Frederikssund Kommunes logo

Tekniske anlæg og bade- og bådebroer  

Husstandsvindmølle

Lovgrundlag og praksis

Opsætning af en husstandsvindmølle i tilknytning til en ejendoms bebyggelse kræver landzonetilladelse. En husstandsvindmølle er en vindmølle med en maks. højde på 25 meter fra fod til vingespids, som er placeret i tilknytning til en ejendoms bebyggelse.

Når en vindmølle ikke placeres i tilknytning til bebyggelsen eller når den er højere end 25 meter, kan den ikke opføres på baggrund af en landzonetilladelse, da den dermed er omfattet krav om planlægning.

Vi giver normalt, landzonetilladelse til husstandsvindmøller, medmindre landskabelige hensyn eller andre beskyttelseshensyn taler i mod en tilladelse.

Vi giver normalt ikke landzonetilladelse til husstandsvindmøller i landskabelige beskyttelsesområder.

Ansøger skal, normalt, sende oplysninger om følgende forhold:

 • Situationsplan
 • Tegninger af møllen
 • Produktblad
 • Støjberegning

Møllen skal overholde en række tekniske krav:

 • Møllen skal overholde støjkrav til alle boliger bortset fra den bolig som ejeren bor i. Støjkravet afhænger af mølletypen og afstanden til nabobebyggelse, som typisk skal være 50-70 meter.
 • Er der flere møller i området, må den samlede vindmøllestøj ikke overstige støjkravet.
 • Møllen skal være typegodkendt.

Se mere om typegodkendelser på vindmøller.

Vurdering af ansøgning

Ved vores vurdering lægger vi særlig vægt på, om møllen vil blive oplevet, som liggende "i tilknytning til". Ved "i tilknytning til" forstår vi som udgangspunkt, at møllen opføres inden for en afstand af op til ca. 20 meter fra bebyggelsen. Møllens påvirkning af landskabet skal vurderes. Vi vurderer, husstandsvindmøllens påvirkning af landskabet ud fra møllens placering, udformning og højde (synlighed) og landskabets karakter.

Minimøller  

Opsætning af en minivindmølle på eller ved en bygning kræver en landzonetilladelse. Der gælder de samme retningslinjer for minimøller som for husstandsvindmøller.

Solcelleanlæg 

Lovgrundlag og praksis
Det kræver som udgangspunkt ikke landzonetilladelse at opføre et solcelleanlæg  på op til ca. 45 m² til brug for en familie på et eksisterende tag, når det følger taghældning. Det kræver landzonetilladelse at opføre et solcelleanlæg som er større end ca. 45 m²  på et eksisterende tag eller hævet i forhold til taghældning, eller at opføre et fritstående anlæg på terræn. Ved en landzonetilladelse, kan vi stille vilkår om anlæggets udseende, herunder om farve og refleksion.

Hvis det ikke er muligt at placere anlægget på et tag giver vi normalt landzonetilladelse til mindre solcelleanlæg, medmindre landskabelige hensyn eller andre beskyttelseshensyn taler i mod en tilladelse.

Når et anlæg ikke kræver en landzonetilladelse, kan der være behov for at søge andre tilladelser f.eks. dispensation fra en fredning eller fra Naturbeskyttelsesloven.

Bemærk at solcelleanlægget skal registreres i BBR. Selv om det ikke kræver en landzonetilladelse skal man huske at give kommunen besked om anlægget, så det kan blive registreret i BBR.

Se Naturstyrelsens notat 

Ansøger skal, normalt, sende oplysninger om følgende forhold:

 • En tegning, der viser størrelse og placering af anlægget.
 • En beskrivelse af hvilken type/farve solceller der søges om.

Vurdering af ansøgning
Ved vurderingen lægger vi særlig vægt på påvirkningen af landskab, kulturmiljø og natur. Solcelleanlæg skal som udgangspunkt, placeres på bygninger eller i nær tilknytning til bygninger, så spredning af bebyggelse undgås.

Mast til mobilantenner

Lovgrundlag og praksis


Planlovens § 35, stk. 1. Opsætning af en ny mast til antenner kræver en landzonetilladelse.

Planloven § 36 stk. 1 nr. 17 og 19. Montering af ekstra antenner og tilhørende teknik på en eksisterende mast kræver ikke en landzonetilladelse.

Ansøger skal sende oplysninger om følgende forhold:

 • Situationsplan
 • Tegninger af masten og tilhørende anlæg
 • Produktblad
 • Dækningskort
 • Visualiseringer

Vurdering af ansøgning

En mast bør placeres i tilknytning til en by eller landsby, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt at finde en bynær placering, kan masten, undtagelsesvist, placeres ved andet byggeri i landzonen.

Ved placering af en ny mast, tages der primært hensyn til:

 • At masten placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
 • At der ikke er andre høje konstruktioner i området antennerne kan monteres på.
 • At masten placeres et sted, hvor den påvirker oplevelsen af landskabet mindst.
 • At masten udformes, så den påvirker oplevelsen af landskabet mindst muligt.

Vi anbefaler normalt rørmaster op til en højde på ca. 30 m. Til master højere end 30 m anbefales gittermaster.

Sikkerheden i forhold til sundhed, bliver vurderet af andre instanser f.eks. ved typegodkendelsen af antennerne. Vi må i sagsbehandlingen i forhold til landzonetilladelsen ikke tage hensyn til argumenter om sundhedsfare.

Bade- og bådebroer ved kyster

 • Der skelnes mellem bade og bådebroer
 • Både henvises til havnene, og der gives generelt ikke tilladelser til bådebroer uden for havneområder.
 • Badebroer etableres kun som fællesbroer som er åbne for offentlig adgang. Der tillades max en bro pr. grundejerforening. Afstand er fastsat til min 300 m mellem broerne.
 • Der anlægges kun nye badebroer, hvor der er eller kan skabes offentlig adgang til kysten
 • Forlængelse af eksisterende bådebroer afslås.
 • Forlængelse af eksisterende badebroer gives kun hvis der er offentlig adgang.
 • Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelser fra ovennævnte administrationsgrundlag, hvis tilladelse til badebroen har et offentligt eller halvoffentligt formål, er sundhedsfremmende og eller til gavn for en særlig gruppe.

Skovbegravelser

Du kan læse mere om skovbegravelsespladser her.