Frederikssund Kommunes logo

Vintervedligehold og snerydning af veje, fortove og stier


Efter lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, er det en grundejers forpligtigelse at rydde fortov og sti ud for ejendommen for sne samt træffe foranstaltninger mod glat føre.

Efter samme lov, påhviler det ejere af ejendomme der grænser til private fællesveje eller sti, at rydde ud for ejendommene.

Se regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse samt bilag.

Kommunens snerydning og glatførebekæmpelse 

Snerydning og glatførebekæmpelse foretages af kommunen ud for alle kommunalt ejede ejendomme.

Kommunen sørger for snerydning af offentlige torve og pladser, ved busstoppesteder og af fodgængerfelter, oversigtshjørner mm.

Desuden foretager kommunen snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje. Kommunes veje er inddelt i tre kategorier alt efter deres prioritet. På kortet kan du se hvilken prioritet vejene har. Se tekstboks nederst på siden for en forklaring af de forskellige prioriteter.

Vejklasse  GlatførebekæmpelseSnerydningFarve
I-vejeGlatførebekæmpelse udføres
hele døgnet.
Tilstræbes holdt far­bar på alle tider af døgnet.Rød, orange, og lilla
II-veje

Der foretages ikke glatføre-bekæmpelse på køre­baner med mindre isslag eller særlige forhold gør det påkrævet. Bekæmpelse foretages kun indenfor normal ar­bejdstid.

Udføres i begrænset omfang, normalt kun i alvorlige snesituatio­ner. Grøn
III-veje

Der foretages kun glatføre-bekæmpelse ved større isslag eller særlige forhold gør det påkrævet. Bekæmpelse foretages kun indenfor normal ar­bejdstid.

Udføres i begrænset omfang, normalt kun i alvorlige snesituatio­ner. Blå
    

Hjælp kommunen ved at give os et tip

Du kan indberette fejl og mangler på kommunale arealer via Tip Frederikssund.
 
Det gælder også snerydning.