Frederikssund Kommunes logo

Fortove - grundejerens forpligtelser

Renholdelse

Hold fortovet rent

Grundejeren skal holde fortovet rent, også selv om det er en del af en offentlig vej. Det betyder en pligt til at fjerne ukrudt fra skel til fortovskant, feje fortov og fjerne affald.

HUSK: Det er ikke er tilladt at anvende kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer, veje og fortove i Frederikssund Kommune.

Undgå glatte fortove

Grundejeren har ansvaret for at holde fortovet ved lige / ryddeligt om vinteren. Pligten omfatter rydning for sne og glatførebekæmpelse. Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald.

Glatførebekæmpelse kan ske ved spredning af grus, sand eller evt. saltholdigt grus. Grundejeren har det juridiske ansvar for den samlede vintervedligeholdelse på de fortove og stier, der støder op til grunden.

Grundejeren kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintervedligeholdelse. Husk at have forsikringen i orden.

Tilgængelighed

Beplantning – uden gene for andre

Færdsel på fortove og stier skal kunne ske uden gene for den gående trafik. Derfor er grundejerne forpligtet til at holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet skåret til skel.

Desuden kræves det at der skal være en fri højde over fortov på min. 2,75 m (og over kørebane på min. 4,2 m). Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte.

Vejbestyrelsen, som i de fleste tilfælde er Kommunen, kan kræve at beplantningen på eller ved fortov og stier fjernes eller beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen og dennes sikkerhed.

Hvis det efter skriftlig henvendelse til grundejeren ikke sker, kan Kommunen efter påbud lade beskæringen udføre på grundejerens regning.

Tegning over frihøjde og yderligere beskrivelse

Brug ikke fortovet til oplagsplads

Som udgangspunkt må man ikke bruge fortovet til oplag af affald, byggematerialer eller til opstilling af containere og stillads.

Ønskes en midlertidig anvendelse at fortov til et sådant formål, kræver det en godkendelse ved Vej og Trafik.

Man kan søge tilladelse hos Vej og Trafik til midlertidig brug af en del af fortovet til oplag. Det skal dog fortsat være muligt at komme forbi som fodgænger, også med barnevogn og kørestol. Materialerne skal fjernes hurtigst muligt i henhold til den tilladelse, man har fået.

Der gives ikke tilladelse til at sætte containere på fortovet, men vi kan give tilladelse til kortvarig opsætning på kørebanen med behørig afmærkning.

Søg tilladelse til brug af vejareal.

Spørg - inden du graver

Man må ikke grave i fortovet uden at have søgt Kommunen om tilladelse. Skal man have lagt ledninger i eller over fortove, kan man første begynde når man har fået en gravetilladelse fra Vejmyndigheden.

Ledningsejeren skal betale for at få arbejdet udført og sørge for at fortovet retableres bagefter. Det er som hovedregel entreprenøren der søger om gravetilladelse hos Kommunen og ikke den enkelte grundejer.

Læs mere om gravetilladelse

Efterlad fortovet som du modtog det

En grundejer der bygger på sin ejendom, og i den forbindelse har tung trafik til og fra ejendommen, har pligt til at færdigmelde byggeriet, således at Kommunen kan syne fortov og øvrigt vejareal.

Eventuelle skader som er opstået i forbindelse med byggeriet, skal udbedres og betales af grundejeren.

Etablering af overkørsel kræver tilladelse

Det er ikke tilladt at køre på fortovet. Ind- og udkørsel over fortov er kun tilladt ved godkendte overkørsler.

Hvis man ønsker at etablere en ny overkørsel skal man søge en tilladelse ved Vej og Trafik.

Grundejeren skal selv betale og udføre arbejdet efter en typetegning, som fås hos Kommunen. Arbejdet må ikke igangsættes, før der er indhentet tilladelse. Arbejdet skal færdigmeldes til endelig godkendelse ved Vej og Trafik.

Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til en midlertidig overkørsel. Denne kræver også en ansøgning, medfølgende en tegning over projektet til Vej og Trafik.

Stier forpligter også

Grundejere hvis ejendomme støder op til en offentlig sti, har samme forpligtelser i forhold til stien som til fortovet, f.eks. med hensyn til beskæring af beplantning og vedligeholdelse. Dette gælder også, selv om der måske ikke er adgang fra ejendommen til stien.