Frederikssund Kommunes logo

Kommunens forpligtelser

Kommunen har ansvaret for kommunevejene som er en del af de offentlige veje. Ud over kommuneveje er statsvejene, som administreres af Vejdirektoratet.

På de offentlige veje har Frederikssund kommune ansvar for at vedligeholde, renholde, snerydde og glatførebekæmpe. Der kan prioriteres ud fra vejklassificeringen, økonomiske hensyn og efter vejenes beliggenhed og færdsel.

Renholdelse af kantsten uden gift

Som en særlig service har Kommunen påtaget sig at renholde kantstenene i kommunen. Dette sker ved at brænde og feje ukrudtet bort, grus mm. Frederikssund Kommune bruger ikke kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer. Arbejdet udføres efter en fastlagt plan, der sikrer at alle kantstene gennemgås i løbet af et år.

Snerydning

Snerydning og glatførebekæmpelse foretages af Kommunen ud for alle kommunalt ejede ejendomme.  Kommunen sørger for snerydning af offentlige torve og pladser, ved busstoppesteder og af fodgængerfelter, oversigtshjørner mm.

Læs mere om vintervedligehold og snerydning af veje, fortove og stier

Vedligeholdelse er højt prioriteret

Kommunen sørger løbende for at udbedre skader og mangler som fx knækkede fliser, løse chaussesten i overkørsler, sætninger, huller og opspring m.m., da disse kan være til fare for færdslen på fortovet.

Det er vigtigt at grundejerne gør Kommunen opmærksom på de skader de opdager.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter hvert år, hvilke større fortovsstrækninger, der skal istandsættes. Det sker efter en nøje prioritering og ud fra budget- og kapacitetsmæssige overvejelser.

Dæksler og brønde

I fortovene findes der en del dæksler og brønde fra fx stophanedæksler til vandstik, kloakdæksler og lignende.

Det er ledningsejernes ansvar at reparere deres dæksler, og ved observation af skade på dæksler bedes borgere kontakte de ansvarlige ledningsejere, det vil sige de selskaber der har kabler, rør m.v. liggende i jorden.

Tilsyn med gravearbejder

Som vejmyndighed kan Kommunen udstede gravetilladelser og give tilladelse til etablering af overkørsler over fortov.
Kommunen skal følge op på om arbejdet udføres hurtigt og effektivt med så få gener for brugere og grundejere som muligt.

Der skal også føres tilsyn med afmærkning, skiltning og med retableringen af fortovene.

Vedligeholdelse af vejudstyr

Kommunen har ansvar for opsætning og vedligeholdelse af signalanlæg, færdselstavler, gadenavneskilte og øvrige færdselsmæssige foranstaltninger som steler, bomme, hegn m.m.

Kommunen har desuden ansvar for opsætning og vedligeholdelse af læskærme, vejbelysning, bænke, affaldskurve, cykelstativer, papir- og glascontainere.

Hvad er forskellen på offentlige veje og private fællesveje

På de offentlige veje, stats- og kommuneveje, har det offentlige ansvar for at vedligeholde, renholde, snerydde og glatførebekæmpe. Der kan prioriteres ud fra vejklassificeringen, økonomiske hensyn og efter vejenes beliggenhed og færdsel.

Private fællesveje

Private fællesveje i byzone passes af de grundejere hvis ejendomme støder op til den private fællesvej.
Udgangspunktet er derfor også at disse grundejere selv skal renholde, vedligeholde og sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på veje og fortove.

Den ansvarlige, blandt andet grundejerforeningen eller vejlaug, kan beslutte at udlicitere disse opgaver til en privat entreprenør.
Ansvaret for renholdelse af fortovet påhviler dog stadig den enkelte grundejer, fx i forbindelse med uheld på grund af manglende snerydning.

Det er kommunen der har tilsynet med om disse forpligtelser overholdes af grundejerne. Herunder at fortovene er renholdt og vintervedligeholdt.

Da kommunen også er vejmyndighed på private fællesveje, kan kommunen træffe afgørelse i tilfælde, hvor grundejerne ikke kan blive enige om f.eks. vedligeholdelsen.

Interne boligveje

Interne boligveje er ofte mindre veje der ligger på privat grund, fx ved de almene boligselskabers bebyggelser eller ved andre større private bebyggelser.

Her er det grundejeren selv der bestemmer over vejene og fortovene, herunder anvendelsen og vedligeholdelsen, og har ansvaret herfor. Færdselsregulerende foranstaltninger skal dog godkendes af politiet.