Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til privat pasningsordning

Ønsker du dit barn passet i en privat pasningsordning, giver Frederikssund Kommune dig mulighed for, at søge et økonomisk tilskud.

Forskelle og opmærksomhedspunkter

Vi har udarbejdet en sammenligning mellem private/fleksible pasningsordninger og kommunale dagplejere. Denne sammenligning giver dig et overblik over en række forskelle og opmærksomhedspunkter ved de 2 ordninger.

Du skal være særligt opmærksom på, om din private pasningsordning benytter den kommunalt udarbejdet Aftale om privat pasning med en privat pasningsordning. Har din private pasningsordning udarbejdet sin egen aftale om pasning, skal du være opmærksom på følgende:

 • opsigelsesvarsel: I Kommunale dagtilbud er opsigelsesvarslet 1 måned til den 1. i en måned
 • regler omkring dit barns ferie og sygdom
 • regler omkring den private pasningsordnings ferie og sygdom
 • åbningstider og betaling for overtid

Din private pasningsordning kan ikke benytte sig af kommunale tværfaglige fagpersoner, såsom psykologer, tale høre lærere, ergoterapeuter mm. Samarbejdet med disse vil foregå i jeres eget hjem.

Det er en privat aftale, du indgår med din private pasningsordning. Eventuelle vanskeligheder i  jeres samarbejde eller tvivlsspørgsmål kan ikke rettes til Frederikssund Kommune.

Oversigt over private pasningsordninger med bopæl i Frederikssund Kommune.

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud når:

 • dit barn er i alderen 26 uger til 3 år
 • du og dit barn er bosat i kommunen
 • du ikke passer dit barn selv
 • du ikke modtager barsels-dagpenge eller orlovsydelse. Byrådet kan dispensere for én måned, hvor dit barn er under indkøring

Hvad skal du som forældre gøre?

Du skal opfylde ovennævnte betingelser, og du skal indsende følgende, som vi skal bruge ved sagsbehandlingen:

Du skal indsende Ansøgningen om tilskud til privat pasningsordning digitalt. Pasningsaftalen kan du vedhæfte din digitale ansøgning. Pasningsaftalen kan sendes digitalt ved at benytte Send sikkert til Dagtilbud som borger, som du finder øverst til højre på denne side. Pasningsaftalen kan også sendes pr. brev eller afleveres i borgercenteret.

Du skal oplyse mailadressen på din private pasningsordning i den digitale ansøgning. Din private pasningsordning modtager herefter et link, som skal benyttes til at bekræfte jeres aftale. Vi modtager først din ansøgning om tilskud, når aftalen er bekræftet af din private pasningsordning via dette link.

Ansøgningsfrist - Tilskud forud eller bagud betales

Tilskud kan bevilges fra opstartsdatoen i jeres pasningsaftale, dog tidligst fra den dato vi har modtaget din ansøgning.

Modtager vi din ansøgning og pasningsaftale 2 måneder før dato for opstart, bliver dit tilskud i opstartsmåneden forudbetalt.

Modtager vi din ansøgning og pasningsaftale måneden før eller samme måned, dit barn starter i jeres private pasningsordning, bliver dit tilskud i opstartsmåneden bagudbetalt.

I nogle tilfælde vil det forekomme, at 2. måneds tilskud også bliver bagudbetalt.

De øvrige måneders udbetalinger af tilskud bliver forudbetalt.

Oplysningspligt ved ændringer

Du og din private pasningsordning har pligt til hurtigst muligt, at meddele kommunen eventuelle ændringer i jeres aftale om pasning.

Det kan være ændringer i

 • det månedlige vederlag,
 • perioden for pasning,
 • de ugentlige tidspunkter for pasning, og
 • hvis aftalen om pasning ophører før den aftalte slutdato.

Ophører aftalen om pasning inden den aftalte ophørsdato, skal du indsende en kopi af opsigelsen.

Ændringer skal meddeles Frederikssund Kommune digitalt, pr. brev eller de kan afleveres i borgercenteret.

Tilskuddet bortfalder automatisk

Tilskud til privat pasningsordning bortfalder automatisk:

 • når pasningen ophører
 • måneden efter dit barn er fyldt 3 år
 • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning

Pasningsgaranti når dit barn er fyldt 3 år eller ved pasningsaftalens ophør

Hvis du vil sikre dig garanti for pasning i et andet dagtilbud,

 • måneden efter dit barn er fyldt 3 år
 • hvis eller når din aftale om pasning ophører
 • hvis din aftale om pasning opsiges før den aftale slutdato

skal du digitalt opskrive dit barn i den Digitale Pladsanvisning. Det skal ske minimum 3 måneder før den 1. i den måned, du ønsker dit barn skal starte i et andet dagtilbud. Dette gælder dog ikke, hvis du ønsker en anden privat pasningsordning.

Hører dit barn under garantien, er kommunen forpligtet til at give dit barn et dagtilbud 3 måneder efter pasningsaftalens ophør.

Under Pladsanvisning finder du reglerne for visitation til dagtilbud i Frederikssund Kommune.

Tilskuddets størrelse og udbetaling

Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen. Kommunens godkendelse af en privat aftaler om pasning er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Tilskuddet udgør højst 75 % af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tilskud i 2024:

 • Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0 - 2-årige: kr. 7.364 pr. måned
 • Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt

Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren.

Tilskuddet overføres månedsvis forud til din NemKonto, så det normalt er til disposition senest den 1. i måneden.

Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

Kommunen skal godkende den private pasningsordning, du/I har valgt samt de fysiske rammer, hvor dit barn skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på den private passer samt alle beboere over 15 år, som bor på pasningsordningens adresse.

Procedure for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger er godkendt af Opvækstudvalget den 1. oktober 2018.

Anmodning om godkendelse som privat pasningsordning sendes digitalt, pr. brev eller afleveres i borgercenteret i bopælskommunen. Anmodningen m.m. skal afleveres senest 3 måned før den 1. i den måned, du ønsker at starte.

Løn og ansættelsesvilkår

Du kan vælge mellem 2 private pasningsordninger:

 • En ordning, hvor børnepasseren er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder privat pasning eller
 • En ordning, hvor du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser

Din forpligtelse overfor børnepasseren afhænger af, hvilken type pasningsordning, du vælger. Kommunen er ikke arbejdsgiver og har derfor ingen arbejdsgiverforpligtelser.

Ved en allerede godkendt privat pasningsordning:

 • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og den godkendte private pasningsordning
 • Du skal kun betale det aftalte vederlag for den private pasning og
 • Du har ingen forpligtelser efter lovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v.

Når du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser:

 • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og din børnepasser
 • Du har arbejdsgiveransvaret
 • Du udbetaler løn, også under ferie og sygdom til børnepasseren
 • Du indbetaler ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge og
 • Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer om året

Fælles for begge private pasningsordninger

Ferie
Du står selv for pasning af dit barn, når børnepasseren afholder ferie.

Sygdom
Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af dit barn ved børnepassers sygdom.

Fripladstilskud eller økonomisk friplads
Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt, at søge hel- eller delvis økonomisk friplads til en privat pasningsordning.

Søskendetilskud
Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet udgør 85 % af det beregnede søskendetilskud på den billigste kommunale plads i aldersgruppen 0-2 år. Der gives ikke søskendetilskud til børn i klub.

Opsigelse
Opsigelsesvarslet er en aftale mellem dig og din børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen. Ønsker I at opsige pasningsaftalen, skal I sende en underskrevet kopi til Frederikssund Kommune. Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både du og din børnepasser er enige herom. Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel. Kommunen kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

Klageadgang

Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage til Kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post. Benyt linket: Send sikkert til Dagtilbud som borger, som du finder her på siden.

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud,
 • godkendelse af privat pasning eller tilbagekaldelse af en godkendelse, samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.