Frederikssund Kommunes logo

Hæk mod vej, fortov og sti 

Reglerne om beskæring er en del af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de ”bløde” trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage.

Som ejer af træer har man også ansvaret for at træer eller grene fjernes, hvis de er syge og dermed svage. Der har indenfor de seneste år været nogle ulykker, hvor forbipasserende er blevet skadet eller i værste tilfælde dræbt. Dette har resulteret i store erstatningskrav til ejere af farlige træer.  

Hvad skal grundejeren gøre?

Langs en ejendom som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at beskære udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 4,20 meter. Ved fortove, stier og rabatter er frihøjden på 2,75 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind til skel, som er grænsen mellem ejendom og vej. Se tegningen nedenfor.

Reglen skal sikre at blandt andet renovationsbilen kan komme frem for at hente affald fra ejendommene. 

Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Da trafiksikkerheden forringes, hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.

Der er særlige regler for beskæring af grene ved gadelamper og ledninger.

VD tegning

I følge Lov om hegn (Hegnsloven) § 11 gælder blandt andet at: ”Hegn langs gade, vej, sti eller plads, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, 30-40 cm fra skel, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen.”

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, når grundejeren ikke foretager beskæringen. Kommunen vil skrive et påbud efter regler i vejloven. Hvis grundejeren, efter påbud stadig ikke udfører sin forpligtelse, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

Tinglyste oversigtsarealer

Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at beplantning eller stakit på arealet ikke bliver højere end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for ejendommen.