Frederikssund Kommunes logo

Ændringer af vandløb

Har du ønsker om ændring eller regulering af et vandløb, skal der gennemføres en reguleringssag, hvor de afvandingsmæssige konsekvenser, finansiering og andre forhold beskrives og vurderes.

Hvad kræver tilladelse eller godkendelse?

Ifølge vandløbsloven må der ikke foretages ændringer i eller ved et vandløb uden kommunens tilladelse. Du skal f.eks. søge om tilladelse til følgende:

 • Tiltag, der kan ændre vandføringsevnen
 • Ændring af vandløbets forløb eller tværsnit
 • Etablering af broer, overkørsler og skråningssikring
 • Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende
 • Terrænændringer, etablering af faste hegn, bygninger, beplantninger og lignende tættere end 8 meter på vandløbets øverste kant
 • Etablering af vandingssteder
 • Regulering og restaurering af vandløb
 • Fjernelse af træer/buske 

Du skal søge kommunen om tilladelse til ændringer uanset om der er tale om et offentligt eller privat vandløb.

Krav til projektets indhold

Projektet skal indeholde:En redegørelse der beskriver formålet med og begrundelse for projektet.

 • En beskrivelse af projektet med tilhørende oversigtskort og detailplaner.
 • Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal fremskaffe. Det kan f.eks. være en redegørelse for de afvandingsmæssige (hydrauliske) forhold eller lignende. Sagsbehandlingen vil først blive påbegyndt, når ansøgningen er fuldt belyst.
 • Oversigt over de ejendomme, der er omfattet af projektet. Der skal også være en fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet.
 • Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse.
 • Tidsplan for arbejdets udførelse.

VVM-screening

En regulering af et vandløb falder ind under VVM-bekendtgørelsens bilag 2. Dette betyder, at vandløbsmyndigheden skal foretage en VVM-screening af det ansøgte projekt.

Ansøger skal i forbindelse med projektansøgningen indsende VVM-redegørelsen for projektet til vandløbsmyndigheden, Frederikssund kommune, natur@frederikssund.dk.

VVM-redegørelsen skal udarbejdes af kompetente eksperter.

Læs om VVM og find anmeldelsesskeamet her.