Frederikssund Kommunes logo

2-meter bræmmer

Langs alle åbne offentlige vandløb beliggende i landzone er der 2-meter bræmmer. Ligeledes er der bræmmer langs enkelte private vandløb, hvis de er naturlige og fiskevandsmålsatte. Bræmmen skal betragtes som en å-kant, der er en del af selve vandløbet. Der er yderligere bræmmer omkring søer og vandhuller.

Hensigten med bræmmen er at beskytte vandløbet mod udskridninger af jord og sand fra markerne og derved bevare både bræmmen og selve vandløbet i en stabil tilstand.  

Bræmmen skal henligge udyrket, og der må ikke foretages dyrkning, jordbehandling, terrænregulering, plantes, opføres bygværker eller opsættes faste hegn.  

Anvendes bræmmen og de tilgrænsende arealer til græsning, skal hegn opsættes mindst 1,25 meter fra vandløbets øverste kant

Der er ikke offentlig adgang til bræmmerne med mindre de grænser op til arealer, hvor der i forvejen er offentlig adgang.

Tegning bræmmer

 Læs her Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer