Frederikssund Kommunes logo

Natura 2000-områder

Natura 2000 betegner et europæisk netværk af internationale beskyttede naturområder. I Frederikssund Kommune findes tre Natura 2000-områder, hvor du som lodsejer skal være ekstra opmærksom hvis du eksempelvis vil bygge, rejse skov eller ændre din landbrugsdrift.

Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder, der er beskyttede af både EU- og nationallovgivning. Områderne består af EF-habitatsområder og EF-fuglebeskyttelsesområder.

Natura 2000-områderne skal bevare og beskytte særligt udpegede naturtyper samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for området. Det betyder at en række dyrearter ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få ødelagt deres levesteder. For plantearter gælder det at de ikke må plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges. Du kan se, hvilke naturtyper og arter, der ligger til grund for udpegningen af områderne på Miljøstyrelsens hjemmeside . Her kan du også læse meget mere om de forskellige områder.

Natura2000 handleplaner

Frederikssund Kommune har lavet handleplaner, som skal sikre bedre betingelser for plante- og dyreliv i kommunens Natura2000-områder. 

Natura 2000-handleplaner i Frederikssund kommune:

Hvad skal jeg være opmærksom på som lodsejer indenfor et Natura 2000-område?

Danmarks Miljøportal under miljødata kan du se om du er lodsejer indenfor et Natura 2000-område.

Indenfor et Natura 2000-område er der ting, du skal anmelde til kommunen, selvom de normalt ikke kræver tilladelse.

Kravet om anmeldelse gælder f. eks.:

  • Rydning og udskiftning af træer
  • Ændring af visse naturområder, samt vandløb
  • Opdyrkning af vedvarende græsarealer
  • Væsentlig ændring i græsningsintensitet eller gødningstyper
  • Etablering af visse anlæg og støjende virksomheder

Du kan læse mere om, hvad der er tilladt i et internationalt naturbeskyttelsesområde på Retsinformations hjemmeside.

Er du i tvivl om, hvorvidt din grund ligger indenfor et Natura 2000-område eller har du brug for at søge om dispensation/anmelde noget, kan du altid henvende dig til Frederikssund Kommune,  Natur.