Frederikssund Kommunes logo

Terrænregulering

Terrænregulering af arealer

Terrænreguleringer kan kræve en landzonetilladelse og i nogle tilfælde også en tilladelse efter anden lovgivning f.eks. i forhold til Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven mm. Du bør derfor altid kontakte Kommunen inden du terrænregulerer, for at få en vurdering af hvilke tilladelser projektet kræver.

Følgende kræver ikke landzonetilladelse:

  • Terrænreguleringer hvor der ikke ændres på brugen af arealet.
  • Terrænreguleringer hvis eneste formål er at forbedre dyrkningen af landbrugsjorden

Det kræver en landzonetilladelse hvis:

  • Terrænreguleringen helt eller delvist har andet formål end landbrug, fx støjvold, jordvold eller jorddepot.

Ansøger skal normalt sende oplysninger om følgende forhold:

  • Mængde af jord og placering.
  • Oplysning om eksisterende og fremtidig arealanvendelse.
  • Forventet varighed af arbejdet.

Bemærk at jorddepoter jf. Miljøbeskyttelsesloven § 50 kun må ejes af offentlige myndigheder. Vi har derfor ikke mulighed for at give tilladelser på private arealer.