Frederikssund Kommunes logo

Underret om din bekymring for børn eller unge under 18 år

Du har som borger pligt til at underrette Frederikssund Kommune, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vold, seksuelle overgreb, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der er til fare for barnet eller den unges udvikling eller trivsel.
Du har som borger også pligt til at underrette Frederikssund Kommune, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Hvordan underretter du?

Du kan underrette skriftligt, telefonisk eller ved personligt fremmøde. Du har som borger mulighed for at underrette anonymt. Ønsker du at være anonym, skal du aldrig oplyse navn, telefonnummer eller andre personlige data, der kan identificere dig. Har du gjort det, kan du ikke være anonym.

Personer der udfører offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udførsel af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte.

Skriftlige underretninger udfyldes via selvbetjeningsløsningerne

Mundtlige underretninger kan ske på telefon 47 35 10 00 eller ved fremmøde i Center for Familie og Rådgivning, Østergade 3c, 3600 Frederikssund

Hvis der opstår akut bekymring uden for Center for Familie og Rådgivnings åbningstid kan du kontakte Nordsjællands Politi på telefon 49 27 14 48. Politiet vil herefter tage kontakt til den sociale døgnvagt, som vil undersøge din bekymring nærmere.

Hvordan reagerer Center for Familie og Rådgivning på din underretning?

Når Center for Familie og Rådgivning modtager en underretning, vil den blive vurderet indenfor 24 timer. Ved vurderingen tages der stilling til, om der er behov for akut handling, eller om sagen kan afvente ordinær sagsbehandling. Ved skriftlige underretninger sendes der kvitteringsbrev for modtagelse af underretningen indenfor 6 dage.

Hvordan behandles din underretning?

  • Forældremyndighedsindehavere partshøres i underretningen. I nogle tilfælde vil man som professionel blive inviteret med til noget af parthøringsmødet
  • Der afholdes som udgangspunkt altid en samtale med barnet på baggrund af underretningen
  • Center for Familie og Rådgivning vurderer herefter, hvad der videre skal ske i sagen. Der er følgende muligheder:

- der tilbydes råd og vejledning
- der er allerede iværksat støtte i sagen og denne fortsætter
- der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse
- der iværksættes en foranstaltning
- sagen lukkes igen

  • I sager, hvor der allerede er iværksat en foranstaltning, er Center for Familie og Rådgivning forpligtet til, at tage stilling til, om det er den rette støtte, der er sat i værk
  • Center for Familie og Rådgivning er forpligtet til at melde tilbage til underretter (gælder kun fagpersoner), hvorvidt underretningen har medført, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse eller iværksættes en foranstaltning, men som udgangspunkt ikke hvilken.

Når Center for Familie og Rådgivning modtager en underretning, der omhandler mistanke om vold og/eller overgreb, har de en forpligtigelse til at undersøge sagen nærmere på en sådan måde, at de er i stand til at vurdere barnets tarv i den konkrete situation. Der er her tale om en afværgepligt, som altid går forud for alt andet. Det betyder, at der aktiveres nogle særlige sagsbehandlingsmæssige procedurer når der modtages underretninger der omhandler mistanke om vold og/eller overgreb, som adskiller sig fra de sagsbehandlingsmæssige skridt der tages i forbindelse med behandling af øvrige underretninger.

Kommunen har en beredskabsplan i forbindelse med mistanke om at børn og unge i alderen 0 - 18 år har været udsat for overgreb. Læs om kommunens beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge.