Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 08. august 2023

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

79Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

80Orientering om det specialiserede idrætsområde

Resume

Unge, fritid og idræt præsenteres på udvalgets møde 8. august 2023 for Frederikssund Kommunes specialiserede idrætstilbud. Idrætstilbuddene gennemføres i samarbejde med foreningerne IF Vikingerne og Team 2010.

På mødet deltager idrætskoordinator Adam Kristoffersen og præsentere arbejdet for udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering vedrørende Idrætsindsats på det specialiserede område.

Frederikssund kommune har siden 2009 været bredt anerkendt for at yde en særlig indsats for, at borgere med handicap og/eller psykiske udfordringer får adgang til kvalificerede idrætstilbud.

Dette er sket ved at prioritere kommunale medarbejderressourcer til at understøtte det lokale foreningsliv og derigennem facilitere og sikre inkluderende idrætsmiljøer, for borgere med særlige behov. Borgerne i tilbuddene er i alderen 16 år og op.

Administrationen har udarbejdet en præsentation, der skal give udvalget et overblik over den indsats kommunen yder i samarbejde med de to folkeoplysende foreninger Team 2010 og IF Vikingerne.

Indsatsen sker for at sikre borgere med udviklingshandicap og/ eller psykiske udfordringer adgang til kvalitative idrætstilbud. Oplægget vil bl.a. give et indblik i konstruktion og organisering af indsatserne. Tidligere var indsatsen organiseret under Sundhedsudvalget. Idrætskoordinator Adam Kristoffersen deltager i udvalgets møde 8. august og præsenterer arbejdet for udvalget.

Punktet indledes med en præsentation, som efterfølgende vedlægges som bilag til referatet.

Inddragelse

I arbejdet med de specialiserede idrætstilbud er foreningerne IF Vikingerne og Team 2010 nøgleaktører og afsendere på aktiviteterne. Tilknyttede borgere involveres løbende. Det er et tæt samarbejde mellem idrætstilbuddene og bosteder for borgerne, Frederikssund Kommunes AKU-center og øvrige kommunale afdelinger, der arbejder med disse målgrupper.

Foreninger som idrætstilbuddene samarbejder med er ligeledes inddraget i aktiviteterne.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

81Beslutning om udviklingsplan for Skibby Hallen

Resume

Unge, fritid og idræt skal med nærværende sag træffe beslutning om vedlagte udviklingsplan for Skibby Hallen.

Indstilling

Administrationen anbefaler Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende udviklingsplan for Skibby Hallen.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 30. maj 2023, pkt. 76:

Genoptages på næste møde.

Oplæg fra udvalgsmødet vedlægges referat.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Anne Sofie Uhrskov (V).

Beslutning

Drøftet og genoptages.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttede 7. februar 2023 i sag 15, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Skibby Hallen samt udearealer. Til dette arbejde afsatte Unge, fritid og idræt 132.000 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Til at udarbejde udviklingsplanen blev tilknyttet rådgiver. Der er gennemført en inddragelsesproces med Skibby Idrætsklub, øvrige foreninger i hallen, samt unge fra lokalområdet. Samme rådgiver (E+E Arkitekter) gennemførte udviklingsplan og idékataloget til Jægerspris Idrætscenter i 2017.

Processen har gennem fire workshops i Skibby afdækket foreninger og brugeres behov og ønsker. Sammen med en grundig analyse er der udarbejdet et oplæg til en udviklingsplan for området ved Skibby Hallen. Udviklingsplanen vil kunne bruges som rettesnor for kommende facilitetsudvikling ved Skibby Hallen, på samme måde som helhedsplan for Idrætsbyen og centerdannelsen i Jægerspris.

Udviklingsplanen præsenteres af rådgiver på Unge, fritid og idræts møde 30. maj 2023 og vil efterfølgende blive vedlagt referatet som bilag. I forbindelse med præsentationen for Unge, fritid og idræt bliver udviklingsplan også præsenteres for Skibby Hallens brugere, der har deltaget i processen.

Præsentationen foregår 30. maj kl. 17 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus på Unge, fritid og idræts møde.

Udviklingsplanen er udarbejdet, så den kan opdeles i seks faser. Den samlede anlægsøkonomi for gennemførelse af udviklingsplanen er beskrevet i oplægget til at 26,5 mio. kr.

Skibby IK har udtrykt stor tilfredshed med processen og deres mulighed for at få deres behov og bud på potentialer ved Skibby Hallen med i udviklingsplanen. Foreningen har overfor administrationen udtrykt ønske om at bidrage til at skabe finansiering til gennemførelse af udviklingsplanen.

Skibby IK har gennem de seneste år udviklet sig til at være en flerstrenget idrætsforening. Langt de fleste foreningsidrætter ved Skibby Hallen er nu en del af Skibby IK. I øjeblikket består Skibby IK af badminton, padel, dart, fodbold, løb og motion og bevægelse (yoga, gymnastik, volleyball, ballet). Foreningen har i dag ca. 650 mellemmer.

Med udvalgets godkendelse af udviklingsplanen, sætter der rammerne for mulige udviklingstiltag for Skibby Hallen. Først ved en eventuel optagelse af projektet på Frederikssund Kommunes budget forpligter Frederikssund Kommune sig til investeringer i udviklingsplanens elementer.

Inddragelse

Udviklingsplanen er gennemført gennem fire workshops med brugere af hallen og tæt dialog med Skibby IKs bestyrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

82Beslutning om at indføre røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg

Resume

Social og sundhed besluttede 11. august 2022 (sag nr. 75) at udarbejde et beslutningsoplæg til indførelse af røg- og nikotinfrihed på offentlige legepladser og idrætsanlæg i Frederikssund Kommune. Initiativet er en del af indsatsen målrettet unge og tobak i forbindelse med kommunens sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Beslutningen forelægges parallelt i udvalgene Unge, fritid og idræt (Røg- og nikotinfri idrætsanlæg) og Plan og teknik (Røg- og nikotinfri legepladser). Sagen forelægges desuden Social og sundhed og Børn, familier og forebyggelse til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indføre røg- og nikotinfri offentlige idrætsanlæg i Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2024.

Beslutning

Indstillingen bragt til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A), Niels Martin Viuff (C) og Søren Weimann (B). Idet udvalget er indstillet på, at der igennem dialog med foreningerne på idrætsanlæggene indrettes afgrænsede zoner hvor rygning er tilladt.

Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Social og sundhed besluttede 11. august 2022 (sag nr. 75) at udarbejde et beslutningsoplæg til, hvordan der kan indføres røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg i Frederikssund Kommune. Initiativet er en del af arbejdet med unge og tobak under kommunens sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026.

Frederikssund Kommune har siden 1. januar 2022 været en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor der arbejdes for, at ingen børn og unge ryger i 2030. I dag er der stadig alt for mange børn og unge i Danmark, som begynder at ryge, og derfor skal initiativerne i Røgfri Fremtid bidrage til, at rygning ikke bliver en normal del af børn og unges hverdag. I Frederikssund Kommune viste Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022, at tre procent i 7.-9. klasse ryger dagligt eller ugentligt (850 elever deltog), mens det gælder knap otte procent af eleverne på Campus (554 elever deltog). Partnerskabet anbefaler derfor at skabe røgfri udearealer, hvor børn og unge færdes – også i fritiden. Denne anbefaling er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I Røgfri Fremtid sidestilles røgfri nikotinprodukter som snus, tyggetobak og Puff bars med traditionelle cigaretter. Det skyldes, at alle produkter med nikotin kan føre til stærk afhængighed, som det kan være svært at slippe af med igen, ligesom de har flere sundhedsskadelige konsekvenser. De røgfri miljøer bør derfor omfatte nikotinprodukter både med og uden røg.

De senere år er forbruget af røgfri nikotinprodukter blandt især børn og unge steget, og det er derfor vigtigt at fokusere også på disse produkter på steder, hvor børn og unge færdes. Det mindsker risikoen for, at børn og unge selv begynder at ryge eller bruge røgfri nikotinprodukter, når røg og nikotin ikke er synligt de steder, hvor de færdes. Samtidig beskyttes børn og unge mod passiv rygning.

En ny kortlægning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at over halvdelen af de danske kommuner har gjort legepladser, idrætsanlæg og andre udeområder røgfri. I Region Hovedstaden gælder det 23 ud af 29 kommuner. Flere af de kommuner, som har indført røgfri udeområder, har ladet forbuddet omfatte både rygning og brug af røgfri nikotinprodukter.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at kommunens offentlige legepladser og idrætsanlæg bliver røg- og nikotinfri. Kommunen har tre legepladser udenfor børnehuse og skoler (Kongshøjparken, Bløden og Ådalen) og ca. 35 idrætsanlæg. Legepladserne i børnehuse og skoler er allerede omfattet af lovgivningen om røgfrihed på matriklen, der også gælder udenfor åbningstiden.

Udfordringen i forhold til at sikre røg- og nikotinfri udearealer er, at det ikke er muligt at håndhæve og føre kontrol med alle offentlige legepladser og idrætsanlæg i kommunen. Kræftens Bekæmpelse anbefaler derfor, at idrætsanlæggene og de foreninger, der bruger anlæggene, inddrages i forbindelse med implementering af et forbud. Indsatsen skal derfor baseres på en opfordring om at efterleve forbuddet og på at sikre opbakning blandt brugerne af arealerne. Derudover vil tydelig information kunne understøtte implementeringen.

Tilgangen i flere af de kommuner, som allerede har indført røg- og nikotinfrihed på flere eller alle idrætsarealer, har været at sende et klart signal om, at røg og nikotin ikke skal være en del af børn og unges hverdag, og at det skal ske via positive budskaber. Det er i disse kommuner ikke forventningen, at kommunens medarbejdere, foreninger eller andre skal agere ’politi’ for at håndhæve reglerne.

Kommunerne har gode erfaringer med at indgå dialog med bl.a. brugerstyrelser for idrætsanlæg og de foreninger, der bruger idrætsarealer. Både foreninger og anlæg har været positive overfor de nye regler, og de bakker op om at vise, at røg og nikotin ikke skal være synligt på områderne. Nogle af de kommuner, som har haft et forbud i længere tid, oplever færre cigaretskod og snusposer, mindre synlig røg ved indgangspartier og udearealer og forståelse blandt brugerne. Disse erfaringer bakkes op af en undersøgelse fra 2020, som viste, at 73 procent af danskerne foretrækker, at sports- og idrætsanlæg er røgfri.

Der er i dag ingen regler om rygning og brug af røgfri nikotinprodukter på kommunens offentlige idrætsanlæg og på de tre legepladser, som ikke ligger ved børnehus eller skole. Dog valgte Idrætsbyen i Frederikssund at indføre røgfrihed i forbindelse med, at Idrætsbyen blev taget i brug i sommeren 2020.

Idrætsbyen oplyser, at de ikke oplever brugere, som ryger indendørs. Det er derimod ikke fuldt afdækket, i hvilket omfang der foregår udendørs rygning på området. Idrætsbyen har dog ikke oplevet konkrete udfordringer med rygning udendørs.

Forslag til plan for indførelse af røg- og nikotinfrihed

Forbuddet om at indføre røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg vil gælde fra 1. januar 2024.

Frem til denne dato vil administrationen gå i dialog med relevante parter, herunder idrætsanlæggene og de foreninger, som bruger anlæggene. Dette skal ske for at sikre størst mulig opbakning til vedtagelsen. I dialogen vil der blive brugt materialer og erfaringer fra DGI. Derudover vil det være relevant at informere forældre i børnehuse og skoler om beslutningen, fx via Aula og forældremøder.

Derudover vil implementering af forbuddet blive understøttet med tydelig information. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at det sker ved at anvende positive budskaber i forbindelse med signalering, fx ”Velkommen til en røg- og nikotinfri legeplads” og ”Sammen holder vi hallen røg- og nikotinfri”. Implementeringen vil være baseret på erfaringer fra Idrætsbyen, andre kommuner og DGI, som har stor erfaring på området.

Inddragelse

Inddragelse sker frem mod ikrafttrædelse af beslutningen jf. ovenfor.

Økonomi

Beslutning om indførelse af røg- og nikotinfrihed på offentlige legepladser og idrætsanlæg i Frederikssund Kommune har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter forudsættes afholdt inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer.

83Beslutning om midler til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris

Resume

Med Budget 2023 blev det besluttet at istandsætte kommunens klubtilbud. Med denne sag skal Unge, fritid og Idræt bede Skole, klub og SFO, om at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives 400.000 kroner i 2023 til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris, der deler lokaler med Klub Højen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt at godkende, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 400.000 kroner til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker at fortsætte drøftelsen om sammenhæng mellem ungdomsskole og -klub. Herunder de fysiske forhold i starten af 2024.

Sagsfremstilling

Med Budget 2023 blev det besluttet at istandsætte kommunens klubtilbud, således at klubtilbudenes fysiske rammer fortsat kan bidrage til at understøtte kommunens strategi for fremtidens klubber, og så alle børn og unge oplever, at deres klubtilbuds rammer er rare at opholde sig i og understøtter de aktiviteter de ønsker at lave.

Istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra relevante centre har sammen med ledere og medarbejdere fra klubberne gennemgået faciliteterne på kommunens fritids- og ungdomsklubberne.

Arbejdsgruppen anbefaler istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris, svarende til 1.360.000 kroner. Af disse anbefales 400.000 kroner frigivet i 2023. Yderligere beløb forventes frigivet i 2024 i takt med projektets fremdrift.

Istandsættelsen vil indeholde følgende elementer;

 • Modernisering af køkkenet, som bliver større, hvormed de unge kan deltage i køkkenet som en pædagogisk aktivitet
 • Etablering af halvvæg ved indgangen, som giver bedre kontakt mellem de unge og pædagoger, der kan se hvem, der kommer ind og ud ad klubben
 • To lokaler omlægges til en sal med depot. Salen skal bruges til samlinger, revy, fester med mere
 • Etablering af dobbelt glasdør til salen, så pædagogerne kan se de unge, der er i klubben.

Ungdomsklubben i Jægerspris deler bygning med fritidsklubben Klub Højen. Istandsættelsen af ungdomsklubben indbefatter blandt andet en udvidelse af ungdomsklubben ved at der tages kvadratmeter fra fritidsklubben Klub Højen. Derfor kan det af hensyn til det optimale byggeforløb være nødvendigt at påbegynde arbejdet i Klub Højen før arbejdet igangsættes i ungdomsklubben.

Midlerne til istandsættelse af fritids- og ungdomsklubber er afsat inden for Skole, klub og SFO's område. Derfor skal Unge, fritid og idræt med denne sag anbefale istandsættelsen af ungdomsklubben i Jægerspris over for Skole, klub og SFO, som på møde den 9. august 2023 beslutter at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive midlerne således at istandsættelsen kan påbegyndes i efteråret 2023.

Inddragelse

Ledere og medarbejdere i klubberne har været en del af arbejdsgruppen der har anbefalet istandsættelse som beskrives i nærværende sag.

Økonomi

Nærværende sag har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, idet der alene er tale om, at udvalget anbefaler en frigivelse på 0,4 mio. kr. til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris. Selve frigivelsen indstilles i sag på Skole, klub og SFO på deres møde 9. august 2023.

84Drøftelse af mulighed for etablering af idrætshal i Idrætsbyen

Resume

Unge, fritid og idræt skal drøfte mulighederne for større tiltag i udviklingen af idrætsbyen. Denne sag omhandler mulighederne for etablering af ny stor sportshal i Idrætsbyen, eventuelt som erstatning som for Frederikssund Hallen. (Sagen opdateres når oplæg fra rådgiver er modtaget. Bilag vedlægges og tekst tilrettes)

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte mulighederne for etablering af idrætshal i Idrætsbyen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttede 2. maj 2023 i sag 63, at få fremlagt en sag om mulighederne for den videre udvikling af Idrætsbyen med fokus på halbyggeriet, der er planlagt til at blive placeret ved siden af svømmehallen.

Helhedsplan

Idrætsbyens samlede udvikling er beskrevet i Helhedsplanen for Idrætsbyen. Helhedsplanen blev genbesøgt i 2021 og godkendt af Byrådet 15. december 2021 i sag 378. Genbesøget af helhedsplanen er vedlagt som bilag. Det består af beslutningsnotat samt bilag A, B og C.

I genbesøget blev følgende konkluderet:

 • At fastholde visionen for en samlet idrætsby og derfor arbejde videre med at opdatere den oprindelige helhedsplan.
 • Der skal være tæt dialog med foreningerne om mulige fordele ved at flytte til idrætsbyen og indgå i samarbejder og fællesskaber med andre foreninger.
 • Når foreninger flytter til idrætsbyen skal de opleve at flytte til noget, som er bedre end det de kommer fra.
 • Der skal skabes mulighed for, at foreninger kan have egne klubfaciliteter i idrætsbyen.
 • Der skal ske kontinuerlig udvikling af idrætsbyen – vi vil skabe synlige tiltag hvert år. Det kan være både udendørs og indendørs, og det kan være både anlæg, beplantning og infrastruktur.
 • Der skal fortsat arbejdes i helheder: Ved hvert anlægsprojekt skal der fra start tages højde for stitilslutninger, lysforhold, beplantning etc.

Genbesøget beskriver ligeledes principper for prioritering og en hjerteslagsmodel. Disse er tænkt som værktøjer når Byrådet i kommende byrådsperioder skal træffe beslutninger om, hvilke faciliteter der skal anlægges hvornår. Følgende principper for prioritering er beskrevet i genbesøget:

 • Tæt på center
 • Påtrængende behov
 • Landskab og beplantning
 • Kommercielle aktører
 • Den selvorganiserede idræt
 • Aktuelle trends i idrætsdeltagelse og -faciliteter
 • I politisk fokus
 • Kast ikke gode penge efter dårlige

Principperne kan danne grundlag for den politiske dialog om, hvad der skal vægte højest, når der skal træffe beslutning om, hvad kommende faser skal indeholde. Principperne udelukker ikke hinanden. Der vil derimod som oftest tages højde for flere principper samtidig – dog med forskellig vægtning. Principperne er derfor et dialogredskab til at synliggøre de prioriteringer, der kan lægge til grund for en politisk beslutning om kommende faser. Politisk kan man eksempelvis vælge at udføre kommende faser for Idrætsbyen på forskellig vis: udføres arbejdet fx i få større eller mange mindre faser? I den netop indgåede budgetaftale for 2022-2025 er partierne enige om at fortsætte udbygningen af idrætsbyen, med en ambition om løbende over de kommende år at kunne indvi nye elementer indendørs og udendørs.

Der er i budgetaftale 2023 afsat 2 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2023-25 og yderligere 79,9 mio. kr. i perioden 2027 og frem.

På baggrund af ønsket om at sikre kontinuerlig udvikling af idrætsbyen blev der udviklet en ”Hjerteslagsmodel” for kommende faser. Hjerteslag symboliserer i denne model anlæg eller andre tiltag såsom beplantning. Hjerteslagene kan både være indendørs anlæg, udendørs faciliteter, beplantning, infrastruktur osv. Hjerterytmen behøver ikke være stabil (der må godt være små og store udsving), men den må ikke gå i stå. Principper samt hjerteslagsmodel fremgår af vedlagte materiale.

Frederikssundhallen

I helhedsplanen for Idrætsbyen er byggefeltet øst for svømmehallen planlagt til at kunne rumme en erstatning for Frederikssundhallen. Frederikssundhallen er derfor beskrevet nærmere i følgende afsnit.

Frederikssund Hallen er placeret på Kalvøen. Den er bygget på det gamle opfyldte landareal og ligger derfor lavt i forhold til fjorden. Frederikssundhallen består af to haller, to sale, cafeteria, omklædningsrum, mødelokale samt personale- og materialefaciliteter.

Hallen er bygget delvist af byens borgere i 1967-1968 med udvidelser i 1984 og i 1994.

Hallen har gennem årene gennemgået en del renoveringer.

Hallens tilstand og ombygningsbehov er i 2022 gennemgået af Kommunale Ejendomme. Der vurderes et behov for udbedringer og bygningsvedligehold på ca. 23 mio. kr. over de næste 10 år. Samtidig er vurderingen, at hallen ikke kan ombygges til at overholde nuværende forventninger til energiforbrug. Her kan det nævnes, at:

 • Ved at udskifte døre og vinduer vil det være muligt at opfylde gældende krav til isoleringsevne.
 • Vedrørende tag og facader vil det være muligt at forbedre isoleringsevnen ved at øge isoleringsmængden i konstruktionerne, men dette vil kræve ændrede facadeudtryk og sandsynligvis forstærket tagkonstruktion i hal A.
 • Efterisolering af terrændækket vil kræve en grundlæggende og omfattende konstruktionsændring.

Det vurderes, at mange af tiltagene ikke vil være rentable ud fra en totaløkonomisk betragtning. De vil dermed ikke kunne tjene sig ind, inden for bygningens levetid.

Taget på Frederikssundhallen er det dyreste enkelt element i vedligeholdelsesplanen. Ved at udskyde udskiftningen af taget vil risiko for vandskader og følgeskader af vandskaderne blive større og større. Dette er en risiko der må accepteres hvis udskiftning af taget udskydes. Det vil også være muligt at sætte øvrige vedligeholdelses aktiviteter på et minimum, men der vil stadig være behov for mindre vedligeholdelse for at opretholde driften af hallen. Hvis Byrådet træffer beslutning om opførelse af en erstatning for Frederikssundhallen i idrætsbyen, med en tidsplan for hvornår den står klar til indvielse, vil det være muligt at sætte en række af vedligeholdelsesaktiviteterne til et minimum.

Frederikssundhallen er i dag opvarmet med naturgas. Hallen er placeret i et muligt fjernvarmeområde. Et område hvor der endnu ikke er truffet beslutning om eventuel fremføring af fjernvarme.

Moderne hal i Idrætsbyen

I helhedsplanen for Idrætsbyen er indarbejdet en ny og moderne idrætshal, der skal erstatte den eksisterende Frederikssundhal, når det besluttes politisk. Hallen bør opføres ud fra fremtidens krav til energiforbrug og ud fra brugernes ønske til en moderne og tidssvarende hal.

Rådgiver har udarbejdet en tidlig skitse til indplacering af en moderne halfacilitet, der modsvarer faciliteterne i en moderne Frederikssund Hal. Oplægget er vedhæftet som bilag. Tegningsoplægget viser placering øst for svømmehallen. Det er vist indenfor det byggefelt som lokalplan 92 og helhedsplanen beskriver.

Skitsen viser et oplæg med de samme funktioner som er i Frederikssund Hallen i dag: to fulde haller, to sale, omklædningsfaciliteter, cafe, køkken, møderum, toiletter samt depoter. Placering af lokaler og indretning er lavet ud fra erfaringer med moderne idrætshaller og med de brugerønsker, der er kendt fra andre ny haller. Desuden er halbyggeriet her beskrevet bygget sammen med svømmehallen. Dette er et opdrag fra helhedsplanen.

De to haller er i oplægget bygget sammen med mobilvæg i mellem sig. Det giver mulighed for at skabe et stort rum, der kan bruges til store stævner, kampe og events, hvor mange tilskuere deltager. Der er derfor også indtænkt en væg med mobiltribuner.

Oplægget skitserer desuden muligheder for, hvordan man vil kunne udvide med en tredje hal og etablere teknikrum samt bueskydebane i kælderen. Disse muligheder er ikke indarbejdet i oplæggets bud på areal og økonomi.

Frederikssund Hallen er på i alt 4000kvm, det nye oplæg er på 4690kvm.

Rådgivers vurdering af etablering af en ny hal som beskrevet i bilaget på 4690kvm vil være ca. 94-98 mio. kr. En hal på 4000kvm, som den eksisterende Frederikssundhal er er tilsvarende 80-84 mio. kr. med udgangspunkt i samme størrelse og faciliteter med en moderne og tidssvarende indretning.

I begge tilfælde vurderer administrationen, at der desuden skal prioriteres midler til jordflytning, intern bygherrerådgivning på 3 %, udearealer (beplantning/ asfalt/ fliser/støttemur) samt installationer så som stikledninger, kloak, regnvand, vand og el.

Cafe

Mange borgere ønsker en cafe i forbindelse med den nye svømmehal.

Den nuværende cafe i Frederikssundhallen oplever løbende udskiftning af forpagtere. Det skyldes, at det er svært at drive en café, med dens placering og begrænsede antal daglige brugere.

Erfaringerne fra Slangerup Idræts- og Kulturcenter peger på, at en cafe vil kunne løbe rundt, hvis den dækker både svømme- og tørhal.

Vinge

Med flere borgere i Vinge vil der være et øget behov for idrætsfaciliteter i kommunen. Idrætsbyen er placeret mellem Frederikssund og Vinge. Idrætsbyen er gennem visions- og udviklingsarbejdet tænkt til også at kunne tilbyde idrætsfacilitet for borgerne i Vinge.

I investeringsplanen for budget 2023-26 er der i perioden 2027-32 afsat 79,9 mio. kr. til Idrætsbyen. Der bør i de indledende faser (nedenfor beskrevet som 2027) udarbejdes rumprogram og en arealdisponering til grundlag for en endelig prissætning af projektet. Endelige skal økonomien fremskrives til 2027-30 niveau.

En tidsplan for etablering af hal i Idrætsbyen, kan med et udgangspunkt i et samlet budget på 100 mio. kr. se ud som vist her:

ÅrstalAnlægsbeløbAktivitet
20272,25 mio. kr.Udvælgelse af rådgiver og ideoplæg
20284 mio. kr.Udarbejdelse af byggeprogram og projektforslag
20294 mio. kr.Totalentreprenør udbud og myndighedsgodkendelse
203027,25 mio. kr.Byggeperiode
203147,5 mio. kr.Byggeperiode
203215 mio. kr.Aflevering og kontrol

Processen kan rykkes i tid, alt efter hvilket år man ønsker at starte.

Inddragelse

Genbesøget af Helhedsplanen for Idrætsbyen blev i 2021 gennemført i en proces med inddragelse af Frederikssund Idrætsråd.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i oplægget til investeringsplanen 2023-2032 afsat 2 mio. kr. årligt til Idrætsbyen fra 2023-2025, mens der i 2027 og frem er afsat 79,9 mio. kr.

Bilag

85Drøftelse af tiltag i Idrætsbyen 2024-25

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt drøfte mulige investeringer, når Idrætsbyen skal udvikles i kommende år. Drøftelserne omhandler primært investeringsmulighederne på kort sigt. I Frederikssund Kommunes investeringsplan er der afsat i alt seks mio. kr. til anlægsinvesteringer i Idrætsbyen i perioden 2023-25 og på lang sigt en samlet investering på 79,9 mio. kr. i perioden 2027 og frem. Punktet indeholder fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte de præsenterede muligheder for mindre udviklingstiltag i perioden 2024-2025.

Historik

Beslutning, Unge, fritid og idræt 10. januar 2023:

Udsat til marts.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 7. marts 2023, pkt. 36:

Drøftet idet Unge, fritid og idræt ønsker mulighederne for støtte til krolf-baner fra Dansk ArbejderIdræt undersøgt, muligheder for beplantning, der kan give læ hurtigt, samt om udemiljø for krolf mm. kan udformes, så det understøtter aktiviteter for ældre og udsatte borgere.

Unge, fritid og idræt ønsker sagen fremlagt igen i ultimo maj.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Beslutning

Drøftet idet udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslaget om beachbaner herunder driftsudgifter og foreningernes aktiviteter frem mod eventuel etablering i 2024.

Det bemærkes i øvrigt, at budget for 2024 er på 2,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal med denne sag drøfte den fremtidige udvikling af Frederikssund Idrætsby. Drøftelserne omhandler primært investeringsmulighederne på kort sigt. I Frederikssund Kommunes investeringsplan er der afsat i alt seks mio. kr. til anlægsinvesteringer i Idrætsbyen i perioden 2023-25 og på lang sigt en samlet investering på 79,9 mio. kr. i perioden 2027 og frem.

Byrådet har besluttet i budgettet for 2023-26, at der skal prioriteres en optimering af omklædningsfaciliteterne samt en beplantning af læhegn omkring boldbaner og aktivitetsområder indenfor det afsatte budget på 1,5 mio. kr. i 2023. Der er afsat henholdsvis 2,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025. Byrådet har 21. december 2022 frigivet midlerne til at udbyde optimeringen af omklædningsfaciliteterne. Der forventes et resultatet af udbuddet i foråret 2023. Det forventes at anlæggelsen af beplantning og læhegn vil ske i efteråret 2023, hvor det er fagligt vurderet bedst at gennemføre beplantningsprojekter.

Med Byrådets beslutning om tiltag i Idrætsbyen i 2023 bedes Unge, fritid og idræt drøfte de øvrige præsenterede tiltag i vedlagte bilag i forhold til prioriteringer i 2024.

I denne sag præsenteres udvalget for et oplæg (vedlagt som bilag), der indeholder to elementer:

1. Sandområde til beachhåndbold og -volley

2. Frugthaven med petanque, krolf og krocket

Oplægget indeholder også økonomioverslag på de forskellige elementer.

Oplægget vil give udvalget mulighed for at prioritere blandt disse i budgetterne for 2024 og frem.

Ad. 2 Sandområde til beachhåndbold og -volley

Materialet beskriver, hvordan arealet umiddelbart nord for svømmehallen kan gøres til aktivt område med

indretning til både beachvolley og -håndbold. Desuden indeholder det placering af arealer til ophold, som kan benyttes af tilskuere såvel som aktive.

Ad. 3 Frugthaven med petanque, krolf og krocket

Materialet beskriver her det største af de tre initiativer. Det indeholder både beplantning med frugttræer, etablering af baner til de tre aktiviteter, samt opførsel af et træfpunkt for de aktive i dette område. Et træfpunkt er en lokation, hvor brugerne af et område kan mødes. Et træfpunkt indeholder typisk faciliteter som depot, mødested og andre foreningsnødvendigheder. Det kan også indeholde tekøkken, toilet- og omklædningsfaciliteter. Dette første træfpunkt i Idrætsbyen vil formodentlig danne model for de træfpunkter der måtte komme senere. Eksempelvis er det let at etablere toilet med rindende vand ved denne placering, da det ligger tæt på rørføring til svømmehallen. For andre kommende træfpunkter vil der være meget længere til en eksisterende kloak. Det vil derfor gøre det væsentligt dyrere at etablere toilet med rindende vand.

Udgifterne til etablering af dette element nr. 3 overstiger de i perioden 2023-26 årligt afsatte midler til Idrætsbyen, og derfor vil der skulle arbejdes med en faseopdeling. Hvis der træffes beslutning om at arbejde videre med element nr. 3, skal de berørte foreninger inddrages i forhold til indretning, behov og udviklingsmuligheder. Det har disse foreninger senest været ved udarbejdelse af helhedsplanen for Idrætsbyen. Derfor er en fornyet involvering påkrævet inden gennemførelse.

Driftsomkostninger

Alle elementerne i oplægget vil udover anlægsomkostninger også medføre driftsomkostninger. Disse er ikke estimeret på nuværende tidspunkt. Men vil blive det efterfølgende. Særligt de forskellige beplantninger beskrevet i oplægget, skal vurderes af Park og Vej. Det kan medføre anbefalinger om valg af andre plantetyper for at holde omkostningerne til pleje nede. F.eks. i forhold til frugttræer kan det være et væsentligt element.

Fortsat sagsbehandling 30. maj 2023

Unge, fritid og idræt ønskede på mødet 7. marts 2023 undersøgt om der er mulighed for støtte til krolf-baner fra Dansk ArbejderIdræt (DAI). Frederikssund Kommune samarbejder med Dansk ArbejderIdræt om krolf-aktiviteter. DAI har mulighed for at understøtte aktiviteter og planlægning af krolf-baner. Det har dog ikke væsentlig betydning for projektets økonomi. De væsentligste udgifter til anlæggelse af krolf-baner består i arbejdet med terræn og flytning af jord.

Unge, fritid og idræt ønskede på samme møde undersøgt, om anlægget kan udformes, så det understøtter aktiviteter for ældre og udsatte borgere. Herunder mulighed for at skabe læ. Oplægget til projektet, som er vedlagt som bilag, er netop designet med disse målgrupper for øje. Projektets økonomioplæg indeholder udgifter til beplantning. Beplantning kan med udgangspunkt i beplantningsplanen og i dialog med Park og Vej gennemføres med læhegn i højsædet. Dette er også nævnt i oplægget. I dialogen med Park og Vej vil afledt driftsudgifter til pleje af beplantning være et væsentligt parameter i forhold til valg af bl.a. træer.

Inddragelse

Administrationen er løbende i dialog med idrætsforeninger, der er i eller er på vej til Idrætsbyen. I forbindelse med planlægning og etablering af svømmehallen var der fx tæt samarbejde med svømmeklubberne og i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen blev fodboldklubber og amerikansk fodboldklub inddraget. Håndboldklubben HK73 har fremsendt ønske om at etablere beachhåndboldbaner til facilitetspuljen.

I arbejdet med udvikling af helhedsplanen i 2016 var Idrætsrådet samt de idrætsforeninger, der skulle blive en del af Idrætsbyen, tæt inddraget i processen. Idrætsrådet fungerede som projektets følgegruppe og idrætsforeningerne deltog i en række workshops omkring prioriteringer af fælles faciliteter og faciliteter til den enkelte sportsgren, ligesom de deltog i studietur til henholdsvis svømmehaller og større idrætsanlæg. Borgere, der bor i området omkring Idrætsbyen, var også inddraget i helhedsplanprocessen. Dels blev der afholdt informationsmøde, hvor skitser til helhedsplan blev præsenteret og drøftet, dels var der mulighed for at indsende høringssvar i offentlighedsfasen.

Genbesøget af helhedsplanen i 2021 indebar blandt andet en dialogproces med deltagelse af Frederikssund Idrætsråd og Fritids- og Kulturudvalget, hvor de på en række workshops drøftede den fremtidige udvikling af Idrætsbyen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i oplægget til investeringsplanen 2023-2032 afsat 2 mio. kr. årligt til Idrætsbyen fra 2023-2025, mens der i 2027 og frem er afsat 79,9 mio. kr.

Bilag

86Orientering om status på projekt Grønne Colosseum

Resume

Udvalget orienteres om status på projekt Grønne Colosseum (nyt speedwaystadion i Hørup Ruder). Slangerup Speedway Klub ønsker sig et nyt stadion af jordvolde, men ligger i dag oven på Hovedstadsområdets mest følsomme drikkevandsreservoir. Derfor bad det daværende Plan- og Miljøudvalg Administrationen belyse krav, vilkår og kriterier for et eventuelt nyt stadion. Juridisk afklaring har vist, at et stadion af jordvolde bør drives som affaldsdepot. Nu afklares til dels støjdæmpning og forebyggelse af jordforurening.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det daværende Fritids- og Kulturudvalg støtter Slangerup Speedway Klubs ønske om et nyt stadion ”Grønne Colosseum” (se møde 29. april 2021, sag 71). Kort samt principskitse af ønske til stadion vedlagt.

Det daværende Plan og Miljøudvalg bad 4. maj 2021 (sag 70) Administrationen om at undersøge hvordan projekt Grønne Colosseum kan gennemføres under hensyntagen til de følsomme drikkevandsressourcer under jorden samt den beskyttede natur i området (Hørup Ruder i Slangerup).

Økonomi

I budget 2022 blev der afsat 300.000 kr. under det daværende Fritids- og Kulturudvalg til Administrationens videre arbejde med projekt Grønne Colosseum.

I 2022 anvendte Administrationen 50.000 kr. til juridisk rådgivning om ejer- og driftsansvar samt de juridiske forudsætninger for kommunens involvering i projektet (se nedenfor).

De resterende 250.000 kr. er overført til 2023. Disse midler går til teknisk rådgivning i 2023 (se nedenfor).

Indledende juridisk afklaring

Juridisk rådgiver afklarede i 2022 spørgsmål om ejer- og driftsansvar samt de juridiske forudsætninger for kommunens involvering i projekt Grønne Colosseum. Se orientering til Klima, natur og energi 16. august 2022 (sag 82). Vigtigste hovedpointer fra denne sag:

 • Juridisk må kommunen godt stille grundareal til rådighed til projektet
 • Et stadion af jordvolde betragtes som affaldsdepot, og Slangerup Speedway Klub bør drive anlægget som sådan
 • Slangerup Speedway Klub vil være ansvarlig ved jordforurening (dette har foreningen skriftligt accepteret)
 • Frederikssund Kommune kan som grundejer pålægges at betale for oprensning ved forurening (potentielt anseelig udgift)

Teknisk afklaring

Forundersøgelserne skifter nu til en teknisk fase. Administrationen har indgået aftale med en rådgiver om afklaring af nogle tekniske spørgsmål:

 • Hvor stor en støjdæmpende effekt vil et nyt stadion af volde have?
 • Kan undergrunden bære et stadion af 60.000+ tons tilkørt jord?
 • Jordprøvekontrol af tilkørt jord for at forebygge forurening

Støjdæmpende effekt:

Ud fra nogle 3D-tegninger estimerer rådgiver, hvor støjdæmpende det nye stadion vil være. Dette estimat bruger Administrationen til at vurdere støjniveauet på den nuværende placering. Estimatet bruges også til at screene for potentielle alternative placeringer.

Bæreevne:

Det vil skulle afklares, om undergrunden kan bære de mange tons tilkørt jord, og om der vil ske forskubbelser i den beskyttede natur omkring anlægget. Rådgiver indhenter prisoverslag på analyse af undergrundens bæreevne, men analysen gennemføres ikke endnu, jævnfør nedenfor.

Jordprøvekontrol:

Ved jordtilkørsel er der risiko for forurening af det underliggende drikkevandsreservoir – uanset at den tilkørte jord er registreret som ”ren”. For at forebygge forurening skal jorden kontrolleres grundigt. Da der er tale om store mængder jord, vil kontrollen være omfattende. Rådgiver indhenter prisoverslag på jordprøvekontrol, men kontrollen gennemføres ikke endnu, jævnfør nedenfor.

Senere politisk beslutningssag

Rådgiver indhenter prisoverslag på bæreevne-analyse samt jordprøvekontrol. Prisoverslagene skal bruges til en senere politisk beslutningssag: Når den igangværende tekniske afklaring er afsluttet, præsenterer Administrationen resultaterne for udvalget. Til den tid beslutter udvalg samt Byråd, om man vil stille med den nødvendige økonomi for at fortsætte forundersøgelserne.

Kommunens fremtidige økonomiske involvering:

Slangerup Speedway Klubs rådgivere vurderer, at det ny stadion vil koste et sted mellem 47 og 67 mio. kr. i anlægssum, eksklusive udgifter til kommunens forundersøgelser og eksklusive udgifter til jordprøvekontrol (se ovenfor). Slangerup Speedway Klub har udtrykt et ønske om 50 % fondsfinansiering og 50 % kommunal finansiering.

Når ovenstående tekniske afklaringer er afsluttet, forbereder Administrationen en beslutningssag til relevante udvalg samt Byrådet. Da vil udvalg og Byråd tage stilling til nogle økonomiske spørgsmål, herunder yderligere økonomi forundersøgelse og eventuel kommunal delfinansiering af selve anlægget.

Inddragelse

Administrationen har løbende dialog med Slangerup Speedway Klub og deres rådgivere. Myndigheder rådspørges på vejledningsbasis på dette stadie af arbejdet. Borger- og naboinddragelse med mere sker først, hvis/når arbejdet projekteres, og altså ikke på det nuværende foranalyse-stadie.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

87Beslutning vedrørende andre kommuners erfaringer med Sammen på sporet

Resume

Unge, fritid og idræt besluttede på mødet den 30. maj 2023 (sag nr. 71), at Administrationen skulle undersøge andre kommuners erfaringer med satspuljeprojektet Sammen på sporet, som er et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år, der er blevet gennemført som projekt i ni kommuner i perioden 2019-2022. I denne sag præsenteres Unge, fritid og idræt for hovedpointerne i den eksterne slutevaluering af projektet samt erfaringer fra tre af de ni kommuner, der allerede har afprøvet Sammen på sporet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Beslutte, om der for nuværende skal arbejdes videre med eventuel etablering af nyt forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Satspuljeprojektet Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge (bedre kendt som Sammen på sporet) er et screenings- og modningsprojekt, som blev gennemført i ni kommuner i perioden 2019-2022. Formålet med initiativet var at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. De unge i målgruppen skulle vise begyndende tegn på psykisk sårbarhed for at kunne modtage hjælp i det forebyggende tilbud. Unge med psykiatriske diagnoser og problemstillinger, som enten modtog eller afventede behandling i psykiatrien, var ikke omfattet af målgruppen. Ni kommuner deltog i projektet og var med til at afprøve indsatsen.

Sammen på sporet består af otte kerneelementer:

Rekruttering

 1. Åbne og imødekommende fysiske rammer
 2. Rådgivningssamtaler (1-5 styks, unge og forældre)
 3. Individuelt samtaleforløb (2-6 måneder)
 4. Gruppeforløb (ung-til-ung, frivillige og/eller professionelle)
 5. Forældrespor (netværksgruppe)
 6. Afrunding og opfølgning
 7. Koordination

Se bilag XX for nærmere beskrivelse.

Et eksternt konsulentfirma har i 2023 udarbejdet en slutevaluering (se bilag).

Hovedresultaterne er følgende:

 • To ud af tre unges trivsel blev øget efter 1-5 rådgivningssamtaler.
 • Hos seks ud af 10 unge i individuelle samtaleforløb sås en positiv udvikling i forhold til livsmestring, angst og depression ved forløbets afslutning. Det samme gjorde sig gældende for den gruppe af unge, som deltog i gruppeforløb.
 • Flere piger end drenge, og flere 13-17-årige end 18-25-årige søgte hjælp.
 • Over halvdelen af de deltagende unge oplevede, at de havde fået det bedre som følge af deres forløb, mens hovedparten af forældrene oplevede at kunne forstå og hjælpe deres barn bedre efter rådgivningssamtaler eller forældrenetværk.
 • Indsatsen vurderes at have potentiale til at styrke de unges tilknytning til skole/uddannelse og familie.
 • De deltagende kommuner vurderer, at tilbuddet udfylder et hul i deres respektive tilbudsvifter og rammesætter en meningsfuld indsats til målgruppen af psykisk sårbare unge.
 • Arbejdet med indsatsmodellen har ført til tre former for organisatorisk udbytte i kommunerne:

Udvidelse og forbedring af tilbudsviften;

Opbygning af kompetencer på ungeområdet;

Og samarbejde og brobygning til andre kommunale tilbud.

Administrationen har derudover været i kontakt med tre af de ni kommuner, der har gennemført Sammen på sporet i projektperioden. Det drejer sig om Ringsted, Helsingør og Allerød kommune.

De tre kommuner har generelt haft gode erfaringer med projektet og har efterfølgende implementeret indsatsen som en del af deres samlede tilbudsportal. Kommunerne beretter om stor efterspørgsel, både i projektfasen, og efter at indsatsen er sat i drift. I lighed med Rambølls evaluering beretter kommunerne om stor brugertilfredshed og generel opbakning til indsatsen.

Med Sammen på sporet oplever kommunerne at nå en gruppe af unge, som det ellers har været svært at finde relevante tilbud til. En enkelt af kommunerne fortæller dog, at der stadig er unge med diagnoser, som de har svært ved at finde et tilbud til, da Sammen på sporet som udgangspunkt er et forebyggende tiltag, rettet mod unge, der ikke har været i forbindelse med psykiatrien.

Kommunerne fortæller samstemmende, at de oplever, at Sammen på sporet har snitflader til andre eksisterende tilbud til psykiske sårbare børn og unge. Fx nævnes STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed), Head Space og Åben Rådgivning. Kommunerne oplever projekt ”Sammen på sporet” som fleksibelt i sammenspil med eksisterende indsatser. Det kan tilrettelægges med kort varsel og efter den unges individuelle behov, og kommunerne nævner også, at indsatsen fungerer godt som første skridt i den unges forløb mod bedre trivsel.

Efter projektperioden har de tre kommuner valgt at integrere Sammen på Sporet som en del af deres samlede tilbudsvifte. Kommunerne har selv prioriteret økonomi til at finansiere indsatsen. Kommunerne bruger mellem et til tre årsværk, afhængig af kommunens størrelse og øvrige tilbud.

Opmærksomhedspunkter

Unge, fritid og forebyggelse blev på mødet 30. maj 2023 præsenteret for Frederikssund Kommunes eksisterende indsatser, der har til formål at hjælpe unge i mistrivsel. Udover Åben Rådgivning, som er et kommunalt tilbud, drejede det sig om de frivillige tilbud fx Gadespejlene, Boblberg.dk, og netstof.dk. Center for Familie og Rådgivning skal derudover inden for de næste tre år etablere STIME, hvor målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden at have behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Der er blevet afsat 0,5 mio. kroner i 2023 til denne indsats via Den politiske Sundhedsklynge.

Målgruppen for Sammen på sporet vurderes i nogen udstrækning at være overlappende med disse tilbud. Fx er målgruppen for STIME og Sammen på sporet enslydende, bortset fra aldersspektret. Dog tyder erfaringerne fra de deltagende kommuner på, at Sammen på sporet er et mere fleksibelt tilbud, som giver mulighed for at de unge hurtigt kan få støttende samtaler tilpasset deres individuelle behov. Desuden er der på nuværende tidspunkt ikke et kommunalt tilbud til målgruppen af psykisk sårbare unge over 18 år i Frederikssund Kommune.

Med den 10-årige psykiatriplan, som blev vedtaget i Folketinget i efteråret 2022, pålægges kommunerne over en 10-årig periode at etablere lettilgængelige kommunale forebyggende tilbud til børn og unge op til 25 år, som er i psykisk mistrivsel og har symptomer på lette psykiske lidelser. Der er afsat i alt 100 mio. kroner til kommunerne i 2023. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen konkret beskrivelse af, hvordan rammerne for et sådan tilbud til børn og unge skal se ud i kommunerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ministerier, styrelser, KL, faglige selskaber og organisationer under Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen har til opgave at beskrive de faglige rammer samt vurdere ansvarsfordelingen mellem regioner og kommuner. Først når arbejdsgruppen i slutningen af 2023 har afsluttet sit arbejde med at beskrive de faglige rammer, vil det blive meldt ud, hvordan midlerne for de følgende år fordeles.

En eventuel beslutning om etablering af nyt forebyggende kommunalt tilbud i Frederikssund kommune til psykisk sårbare unge i stil med Sammen på sporet forudsætter, at der i budgettet afsættes særskilt økonomi til dette.

Det er samtidig Administrationens anbefaling, at en eventuel beslutning afventer udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen om faglig og økonomisk udmøntning af den 10-årige psykiatriplan.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

88Orientering om status pr. juni 2023 på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resume

Denne sag orienterer om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status pr. juni 2023 viser, at:

 • Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.
 • Frederikssund har en højere andel af unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.
 • Andelen af nye unge uddannelseshjælpsmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger højere end landsgennemsnittet.
 • Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, ligger højere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag) skulle fokuseres på følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft.
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job.
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb.
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats.
 6. Flere unge skal have en uddannelse.
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige.

Indenfor disse 7 fokusområder er der i alt opstillet 20 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023, hvoraf 4 af resultatmålene vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”. En samlet status på Frederikssund Kommunes beskæftigelsesindsats og de 20 resultatmål redegøres der for i ”Kvartalsbogen” (vedlagt som bilag), der udarbejdes 4 gange om året, og dermed giver borgere, politikere og andre interesserede mulighed for løbende at følge med i resultater og udviklingstendenser på de centrale områder af beskæftigelsesindsatsen.

I denne sag beskrives status på de 4 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilaget – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Nedenfor følger en kort status på hver af de 4 resultatmål, der vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse” i Beskæftigelsesplan 2023.

Resultatmål 6a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. april 2023 er, at Frederikssund har 191 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i april 2023.

Ungekontakten oplever en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (114 ud af i alt 191 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse via uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med uddannelser, psykiatri m.fl.

Med udgangspunkt i, at en stor del af ungegruppen i Frederikssund har udfordringer, der gør, at de har en betydeligt længere vej til uddannelse eller beskæftigelse, er administrationen umiddelbart tilfreds med at ligge på en andel, som er 0,1 procentpoint under andelen i landet. For at opfylde resultatmålets om at ligge mindst 0,2 procentpoint under landet, skulle Frederikssund have haft ca. 12 unge færre på uddannelseshjælp i april 2023. Administrationen vil fortsat bestræbe sig på at nå resultatmålet.

Resultatmål 6b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud (dvs. virksomhedspraktik eller løntilskud), skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I april 2023 havde Frederikssund 27 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 13,9 pct. I hele landet var det 13,4 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,5 procentpoint højere end i hele landet i april 2023.

Administrationen er tilfreds med den udvikling, der er sket fra december 2022 til april 2023, hvor andelen i Frederikssund er gået fra at ligge ca. 4 procentpoint under landet i december 2022 til nu at ligge 0,5 procentpoint over landet i april 2023. Administrationen vil have fokus på at fastholde den gode udvikling.

Resultatmål 6c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 pct.

Status pr. februar 2023 var, at Frederikssund havde en andel på 63,6 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 59,1 pct. Andelen i Frederikssund lå således 4,5 procentpoint højere end i hele landet i februar 2023.

Administrationen er tilfreds med, at andelen i Frederikssund siden september 2022 har ligget over andelen i landet, samt at andelen i de første måneder af 2023 har ligget over de 60 pct., som er kravet i resultatmålet. Administration har fokus på at fastholde den positive udvikling.

Resultatmål 6d: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

I 3. kvartal 2022 var der i alt 24 unge, som var i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 54,5 pct. I hele landet var det 51,9 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 3. kvartal 2022 2,6 procentpoint højere end i hele landet.

Administrationen finder det tilfredsstillende, at Frederikssund gennem de seneste 5 kvartaler har ligget med en andel, som overstiger andelen i landet. Administration vil have fokus på at fastholde den gode udvikling.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

89Orientering om evaluering af FrederiksSund Dagene 2023

Resume

I denne sag orienteres om evalueringen af de afholdte sundhedsdage i 2023. Social og sundhed besluttede den 29. september 2022 (sag nr. 104) at afholde tre sundhedsdage i foråret 2023. Sundhedsdagene med titlen FrederiksSund Dagene blev afholdt som tre enkeltstående temadage med fokus på Flere i fællesskaber, Færre med kronisk sygdom og Flere op på cyklen. Sagen forelægges parallelt i udvalgene Social og sundhed og Unge, fritid og idræt i lighed med tidligere sager om sundhedsdagene.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social og sundhed besluttede 29. september 2022 (sag nr. 104) at afholde tre tematiserede sundhedsdage i foråret 2023. Formålet med dagene var at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de kommunale og de frivillige foreningers tilbud på sundhedsområdet. De tre ”FrederiksSund Dage” blev afholdt i marts, april og maj med temaerne: 1) Flere i fællesskaber, 2) Færre med kronisk sygdom og 3) Flere op på cyklen. I sagen præsenteres en evaluering af dagene.

Som forberedelse til dagene blev der afholdt en workshop den 18. januar 2023, hvor foreninger, organisationer m.fl. kunne være med til at udvikle og beslutte rammer og tilgang på dagene. Der deltog ca. 30 repræsentanter fra foreningerne – hertil kommer medlemmer af Byrådet og administrationen. Med afsæt i drøftelserne på workshoppen blev der udarbejdet en plan for de tre dage.

Evaluering

Alle foreninger, organisationer, klubber m.fl. kunne byde ind med aktiviteter på de tre dage via hjemmesiden Oplev Frederikssund. Aktiviteterne kunne foregå i egne faciliteter eller udendørs i lokalområdet. På dagen om kronisk sygdom kunne der også tilmeldes aktiviteter til et åbent hus-arrangement i Valhal.

Følgende aktiviteter var tilmeldt de tre dage:

 • Dag 1: Flere i fællesskaber (tirsdag den 21. marts): Frivillige foreninger, Sundhedsplejen m.fl. havde tilmeldt i alt 22 aktiviteter, som lå fra formiddag til aften og var målrettet forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne spændte vidt fra Esport og disc golf til sangaften og folkekøkken (program i Bilag 1).
 • Dag 2: Færre med kronisk sygdom (mandag den 17. april): Til åbent hus i Valhal deltog fire foreninger og private virksomheder med en stand, herunder præsentation af Boblberg.dk, kurser hos FOF og et oplæg fra en pårørende. Derudover deltog Bibliotekerne med Solsikkesnoren til borgere med usynligt handicap eller skjult diagnose, og Forebyggelse og Træning deltog med fysiske test og præsentation af hjælpemidler. Endelig udbød Gigtforeningen prøvetimer i svømmehallen i Frederikssund (se Bilag 2).
 • Dag 3: Flere op på cyklen (torsdag den 25. maj): Hjerteforeningen og cykelklubben CK Viking havde hver tilmeldt en cykeltur i lokalområdet (se Bilag 3).

Langt de fleste aktiviteter var gratis og krævede ikke tilmelding. Der blev reklameret for dagene via kommunens hjemmeside og Facebookside, opslag i Borgerservice og på Bibliotekerne, og der blev sendt information om dag 1 til skolerne. Derudover blev dagene omtalt i lokalaviserne. Dog kom omtalen af den første dag ikke med i Lokavisen Frederikssund, hvorfor der blev købt rubrikplads hertil til de to næste dage. De deltagende foreninger reklamerede også selv for deres aktiviteter, heraf nogle i lokalaviserne. Borgmesteren og medlemmer af Byrådet deltog i flere aktiviteter i løbet af de tre dage.

Der var kun få aktiviteter tilmeldt dagene med undtagelse af dag 1, og det var generelt begrænset, hvor mange nye borgere der mødte op til aktiviteterne på de tre dage (0-8 borgere). Enkelte aktiviteter på dag 1 var velbesøgte, men her var deltagerne primært foreningernes egne medlemmer. Bibliotekerne havde arrangeret fællesspisning med oplæg og her deltog mere end 50 borgere. Trods de få deltagere, var der på alle tre dage god stemning og stort engagement fra foreningernes side.

Tilbagemeldingen fra foreningerne er, at det er et stort arbejde at stille op til flere forskellige dage i kommunalt regi – især når så få nye borgere dukker op. Derfor har flere foreninger tilkendegivet, at de vil have svært ved at stille op til et lignende arrangement en anden gang. Derudover er flere foreninger ærgerlige over, at der ikke var mere kommunikation om dagen i de trykte medier, og at dag 1 og 2 faldt sammen med, at Kronprins Frederiks Bro var lukket på grund af renovering.

Foreningerne havde mulighed for at søge midler fra § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde til afvikling af aktiviteter på dagene. Fem foreninger søgte og fik bevilget midler; i alt 31.000 kr. Der var afsat 50.000 kr.

Ressourceforbrug

Administrationen har i løbet af det sidste år brugt ressourcer til udtænkning af koncept for dagene; udarbejdelse af informationsmateriale om dagene; planlægning af workshop og de tre dage i samarbejde med kommunens tilbud og de frivillige foreninger, herunder deltagelse i diverse møder med frivillige; løbende kontakt med foreninger, herunder besvarelse af diverse henvendelser samt understøttelse af foreningernes planlægning og beskrivelse af aktiviteter; og afvikling af workshop og de tre dage, herunder indkøb, opstilling og oprydning. Hertil kommer, at seks medarbejdere i Sundhedsplejen og 15 medarbejdere i Forebyggelse og Træning var taget ud af driftsopgaverne og bidrog til planlægning og gennemførsel af aktiviteter på dagene.

Dagene er primært planlagt og gennemført i Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre, men der er også brugt ressourcer i Center for Kultur, Fritid og Ungeliv. Der har ikke været afsat særskilte ressourcer til de tre dage, og derfor er de planlagt og gennemført i prioritering med andre opgaver. Administrationen gør opmærksom på, at der i denne tid sker store forandringer på sundheds- og ældreområdet, som kræver stor opmærksomhed i administrationen.

Administrationen vurderer, at de tre dage har krævet et relativt stort ressourcetræk set i lyset af både den samlede effekt af dagene og at de enkelte arrangementer kun i meget begrænset omfang har tiltrukket nye borgere. Det vurderes, at det vil kræve ca. 100.000 kr. at planlægge og gennemføre tre tilsvarende sundhedsdage i 2024. Dette beløb dækker et halvt årsværk i tre måneder til planlægning, gennemførsel, kontakt med foreninger mv. (ca. 70.000 kr.) samt midler til annoncering af arrangementer (ca. 30.000 kr.).

Inddragelse

Indholdet på sundhedsdagene er fastsat på baggrund af dialog med frivillige foreninger. Dels på dialogmøde med de frivillige sociale foreninger i november 2022, dels på workshop i januar 2023, hvor alle foreninger og organisationer var inviteret. Administrationen har været i dialog med en lang række af de deltagende foreninger om tilbagemeldinger og oplevelser på sundhedsdagene.

Økonomi

Orienteringen om evaluering af FrederiksSund Dagene 2023 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

90Orientering om afholdelse af Special Skills event på AKU-Center Højagergaard

Resume

I denne sag orienteres Unge, idræt og fritid om afholdelse af Special Skills event 7. september 2023 på AKU-Center Højagergaard.

Sagen forelægges til orientering samtidig i Skole, klub og SFO, Unge, idræt og fritid samt Social og sundhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, idræt og fritid, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Special Skills er en målrettet vifte af aktiviteter, der understøtter eleverne i at udforske deres interesser, kompetencer, potentialer og behov samt hvordan disse kan udmøntes til ønsker og drømme for fremtiden.

Special Skills’ formål er at bibringe eleverne nye perspektiver og indsigter, der kan medvirke til, at de mere kvalificeret kan inddrages aktivt i beslutningsprocesserne omkring deres fremtid. Formålet med Special Skills ligger i tråd med AKU-Centrets vision om at skabe en meningsfuld hverdag. Derfor har AKU-Centret sagt ja til at afholde et Special Skills event 7. september 2023 på Højagergaard.

Fagligheden i fokus

Special Skills er et koncept, der har fagligheden i fokus. På den ene side tilgodeser Special Skills eventet hensynet til målgruppens forskellige læringsforudsætninger og behov, og indeholder på den anden side flest mulige elementer fra tilsvarende aktiviteter målrettet almenområdet.

Eventet består af Dysten og Faglig Fordybelse

Special Skills events består primært af to elementer, nemlig Special Skills dysten og Faglig Fordybelse.

I Special Skills Dysten, dyster eleverne holdvis i fire forskellige discipliner, fx borddækning, piske æggehvider, samle et tastatur eller lægge granitsten. Andre eksempler på discipliner er at sortere bestik, potte planter og sy knapper i stof. Altså konkurreres der i discipliner, som kan relateres enten til almindelige hverdagsaktiviteter eller mere erhvervsrettede aktiviteter, fx montering af trappe eller samle kobberrør. Dysten er opdelt i tre sværhedsgrader, så alle kan være med og alle kan blive passende udfordret. Konkurrenceelementet er afstemt, så deltagelse og fællesskab er i højsædet.

I Special Skills Faglig Fordybelse kan eleverne fordybe sig i forskellige praktiskorienterede fagretninger, som fx køkken, dyrehold, auto, gartneri eller IT. Eleverne kan i praksis få afprøvet, hvordan fagretningerne matcher deres forventninger og forudsætninger - også når det kommer til sensoriske påvirkninger som lyd, lys, lugt osv. Faglig Fordybelse er indrettet og bemandet af lokale udbydere af uddannelsestilbud til målgruppen.

På Special Skills events er der desuden et hvileområde til elever, der har brug for pauser og ro samt et samarittelt, hvis uheldet skulle være ude. Der er gratis frokost til alle elever samt ledsagende lærere og uddannelsesvejledere. Deltagelse i Special Skills er gratis.

Dagen drives primært af personale fra AKU-Centret og lokale institutioner

Special Skills eventet på Højagergaard bemandes primært af personale fra AKU-Centret samt fra lokale og regionale undervisnings- og uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov, f.eks. STU og FGU. Dette sikrer et indgående kendskab til målgruppens forudsætninger og behov, herunder at de pædagogiske og didaktiske rammer kan tilpasses den enkelte elev.

Et vigtigt princip i Special Skills er, at det ikke er tilladt for de deltagende undervisnings-/uddannelsesinstitutioner at markedsføre sig overfor eleverne, herunder uddele merchandise, foldere eller visitkort. Special Skills handler om at opnå perspektiver, ønsker og drømme for, hvad man kan beskæftige sig med i fremtiden – ikke hvor. Arrangementet afvikles således uden markedsføring af de deltagende undervisnings-/uddannelsesinstitutioner samtidig med, at det er 100 % non-profit.

AKU-Centret forventer, at seks til otte leverandører stiller op med skills-stande og op til 300 deltagende elever. AKU-Centret vurderer, at deltagelsen fra andre kommuner, herunder vejledere og specialelever vil give AKU en solid platform til at øge kendskabet til centrets forskellige tilbud.

Elever fra specialskoler og gruppeordningerne i Frederikssund Kommune forventer at deltage i Special Skills eventet på Højagergaard.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Afholdelse af Special Skills event på AKU-Center Højagergaard har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet evt. omkostninger forudsættes afholdes inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

91Meddelelser

Beslutning

KidsTour 12. august 2023 på Kalvø.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
 • Idræts- og kulturfestival ved TEAM 2010 16. august på Kalvøen
 • Ungeliv, ny afdelingsleder pr. august 2023
 • FGU Nordsjælland ny direktør samt status budget og elevoptag pr. august 2023
 • Deltagelse i pilotprojekt med Det Kriminalpræventive Råd om ungeprofildata
 • Sager på vej 2023

92Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.