Frederikssund Kommunes logo

§ 3 beskyttet natur

Flere områder af naturen i Frederikssund Kommune er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. På disse arealer må man ikke lave ændringer uden at have fået en dispensation.

I Frederikssund Kommune er der ca 2000 arealer med natur, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. §3 i naturbeskyttelsesloven omfatter de lysåbne naturtyper:

  • Enge, heder, overdrev, moser m.v. med et areal over 2500 m2.
  • Søer over 100 m2 
  • Vandhuller samt de fleste vandløb med tilstødende moser.

Indenfor § 3 beskyttede områder kræver det en dispensation, hvis det ønskes at lave ændringer af området. Der gives som udgangspunkt kun dispensation

  • hvis der er tale om særlige omstændigheder,
  • indgrebet ikke påvirker den naturmæssige tilstand 
  • indgrebet vil medføre en forbedring af naturen  i området

Du kan læse meget mere om § 3 beskyttet natur hos Naturstyrelsen.

Er jeg ejer af § 3 beskyttet natur?

Du kan selv kigge på Danmark Miljøportal, og se om du ejer § 3 beskyttet natur.

Det kan dog forekomme at du har et naturområde på dit areal, som endnu ikke er registreret, men alligevel er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Her er det dit ansvar at beskytte det, hvilket betyder at du ikke må ændre tilstanden af området, men du må gerne foretage naturpleje. Nye plejetiltag kræver dog en dispensation, f. eks. ved oprensning af søer og vandhuller.

Er du i tvivl om der er § 3 natur på din matrikel eller har du brug for at søge dispensation kan du altid henvende dig til Frederikssund Kommune, Natur,