Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 27. september 2022

Campus - Gymnastiksalen (lokale v/siden af MakerVærket), Odinsvej 6, 3600 Frederikssund kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

119Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

120Drøftelse af implementering af klubstrategi

Resume

Byrådet vedtog på møde den 2. marts 2022 Strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Leder af klubberne, Carsten Lunn, vil på mødet orientere Unge, fritid og idræt om status på implementering af strategien.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte status på implementering af klubstrategien.

Beslutning

Drøftet.

Bilag #BedreFritid vedlægges referatet.

Sagsfremstilling

Strategien #Bedre Fritid - strategi for fremtidens klubber blev vedtaget af Byrådet på møde den 2. marts 2022.

Forud for vedtagelsen havde udkast til strategi været i bred høring i en række MED-udvalg, bestyrelser mm. Nærmere beskrivelse af høringsparter fremgår af Byrådssag 42.

Leder af klubberne, Carsten Lunn, indleder udvalgets drøftelser med en kort orientering om status på implementering af strategien, herunder samarbejdet, involvering af børn og unge fra klubberne, klubbestyrelsen, inddragelse af MED-udvalg m.v.

Inddragelse

Implementering af strategien sker med involvering af børn og unge, MED-udvalg, medarbejdere m.m.

Økonomi

Drøftelsessagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

121Drøftelse af eventuelt nyt 10. klasses tilbud i Frederikssund Kommune

Resume

Under overskriften ”Vi vil have alle unge med” blev der i budgetaftalen for 2022 aftalt at undersøge mulighederne for at styrke 10.klasse som springbræt til ungdomsuddannelserne, eksempelvis gennem endnu tættere samarbejde med uddannelserne på Campus Frederikssund. Administration har derfor i samarbejde med Frederikssund Gymnasium, U/NORD, UU og Campus U10 udviklet en skitse for en ny model for 10.klasse i Frederikssund Kommune.

På udvalgets møde præsenterer repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, Campus U10, UU og Center for Børn og Skole denne skitse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte den videre proces for et eventuelt nyt 10. klasses tilbud i Frederikssund Kommune.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget beder administrationen arbejde videre med beslutningsoplæg til et eventuelt nyt 10. klasses tilbud.

Sagsfremstilling

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor i 10. klasse fokus på, at den unge bliver parat til at starte på en ungdomsuddannelse.

På baggrund af budgetaftalen 2022 har Administration i samarbejde med Frederikssund Gymnasium, U/NORD, UU og Campus U10 i en periode på fem dage foretaget en intensiv innovationsproces, et såkaldt design sprint, hvor der er blevet udviklet og testet en ny model for 10. klasse.

Skitse til ny model for 10. klasse i Frederikssund Kommune

Formålet med den ny model for 10. klasse er at skabe et attraktivt tilbud til de unge og derigennem øge antallet af elever, der vælger at tage deres 10. klasse i kommunen frem for at søge ud af kommunen. Lykkes vi med dette, vil der inden for en kort årrække kunne starte op imod 90 elever i det nye 10. klasses tilbud. Antagelsen er endvidere, at flere elever efter endt 10. klasse vil gennemføre deres ungdomsuddannelse på Campus Frederikssund fremfor eksempelvis i Hillerød eller Egedal. Eksempelvis foreslås det, at valgfag udbydes på tværs af Campus ud fra en antagelse om, at når de unge møder undervisere fra de øvrige institutioner på Campus bidrager det til at få integreret 10. klassescenteret som en naturlig del af ungdomsuddannelsesmiljøet på Campus Frederikssund.

De centrale dele i den foreslåede nye model for 10. klasse er:

 • Fem forskellige linjer, som eleverne vælger sig ind på efter et fælles introforløb. Herunder fagligt spændende og attraktive linjer (eksempelvis: Idræt, Global, Maker, Krea) i samarbejde med ungdomsuddannelserne på Campus, Ungdomsskolen, kultur- og foreningsliv og erhvervslivet, samt en X- klasse for de elever, der har brug for ekstra støtte til at blive klar til en ungdomsuddannelse.
 • ”Min vej”: Nyt fag, hvor alle deltager. Det er et fag, hvor der er fokus på den unges fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. Med faget skabes der en relevant indsats for de unge fi form af for eksempel uddannelsesafklaring, hjælp til praktik, studiejob mv. Min vej skabes i fællesskab med UU-vejledningen, SSP, Ungekontakten, Vejledningsforum på Campus, erhvervslivet og underviserne i 10. klasse.
 • Grundfagene dansk, matematik og engelsk udbydes i samarbejde med ungdomsuddannelserne på Campus Frederikssund.
 • Valgfag udbydes på tværs af Campus. Alle unge skal deltage i to valgfag pr. semester. Nogle af valgfagene kan være prøvefag og kompetence-/meritgivende ved en ungdomsuddannelse. Fagene udbydes af U/NORD, Frederikssund Gymnasium, Frederikssund Ungdomsskole og FGU, og undervisningen vil derfor varetages af undervisere fra disse.
 • Forpligtende og inkluderende fællesskaber: Alle elever indgår i familiegrupper på 12 elever for at styrke det sociale tilhørsforhold eleverne imellem og mellem elever og undervisere.
 • En skoledag mellem kl. 8.30-14.30.

Den nuværende 10. klasse i Frederikssund Kommune

Den kommunale 10. klasse er i Frederikssund Kommune en del af Campus U10, hvorunder også hører ungdomsskole, ungdomsklub og Ungdommens Uddannelsesvejledning. I august 2022 er der 59 elever indskrevet på Campus U10, fordelt med 26 piger og 33 drenge. 73 % af eleverne er vurderet ikke- eller delvist uddannelsesparate. Til sammenligning ligger tallet for elever, der søger 10. klasse på en efterskole på 19 % ikke- eller delvist uddannelsesparate.

Budget 2022 for Campus U10 udgør 3,7 mio. kr., herunder 0,5 mio. kr. til inklusion. Budgettet er baseret på et estimeret elevtal på 57 elever.

En af udfordringerne med den nuværende model for 10. klasse er, at 43 % af de unge, der i Frederikssund Kommune vælger den kommunale 10. klasse, tager den i anden kommune.

De elever, der vælger en kommunal 10. klasse eksempelvis i Egedal eller i en anden 10. klasse uden for kommunen, kommer sjældent tilbage til Frederikssund for at tage deres ungdomsuddannelse på enten Frederikssund Gymnasium, U/NORD eller FGU (Forberedende Grunduddannelse). Derud over er elevsammensætningen i det nuværende kommunale 10. klasse tilbud karakteriseret ved, at en meget stor del af eleverne har brug for ekstra faglig støtte, ligesom mange af eleverne også har udfordringer, der ligger udover det faglige.

Næste skridt

I den nuværende skitse er der ikke beregnet økonomi. Dette vil være næste skridt, såfremt der er opbakning fra udvalget til at gå videre. Ligeledes skal mulighederne for evt. driftsfællesskab eller andre forpligtende samarbejdsmodeller med aktørerne på Campus Frederikssund undersøges, kortlægges, beregnes og efterfølgende besluttes.

For siden at skabe opmærksomhed og opbakning til det nye 10. klasses tilbud blandt udskolingselever og deres forældre, bliver kommunikation og branding helt afgørende. Der vil derfor skulle laves en målrettet kommunikationsstrategi, evt. med hjælp fra et bureau eller lignende samt ved at gøre brug af unge som ambassadører for det nye tilbud, måske endda et samarbejde med influencere fra lokalområdet.

Givet at økonomi og drift kan hænge sammen, vil det nye 10. klasses tilbud kunne træde i kraft fra skoleåret 2024-25, forudsat politisk godkendelse.

Inddragelse

Inddragelse har været en nøgleord igennem hele processen. Den foreslåede nye model for 10.klasse er udviklet og testet i samarbejde med; 8., 9. og 10. klasser i kommune, SSP, FGU, 10. klasses lærer på Campus U10 og U/NORD samt tidligere elever i Campus U10.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive medtaget i sagen om ressourcetildeling til skolerne, som Unge, fritid, Idræt og Skole, klub og SFO præsenteres for primo 2023.

Bilag

122Beslutning om godkendelse af politisk mødekalender for 2023

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende udkast til politisk mødekalender for udvalgets møder i 2023.

Historik

Indstilling fra Unge, fritid og idræt, 6. september 2022, pkt. 108:

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende udkast til politisk mødekalender for udvalgets møder i 2023.
 2. Tage stilling til hvor udvalgets møder skal afholdes.
 3. Drøfte hvordan udvalgets eventuelle dialogmøder, temamøder m.m. henover året bedst tilrettelægges.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 6. september 2022, pkt. 108:

Indstillingspunkt 1: Udvalget ønsker ikke udvalgsmøder i samme uger, som der er byrådsmøder.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Møderne ønskes som udgangspunkt på rådhuset. Udvalget ønsker, at der udarbejdes årshjul med dialogmøder, temadrøftelser i udvalgene, KL møder mv.

Indstillingspunkt 3: Udvalget ønsker, at der afsættes den fornødne tid til dialogmøder med samråd m.fl.

Udvalget ønsker, at der som udgangspunkt afsættes tre timer til udvalgsmøderne.

Beslutning

Indstillingspunktet blev bragt til afstemning.

For stemte: Niels Martin Viuff (C), Anne Sofie Uhrskov (V) og Søren Weimann (B)

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A)

Undlod at stemme: Kenneth Jensen (A)

Jesper Wittenburg (A) stemte imod, idet han ikke ønsker udvalgsmøder i samme uge som byrådsmøde.

Indstillingspunktet tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte kalender for 2022
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 4. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2023 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle af udvalgene henover året også har dialogmøder med brugere, temamøder o. l. mødeaktiviteter, som ligger udover de ordinære udvalgsmøder. Det anbefales, at udvalget på indeværende møde også drøfte, hvornår denne typer af møder mest hensigtsmæssigt kan placeres - dette bl.a. af hensyn til den samlede mødeplanlægning på tværs af udvalg og byråd.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde.

Fortsat sagsfremstilling til mødet i Unge, fritid og idræt den 27. september 2022:

Administrationen har efter seneste møde i udvalget genbesøgt de foreslåede mødedatoer for Unge, fritid og idræt.

Der er tre tilfælde henover året (januar/februar, marts og september), hvor byrådets møde og møde i Unge, fritid og idræt falder i samme uge. Unge, fritid og idræt holder møde tirsdag og Byrådet holder møde onsdag. Udfordringen i januar/februar ville kunne have været imødekommet, hvis alle udvalgsmøder starter op i uge 1 i det nye år. Det vil betyde, at dagsordnerne til møderne skal sendes ud før juleferien, og dermed at de foreløbige dagsordner til formøderne med formandskaberne skal være klar primo/medio december (umiddelbart efter udvalgsmøderne i november måned). Udfordringerne i marts og september ville kunne imødekommes, hvis Økonomiudvalget holder møde i uge 7 (vinterferien) og uge 42 (efterårsferien). Dette anbefaler administrationen ikke af hensyn til mulighederne for ferieafvikling i administrationen og i økonomiudvalget.

På den baggrund fastholder administrationen det foreliggende forslag til mødedatoer for Unge, fritid og idræt i 2023. Bemærk at der lægges op til at møderne starter kl. 15.

Det skal bemærkes, at KL har ændret dato for KL's sundhedskonference 2023. Opdateret udkast til mødekalender 2023 er derfor vedlagt som nyt bilag.

Inddragelse

Der er ikke sket inddragelse.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

123Beslutning om ramme for Sundhedsdagene i 2023

Resume

Social og sundhed og Unge, fritid og idræt tog i august 2022 (jf. henholdsvis sag nr. 81 og sag nr. 101) udskydelsen af Sundhedsugen til foråret 2023 til efterretning for at skabe en bredere deltagelse. Denne sag forelægges, i lighed med de tidligere sager om Sundhedsugen, samtidigt i Social og sundhed og Unge, fritid og idræt og foreslår dels at erstatte Sundhedsugen med tre tematiserede ”Sundhedsdage 2023” i foråret 2023 og dels en proces for planlægning og afholdelse af Sundhedsdagene.

Derudover indstilles overfor Social og sundhed at reservere ubrugte §18-midler fra 2022 til at understøtte frivillige foreningers aktiviteter under Sundhedsdagene.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Beslutte at afholde tre tematiserede Sundhedsdage den 11. til 13. maj 2023, herunder proces for planlægning af ”Sundhedsdagene 2023”.

Beslutning

Udsat. Sagen genoptages efter behandling i Social og sundhed, idet Unge, fritid og idræt overlader til Social og sundhed til at træffe beslutning om datoerne.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune udskød den planlagte Sundhedsuge i august 2022 til foråret 2023 for at skabe en bredere deltagelse og sikre en bedre planlægning af ugen. Denne sag har til formål at fastlægge rammerne for nogle veltilrettelagte Sundhedsdage i 2023, herunder sikre et realistisk ambitionsniveau og en velforankret deltagelse. Sundhedsdagene har til formål at synliggøre kommunens sundhedstilbud og aktivere flere borgere i aktiviteter, der fremmer deres sundhed.

Fokuserede Sundhedsdage i 2023

For at sikre en bedre deltagelse og en solid forankring af Sundhedsugen foreslås det, at ugen erstattes med tre fokuserede "Sundhedsdage" i maj 2023, fremfor en ”Sundhedsuge” over syv dage. Idéen med at afholde tre dage er at sammensætte et komprimeret program med sundhedsfremmende aktiviteter, som appellerer til en bred målgruppe med borgere i alle aldre, og bidrager til et mere sammenhængende fokus på sundhed og trivsel.

Det foreslås at afholde Sundhedsdagene fra torsdag den 11. til lørdag den 13. maj 2023. Valget af disse dage i maj måned, gør det muligt at planlægge flere af aktiviteterne udendørs på grund af varmere vejr, undgå at placere Sundhedsdagene på helligdage i maj og sikre de frivillige foreningers deltagelse, inden de lukker ned for aktiviteter i slutningen af maj.

Endelig foreslås det at fokusere Sundhedsdagene på tre konkrete temaer. De tre temaer tager udgangspunkt i Frederikssund Kommunes sundhedspolitik ”Sammen om sundhed”, samt resultaterne fra henholdsvis "Sundhedsprofilen 2021" og undersøgelsen "Danmark i Bevægelse". Der er således i valg af temaer lagt vægt på at sikre sundhedsmæssigt relevante temaer, hvor en styrket indsats vil forbedre borgernes sundhed, samtidig med at temaerne har en bred relevans for mange borgere, og dermed gør det attraktivt at deltage i Sundhedsdagene. For ikke at begrænse antallet af aktiviteter planlægges aktiviteter for alle de tre temaer på alle tre dage. Følgende tre temaer foreslås:

 1. Flere i fællesskaber: Byrådet besluttede i foråret 2022 at formulere en handleplan for flere i fællesskaber for at forebygge ensomhed, som led i udmøntningen af "Sammen om sundhed". Indsatsen bakkes op af de nyeste tal fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2021, som viser, at 1 ud af 9 borgere i Frederikssund Kommune på 16 år og opefter føler sig ensom. Værst ser det ud blandt unge kvinder i alderen fra 16-24 år i Frederikssund Kommune, hvor op i mod hver fjerde føler sig ensom. Det foreslås derfor, at der i Sundhedsdagene fokuseres på fællesskaber, herunder blandt andet et særligt fokus på de unge som målgruppe, og implementering af handleplanen herom.
 2. Færre med kroniske sygdomme: Frederikssund Kommune har en af regionens højeste andele af borgere med kroniske sygdomme, og der forventes i de kommende år at komme endnu flere borgere med kroniske sygdomme, som fx diabetes og KOL. Sundhedsdagene vil både fokusere på at forebygge kronisk sygdom og have fokus på, hvordan vi hjælper borgere med kroniske sygdomme til at fungere i en sårbar tilværelse.
 3. Flere op på cyklen: Undersøgelsen Danmark i Bevægelse viser, at borgerne i Frederikssund cykler langt mindre i fritiden eller til og fra arbejde end borgere i andre kommuner i regionen. Sundhedsdagene vil derfor danne ramme om aktiviteter, der inspirerer flere borgere til at cykle i deres fritid, hvad enten det er på egen hånd eller i regi af en forening. Cykling er et tema, der appellerer til mange borgere i forskellige aldersgrupper, ligesom der findes flere cykelklubber i Frederikssund Kommune, som kan introducere deres tilbud, som fx mountainbikes eller unicykling.

Proces for sundhedsdagene

Sundhedsdagene giver frivillige og kommercielle aktører mulighed for et ejerskab i sundhedspolitikken for 2022-2026 ”Sammen om sundhed” og borgerne mulighed for at få indblik i et bredt udvalg af lokale sundhedstilbud fra både kommunale, kommercielle og frivillige aktører.

For at Sundhedsdagene bliver en succes, forudsætter det et stort engagement fra civilsamfundet og kommunens foreninger. En mobilisering af både sociale foreninger, patientforeninger, spejdergrupper, idrætsforeninger samt aftenskoler kræver god tid til at planlægge events, samt økonomisk bistand til at afholde arrangementerne.

Derfor planlægges frem mod Sundhedsdagene en proces med inddragelse af de frivillige foreninger og andre aktører hen over efteråret. Det sker bl.a. i forbindelse med dialogmødet mellem de frivillige sociale foreninger, patientforeningerne og Social og sundhed den 13. oktober 2022, hvor vi drøfter idéer til Sundhedsdagene 2023. Desuden inviteres andre relevante aktører ind i en dialog om ideer til Sundhedsdagene, herunder fx de brugerstyrede aktivitetscentre, folkeoplysende foreninger og samråd samt kommunens egne aktører.

Hen over vinteren 2022-23 fastlægges arrangementer i Sundhedsdagene 2023. Programmet forelægges politisk i det tidlige forår 2023.

Sundhedsdagene 2023 projektledes, planlægges og koordineres i et samarbejde mellem centrene for Sundhed og Forebyggelse og Kultur og Fritid med inddragelse af nøglepersoner fra de frivillige foreninger.

Øremærke ubrugte paragraf 18 midler til Sundhedsdagene i 2023

For at understøtte de frivillige foreningers arrangementer i forbindelse med Sundhedsdagene foreslås det, at ubrugte §18-midler fra 2022 overføres til en særskilt ansøgningspulje vedrørende støtte til arrangementer i Sundhedsdagene 2023. Der er ca. 50.000 kr. som kan overføres fra dette års pulje til næste ansøgningsrunde for 2023. De nuværende kriterier og rammer for ansøgning til §18-midler gælder ligeledes til ansøgning af den særskilte pulje til Sundhedsdagene. Se vedlagt bilag "Rammerne for det frivillige sociale arbejde".

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

For at Sundhedsdagene bliver en succes forudsætter det et stort engagement fra civilsamfundet og kommunens foreninger. En mobilisering af både sociale foreninger, patientforeninger samt idrætsforeninger kræver god tid til at planlægge events, samt økonomisk bistand til at afholde arrangementerne. Derfor planlægges frem mod sundhedsdagene en proces med inddragelse af de frivillige foreninger og andre aktører, ligesom det foreslås at afsætte midler til frivillige foreningers arrangementer i forbindelse med ugen.

I løbet af efteråret/vinteren inviteres Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet i Frederikssund, Aftenskolernes Samråd samt Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd til en fælles dialog omkring afholdelse af Sundhedsdagene. Ungekontakten og ungerådet inviteres til sparringsmøde vedr. afholdelse af Sundhedsdagene bl.a. med fokus på temaet "flere i fællesskaber".

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i at erstatte Sundhedsugen over 7 dage med 3 fokuserede "Sundhedsdage" i maj 2023, særligt da der er tale om deltagelse af frivillige foreninger, som vil have vanskeligt ved at dække en hel uges aktiviteter med frivillig arbejdskraft.

Mht temaerne er vi enige i at der skal fokuseres på mental sundhed og sociale relationer (tema: flere i fællesskaber), da Sundhedsprofilen jo tydeligt viser, at der er sket en ophobning af dårlig trivsel. Det er naturligvis vigtigt at fokusere på de unge i den forbindelse, men kortlægningen viste også, at der i høj grad er tale om en social ulighed, som ud over unge særligt slår igennem hos ældre borgere, borgere med ikke-vestlig baggrund, langtidssyge borgere samt førtidspensionister og borgere med kort uddannelse. Vi vil derfor opfordre til, at disse målgrupper ligeledes indtænkes i indsatsen.

Vi er enige i de to øvrige temaer, ligesom det er en god idé at sikre økonomisk bistand til at afholde arrangementerne.

Seniorrådets høringssvar:

Vedrørende beslutning om ramme for Sundhedsdage i 2023.

Seniorrådet er glade for beslutningen om at erstatte Sundhedsugen med tre tematiserede ”Sundhedsdage 2023” den 11-13 maj. Sundhedsdagene har til formål at synliggøre kommunens sundhedstilbud og aktivere flere borgere i aktiviteter, der fremmer deres sundhed, og samtidig appellerer til en bredere målgruppe, nemlig borgere i alle aldre. En virkelig god ide er at lægge dagene i maj, som giver større mulighed for udendørs aktiviteter. At der er uforbrugte paragraf 18 midler fra 2022 undre Seniorrådet, men hvis ingen andre frivillige har søgt dem, er det OK at bruge dem til at understøtte frivillige foreningers aktiviteter under sundhedsdagene. Fornuftigt at benytte lejligheden til at forebygge ensomhed, men ikke kun blandt unge. Mange ældre er ensomme, sidder i deres lejligheder og kommer aldrig ud blandt andre, dem skal vi også have fat i. Seniorrådet finder det fornuftigt at få udbredt sundhedsdagene til at komme i dialog og få ideer hos de brugerstyrede aktivitetscentre og andre lignende foreninger. I forarbejdet til nogle gode Sundhedsdage i 2023.

Økonomi

Beslutning om at afholde Sundhedsdage den 11. til 13. maj 2023 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Overførsel af ubrugte § 18 midler fra 2022 til 2023 vedrører Social og sundhed og vil kræve en tillægsbevilling i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2022 til foråret i 2023.

Bilag

124Orientering om status på Fritidspolitik 2022

Resume

Med denne sag præsenteres Unge, fritid og idræt for en status for fritidspolitikken 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.
 2. Sende orienteringen til Folkeoplysningsudvalget.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 6. september 2022, pkt. 110:

Udsat – bilag med handleplaner tilføjes som bilag.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag sendes til orientering for udvalgene Unge, fritid og idræt og Job, erhverv og kultur, da fritidspolitikken omhandler idræts-, fritids- og kulturlivet i Frederikssund Kommune.

Byrådet vedtog 29. april 2020 en ny Fritidspolitik for Frederikssund Kommune gældende for perioden 2020 – 2023 (se politikken i vedhæftet bilag).

I forlængelse af Fritidspolitikken blev der udarbejdet en handleplan til udmøntning af handlinger, som skal understøtte de fastlagte mål i Fritidspolitikken. Handlingerne iværksættes og afsluttes i løbet af perioden 2020-2023.

Med denne sag præsenteres udvalget for en status for 2022 (se bilag). Handleplanen og status er opbygget i forhold til de fem hovedafsnit i Fritidspolitikken. De enkelte handlinger er beskrevet ud for hvert af de målsætninger, der er beskrevet i de enkelte afsnit i Fritidspolitikken. Status er beskrevet ud for hver enkelt handling.

Overordnet set er der fremdrift i arbejdet med realiseringen af fritidspolitikken. I det følgende afsnit fremhæves handlinger, som er blevet implementeret i 2021/2022 som har særlig stor betydning for fritidslivet i Frederikssund Kommune i indeværende år og fremadrettet.

Oplev Frederikssund

Oplev Frederikssund er valgt som kommunikationsstrategi for oplevelser, begivenheder og events med offentlig adgang. Platformen er blevet udviklet og lanceret den 30. juni 2022.

Foreninger opfordres til at melde ind til hjemmesiden KultuNaut, som leverer information til Oplev Frederikssund.

Nyt booking system

KMD-booking er implementeret som nyt bookingsystem, som gør det mere tilgængeligt for brugerne. Faciliteterne er synliggjort med beskrivelser på KMD, således at brugere kan orientere sig om faciliteternes indhold direkte på hjemmesiden. Administrationen har modtaget positive tilkendegivelser fra foreningerne, som er de primære brugere af bookingsystemet.

Renovering og opgradering af Willumsens Museum

Med fondsstøtte på i alt 36,5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, VILLUM FONDEN og Louis-Hansen Fonden bliver det nu muligt at realisere en ambitiøs renovering og opgradering af museets bygninger, så forholdene for både kunsten og publikum forbedres markant. Renoveringen vil også gøre det lettere for museet at udstille værker fra samarbejdsmuseer fra ind og udland.

Fritidspas til børn og unge

Fritidspas er finansieret med puljemidler på i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsen, samt 259.426 kr. fra Folkeoplysningsudvalget (målrettet børn og unge med flygtninge- eller asylstatus).

Fritidspas yder støtte til at styrke børn og unges (0-18 år), som befinder sig i en udsat eller sårbar position, muligheder for at deltage i fritidsaktivitet. Fritidspas er en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr. Projektperioden løber fra d. 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Orienteringspunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

125Meddelelser

Beslutning

 • Henvendelse fra Jægerspris Padel og Tennis om udvidelse
 • Brug af salen på Ferslev Skole
 • Pleje af fodboldbaner
 • Mulige energitiltag på udvalgets område

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Formand og næstformand har besøgt Slangerup Jagtforening

126Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-