Frederikssund Kommunes logo

Naturhandleplan 2023-2027 er godkendt af Byrådet den 27. september 2023.

Naturhandleplan 2023-2027

Naturhandleplanen 2023-2027 er godkendt af Byrådet den 27. september 2023. Du kan læse Hvidbogen og Naturhandleplan 2023-2027  her.   

Den langsigtede vision er, at Frederikssund Kommune vil tage ansvar for at passe på naturen og bidrage til, både at bremse tabet af og øge biodiversiteten. Derfor vil Frederikssund Kommune bevare og udvikle naturområder i kommunen samt invitere natur og biodiversitet ind i vores byer. Frederikssund kommune vil være en kommune, hvor men­nesker og natur kan udfolde sig side om side, og hvor borgere har adgang til forskelligartede naturoplevelser og gode muligheder for at være i naturen - på naturens præmisser.

Naturhandleplanen 2023-27 fokuserer på 4 ­indsatsområder: Naturen på land, Vand og kyster, Bynatur og ­biodiversitet samt Naturoplevelser.

Formålene for indsatserne under temaet Naturen på land er, at:

 • stoppe tabet af og øge biodiversiteten,
 • bevare og udvikle eksisterende natur,
 • skabe sammenhæng mellem natur­områder.

Formålene for indsatserne under temaet Vand og Kyster er, at:

 • sikre og forbedre vandkvalitet samt opfylde vandområdeplanens målsætninger for vores vandområder,
 • skånsomt vedligehold af vandløb der forbedrer levevilkårene for biodiversiteten og tilgodeser afvanding jf. vandløbsregulativer.

Formålet for indsatserne under temaet Bynatur og ­biodiversitet er, at:

 • Udvikle vores bynære grønne om­råder med henblik på at kunne danne gode rammer for både borgere og bio­diversitet.
 • Give den vilde natur plads i grønne byrum.
 • Give borgerne en øget naturforståelse ved at opleve vild natur.
 • Opnå synergieffekter så biodiversitets­tiltag tænkes sammen med byudvikling og klimatilpasning.
 • Prioritere træer herunder hjemme­hørende arter jf. kommunens ­Træ­strategi.

Formålet for indsatserne under temaet Naturoplevelser er at:

 • Skabe gode bæredygtige rammer for naturoplevelser.
 • Gøre det nemt for borgerne at finde og få adgang til naturoplevelser.
 • Understøtte den igangsatte indsats med naturvejledning for både daginstitutioner og skoler.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Sideløbende med høringen har der været en 4 ugers offentlig høring på afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for udkast til Naturhandleplan 2023-2027. Afgørelsen har ikke været påklaget jf. Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan finde klageportalen via www.borger.dkwww.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Du kan her læse Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt og du kan her se notatet til miljøscreeningen , der ligger til grund for afgørelsen

Input og idéer til udkast til Naturhandleplan 2023-2027

I forbindelse med den indledende proces til udkast til Naturhandleplan 2023-2027 har der været en 10 ugers høring via vores hjemmeside vi.skaber.frederikssund.dk over sommeren 2022. Administrationen har kommenteret høringssvarene i Opsamlingsnotat og høringssvarene kan ses i sin helhed på vores hjemmeside. De kommenterede høringssvar er inddelt i de 4 temaer og har henvisninger til udkast til Naturhandleplan 2023-2027.

Frederikssund Kommunes naturstrategi 2022 - 2027

Frederikssund Kommune har i 2021 udarbejdet en Naturstrategi, i tæt samarbejde med lokale foreninger og interesserede borgere. Frederikssunds Kommunes Naturstrategi 2022-2027 er godkendt af Byrådet den 27. april 2022 efter 8 ugers offentlig høring. Administrationen har kommenteret høringssvarene i Hvidbog 2022 og høringssvarene ses i sin helhed i det samlede dokument Høringssvar 2022.