Frederikssund Kommunes logo

Hvis du har ulovligt byggeri ...

Hvis du har byggeri på din grund, som vi ikke kender, skal du sørge for at få det lovliggjort. Det kunne fx. være tilbygning, udestue, anneks til overnatning, carport, udhus, overdækning eller drivhus. m.m.

Du kan lovliggøre dit byggeri ved at ansøge om - og få tilladelse til - at beholde det. Ellers skal du rive det ned. 

Sådan skal du ansøge

Du skal ansøge om at lovliggøre dine bygninger (alt med tag på)  via Byg & Miljø. Her skal udfylde ansøgningen, som du ville have gjort, hvis du skulle bygge i dag. Fx skal du oplyse, hvilke tekniske forhold som byggeriet er omfattet af, og derefter skal du for hvert forhold vedlægge relevant teknisk dokumentation. Dit byggeri skal ikke nødvendigvis overholde de tekniske krav i det nuværende bygningsreglement, men du skal dokumentere, at bygningen overholder de regler, der var gældende, da det blev opført. 

Disse oplysninger skal vi bruge 

For at vi kan tage stilling til de bygninger, du søger om, og for at vi kan fastlægge, hvilken sagsbehandling det kræver at lovliggøre dem, skal vi almindeligvis have følgende oplysninger om dine bygninger:

  • Anvendelsen (udhus/garage/carport/tilbygning/uopvarmet udestue, anneks til beboelse eller lignende)
  • Opførelsesåret – hvis det ikke er kendt, så blot et kvalificeret skøn
  • Tag- og facadematerialer
  • Situationsplan med relevante mål til vej- og naboskel samt til øvrige bygninger på grunden
  • Oplysning om areal (længde og bredde) - gerne på plantegning. Vær opmærksom på, at du skal måle til yderste punkt på taget ved overdækninger og carporte, på de sider hvor der ikke er ydervæg
  • Bygningshøjden nærmere vej- og naboskel end 2,5/5 m, eventuelt i form af facadetegninger fra mindst to sider
  • Redegørelse for eventuelt skrånende terrænforhold (skal fremgå af facadetegninger). 
  • Hvis du har bygget bolig/sommerhus/tilbygning/udestuer/anneks eller lignende, skal du redegøre for, at byggeriet overholder reglerne i det bygningsreglement, der var gældende, da det blev opført
  • Eventuelt fotos.

Særligt for sekundære bygninger m.m.

Enkelte typer carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger og lignende kan vi lovliggøre ved blot at registrere dem i BBR. Det gælder dog kun, hvis de overholder alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet, lokalplan, byplanvedtægt og tinglyste deklarationer og hvis det samlede areal af alle sekundære bygninger på grunden ikke overstiger 50 m². Vores erfaring er, at mange af denne type bygninger kræver en form for sagsbehandling. 

Ansvaret er dit

Det er dit ansvar som bygningsejer at sørge for, at alt byggeri på din grund er lovligt. Det gælder uanset, om det er dig eller de tidligere ejere af din ejendom, som har opført byggeriet. Du er ansvarlig overfor os. Og som grundejer har du pligt til at sørge for, at oplysningerne på din BBR-meddelelse stemmer overens med de faktisk forhold.

De gældende regler

Du har mulighed for at lovliggøre dit byggeri efter de regler der var gældende, da det blev opført, eller efter de nugældende regler i bygningsreglementet.
Her kan du finde det nuværende og de tidligere bygningsreglementer.