Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 07. september 2022

Ekstraordinært møde, Trekløverskolen, afdeling Marienlyst kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Med aftale om budget 2021-2024 vedtog Byrådet at afsætte 41 mio. kr. til etablering af en ny, moderne klubstruktur i hele Frederikssund Kommune. De afsatte anlægsmidler skal blandt andet anvendes til at sikre tidssvarende, fleksible og attraktive fysiske rammer for klubberne i kommunen.

Unge, fritid og idræt deltager under dette punkt.

Skole, klub og SFO og Unge, fritid og idræt skal med denne sag drøfte og beslutte, hvordan budgetmidlerne til klubbernes fysiske rammer skal anvendes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Beslutte hvilket scenarie administrationen skal belyse med henblik på endelig beslutning.

Beslutning

Udvalget besluttede, i dialog med Skole, klub og SFO, at arbejde videre med at få belyst spor 1 (renovering, istandsættelse og opdatering af eksisterende lokaler inkl. Klub Mix og klubben i Jægerspris) og spor 2 (model 2, ny klub ved Ådalens Skole inkl. afledte konsekvenser).

Spor 3 med en mobil løsning ønkes ikke yderligere belyst for nuværende.

Udvalget ønsker endvidere nøgletal på klubområdet.

Sagsfremstilling

Skole, klub og SFO og Unge, fritid og idræt drøftede på deres respektive møder i august (sag 64 for SKS og sag 98 for UFI) udmøntningen af anlægsmidlerne til klubområdet. Begge udvalg blev her præsenteret for baggrundsinformation om henholdsvis den politiske proces frem til nu og nøgleoplysninger om klubområdet.

Desuden har begge udvalg været på rundtur til fritids- og ungdomsklubberne, med det formål at udvalgenes medlemmer er opdaterede på kommunens klubtilbud og disses fysiske rammer.

Idet klubområdet med den nye politiske udvalgsstuktur er organiseret under hvert sit udvalg – fritidsklubberne under Skole, klub og SFO og ungdomsklubberne under Unge, fritid og idræt – skal beslutningen om udmøntningen af midlerne afsat i budget 2021-2024 til klubområdet træffes i fællesskab på tværs af de to udvalg.

Hvordan kan vi sikre tidssvarende fysiske rammer i klubberne?

Aftalen om budget 2021-2024 signalerer et ønske om at sikre, at hele Frederikssund Kommune har en ny, moderne klubstruktur, herunder at de fysiske rammer understøtter denne ambition. Derfor skal der med denne sag træffes beslutning om hvordan anlægsmidlerne på bedst vis anvendes til at sikre sådanne fysiske rammer i kommunens fritids- og ungdomsklubber.

Administrationen præsenterer med denne sag tre forskellige spor, hvorved midlerne kan anvendes til at sikre at vores klubområde fremstår tidssvarende og tillokkende for dets brugere. De tre spor repræsenterer forskellige måder hvorpå midlerne kan anvendes, alt efter hvordan man politisk vurderer at de gavner bedst.

Spor 1 - Renovering af de eksisterende klublokaler

I dette scenarie anvendes midler til en renovation, istandsættelse og opdatering af samtlige klubtilbud i Frederikssund Kommune.

Herved vil alle kommunens klubtilbud fremstå tidssvarende og tiltalende, og alle børn og unge i kommunen, uanset hvor de går i klub, vil med denne løsning opleve at deres klubtilbuds fysiske rammer er rare at opholde sig i.

En sådan anvendelse af midler adskiller sig fra de øvrige forslag, idet de ikke kun kommer enkelte børn og unge til gavn. I dette scenarier får alle klubtilbud – inklusive ungdomsklubberne – en make-over til gavn for alle børn og unge i kommunen.

Der anvendes således midler til at opdatere de fysiske rammer ved hjælp af maling, reparation af inventar og bygningsdele (vægge, gulve mv.), opdatering af køkkener og hårde hvidevarer samt indkøb af tidssvarende inventar og øvrigt udstyr ved behov. Garderobeplads er generelt en udfordring for klubberne- der mangler steder hvor tasker og vintertøj kan være mens de unge er i klub.

Klubberne er generelt i en rimelig stand vedligeholdelsesmæssigt. Beløb nedenfor deles mellem klubberne efter behov.

Estimerede omkostninger:

Opdatering af bygninger: ca. 7 mio. kr.

Opdatering af køkkener inkl. nyt inventar ca. 1,6 mio.

Indkøb af møbler og udstyr: 2,1 mio. kr.

Garderober eller løsninger til opbevaring af tøj og tasker 1,4 mio. kr.

I alt ca. 12,0 mio. kr.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

Køkkenerne er i meget forskellig stand. Nogle steder fremstår de som næsten nye, mens der er andre steder er stort behov for en opdatering.

Spor 2 - Nyt klubbyggeri

I dette scenarie anvendes anlægsmidlerne til at bygge en ny klub i Frederikssund by.

Administrationen har tidligere undersøgt mulige byggegrunde i Frederikssund by, idet Frederikssund er det sted i kommunen der er har størst mangel på plads til børnene, herunder også i dagtilbud for så vidt angår Frederikssund Syd. Det tidligere Uddannelsesudvalg har på flere møder drøftet disse mulige placeringer til nybyg af klub i Frederikssund by.

Der præsenteres nedenfor tre modeller, hvor der nybygges klub i Frederikssund by. I model 1 bygges der ny klub som erstatning for Klub Mix, når denne fraflytter sin midlertidige placering på Afdeling Falkenborg. I model 2 gøres Klub Mix’s placering på Afdeling Falkenborg permanent og der bygges i stedet ny klub som erstatning for Klub 107 og Dyreklubben, som afvikles og bruges til andet kommunalt formål eller videresalg. I model 3 bygges én samlet klub i Frederikssund By, som erstatning for nuværende Klub Mix, Klub 107 og Dyreklubben.

Model 1: Ny klub som erstatning for Klub Mix

Klub Mix er midlertidigt placeret på Trekløverskolens afdeling Falkenborg i midlertidig treårig løsning. I model 1 afvikles denne placering efter de tre år og der bygges en ny klub som erstatning for Klub Mix. Klub 107 og Dyreklubben fastholdes.

Det vil være muligt at bygge en ny klub som direkte erstatning for Klub Mix ved Trekløverskolen, afdeling Falkenborg – Matr. 127g, ved det grønne område ved Ådalens Skole eller ved Stenhøjgård. Alle scenarier har tidligere været fremlagt og er derfor udfoldet yderligere i sagens bilag – der er ingen nye oplysninger fra tidligere drøftelser, om end omkostningerne er justeret så de passer til priserne i dag.

Model 2: Ny klub som erstatning for Klub 107 og Dyreklubben

I model 2 forbliver Klub Mix på Trekløverskolens afdeling Falkenborg, som således overgår fra at være en midlertidig placering til at være permanent.

Desuden bygges en ny klub på enten det grønne område ved Ådalens Skole eller ved Stenhøjgård. Begge scenarier har tidligere været fremlagt og er derfor udfoldet yderligere i sagens bilag.

I det tilfælde at man vælger at bygge ny klub på det grønne område ved Ådalens Skole, er det muligt at lave en helhedsløsning, som rækker ud over klubberne. En løsning som både kan imødekomme dele af Ådalens Skoles nuværende kapacitetsudfordringer samt et stigende børnetal på dagtilbudsområdet i Frederikssund Syd imødekommes.

I det scenarie vil der blive bygget ny klub på grunden ved Ådalens Skole, som skal rumme børnene fra Klub 107 og Dyreklubben, som nedlægges som klubfaciliteter. Desuden vil den nye klub skulle danne rammen om klublivet for børn og unge fra Vinge.

I dette scenarie vil Klub Mix som nævnt skulle blive i sine nuværende rammer på afdeling Falkenborg og således overgå fra en midlertidig placering til en permanent. Det er både administrationens og den fælles klubleders vurdering, at placeringen af Klub Mix på afdeling Falkenborg er god og hensigtsmæssig. Det er den blandt andet fordi de fysiske rammer på afdeling Falkenborg – både inde og ude - er gode til klubaktiviteter. Derudover har placeringen på afdeling Falkenborg vist sig at være hensigtsmæssig i forhold til at tiltrække elever fra Privatskolen. Hertil sikrer en placering på afdeling Falkenborg et let tilgængeligt klubtilbud til en gruppe elever, som særligt profiterer af at gå i klub i fritiden – og som særligt gavnes af et tættere samarbejde mellem klub og skole, jf., også målsætninger i klubstrategien

Ved overgangen fra midlertidig til permanent placering, vil der dog være nogle mindre ting, der kan/bør ordnes:

 • Et skur; klubben har pt ingen plads til udendørs opbevaring og det begrænser mulighederne udendørs.
 • Indretning af legeområder til klub, evt. i forbindelse med skur.
 • En fysisk opdeling (væg) af depotområdet som klubben deler med skolen. Skolen har på nuværende tidspunkt bogopbevaring her, og et nyt system til opbevaring af bøger kunne frigive meget plads.
 • Inddragelse af nogle af de små forberedelsesrum til klub, som kunne bruges til børn med særlige behov.
 • Inddragelse af endnu et klasselokale ville være optimalt
 • Opdatering af garderoben; nuværende garderobe er bygget i et for dårligt materiale og går i stykker.
 • Belysning; for nuværende har man beholdt klassebelysning, men belysningen kunne med fordel tilpasses til klub med mere hyggelige lyskilder, herunder også til køkkenområdet.

Sådanne tilpasninger af Klub Mix beløber sig estimeret til 3,250 mio. kr.

Den helhedsløsning, der er beskrevet ovenfor, frigiver de bygninger og grunde der i dag rummer Klub 107 og Dyreklubben. Det åbner for en mulighed for at anvende Klub 107 til ny daginstitution, hvilket vil være markant billigere end at nybygge en daginstitution i Frederikssund syd. På den måde resterer et beløb, som eksempelvis kunne anvendes til multifunktionelt hus med daginstitution i Vinge.

Den nye klubs lokaler vil desuden delvis kunne anvendes som ekstra lokaler til Ådalens Skole i skoletiden. Det vil eksempelvis være muligt at lave gruppearbejde og holde møder i lokalerne. Hvis der etableres særskilte klasseværelser i bygningen vil det være muligt at aflaste kapacitetsudfordringerne helt. Begge løsninger er beregnet nedenfor.

Estimerede omkostninger:

Klub uden klasselokaler:

Med udgangspunkt i størrelsen for klub 107 skønnes følgende udgifter:

Bygning af ny klub, alt inklusiv: 24,750 mio. kr.

Opdatering af Klub Mix, alt inklusiv: 3,250 mio. kr.

I alt 28,0 mio. kr.

Klub med klasselokaler:

Bygning af ny klub alt. Inkl. + 2 klasseværelser 33,250 mio.

Opdatering af Klub Mix 3,250

I alt 36,5 mio. kr.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

Forventet etableringstid vil være ca. 1,5 år fra midler frigives.

Restbeløb af de 41 mio. kr. udgør hhv. 13 mio. kr. og 4,5 mio. kr.

Da beløbet allerede indeholder en opdatering af Klub Mix bygningen er det samlede beløb til generel opdatering nævnt under spor 1 som værende 10,5 mio. kr.

Model 3: Nybyg af én samlet klub for hele Frederikssund by

I denne model afvikles Klub Mix’s midlertidige placering på afdeling Falkenborg og Klub 107 og Dyreklubben fraflyttes. Der bygges i stedet én ny klub til hele Frederikssund by.

Det er muligt at etablere ny klub i en størrelse der kan understøtte hele kommunens behov tre steder i Frederikksund. Enten ved køb af ejendom på Kalvøvej 3, eller ved nybyg på det grønne område ved Ådalens Skole eller ved Stenhøjgård. Alle scenarier har tidligere været beskrevet og uddybes nærmere i sagens bilag.

Estimerede omkostninger: 38-41 mio. kr. + moms.

Øvrige opmærksomhedspunkter: Frederikssund By er geografisk stor, og der skal derfor være opmærksomhed på, at det kan være svært at tiltrække børn fra alle dele af byen til én placering, da mange vil få lang transportvej.

Spor 3 - Ungdomsklub på hjul

En mulig måde, hvorpå man kan sikre, at særligt ungdomsklubområdet i Frederikssund Kommune er både moderne og attraktivt, er ved at lave ungdomsklub på hjul.

Flere andre kommuner er begyndt at eksperimentere med rullende ungdomsklubber, hvor en særlig bus, der er istandsat til formålet, kører rundt i kommunen og samler unge op, for derefter at parkere bussen enten i etablerede klubfaciliteter eller på særlige naturområder, sports- eller aktivitetssteder eller andre placeringer som er relevante for de unge.

På den måde fungerer en bus, som en mobil ungdomsklub, hvor klubben er der hvor de unge er og hvor klubbens personale kommer vi ud og møder de unge på deres præmisser. I en kommune med en geografisk spredning som Frederikssund Kommune, hvor der for nogen unge er langt mellem klubtilbuddene, vil en klub der kører ud til de unge der hvor de er, gøre det lettere at benytte et ungdomsklubtilbud. På den måde behøver de unge ikke at komme til ungdomsklubben, men klubben kan komme til de unge i stedet.

Den rullende klub er desuden et godt udgangspunkt for at bibeholde en stærk relation mellem klubpædagogerne og de unge i de år, hvor man statistisk kan se, at flere unge begynder at fravælge klubberne.

Ungdomsklubområdet i Frederikssund Kommune har en lav bemanding i åbningstiden og begrænsede åbningstider. Eksempelvis er åbningstiden ungdomsklubben i Frederikssund fire dage om ugen. Dertil kommer at de mindste ungdomsklubtilbuddene (Jægerspris og Skibby) og Slangerup oftest kun har en pædagog til stede i åbningstiden. Ved at omlægge dele af ungdomsklubtilbuddet til en klub på hjul, vil de klubtilbud i disse lokalområder kunne omlægges til et mobilt klubtilbud, og de meget velbesøgte tilbud i Frederikssund og Slangerup vil kunne aflastes, såfremt man vælger en ordning hvor bussen også kører forbi disse områder af kommunen.

En busordning vil kunne implementeres som en treårig forsøgsperiode.

Dielselbus:

- Omkostninger til indkøb af dieselbus inkl. tilpasning/ombygning: ca. 3,6 mio. kr.

- Omkostninger til drift: ca. 400.000 kroner, inkl. 100 km. kørsel pr. dag.

Driftudgifterne er inklusiv serviceaftale, syn, afgifter og brændstof.

EL-bus:

- Omkostninger til indkøb af elbus inkl. tilpasning/ombygning: ca. 4,6 mio. kr.

- Omkostninger til drift: ca. 450.000 - 500.000 kroner, inkl. 100 km. kørsel pr. dag.

Driftudgifterne er inklusiv serviceaftale, syn, afgifter og brændstof.

OBS! Der forudsættes nyindkøb af bus, ellers vil driftomkostningerne forøges væsentligt. En elbus har en forventet levetid på 5-6 år og en dieselbus forventes at have en levetid på 7-8 år.

Program for fælles drøftelse og beslutning om anvendelse af midler til fremtidens klubber

Skole, klub og SFO og Unge, fritid og idræt skal med denne sag drøfte den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne, med det formål at sikre at intentionen med aftalen i Budget 2021-2024 indfries.

 • Indledning v. to udvalgsformænd
 • Rids af økonomi og de tre spor v. administrationen
 • De to udvalg drøfter, hvilken løsningsmodel der ønskes belyst

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i perioden 2023-2025 afsat 42,892 mio. kr. til etablering af klub. Sagen har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-