandløbenes vandføringsevne skal være til stede og kommunen skal overholde regulativernes krav hertil  - hverken mere eller mindre!

Med mellemrum foretages opmålinger af de enkelte vandløb for at kunne vurdere om de fastsatte krav er overholdt. Hvis de ikke er det, iværksætter kommunen oprensning efter bestemmelserne i regulativerne.  

Private vandløb

Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler den enkelte bredejer dvs den, der ejer jorden op til vandløbet.  Ofte danner vandløb skel, og i dette tilfælde har begge bredejere pligt til at stå for vedligeholdelsen. 

Hvis en grundejer føler sig generet af, at et vandløb ikke vedligeholdes på en strækning uden for sin egen grund, kan der klages til kommunen, der er vandløbsmyndighed for private vandløb.

Du kan læse mere om vedligeholdelse af private vandløb i pjecen Private vandløb - vejledning i vedligeholdelse.

Vand på marken

Selvom der er foretaget grødeskæring, kan der ved kraftig nedbør forekomme høj vandstand i vandløbene. Overfladevandet på de tilstødende marker kan derfor have svært ved at trænge ned i jorden eller løbe af til vandløbet. I enkelte tilfælde kan vandet i vandløbet stige op over brederne og løbe ind på markerne for derved at give oversvømmelse. Dette er helt naturligt og må derfor til en hvis grad accepteres af de berørte bredejere. Regulativernes bestemmelser for vedligeholdelse kan ikke forhindre oversvømmelser.

Vand på marken kan også skyldes, at vandføringsevnen i drænrørene er nedsat eller at jorden har sat sig, således at afstanden mellem terræn og grundvandstand er blevet mindre.