Frederikssund Kommunes logo

Naturbeskyttelse 

EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU
Hvem udfører dem og kort over hvor de kan findes
Hvad er fredskov
Søer, moser, enge, heder, overdrev, vandløb med tilstødende mose
Om Natura 2000-områder og hvordan du skal forholde dig, hvis du er lodsejer indenfor et Natura 2000-område.
Vildtreservater er fristeder, hvor dyrene sikres fredfyldte levesteder til at yngle, raste og søge føde. Roskilde Fjord er udpeget som vildtreservat.
Kæmpe bjørneklo er en alvorlig trussel mod plante- og dyreliv
Fugletællinger i Roskilde Fjord