Frederikssund Kommunes logo

Søer, vandhuller og regnvandsbassiner

Lovgrundlag og praksis

Planlovens § 35, stk. 1. Det kræver landzonetilladelse at etablere en sø, vandhuller og regnvandsbassiner, da der er tale om ændret arealanvendelse.

Vi giver normalt ikke tilladelse til at etablere en ny sø/vandhul på arealer som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven f.eks. mose, strandeng eller fersk eng eller i forbindelse med vandløb.

Vurdering af ansøgning

Vi foretager for det meste en besigtigelse af det pågældende areal.

Ved vores vurdering lægger vi særlig vægt på om etableringen af søen, vandhullet eller regnvandsbassinet er i overensstemmelse med planlægningen for området/kommuneplanen, herunder særligt natur- og kulturhistoriske hensyn, om det vil berige dyre- og plantelivet og om det vil passe naturligt ind i landskabet. Søen, vandhullet og regnvandsbassinet må ikke påvirke naboers drænforhold. Ejer skal derfor undersøge om der er dræn i området.

 Se vejledning om etablering og pleje af søer