Frederikssund Kommunes logo

Landbrug

Lovgrundlag og praksis

Det kræver landzonetilladelse at opføre byggeri og anlæg til landbrug.

Vi giver normalt tilladelse til stalde og simple ridebaner til landbrug, der traditionelt hører hjemme i landzonen og som ikke omfatter opførelse af nye store bygninger eller ridehaller.

Ved  simple ridebaner forstår vi som udgangspunkt ridebaner, der ikke er nævneværdigt synlige i landskabet, er uden belysning, jordvolde og iøjnefaldende hegn.

Vurdering af ansøgning

Ved ansøgninger om ridebaner lægger vi særlig vægt på om anlægget vil påvirke landskabet væsentligt og om terrænregulering er nødvendig.

Når der er ubenyttede bygninger på ejendommen skal ejer undersøge muligheden for at udnytte disse i stedet for at opføre ny bebyggelse. 

Ved vurderingen lægger vi  især vægt på planlægningsmæssige hensyn og landskabelige hensyn. Ejendommens størrelse set i forhold til omfanget af bebyggelse indgår også ved vurderingen. Ved behandlingen af konkrete ansøgninger lægger vi særlig vægt på beskyttelse af rekreative områder og naturområder.

Bemærk at landbrug med boksarealer og læskure over 100 m²  er omfattet af Husdyrbrugloven og tilladelsen til husdyranlæg og driftsbygninger måske skal have en miljøgodkendelse.