Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 29. november 2023

Bybjerggaard, Sundbylillevej 42, Sundbylille kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter

189Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

190Beslutning om proces for Kommuneplan 2025

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende processen for udarbejdelse af Kommuneplan 2025. Der foreslås en proces, hvor det primære kommuneplanarbejde behandles i Plan og teknik, men med tæt inddragelse af Byrådet i form af temadrøftelser. Kommuneplanens helt overordnede tema er den grønne omstilling. Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at nå de ambitiøse klimamål, som byrådet har sat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Den politiske styring af kommuneplanlægningen organiseres omkring 3 overordnede temaer - byernes planlægning, det åbne land og strategisk bymidteplanlægning.
 2. Byrådet orienteres om arbejdsplaner for kommuneplanlægningen på temamøder om hver af de 3 overordnede temaer, inden arbejdsplanerne vedtages i Plan og teknik.
 3. Der forud for vedtagelse af kommuneplanforslag med tilhørende miljøvurdering afholdes et temamøde for Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Byrådet har i september vedtaget Planstrategi 2023 og sendt den i høring frem til 28. november. I Planstrategien lægges op til en fuld revision af kommuneplanen, som skal ske i lyset af en række ambitiøse målsætninger, herunder:

 • Vi vil reducere CO2-udledningen med 80 % i 2030 og være CO2-nautrale i 2045 (Klimaplan 2045).
 • Vi vil bevare og udvikle naturområder og bidrage til at øge biodiversiteten (Naturstrategi 2022).
 • I 2050 skal vi være 65.000 indbyggere (vedtaget i Bosætningsstrategi 2021).

Planstrategien ventes endeligt vedtaget i januar 2024.

Tre overordnede temaer i Kommuneplan 2025

Kommuneplan 2025 foreslås organiseret omkring 3 overordnede temaer:

 1. Byernes planlægning.
 2. Det åbne land.
 3. Strategisk bymidteplanlægning for Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

Byernes planlægning

Under temaet "Byernes planlægning" behandles modtagne ansøgninger om bolig- og erhvervsudvikling og tilhørende arealbytter samt rækkefølgeplanlægningen. Der vil være fokus på at sikre en balanceret udvikling med respekt for fremtidens ressourcer. Endvidere tages stilling til, om der er behov for ændringer i de eksisterende kommuneplanrammer, herunder bl.a. rammer for detailhandlen i kommunens 4 største byer.

Det åbne land

Under temaet "Det åbne land" fokuseres primært på opfølgning af kommunens klimaplan ved fastsættelse af principper for etablering af solceller, vindmøller og elladeinfrastruktur samt øget skovrejsning. Herudover tages stilling til en opdatering af kommunens landskabsstrategi og evt. andre ændringer i det åbne lands planlægning.

Strategisk bymidteplanlægning

Der forventes en ændring af planloven fra januar 2024, der stiller krav om strategisk bymidteplanlægning for alle byer over 4.000 indbyggere. Formålet er et fremme udviklingsmuligheder i kommunens største byer. Det er administrationens anbefaling, at planlægningen omfatter Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, selvom Skibby har under 4.000 indbyggere. Skibby har vigtige funktioner for oplandet omkring byen, på niveau med de andre kommunecentre.

Bymidteplanlægningen i alle 4 byer tager udgangspunkt i Plan og tekniks beslutninger under temaet "Byernes planlægning" og Byrådets byudviklingsstrategi i Kommuneplan 2021.

For Frederikssund tager den strategiske bymidteplanlægning desuden udgangspunkt i arbejdet i det nedsatte projektudvalg "Frederikssund Bymidte - liv og handel" samt analyser af parkering og trafik.

I Jægerspris er der ikke - som i de andre byer - gennemført en kortlægning af bevaringsværdige bygninger i bymidten. Da sådanne bygninger ofte er vigtige elementer i bymiljøet anbefales det, at der gennemføres en registrering af bevaringsværdige bygninger som led i bymidteplanlægningen for Jægerspris.

I alle 4 centerbyer drøftes de gældende kommuneplanrammer i bymidten med centrale interessenter såsom detailhandelslivet, ejendomsejere og investorer inden administrationen forelægger et forslag til strategisk bymidteplanlægning for Plan og teknik.

Offentlig høring

Når Byrådet har godkendt et samlet forslag til Kommuneplan 2025, hvor alle de ændringer, som er besluttet under temaerne Byernes planlægning, Det åbne land og Strategisk bymidteplanlægning, er indarbejdet, sendes planen i offentlig høring.

Politisk proces for kommuneplanarbejdet

Den politiske styring af arbejdet med kommuneplanen er i styrelsesvedtægten placeret hos Plan og teknik. Kommuneplanen har imidlertid betydning for kommunen bredt set og administrationen anbefaler derfor, at Byrådet orienteres om arbejdsplaner for kommuneplanlægningen på temamøder om hver af de overordnede 3 temaer i Kommuneplan 2025, inden disse vedtages i Plan og teknik.

Vedtagelse af kommuneplanen anbefales at følge processen fra tidligere kommuneplanlægning, hvor der forud for vedtagelse af et kommuneplanforslag med tilhørende miljøvurdering i Plan og teknik, Økonomiudvalg og Byråd gennemføres et temamøde i Byrådet. Efter høringsperioden udarbejder administrationen en hvidbog med behandling af de indkomne bemærkninger, hvorefter planen efter endnu et temamøde i Byrådet forelægges til endelig vedtagelse i Plan og teknik, Økonomiudvalg og Byråd.

Tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2025

Der vedlægges en oversigt over den politiske proces i arbejdet med Kommuneplan 2025 - se bilag. Tidsplanen stræber mod, at der kan vedtages et forslag til Kommuneplan 2025 i marts 2024, således at høringen af forslaget kan ske inden sommerferien i 2025. Der vil dermed være den nødvendige tid til at forhandle om eventuelle statslige indsigelser, behandle høringssvar og evt. gennemføre supplerende offentlighedsfase for at imødekomme ændringsforslag og vedtage planen endeligt i indeværende byrådsperiode.

Inddragelse

Administrationen foreslår, at interessentinddragelsen primært sker i forbindelse med den strategiske bymidteplanlægning. Herudover inddrages andre relevante høringsfora som led i udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2025. Endelig gennemføres naturligvis den lovpligtige høring af forslag til kommuneplan, inden kommuneplanen forelægges til endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

191Orientering om status for lokalplanlægning december 2023

Resume

Med denne sag orienteres Plan og teknik om status for udarbejdelse af lokalplaner. Udvalget får en status en gang i kvartalet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Der er fortsat stor interesse for udarbejdelse af lokalplaner i Frederikssund Kommune og stor fremdrift i udarbejdelsen af planer. I denne sag orienteres udvalget om status for de igangsatte lokalplaner.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

192Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund samt tilhørende miljøvurdering

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund endeligt. Lokalplanen hæver bygningshøjden generelt i forhold til tidligere gældende plangrundlag og giver mulighed for etablering af et højlager i 25 meters højde i et afgrænset område. Planerne har været i offentlig høring, hvor der er indkommet 30 høringssvar. Høringssvarene drejer sig hovedsageligt om bekymring for erhvervsområdets påvirkning på naboområdet ved Byvej og for den visuelle påvirkning af byen og landskabet, som højere byggeri vil medføre.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund godkendes endeligt med de anbefalede rettelser.

Beslutning

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at delområde 2 fastholdes i de nuværende højder.

For stemte: Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Kirsten Weiland stillede forslag om, at delområdes 3 bevares i max 15 m.

For stemte: Kirsten Weiland (N)

Imod stemte: Michael Tøgersen (I), Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N).

Administrationens indstilling blev godkendt.

Kirsten Weiland (N) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. september 2023 til 19. oktober 2023. I høringsperioden er der modtaget 30 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

 1. Bekymring om landskabspåvirkningen som følge af hævede bygningshøjder
 2. Bekymring om påvirkning af naboområder, som følge af forøgelsen af erhvervsbebyggelse ift.
 • øget trafikmængde og dårligere trafiksikkerhed,
 • indbliksgener,
 • ejendomsværdier,
 • støjgener, lysgener, luftforurening fra erhvervet.

Administrationens svar på bemærkninger i hovedtræk:

 1. Frederikssund by er kommunens hovedby, hvor der skal ske vækst og udvikling. Erhvervsområdet er et af kommunens større områder, og flere virksomheder ønsker at investere i deres produktion og fastholde deres tilknytning til Frederikssund Kommune. Hvis kommunen forsat ønsker at være en attraktiv erhvervskommune, må planlægningen imødekomme virksomhedernes krav til erhvervsbyggeri. Udviklingen skal ske i respekt for områdets landskaber og udsigter, men i byerne må der netop godt være bymæssig bebyggelse, i modsætning til sommerhusområder og landzoneområder som er forbeholdt rekreativ anvendelse og landbrug. Miljøvurderingen peger på, at den nye planlægning vil skabe en væsentlig afvigelse fra den eksisterende bebyggelse og at det vil ændre indtrykket af landskabet og kystforlandet, idet højere byggeri vil fremstår mere tydeligt i landskabet. Administrationen vurderer, at miljøpåvirkningerne ikke er så store, at planlægningen ikke kan gennemføres. For at reducerer påvirkningerne af landskabet og kystforlandet er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om farve for bebyggelsen i 25 meters højde og bestemmelser for glansværdi for bebyggelse i lokalplanområdet generelt. Administrationen foreslår, at der tages yderligere hensyn til landskabet med bestemmelser om at bebyggelse med en højde over 10 meter skal være grå og at bebyggelse i 25 meters højde i delområde 3 skal have en facade med varierende glansværdier for at opnå variation i facaden jf. nedenstående anbefalinger til ændringer i lokalplanen.
 2. Ift. bekymringer om påvirkning af naboområder har administrationen svaret følgende:
 • I forhold til trafikale forhold er det i trafikanalysen i miljøvurderingen vist, at de eksisterende vejanlæg fortsat vil have en tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken på et acceptabelt niveau, hvis bebyggelsesprocenten på 60 % udnyttes fuldstændigt. Trafikanalysen har også vist, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med lokalplanens godkendelse ift. trafiksikkerhed. Det er dog vigtigt, at der sker en overvågning af trafikken i takt med områdets udvikling. Dette skal ske med henblik på at kunne gribe ind rettidigt, hvis der er tegn på egentlige trafikale problemer. Administrationen varetager den almindelige overvågning af vejtrafikken, herunder også på lokalplanområdets veje og stier.
 • I forhold til indbliksgener finder administrationen, at der er taget hensyn til naboer f.eks. ved at fastsætte bestemmelser for erhvervsbebyggelsens afstand til naboskel, max glansværdi på bygningsfacader og tage, nedtrapning af bygningshøjden mod beboelse og differentiering i virksomhedstyper, der må ligge tættest på boligområdet. Administrationen foreslår, at der tages yderligere hensyn til naboerne med bestemmelser for delområde 2, som sikrer, at vinduer 4 meter over terræn ikke orienteres mod boligområdet og at lokalplanafgrænsningen udvides til også at omfatte skrænten mellem boliger på Ellehammervej og virksomheden CRODA. Der fastsættes bestemmelser om at beplantningen på skrænten skal bevares. Dertil indsættes bestemmelse om, at der ved byggeri med højde, der overstiger 5 m i delområde 2, skal etableres beplantningsbælte mod boligområdet, jf. nedenstående anbefalinger til ændringer i lokalplanen.
 • I forhold til planen konsekvenser for ejendomsværdier. Planlægning er erstatningsfri regulering. Lokalplanen ændrer i øvrigt ikke anvendelsen af området eller den vejstruktur der er i dag.
 • I forhold til gener fra lys, støj og luftforurening, så reguleres dette i miljølovgivningen og bygningsreglementet.

Høringssvarene giver anledning til at administrationen anbefaler følgende ændringer i lokalplanen:

 • Lokalplanafgrænsningen og delområde 2 udvides til også at omfatte skrænten mellem boliger på Ellehammervej og virksomheden CRODA. Se vedlagte kort. Arealet ejes af kommunen.
 • Der indsættes en stiplet linje som afgrænsning mod boligområde på kortbilag 3 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 7.1.4 ”Facader på bebyggelse i delområde 2, som vender mod ’afgrænsning mod boligområde’ vest for delområdet, som vist med stipletlinje på kortbilag 3, må ikke have vinduer, der er placeret højere end 4 meter fra terræn.”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 7.1.5 ” Facader på bebyggelse, der er højere end 10 m skal være grå.”
 • § 7.2.3 ændres fra ” Bebyggelsens facader må højest have en glansværdi på 30.” til ” Bebyggelsens facader skal have felter med varierede glansværdier, så der opnås en variation i facaden, som vist i princippet på billede nedenfor. Antallet af felter med høj glansværdi skal forøges jo større afstanden til terræn er. Glansværdien må højest være 30.” Principbillede fremgår af redegørelsen og er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.
 • Der udarbejdes et nyt kortbilag 4 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 9.4 ”Der skal udlægges beplantningsbælte med bredde på mindst 3 meter langs lokalplanafgrænsningen mod vest, som vist på kortbilag 4”
 • Der udarbejdes et nyt kortbilag 4 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 9.5 ”Beplantning i beplantningsbælte vist på kortbilag 4, skal være buske af hjemmehørende arter som f. eksempel: almindelig hvidtjørn, almindelig hyld, blågrøn Rose, Druehyld, engriflet hvidtjørn, tjørn, hassel, hunderose, seljepil og tørst.”
 • Der udarbejdes et nyt kortbilag 4 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 9.6 ” Den eksisterende beplantning vist på kortbilag 4 skal bevares. Beplantningen kan udtyndes og beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse. Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter så som; Ask, Asp, Bøg, Fuglekirsebær, Hassel, Hæg, Løn, Pil, Seljerøn, Skovfyr, Slåen, Småbladet Lind, Stilkeg, Vild, Vintereg.”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 10.4 ”Bebyggelse i delområde 2 med bygningshøjde højere end 5 meter må ikke tages i brug før der er etableret beplantning på den pågældende ejendom jf. § 9.4 og § 9.5.”
 • Under billeder af bebyggelse i 25 meters højde set fra Hofvej 22, Byvej 42 og Kærsangervej 1 i redegørelsen indsættes følgende: ”Visualiseringen af bebyggelsen er ikke retvisende ift. facadefarver”.
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 5.3.5 ”Der skal minimum etableres 1 p-plads pr. 50 m2 butiksareal”
 • § 8.2 ændres fra ”Der må ikke opstilles reklameskilte udover skiltning for den enkelte virksomhed” til ”Der må på hver ejendom ikke reklameres for andet end den enkelte virksomhed. Der kan dog flages med nationalflag i flagstænger”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 8.12 ”Facadeskiltning må kun ske på bygningsfacader mod veje.”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 8.13 ”Reklameskiltning skal være orienteret mod interne veje i planområdet.”
 • § 8.8 ændres fra "For hver ejendom må der opstilles op til 3 flagstænger på højest 8,5 m i højden." til ”For hver ejendom må der opstilles 1 flagstang på højest 8,5 m i højden.”

Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, hvor er redegøres for; offentligheds indflydelse på planlægningen, integration af miljøhensyn, alternativer og overvågning.

Lokalplan 165 (uden anbefalede ændringer), kommuneplantillæg 017, miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse, høringssvar, hvidbogen, placering af planområde, tilrettet kortbilag 3, nyt kortbilag 4 og principbillede for facade i delområde 3 er vedlagt dagsordenen som bilag. Rettelser bliver indarbejdet i lokalplan inden offentliggørelsen.

Inddragelse

Lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering har været i seks ugers høring fra 7. september 2023 til 19. oktober 2023.

I høringsperioden er der indkommet 30 høringssvar, hvoraf nogle er kopier.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

193Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 133 for dobbelthuse ved Borgervænget i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende Lokalplan 133 for dobbelthuse ved Borgervænget i Frederikssund endeligt. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger. Administrationen har modtaget 3 høringssvar under høringsperioden, hvoraf det ene er underskrevet af 39 naboer til lokalplanområdet. Høringssvarene handler hovedsageligt om bekymring for indbliksgener og den aktivitet, som de nye boliger vil medføre i nærområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 133 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Beslutning

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at fjordstien går op langs Borgervænget.

For stemte: Kirsten Weiland (N).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I), Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning. Hele udvalget stemte for administrationens indstilling.

Administrationens indstilling blev godkendt, idet linjestykket c-d, så vidt terrænet tillader det, flyttes tættest muligt på fjorden.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Frederikssund mellem Færgevej og Roskilde Fjord. Området omfatter ejendommen Færgevej 53 og udgør et samlet areal på knap 1,25 ha. Området udgøres i dag af villaen på Færgevej 53 og af et tilgroet område med et mindre vandhul.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre op til 16 boliger i form af 8 dobbelthuse i 1 og 1½ etager samtidig med, at den eksisterende villa kan bestå på restparcellen. Nye boliger opføres i

to størrelser på henholdsvis 110 m2 og 160 m2. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 23 %. Planen fastlægger desuden orienteringen af boligerne, således at alle boligers facader har længderetning som kysten, hvilket giver en god indpasning til de eksisterende boliger på Borgervænget. Planen sikrer ligeledes, at boliger placeres med afstand til nabobebyggelse. Med lokalplanen sikres offentlighedens adgang til kysten via en ny fjordsti. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Borgervænget.

Beplantning

I forbindelse med godkendelsen af lokalplanforslaget ønskede Plan og teknik, at administrationen skulle gå i dialog med udvikler om at bibeholde flere træer i området. Træbestanden i området blev undersøgt i april 2020. I den anledning blev de træer, som egner sig til at kunne stå alene og som ikke forhindrer etablering af fjordstien og bebyggelsesplanen, udpeget til bevaring. Mange træer er grundet tætheden meget opstammet og har derved en meget højtliggende krone, som gør, at de ikke kan stå alene.

På baggrund af de indkomne høringssvar, samt drøftelse med enkelte naboer på Harevej, er administrationen blevet gjort opmærksom på, at enkelte naboer generes af skygge fra høje træer, nogle oplever grene knækker af i stormvejr med ødelagte tagsten til følge og andre ønsker generelt områdets præg af tæt beplantning bevaret. Fælles for svarene er, at samtlige naboer ønsker at blive inddraget i beslutninger i forhold til fældning og genplantning af træer i skel. Vi har henstillet til udvikler, at han tager dialog med naboer forud for fældning.

Der er i lokalplanen en bestemmelse om, at hegn skal være levende hegn. Det betyder, at hvis der skal etableres et nyt hegn i skel, skal det være som levende hegn. Derudover refunderer lokalplanen ikke beplantning i skel. Ingen af de udpegede træer, der skal bevares, er placeret i skel.

For at tilgodese udvalgets ønske om, at der bevares flere træer (et grønt præg) foreslår administrationen, at der fastsættes bestemmelse i lokalplanen om, at der etableres buskbeplantning langs fjordstien. Buskbeplantningen skal placeres mellem fjordstien og naboskel, hvor der ikke bevares træer. Begrundelsen for at placere buske netop her er, at der dermed sikres en grøn afskærmning mod naboområdet langs den offentligt tilgængelige fjordsti, samtidigt med at beplantningen ikke giver skyggegener for naboerne.

Høringssvar

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. september 2023 til 19. oktober 2023. I høringsperioden er der modtaget i alt 3 høringssvar, hvoraf det ene høringssvar er indgivet på vegne af 39 husstande.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

1. Fastholdelse af byplanvedtægt og etablering af fjordsti:

Naboerne foretrækker fastholdelse af bestemmelserne i den eksisterende Byplanvedtægt 14 om; maksimalt 12 boliger, grundstørrelser, bygningshøjder, etageantal, boligareal og afstande til naboskel. Samtidigt gør naboerne indsigelse mod etablering af fjordstien, som forbinder Færgevej med Borgervænget og Harevej langs kysten. Stien er udlagt i byplanvedtægt 14, men naboerne mener, at aktivitet på fjordstien vil skabe indblik- og støjgener for de eksisterende naboer langs stien.

2. Indbliksgener

Naboerne er bekymrede for indbliksgener og påpeger, at:

 • princippet om afstand til naboskel på 5 meter for boliger placeret mod sydøst til Borgervænget ikke er overholdt.
 • altanerne bør rykkes længere ind i tagfladen.
 • dobbelthus placeret mod nordøst højest skal være i en etage eller 1½ etage med ovenlys i stedet for kviste.
 • der generelt ikke bør være vinduer i gavle.

3. Støj og vibrationer

Naboerne er bekymret for støj, vibrationer og beskadigelse af fundamenter i forbindelse med arbejdskørslen. Nogle naboer foretrækker, at arbejdskørsel sker ad eksisterende Færgevej. Andre naboer ønsker, at arbejdskørsel sker ad Borgervænget.

Kommunens svar på bemærkningerne:

1. Om fastholdelse af byplanvedtægt og etablering af fjordsti:

Administrationen vurderer, at de fire ekstra boliger, som lokalplanen giver mulighed for i forhold til byplanvedtægt 14, er indpasset i området på en måde, så området fortsat fremstår som et åbnet og attraktivt boligområde. Det er administrationens vurdering, at den øgede trafikmængde, som følge af boligantallet på 16 boliger, vil være begrænset og kan håndteres på de brede tilkørselsveje. Fjordstien er udlagt efter principperne i den eksisterende Byplanvedtægt nr. 14. Stiforbindelsen i lokalplanen vil skabe gode og rekreative forbindelser mellem naboområderne samt til den allerede etablerede stiforbindelse langs kysten. Stien langs fjorden er placeret så tæt på fjorden, som terrænet tillader i forhold til havvandstigninger og indgår i kommunens projekt om bedre rekreativ stiforbindelse mellem broerne.

2. Om indbliksgener:

 • Skelafstand. Administrationen vurderer, at den bebyggelsesplan, som lokalplanen muliggør, ikke giver anledning til væsentlige indbliksgener. I naboområdet Borgervænget er ca. 3 m fra bygning til naboskel. Administrationen anbefaler derfor, at bestemmelsen om skelafstand ændres fra "minimum 2,5 m" til "minimum 3 m" gældende boliger placeret mod sydøst (Borgervænget).
 • Altaner. Udvikler vurderer, at en indrykning af altanen vil indebære en massiv nedgang i kvalitet i de berørte boliger. Både i forhold til en rationel planløsning, indsyn mellem boliger internt i ny bebyggelse og visuel forbindelse med fjorden. Derfor foreslår udvikler i stedet en bearbejdning af gavlen og afskærmning af altanerne mod nordvest.
 • Kviste. Kviste vurderes ikke at give anledning til særlige indbliksgener, når kvist-flunker udføres i materiale, som ikke er transparent.
 • Vinduer. Det er muligt at opføre boliger i 1,5 etager med tagvinduer og vinduer i gavle i naboområdet på Egernvej og Harevej. Administrationen vurderer derfor, at det også bør være muligt inden for lokalplanområdet. For yderligere at sikre mod indbliksgener tillader lokalplanen ikke, at der etableres vinduer i gavle i de yderste boliger, der vender mod Borgervænget, pga. den mindre afstand til skel på 3 meter.

3. Om støj og vibrationer

Lokalplanen regulerer ikke mængden og udførslen af arbejdskørsel. Det er den udførendes ansvar at sikre, at omkringliggende ejendomme ikke beskadiges. Frederikssund Kommune har vedtaget en forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter, som trådte i kraft 5. marts 2019. Denne forskrift fastsætter præcise grænser for, hvor meget der må støjes, og på hvilke tidspunkter.

Høringssvarene giver anledning til, at administrationen anbefaler følgende ændringer i lokalplanen:

 • At bestemmelsen om afstand mellem boligudstykning og naboskel mod sydøst (Borgervænget) ændre fra "minimum 2,5 m" til "minimum 3 m".
 • Der fastsættes bestemmelse som sikrer yderligere afskærmning af altanerne. Illustration af afskærmning vises i lokalplanen.
 • Der fastsættes bestemmelse om, at kvist-flunker (sidevægge på kviste) på boliger i 1,5 etager ikke må være af transparent materiale, såsom glas og klar plast.
 • I lokalplanforslaget indarbejdes en snittegning af de to adgangsveje, som viser den forventede terrænregulering i forbindelse vejforløbet. Der fastsættes bestemmelse om, at veje undtages fra bestemmelse om, at der ikke tillades terrænregulering inden for 0,5 meter fra naboskel.
 • For at give et overblik over de forventede gulvkoter på den nye bebyggelse tættest mod naboskel mod nord, suppleres lokalplanens kortbilag 3 med en markering, som viser dette.

Yderligere har høringen givet anledning til mindre tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanforslaget. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Lokalplan 133 med de indarbejdede ændringer, høringssvar og hvidbogen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Inddragelse

Planforslaget har været i offentlig høring i 6 uger i perioden 7. september til 19. oktober. Der har i høringsperioden været afholdt et møde med enkelte repræsentanter fra området, administrationen og udvalgsformanden omkring forslaget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

194Beslutning om at godkende forslag til lokalplan 168 for et erhvervsområde syd for Over Dråby ved Jægerspris

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende lokalplanforslag 168 for et erhvervsområde syd for Over Dråby ved Jægerspris og sende planen i høring i 4 uger. Plan og teknik igangsatte 29. marts 2023 en lokalplan, som muliggør udvidelse af virksomheden, Koatek, i et erhvervsområde i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende lokalplanforslag 168 og sende planen i offentlig høring i 4 uger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet udgør et areal på 19.807 m2 og er beliggende i udkanten af et erhvervsområde syd for Over Dråby ved Jægerspris (se placering på bilag 1). Inden for erhvervsområdet er en genbrugsplads, et kraftvarmeværk, lettere industri- og håndværksvirksomheder samt enkelte boliger i tilknytning til erhverv. Øst for lokalplanområdet ligger et solvarmeanlæg.

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er at give den eksisterende virksomhed, Koatek, bedre udvidelsesmuligheder. Virksomheden ønsker at udvide deres produktionsareal med tilhørende kontor, kantine og lager. Området er inden vedtagelsen af lokalplan 168 omfattet af lokalplan 71 fra 2003. Lokalplan 71 fastsætter en bebyggelsesprocent på 40 samt byggefelter til kontor- og handelsvirksomhed, hvilket ikke muliggør den ønskede udvidelse af virksomheden. Lokalplan 168 fastsætter ikke byggefelter, men muliggør en bebyggelsesprocent på 45, samt byggeri i 2 etager i en højde på maksimalt 8,5 meter. Der fastsættes ikke bestemmelser for erhvervsbebyggelsens udseende udover, at facadebeklædningen højest må have en glansværdi på 10. Desuden sikrer lokalplan 168 en grøn afskærmning mod det åbne land i form af beplantning.

Overordnet udlægger lokalplanen området til erhvervsformål i form af lettere industri-, lager-, værksteds- og transportvirksomhed samt mindre lagervirksomhed samt kontor- og service erhverv. Der kan kun opføres virksomheder eller anlæg, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, røg, luftforurening mv. Administrationen forventer, at udvidelsen af virksomheden fortsat vil overholde støjgrænseværdierne for erhvervsområdet. Lokalplanen tillader ikke etablering af boliger.

Virksomheden, Koatek, har ambitioner om at blive CO2-neutral på egne virksomhedsudledninger i 2025. I den forbindelse ønsker virksomheden solcelleanlæg placeret på tage og overdækninger til elproduktion til egen virksomhedsdrift. Såfremt der opstår et yderlige elbehov, ønsker virksomheden mulighed for at etablere solcelleanlæg på terræn. Ifølge Kommuneplan 2021 må solceller som udgangspunkt ikke placeres direkte på terræn inden for byzone. Administrationen vurderer, at der i dette tilfælde kan gives tilladelse til solceller på terræn. Koatek er nabo til et større solvarmeanlæg. Opstilling af solceller vil derfor ikke udgøre en væsentlig forandring af det eksisterende miljø. Til vurderingen indgår ligeledes Koateks ambitioner om at blive CO2-neutral på egne virksomhedsudledninger i 2025. Lokalplan 168 muliggør dermed placering af solcelleanlæg direkte på terræn. Dog skal solcellerne placeres, så de ikke medfører genskærsgener for nabobebyggelse.

Planlægningsmæssige forhold

Lokalplan 168 etableres inden for rammeområde E 6.1, som udlægger området til erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på op til 45 % og en bebyggelseshøjde på 8,5 meter. Lokalplan 168 er i overensstemmelse med rammeområde E 6.1.

Lokalplan 168 aflyser den del af den eksisterende lokalplan 71 for det område, som er omfattet af lokalplan 168.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Lokalplan 168, miljøscreening og kortoversigt er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Der har ikke været afholdt informationsmøde eller dialogmøde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget. Såfremt lokalplanforslaget godkendes sendes planen i offentlig høring i 4 uger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

195Beslutning om principper for lokalplan 047.1 - tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende principper for lokalplan 047.1 - tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund. Plan og teknik besluttede 7. september 2022 at igangsætte en ny lokalplan samt kommuneplantillæg, som muliggør etageboliger i 3 etager ud til J. F. Willumsens Vej. Plan og teknik skal beslutte om etageantallet på etageboligerne kan hæves til 4 etager samt beslutte parkeringsforhold.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende fastholdelse af parkeringsbestemmelse fastlagt i lokalplan 047
 2. Godkende, at etagebebyggelsen må etableres delvist i 4 etager og delvist 3 etager eller
 3. Godkende, at hele etagebebyggelsen må etableres i 4 etager

Beslutning

Kenneth Jensen (A) stillede forslag om, at der kun må bygges i 3 etager.

For stemte: Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (I).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

Indstillingspunkt 1 blev godkendt af et enigt udvalg, idet der etableres 0,6 parkeringspladser med et udlæg på 0,4 pladser.

Indstillingspunkt 2:

For stemte: John Schmidt Andersen (V).

Imod: Kirsten Weiland (N), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Indstillingspunkt 2 blev forkastet.

Indstillingspunkt 3 blev bragt til afstemning:

For stemte: Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A) og John Schmidt Andersen (V).

Indstillingspunkt 3 blev forkastet.

Kenneth Jensen (A) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Plan og teknik igangsatte 7. september 2022 en lokalplan og et kommuneplantillæg med følgende principper for den videre fysiske planlægning inden for Løgismoseområdet i Frederikssund (se bilag 1 for placering af nyt byggeri):

 • Der udarbejdes en ny lokalplan, som muliggør ungdomsboliger som etageboliger i op til 3 etager ud til J. F. Willumsens Vej. Den eksisterende lokalplan 047 udlægger den ansøgte placering til erhverv i én etage.
 • Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som forhøjer bebyggelsesprocenten fra 100 % til 110 %, der muliggør byggeriet.
 • Der etableres en støjvold langs J.F. Willumsens Vej samt anvendes støjruder på de dele af bebyggelsen, der har facade mod vejen, hvilket vil sikre, at støjkravene bliver overholdt i boligerne.
 • Arkitektonisk sampil med den eksisterende omkringliggende etagebebyggelse.
 • Bebyggelsens udtryk skal bearbejdes, så det fremstår mindre kompakt.

På baggrund de godkendte principper udarbejder administrationen et kommuneplantillæg samt et tillæg til lokalplan, som ændrer på og supplerer den eksisterende lokalplan 047.

Ændring af etageantal, boligtype samt parkering

Bygherre har arbejdet videre med arkitekturen for bygningerne og fremsendt et projekt, der har en større grad af åbenhed og variation i facaden. Bygherre har fremsat ønske om at opføre hele etageboligbyggeriet i 4 etager frem for de godkendte 3 etager i igangsættelsessagen. Lejlighederne vil etableres i størrelser på hhv. 45 og 60 m2 i stedet for ungdomsboliger med ét værelse i 38 m2. Samtlige boliger skal udstyres med syd/vestvendt altan, som vender ind mod det grønne opholdsareal, som til dels afskærmes af bygningerne. I bilag 2 ses en visualisering af det projekt, hvor hele byggeriet opføres i 4 etager. Bygherre har tidligere fremsendt et projekt, hvor etageboligerne etableres i delvist 3 og 4 etager (se bilag 3). Det er administrationens vurdering, at etageboliger etableret i delvist 3 og 4 etager skaber en mere luftig og dynamisk bygningsstruktur, særligt set fra J. F. Willumsensvej end etageboliger, hvor alt byggeriet opføres i 4 etager. Set fra gårdrummet vurderer administrationen, at byggeri i 4 etager fremstår harmonisk og at det er begrænset, hvor meget mere sol der kommer til området, ved at lade den østvendte bygning være i 3 etager. Øvrig ny boligbebyggelse i området er opført i 4-14 etager.

Visualiseringer af det tidligere boligprojekt i 3 etager, som indgik i igangsættelsessagen, kan ses i bilag 4. Udvalget bemærkede til igangsættelsessagen, at der skulle arbejdes med etagebyggeriets udtryk, som udvalget vurderede fremstod for kompakt og ikke-tidssvarende. Dette vurderer administrationen er løst med det fremsendte projekt.

Den eksisterende lokalplan 047 fastlægger, at der skal etableres min. 0,6 p-plads pr. bolig under 75 m2 og min. 1 p-plads pr. bolig over 75 m2. Det er endvidere fastlagt i lokalplan 047, at bygherre skal reservere areal til parkering til i alt min. 1 p-plads pr. bolig, såfremt min. 0,6 p-plads pr. bolig i fremtiden viser sig at være utilstrækkeligt. Det forventes, at der i Kommuneplan 2025 indarbejdes ny parkeringsnorm om etablering af min. 1 p-plads pr. bolig uanset boligstørrelse. Bygherre oplyser, at der ikke er udfordringer med parkering for områdets beboere. I dag er der ubrugte parkeringspladser. Plan og teknik bedes tage stilling til, hvorvidt den eksisterende bestemmelse om parkering i lokalplan 047 skal fastholdes, således at der anlægges 0,6 p-plads pr. bolig og reserveres et areal til yderligere 0,4 p-plads pr. bolig i planen. Alternativt kan der kræves anlagt 1 p-plads pr. bolig.

Principper for planlægning

Administrationen anbefaler, at lokalplanen tager udgangspunkt i følgende principper:

 • Bebyggelsen etableres i delvist 3 og 4 (som det ses i bilag 3) etager eller helt i 4 etager (som det ses på bilag 2). Det er administrationens vurdering, at en etagevariation vil bidrage til mere dynamik og luftighed i bebyggelsens fremtoning fra J.F. Willumsensvej.
 • Parkeringsbestemmelse fra lokalplan 047 på 0,6 p-plads pr. bolig under 75 m2 og 1 p-plads pr. bolig over 75 m2 , fastholdes samtidig med, at der reserveres et areal til yderligere p-pladser, hvis der skulle opstå behov. Der er i dag en tilstrækkelig parkeringskapacitet inden for lokalplanområdet.

Den eksisterende Lokalplan 047 er vedlagt som bilag 5.

Inddragelse

Såfremt et forslag til et lokalplantillæg og kommuneplantillæg godkendes, sendes disse i offentlig høring i 4 uger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

196Beslutning om godkendelse af regulativ for Hyllingeriis Vandværk

Resume

Almene vandforsyninger skal udarbejde et regulativ, der udgør handelsbetingelserne mellem vandforsyningen og forbrugerne. Frederikssund Kommune skal godkende ændringer af vandforsyningernes gældende regulativer. Kommunen foretager en legalitetskontrol, der består i at sikre, at regulativet er i overensstemmelse med Vandforsyningsloven. Det seneste regulativ for Hyllingeriis Vandværk blev godkendt i 2011 og trådte i kraft den 1. januar 2012. Vandværket ønsker at opdatere regulativet, så det følger den seneste lovgivning samt uddyber og præciserer leveringsbetingelserne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Regulativet for Hyllingeriis Vandværk godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges Plan og teknik Hyllingeriis Vandværks forslag til et nyt regulativ. Forslaget fremgår af sagens bilag. Almene vandforsyninger (vandværker) skal udarbejde et regulativ, der udgør handelsbetingelserne mellem vandforsyningen og forbrugerne. Regulativet, der udarbejdes efter Vandforsyningslovens § 55, beskriver reglerne for retten til forsyning med vand og de forpligtelser, der påhviler forbrugerne, herunder fastsættelse af takster for tilslutning og forbrug. Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet godkende ændringer af vandforsyningernes gældende regulativer. Kommunen foretager en legalitetskontrol, der består i at sikre, at regulativet er i overensstemmelse med Vandforsyningsloven.

Det seneste regulativ for Hyllingeriis Vandværk blev godkendt i 2011 og trådte i kraft den 1. januar 2012. Hyllingeriis Vandværk ønsker at opdatere regulativet, så det følger den seneste lovgivning. Hyllingeriis Vandværk har valgt at benytte et standardregulativ (branchevejledningen) udarbejdet i fællesskab af interesseorganisationerne Danske Vandværker og DANVA i marts 2022. Der er ikke lavet nogle tilpasninger eller ændringer i forhold til standardregulativet.

De væsentligste ændringer i forhold til vandværkets regulativ fra 2012 er sket på baggrund af:

 • Ændringer i lovgivningen med henhold til persondata, hvilket er relevant i forbindelse med aflæsning af vandforbrug (ifølge GDPR er vandforbrug persondata)
 • Domstolspraksis mht. muligheden for at opkræve supplerende anlægsbidrag, f.eks. når en ejendom udstykkes til flere matrikler eller der oprettes flere boligenheder på en ejendom
 • Nye tendenser inden for udstykningspraksis, hvor der tages højde for placering af stikledninger ved nye typer udstykninger, for eksempel sokkelgrunde og klynger af ejendomme
 • Nye tendenser i forhold til brug af sekunda vand - vandværket leverer ikke sekunda vand i dag, men med mangel på en ren grundvandsressource at indvinde drikkevand fra, kan det i fremtiden være relevant at bruge regnvand til toiletskyl mv., hvor drikkevandskvalitet ikke er nødvendigt.

Administrationen vurderer, at Hyllingeriis Vandværks nye regulativ er i overensstemmelse med Vandforsyningsloven.

Inddragelse

Bestyrelsen for Hyllingeriis Vandværk har udarbejdet forslaget til et nyt regulativ.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

197Beslutning om muligheder for mærkning af affaldsbeholdere for at lette brugen for blinde og svagsynede

Resume

Plan og teknik har på møde den 9. august 2023, punkt 134, bedt om at blive orienteret om mulighederne for, at Frederikssund Kommune kan sørge for mærkning af affaldsbeholdere i bebyggelser med fælles affaldsopsamling. Muligheder og overslag over tilhørende omkostninger er beskrevet i dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag om at indkøbe og påsætte taktile piktogrammærker på affaldsbeholdere i bebyggelser med fælles affaldsløsninger, hvor der er brug for dette.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Plan og teknik har på møde den 9. august 2023, punkt 134, bedt administrationen om en orientering om, hvilke muligheder kommunen har for at etablere mærkning af affaldsbeholdere for blinde og svagsynede. Udvalget har udelukkende bedt om orientering vedrørende mærkning af beholderne i bebyggelser med fælles affaldsbeholdere - ikke individuelle affaldsbeholdere.

En foreløbig afsøgning af hvilke typer af mærker med Braille-skrift og/eller taktile piktogrammer, der i øjeblikket findes på markedet, har resulteret i, at der kun findes én reel mulighed, nemlig løsningerne fra "Effection A/S". Disse er udviklet i samarbejde med Dansk Blindesamfund og afprøvet i et antal kommuner. Mærkerne findes i 2 versioner: en "hård" version og en mere bøjelig version, begge måler 8 x 8 cm og findes i både sort/hvid og med de "almindelige" piktogramfarver. Dansk Blindesamfund anbefaler klart de sort-hvide mærker, idet kontrasten her er størst - til gavn for svagsynede. I forhold til overslag over omkostninger til indkøb af mærker har administrationen taget udgangspunkt i den bøjelige version af mærkerne, som er den billigste i indkøb.

Administrationen foreslår, at der udelukkende sættes mærker på beholdere i bebyggelser, hvor der bor blinde eller svagtseende borgere - Det vil sige at klistermærkerne påsættes efter henvendelse fra den enkelte bebyggelse, hvor der bor blinde eller svagsynede borgere. Antallet er vanskeligt at anslå, men der vil formentlig kun være tale om i størrelsesordenen 10 - 20 bebyggelser - svarende til mellem 150 og 400 affaldsbeholdere og en omkostning til indkøb af mærker på 15 - 40.000 kr.

Administrationen kan ikke anbefale at spare omkostningen til påsætning af mærker ved i stedet at lade denne opgave være op til ejendomsfunktionærerne i de pågældende bebyggelser. Årsagen til dette er, at det for blinde eller svagsynede borgere er meget vigtigt, at mærkerne er påsat ensartet og på en for borgeren "logisk" måde, så det er let at orientere sig. Det er derfor også væsentligt at dem, der skal stå for at sætte mærkerne på beholderne, har en vis rutine i forhold til at kunne bedømme temperaturforhold, nødvendig rengøring af beholderne inden påsætning samt sørge for ensartet og korrekt placering af mærkerne.

Administrationen vil foreslå, at der også sættes taktile mærker på alle beholdere på nærgenbrugsstationer. Der er 14 nærgenbrugsstationer med i alt ca. 75 beholdere. Administrationen har allerede tidligere indkøbt nogle taktile mærker til beholdere på nærgenbrugsstationer, hvorfor der kun vil skulle indkøbes yderligere ca. 25 mærker for, at nærgenbrugsstationerne er dækket ind.

Der er ikke afsat midler til indkøb af taktile piktogramklistermærker i budget for 2023 eller 2024, men der vil umiddelbart være rum for omkostningerne inden for rammerne af budget 2024. Da mulighederne for at sætte mærker på beholderne desuden er afhængig af vejrlig (temperatur og nedbør) foreslås påsætning først at ske i løbet af foråret 2024.

Inddragelse

Dansk Blindesamfund har været kontaktet i forhold til hvilke typer af mærkning man har kendskab til og kan anbefale.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

198Orientering om evaluering af indsamlingsordninger for affald

Resume

Frederikssund Kommune udrullede 1. maj 2022 nye indsamlingsordninger i form af henteordninger for affald fra husstande i Frederikssund Kommune. Efter at ordningerne nu har eksisteret i lidt over ét år, har administrationen gennemført en foreløbig evaluering af, hvordan ordningerne fungerer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Status på selve udrulningen af de 10 affaldsfraktioner

Frederikssund Kommune er forpligtet til at have henteordninger for 10 affaldsfraktioner, hvoraf den sidste fraktion, tekstilaffald, fortsat ikke er udrullet. Dette forventes at ske pr. 1. april 2024, når de foreslåede rettelser i affaldsregulativet er godkendt.

Indsamling af farligt affald i miljøskabe er endnu ikke på plads i alle bebyggelser med fælles affaldsopsamling. De manglende ca. 65 bebyggelser forventes at have en løsning med miljøskabe på plads inden udgangen af første kvartal 2024.

For kommunale institutioner kan udrulningen først afsluttes, når der er etableret egnede affaldsgårde til affaldsbeholderne på de sidste adresser (etape 3). Den sidste etape er med budgetaftalen 2024 udskudt til at blive gennemført inden udgangen af 2025. Dette betyder, at de sidste ca. 30 kommunale institutioner først vil have fuld affaldssortering i løbet af 2025.

I enkelte boligselskabsafdelinger og andre bebyggelser med fælles affaldsopsamling er der endnu ikke aftalt en endelig løsning. Det drejer sig om ca. 10 bebyggelser med samlet ca. 900 beboere. Administrationen er løbende i dialog med boligselskaber og afdelinger. Der er fortsat enkelte udeståender med især Frederikssund Andels Boligforening (FAB), primært grundet manglende midler til etablering af de nødvendige standpladser og/eller nedgravede beholdere. De øvrige boligselskaber er enten helt på plads med beholderløsninger eller tæt på at være på plads.

Alle adresser i sommerhusområderne bortset fra en enkelt grundejerforening har nu mulighed for at sortere i alle fraktioner (undtagen tekstilaffald).

Foreløbig opsamling på affaldsmængder

Hvert forår udarbejder Vestforbrænding en detaljeret og kvalitetssikret statistik over husstandsindsamlede mængder for det foregående år. Eftersom de nye indsamlingsordninger startede maj 2022, har den fulde virkning af affaldsordningerne ikke slået igennem i statistikken for 2022. Den øgede indsamling til genanvendelse kan alligevel aflæses i statistikken for 2022. Den reelle genanvendelsesprocent for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune landede på 58,7 % i 2022, hvilket var en stigning på 3,8 procentpoint fra 2021 - og den højeste procent blandt kommunerne i Vestforbrændings opland. Den højere genanvendelsesprocent skyldes dog ikke alene en stigning i mængder til genanvendelse (især glas, plast og pap), men nok så meget et fald i mængden af både restaffald og den mængde af forbrændingsegnet affald, som borgerne har afleveret på genbrugsstationerne.

Brugertilfredshed

Administrationen har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt en del af kommunens husstande og sommerhusejere. Der blev udvalgt 1.000 borgere og grundejere, ligeligt fordelt på 6 grupper: Villaer/parcelhuse (individuelle affaldsbeholdere), rækkehuse med individuelle affaldsbeholdere, rækkehuse med fælles affaldsbeholdere, lejligheder i etageejendomme (fælles affaldsbeholdere), sommerhuse som er fritidshuse (individuelle affaldsbeholdere) og sommerhuse med helårsstatus (individuelle affaldsbeholdere). Det vil sige, at det er valgt, at de husstande, som forventeligt oplever færrest problemer i forhold til de nye affaldsordninger, nemlig beboere i villaer og parcelhuse, er underrepræsenteret i undersøgelsen. Kun borgere over 20 år er blevet spurgt. I alt 5.570 borgere har fået tilsendt spørgeskemaundersøgelsen, idet borgere uden e-boks er fravalgt, og 30 % har svaret. Der er en større del af de ældre borgere, som har besvaret undersøgelsen, i forhold til de yngre, og undersøgelsen kan alene af denne årsag ikke betegnes som repræsentativ. Undersøgelsen er gennemført i perioden 4. til 18. september 2023. Den samlede afrapportering er vedlagt som bilag 1.

Helt overordnet viser undersøgelsen, at der er stor tilfredshed med kommunens affaldsordninger. Tilfredsheden er størst hos husstande med individuelle affaldsløsninger. Dette stemmer overens med, hvad borgere i andre kommuner har svaret i lignende undersøgelser.

Undersøgelsen viser, at ca. 23 % af respondenterne svarer at de er meget utilfreds, utilfreds eller hverken/eller med kommunens affaldsordning. Af disse giver 28 % udtryk for, at de ikke tror på, at affaldssortering bidrager med noget positivt. Administrationen vil derfor overveje, hvilke tiltag der evt. kan iværksættes for at øge kendskabet til blandt andet klimagevinster forbundet med sortering og genanvendelse af affald. Undersøgelsen viser desuden, at nogle af borgerne og grundejerne især i sommerhusområderne er utilfredse med, at de mange affaldsbeholdere fylder meget, og tømmes selv om nogle af husene står tomme en stor del af tiden. Derudover viser undersøgelsen blandt andet, at vi i Frederikssund Kommune med fordel kan gøre noget mere ud af at forbedre kendskabet til de digitale selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan benytte sig af.

Forholdsvis få borgere giver udtryk for, at de har haft behov for at kontakte kommunen eller kundeservice hos Vestforbrænding og her viser undersøgelsen, at der er potentiale for forbedring i forhold til både den oplevede tilgængelighed og betjening hos såvel kommunen som kundeservice hos Vestforbrænding. Administrationen vil på denne baggrund se nærmere på, hvorvidt for eksempel eksisterende FAQ kan / skal forbedres.

Endelig er der forholdsvis mange af de kommentarer, som er modtaget i forbindelse med undersøgelsen, som handler om, at borgerne giver udtryk for tilfredshed med affaldsordningerne og muligheden for at sortere og få afhentet affaldet ved husstanden.

Forhold, som ikke er forsøgt inddraget i den foreløbige evaluering

En række forhold er ikke forsøgt inddraget og afrapporteret i forbindelse med denne foreløbige evaluering. Det drejer sig om følgende:

 • Kvaliteten af det indsamlede affald. Kvaliteten af de indsamlede affaldsfraktioner er ikke undersøgt eller vurderet. En sådan undersøgelse vil normalt indebære udvælgelse af et antal repræsentative husstande, hvorfra affaldet sorteres og undersøges nærmere i forhold til fejlsorteringer i de enkelte affaldsfraktioner. Det kan overvejes at gennemføre sådan en undersøgelse i forbindelse med den endelige evaluering.
 • Det fremtidige behov for nærgenbrugsstationer. Det er ikke undersøgt, hvorvidt nogle af de nuværende nærgenbrugsstationer med fordel kan nedlægges på nuværende tidspunkt, hvor alle borgere og grundejere i kommunen har adgang til at få afhentet alle (bortset fra tekstilaffald). Der findes ikke særskilt registrering af mængder indsamlet via nærgenbrugsstationer, men det kan indtil videre konstateres, at nærgenbrugsstationerne fortsat bliver brugt og antageligt fungerer som "buffer" for især beboere i sommerhusområder.
 • Gebyrstrukturen. Administrationen har tidligere lovet et egentligt eftersyn, med evt. forslag til tilpasning af gebyrstrukturen, i begyndelsen af 2024. I denne sammenhæng vil det dog være meget ønskeligt at kende lidt mere til, hvilke lovgivnings- og vejledningstiltag kommunerne kan forvente fra nationalt hold. Det gælder ikke mindst i forhold til mulige konsekvenser af producentansvaret på emballager samt den kommende selskabsgørelse af driften af affaldsområdet.

Inddragelse

Udvalgte borgere og grundejere har været inddraget i form af udsendelse af elektronisk spørgeskema, med spørgsmål omkring tilfredshed med affaldsordningerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

199Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 for flere anlægsprojekter for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne, så projekttidsplanerne kan overholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 11,75 mio. kr. til projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.
 2. Der frigives bruttoanlægsindtægter i 2024 på 5,50 mio. kr. til projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.
 3. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 1,00 mio. kr. til projekt Genopretning af Frederikssund Kulturhavn.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter samt bruttoanlægsindtægter) i 2024 for følgende anlægsprojekter:

 1. 11,75 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.
 2. 5,50 mio. kr. vedr. bruttoanlægsindtægter på projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. (Tilskud fra Vejdirektoratet).
 3. 1,00 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Genopretning af Frederikssund Kulturhavn.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat nedenstående midler, som søges frigivet:

Bruttoanlægsudgifter på 11,75 mio. kr. vedr. projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.

Bruttoanlægsindtægter på 5,50 mio. kr. vedr. projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Bruttoanlægsudgifter på 1,00 mio. kr. vedr. projekt Genopretning af Frederikssund Kulturhavn.

200Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2024

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.

For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojektet er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreforbrug (bruttoanlægsudgifter) på 0,6 mio. kr. overføres til 2024 vedr. projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Der søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) fra 2023 til 2024 for projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Baggrunden for overførsel af mindreforbruget er, at aktiviteten i projektet er skubbet tidsmæssigt. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2023 først afholdes i 2024. For at sikre, at aktiviteterne i projektet kan fortsætte kontinuerligt ind i 2024, ønskes mindreforbruget i 2023 på 0,6 mio. kr. overført til 2024 nu, fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024. Udbud af anlægsarbejderne skal igangsættes snarest muligt. Dette for at sikre, at anlægsarbejderne kan igangsættes så hurtig som muligt i 2024, da sæsonen for udførsel er kort.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,06 mio. kr. til Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. I nærværende sag søges 0,6 mio. kr. af de afsatte midler i 2023 overført til 2024.

201Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Status på byggesagsbehandlingstider
 • Planklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen om kommunens vedtagelse af lokalplan 109 for rækkehuse og café ved J.F. Willumsens Vej og Strandvej i Frederikssund. I afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål:
 1. Om lokalplanen opfylder planlovens betingelser for opførelse af byggeri i kystnær byzone (planlovens § 16, stk. 5)
 2. Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen med hensyn til bebyggelsesprocent og landskabsstrategi (planlovens § 13, stk. 1, nr. 1).

Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagen. Det betyder, at lokalplanen fortsat gælder.

Bilag

202Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.