Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til privat pasningsordning

Frederikssund Kommune giver dig mulighed for, at søge tilskud til en privat pasningsordning.

Dagtilbudslovens § 80 - §85

Tilskuddet til privat pasning træder som udgangspunkt i stedet for en dagtilbudsplads. Derfor er det en betingelse, at forældrene har ret til en plads i et kommunalt dagtilbud. Aftalen om privat pasning skal være godkendt af kommunen.

Der er udarbejdet en sammenligning over forskelle/ligheder mellem private/fleksible pasningsordninger og kommunale dagplejere.

Som forældre bør du være særligt opmærksom på om den private pasningsordning benytter den kommunalt udarbejdet Aftale om privat pasning med en privat pasningsordning. Har den private pasningsordning udarbejdet deres egen aftale om pasning skal du være opmærksom på følgende:

 • Opsigelsesvarsel: I Kommunale dagtilbud er opsigelsesvarslet 1 måned til den 1. i en måned
 • Regler omkring dit barns ferie og sygdom
 • Regler omkring den private pasningsordnings ferie og sygdom
 • Åbningstider og betaling for overtid

Private pasningsordninger kan ikke benytte sig af kommunale tværfaglige fagpersoner, såsom psykologer, tale høre lærere, ergoterapeuter mm. Samarbejdet med disse vil foregå i jeres eget hjem.

Som forældre indgår I en privat aftale med den private pasningsordning. Eventuelle vanskeligheder i samarbejdet eller tvivlsspørgsmål kan ikke rettes til Frederikssund Kommune.

Oversigt over private pasningsordninger med bopæl i Frederikssund Kommune.

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud:

 • Når dit barn er i alderen 26 uger til 3 år
 • Når du og dit barn er bosat i kommunen
 • Når du ikke passer dit barn selv
 • Når du ikke modtager barsels-dagpenge eller orlovsydelse. Byrådet kan dispensere for én måned, hvor dit barn er under indkøring

Hvad skal du som forældre gøre?

Du skal opfylde ovennævnte betingelser og du skal indsende:

Ansøgning og pasningsaftale skal sendes digitalt, pr. brev eller afleveres i borgercenteret.

Du skal oplyse mailadressen på din private pasningsordning i den digitale ansøgning. Din private pasningsordning modtager herefter et link, som skal benyttes til at bekræfte jeres aftale. Frederikssund Kommune modtager først din ansøgning om tilskud, når aftalen er bekræftet via dette link.

Ansøgningsfrist - Tilskud forud eller bagud betales

Tilskud kan bevilges fra opstartsdatoen i aftalen om pasning, dog tidligst fra den dato kommunen har modtaget ansøgningen.

Modtager kommunen ansøgning og pasningsaftale 2 måneder før dato for opstart, bliver tilskud i opstartsmåneden forudbetalt.

Modtager kommunen ansøgning og pasningsaftale måneden før eller samme måned, barnet starter bliver tilskud i opstartsmåneden bagudbetalt.

I nogle tilfælde vil det forekomme, at 2. måneds tilskud ligeledes vil blive bagudbetalt.

De øvrige måneders udbetalinger af tilskud vil blive forudbetalt.

Oplysningspligt ved ændringer

Du og din private pasningsordning har pligt til hurtigst muligt, at meddele kommunen eventuelle ændringer i aftalen om pasning.

Det kan være ændringer i

 • det månedlige vederlag,
 • perioden for pasning,
 • de ugentlige tidspunkter for pasning, og
 • hvis aftalen om pasning ophører før den aftalte slutdato.

Ophører aftalen om pasning inden den aftalte ophørsdato, skal du indsende en kopi af opsigelsen.

Ændringer kan meddeles Frederikssund Kommune digitalt, pr. brev eller de kan afleveres i borgercenteret.

Tilskuddet bortfalder:

 • Når pasningen ophører
 • Den måned, hvor dit barn fylder 3 år
 • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • Hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning

Pasningsgaranti når barnet fylder 3 år eller ved pasningsaftalens ophør

Hvis du vil sikre dig garanti for pasning i et andet dagtilbud,

 • når dit barn fylder 3 år
 • hvis eller når din aftale om pasning ophører
 • hvis din aftale om pasning opsiges før den aftale slutdato

skal du digitalt opskrive dit barn i den Digitale Pladsanvisning. Det skal ske minimum 3 måneder før den 1. i den måned, du ønsker dit barn skal starte i et andet dagtilbud. Dette gælder dog ikke, hvis du ønsker en anden privat pasningsordning.

Hører dit barn under garantien, er kommunen forpligtet til at give dit barn et dagtilbud 3 måneder efter pasningsaftalens ophør.

Under Pladsanvisning finder du reglerne for visitation til dagtilbud i Frederikssund Kommune.

Tilskuddets størrelse og udbetaling

Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen. Kommunens godkendelse af en privat aftaler om pasning er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Tilskuddet udgør højst 75 % af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tilskud i 2024:

 • Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0 - 2-årige: kr. 7.364 pr. måned
 • Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt

Tilskud i 2023:

 • Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0 - 2-årige: kr. 7.087 pr. måned
 • Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt

Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren.

Tilskuddet overføres månedsvis forud til din NemKonto, så det normalt er til disposition senest den 1. i måneden.

Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

Kommunen skal godkende den private pasningsordning, du/I har valgt samt de fysiske rammer, hvor dit barn skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på den private passer samt alle beboere over 15 år, som bor på pasningsordningens adresse.

Procedure for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger er godkendt af Opvækstudvalget den 1. oktober 2018.

Anmodning om godkendelse som privat pasningsordning sendes digitalt, pr. brev eller afleveres i borgercenteret i bopælskommunen. Anmodningen m.m. skal afleveres senest 3 måned før den 1. i den måned, du ønsker at starte.

Løn og ansættelsesvilkår

Du kan vælge mellem 2 private pasningsordninger:

 • En ordning, hvor børnepasseren er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder privat pasning eller
 • En ordning, hvor du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser

Din forpligtelse overfor børnepasseren afhænger af, hvilken type pasningsordning, du vælger. Kommunen er ikke arbejdsgiver og har derfor ingen arbejdsgiverforpligtelser.

Ved en allerede godkendt privat pasningsordning:

 • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og den godkendte private pasningsordning
 • Du skal kun betale det aftalte vederlag for den private pasning og
 • Du har ingen forpligtelser efter lovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v.

Når du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser:

 • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og din børnepasser
 • Du har arbejdsgiveransvaret
 • Du udbetaler løn, også under ferie og sygdom til børnepasseren
 • Du indbetaler ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge og
 • Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer om året

Fælles for begge private pasningsordninger

Ferie
Du står selv for pasning af dit barn, når børnepasseren afholder ferie.

Sygdom
Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af dit barn ved børnepassers sygdom.

Fripladstilskud eller økonomisk friplads
Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt, at søge hel- eller delvis økonomisk friplads til en privat pasningsordning.

Søskendetilskud
Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet udgør 85 % af det beregnede søskendetilskud på den billigste kommunale plads i aldersgruppen 0-2 år. Der gives ikke søskendetilskud til børn i klub.

Opsigelse
Opsigelsesvarslet er en aftale mellem dig og din børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen. Ønsker I at opsige pasningsaftalen, skal I sende en underskrevet kopi til Frederikssund Kommune. Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både du og din børnepasser er enige herom. Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel. Kommunen kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

Klageadgang

Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage til Kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post. Benyt linket: Send sikkert til Dagtilbud som borger, som du finder her på siden.

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud,
 • godkendelse af privat pasning eller tilbagekaldelse af en godkendelse, samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.