Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 06. september 2023

Mødelokale SL 1 kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter

138Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

139Beslutning om igangsættelse af lokalplan for landskabsteknisk anlæg langs den kommende Frederikssundsmotorvej i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag igangsætte udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et landskabsteknisk anlæg ved Frederikssundvejen i Vinge. Formålet med planerne er at muliggøre etablering af en jordvold, der skal sikre nyttiggørelse af overskudsjord fra byggeprojekter i Vinge, samt sikre boliger mv. i det vestlige Vinge mod støj fra den kommende udbygning af Frederikssundsvejen til motorvej. Lokalplanen understøtter visionen om, at Vinge er en grøn by, hvor natur og landskab er en værdi og er en forudsætning for realisering af Jordhåndteringsstrategien for Vinge og KIB-planen (kultur, Idræt og bevægelse).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et landskabsteknisk anlæg i Vinge.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet godkende, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et landskabsteknisk anlæg i form af en jordvold for et kommunalt ejet område i det vestlige Vinge (matr.nr. 19o, Oppe Sundby By, Oppe Sundby), umiddelbart øst for Frederikssundsvej og nord for jernbanen. Til sagen er vedlagt kort, som angiver områdets placering i Vinge.

Med afsæt i jordhåndteringsstrategien, som Byrådet godkendte på mødet den 30. november 2022 (sag nr. 234) for Vinge, skal der etableres en sammenhængende jordvold langs den kommende udvidelse af Frederikssundsvej til motorvej. Området, der her lokalplanlægges for, er en del af et større sammenhængende anlæg, der skal sikre nyttiggørelse af overskudsjord fra byggeprojekter i Vinge samt skærme Vinge mod støj fra motorvejen.

Terrænudformningen skal opbygges af projektjord fra fremtidige byggeprojekter i Vinge, hvor jorden ikke kan indbygges i projekterne. Projektet er med til at sikre en bæredygtig håndtering af overskudsjord inden for Vinge, herunder mål om at jorden anvendes rekreativt til gavn for borgerne og mindske transport, CO2 udledning og råstofforbrug. Terrænudformningen i lokalplanområdet gør det muligt at indarbejde ca. 110.000 m3 jord.

Jordvolden vil blive ca. 12 m høj og anlægges med en hældning på 1:2 ud mod den kommende Frederikssundsmotorvej. Jordvolden udformes med en landskabelig bearbejdning, der mod vest udformes som tekniske jordvolde og mod øst (ind mod Vinge by) som landskabelige jordvolde med varierende stigninger og fald. Jordvolden skal opbygges så den i sin form ambitiøst symboliserer indgangen til Vinge og udformes og beplantes, så området fremmer biologiske- og rekreative værdier. Der er mulighed for, at der kan arbejdes med et træbælte eller skov på eller ved jordvolden. Administrationen har udarbejdet et skitseforslag for udviklingen af området, som bl.a. også indeholder udsigtspunkter (se bilag).

Overordnet planlægning

Arealet ligger i fremtidig byzone. Området er omfattet af rammeområde BB 2.5 i kommuneplan 2021, som udlægger arealet til centerområde. Planlægningen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer rammerne og muliggør anvendelse til et landskabsteknisk anlæg med rekreative funktioner.

Forhold der skal afklares i planlægningen

Ved udarbejdelse af forslag til en lokalplan for området, vil administrationen påpege følgende opmærksomhedspunkter, som skal sikres i det videre arbejde med udarbejdelse af lokalplanen:

 • Området er en del af et større landskabsteknisk anlæg med jordvolde og der skal sikres en landskabelig og funktionel sammenhæng på tværs af området. Det gælder også mod nord, hvor jordvolden senere skal udvides
 • håndtering af overfladevand på arealet skal sikres i forbindelse med jordpålægningen
 • umiddelbar vurderes matriklen ikke at rumme beskyttet natur eller yngleområder for markfirben eller padder. Men de fugtige områder mod syd kan evt. fungere, som rasteområde for padder
 • hvis ældre træer påvirkes, skal disse undersøges for flagermus
 • det skal sikres, at området bidrager til et stort og varieret udbud af naturoplevelser i Vinge ved etablering af et område med ”vild natur” jf. KIB-planen
 • beplantningens udformning, sammensætning og drift skal afklares i lokalplanprocessen.
 • placering og udformning af stiforløb indenfor lokalplanområdet skal forbinde lokalplanområdet med det omkringliggende landskab/byområde.

Anlæggelse af selve jordvolden kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

140Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 133 for et boligområde ved Færgevej og Borgervænget til offentlig høring

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende forslag til lokalplan 133 for et boligområde ved Færgevej og Borgervænget og sende planen i offentlig høring. Den 22. april 2022 besluttede Plan og teknik at udarbejde lokalplan for området med afsæt i grundprincipperne i Byplanvedtægt nr. 14 i forhold til bygningernes karakter og omfang.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til lokalplan 133 for et boligområde ved Færgevej og Borgervænget og sende planen i offentlig høring i 6 uger.

Beslutning

Godkendt. Forbuddet mod gavlvinduer gælder kun ud mod Borgervænget, hvilket vil blive rettet, inden forslaget sendes i høring.

Administrationen skal gå i dialog med udvikler om at bibeholde flere træer i området.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger i Frederikssund mellem Færgevej og Roskilde Fjord. Området omfatter ejendommen Færgevej 53 og udgør et samlet areal på knap 1,25 ha. Lokalplanområdet udgør i dag et større træbeplantet ubebygget areal omgrænset af boligområder mod vest, nord og øst. I det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet ligger en herskabsvilla opført i 1904 som bevares. Området ligger centralt i Frederikssund og tæt på indkøbsmuligheder og Frederikssunds S-togsstation, hvortil der er en gåafstand på godt 1 km.

Overordnet planlægning

Området er i kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde B 1.9, som må anvendes til åben-lav og tæt-lav boliger i 1,5 etager med en højde på højest 8,5 m. Bebyggelsesprocenten for åben-lav og tæt-lav er henholdsvis 30 og 40. Ifølge bestemmelserne for rammeområdet, skal lokalplanlægning sikre, at der kan etableres en sti med offentlig adgang langs kysten. Det er sikret, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Bebyggelse

Lokalplanen inddeler området i delområde A og B.

Delområde A muliggør opførsel af tæt-lav og op til 16 boliger fordelt i 8 dobbelthuse. Det sikres, at de op til 6 tæt-lav boliger, der ligger tættest på Borgervænget opføres i én etage i lighed med bebyggelsen på Borgevænget. De øvrige 10 tæt-lav boliger må opføres i op til 1½ etager, således at tagetagen kan benyttes til beboelse. Boligerne bliver på hhv. 110 m2 og 160 m2. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 22,8 %. Boligerne opføres som længehuse med saddeltag. Gavle skal udføres i tegl mens facader kan udføres med træbeklædning. Tagene skal være grønne tage belagt med enten sedum, græs eller lignende. På boliger i 1,5 etager er der mulighed for at etablere én indrykket altan i tagfacaden orienteret mod fjorden. Den indrykkede altan må have en størrelse på op til halvdelen af taglængden af den enkelte bolig. Planen fastlægger orienteringen af boligerne, således at boligernes facader har samme længderetning som kysten. Ligeledes sikrer planen, at boliger placeres med en afstand til nabobebyggelse på 2,5 - 8,0 meter.

Delområde B muliggør én åben-lav bolig i overensstemmelse med delområdets nuværende anvendelse.

Stier, veje og parkering

Trafikafvikling sker via en nordlig og en sydlig vej fra Borgervænget. Den nordlige vej (mod Færgevej) vil være ensrettet og kun tillade vejadgang til lokalplanområdet. Den sydlige vej (tættest på fjorden) vil tillade både vejadgang til og vejudgang fra lokalplanområdet. Boligveje vil blive udført i fast belægning i form af enten permeabel asfalt eller permeable belægningssten. Nedsivning på vejarealer har til hensigt at aflaste regnvandsledningen.

Der etableres en sti, som forbinder boligveje inden for lokalplanområdet. Der anlægges en fjordsti langs kysten inden for lokalplanområdet, som forbindes med Færgevej mod nordøst. Der sikres både stiadgang til fjordstien fra den nye boligbebyggelse samt fra de eksisterende omkringliggende boligområder ved Harevej og Egernvej.

Der skal etableres min. 1 parkeringsplads ud for hver bolig. Derudover skal der etableres 0,5 p-pladser pr. bolig og reserveres plads til yderligere 0,5 p-pladser pr. bolig på fællesareal. Samlet set sikrer lokalplanen plads til 2 p-pladser pr. bolig i delområde A.

Der skal etableres nedgravede affaldscontainere til fælles brug for boligerne i delområde A.

Nabohensyn

Lokalplanen fastsætter boligernes placering, så der sikres en afstand på 8,0 m til naboerne mod nord og 5,0 m til naboerne mod øst. Mod syd placeres boligerne således, at gavlene vender mod gavlene på de eksisterende dobbelthuse på Borgervænget. Afstanden mellem gavle på nye dobbelthuse og gavlene på Borgervænget er minimum 2,5 m og der må ikke etableres vinduer i gavlene. Bebyggelsesplanen følger principperne i Byplanvedtægt fra 1976 og vurderes ikke at give anledning til indbliksgener. Boligerne opføres i 1 og 1½ etage svarende til etageantallet i de tilstødende boligområder. Der er ikke udarbejdet skyggediagrammer, da boliger i 1 og 1½ etager normalt ikke giver anledning til skyggegener, når bygningsreglementets afstandskrav overholdes, som det er tilfældet her.

Grønne elementer

I delområde A er der udlagt et fælles grønt opholdsareal ved fjorden, hvor beplantningen skal bestå af lave planter. Der er i planen udpeget træer langs Fjordstien, som skal bevares. Ved Fjordstien langs kysten kan træerne fjernes for at skabe udsigten til fjorden.

Natur

Lokalplanområdet er beliggende ud til Roskilde Fjord, som er et Natura 2000 område. Lokalplanen sikrer en respektafstand til kysten, hvor der ikke må opføres bebyggelse eller anlæg. Der er ingen § 3 natur inden for lokalplanområdet og der er ikke registreret bilag IV-arter. Træerne i området er blevet besigtiget i 2020, hvor der blev vurderet, at det planlagte byggeri ikke kan forventes at skade flagermusarters yngle - og rasteområder, men at forekomst af enkelte rastende flagermus ikke helt kan udelukkes, idet der blev registreret hulheder i 3 træer. I screeningsafgørelsen er det bemærket, at træer med hulheder skal undersøges for flagermus inden de fældes.

Miljøscreening

Kommunen har vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Afgørelsen er blandt andet baseret på følgende vurderinger:

 • at det vurderes, at planen ikke påvirker internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Dette er belyst med notat fra Amphi Consult og besigtigelse og registrering af træer i området
 • at planen ikke påvirker beskyttet natur, drikkevandsinteresser eller landskab
 • at planen ikke påvirker det kystnære landskab væsentligt, da bebyggelsen er tilpasset den omkringliggende bebyggelse. Påvirkning af kystnært landskab er blandet andet belyst med visualiseringer af mulig bebyggelse set fra Roskilde fjord.

Inddragelse

Der er arbejdet for et plangrundlag for området siden 2018. Der har været afholdt 2 dialogmøder og ét forslag til lokalplan har været i høring.

 • I marts 2020 har forslag til lokalplan for 29 boliger i 2 etager været i offentlig høring
 • I december 2020 holdt administrationen sammen med projektudvikler et digitalt dialogmøde med naboerne til lokalplanområdet. På dette tidspunkt indgik 26 boliger i 2 etager i projektet
 • I marts 2022 blev der holdt dialogmøde om planlægning for området, hvor der indgik 22 boliger i 2 etager.

Såfremt planen godkendes, sendes denne i offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

141Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 til offentlig høring

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, om forslag til lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund skal godkendes og sendes i offentlig høring. Planlægningen har til formål at fremtidssikre et af kommunens større erhvervsområder. Planerne muliggør bebyggelse i henholdsvis 8,5, 15 og 25 meter, at 50 % af grundarealet kan bebygges og en bebyggelsesprocent på 60. Der er dertil sat krav til udseendet af bebyggelsen i delområdet, hvor der må bygges i 25 meter og krav til glansværdi på facader og tagbeklædning i alle delområder. Plan og teknik skal dertil godkende miljøvurderingen af planforslagene.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 og sende forslagene i offentlig høring i 6 uger.
 2. Godkende miljøvurdering af forslag til lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 og sende miljøvurderingen i offentlig høring.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: Lars Jepsen (A), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (I), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N).

Kirsten Weiland (N) stemte imod, idet hun ønsker en ændret graduering på 5, 10, 15 m.

Indstillingen blev godkendt. Både forslag til lokalplan 165, kommuneplantillæg 017 samt miljøvurderingen sendes i 6 ugers offentlig høring.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 30 ha. og er placeret i den nordlige del af Frederikssund by, syd for Græse Bakkeby og Græse Ådal. Planområdet er et eksisterende udbygget erhvervsområde. Erhvervsområdet rummer flere forskellige virksomhedstyper og -størrelser. Erhvervsområdet huser blandt andet autoværksteder, VVS-virksomheder samt fremstillingsvirksomheder af både fødevarer og medicinalvarer.

Terrænet indenfor lokalplanområdet er kuperet og varierer fra kote 5 til 18,5. Terrænet er højest inde midt i erhvervsområdet. Terrænet er faldende mod Græse Ådal og boligbebyggelsen vest for planområdet. Den gældende lokalplan har ikke sikret et arkitektonisk udtryk i området, hvorfor bebyggelsen i området ikke har særlige fællestræk, der binder det sammen.

Overordnet planlægning

Lokalplanområdet er i kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde E 1.2, som må anvendes til erhvervsområde i form af kontor- og serviceerhverv, industri, let industri og håndværk samt støjende fritidsanlæg. Kommuneplanrammen tillader bebyggelse i 15 meters højde og at højest 50 % af grundarealet må bebygges.

For at få lokalplan 165 i overensstemmelse med kommuneplan 2021 og for at sikre et attraktivt og fremtidssikret erhvervsområde udarbejdes et kommuneplantillæg. Formålet med kommuneplantillægget er at oprette en ny mindre kommuneplanramme, der tillader bebyggelse i 25 meters højde. Dertil tilføjes anvendelsen tekniske anlæg til den nye kommuneplanramme og det eksisterende rammeområde E 1.2

Lokalplanens indhold

Ved den politiske igangsættelse af lokalplanen og kommuneplantillægget blev det besluttet at stille en række krav til udformningen af planerne. Det blev besluttet at sikre:

 • at erhvervsområdet fortsat er attraktivt og med udviklingsmuligheder ved at fastsætte få bestemmelser om bebyggelsens udseende og at tillade at 50 % af grundarealet må bebygges
 • at der sættes krav til udseendet af bebyggelse over 15 meter
 • at minimere risikoen for væsentlige gener i forhold til det eksisterende boligområde mod vest ved ikke at tillade tung industri i området, der grænser op til boligområdet, og
 • at minimere risikoen for væsentlige indbliksgener i forhold til det eksisterende boligområde mod vest ved at nedtrappe bygningshøjden mod boligområdet.

Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser om, at bebyggelse, der må opføres i 25 meters højde, skal være grå for at sikre, at bebyggelsen ikke er dominerende i landskabet. Der er derudover fastsat bestemmelser for glansværdi på facader og tagbeklægning inden for hele lokalplanområdet. Lokalplanforslaget tager hensyn til de omkringliggende områder ved at nedtrappe bygningshøjderne fra 25 meter i midten af lokalplanområdet til 15 meter i størstedelen af lokalplanområdet og til 8,5 meter mod boligområdet mod vest. Dertil fastsættes bestemmelser om, at der ikke må være industri for at minimere risikoen for væsentlige gener tættest på boligområdet mod vest. Lokalplanforslaget regulerer omfanget af bebyggelse ved at fastsætte bestemmelser om, at højest 50 % af grundarealet må bebygges og at bebyggelsesprocent højest må være 60 % for den enkelte ejendom.

Lokalplanforslaget sikrer derudover, at skiltning i området ikke kommer til at virke dominerende og ikke kan ses over lange afstande. Der er også fastsat bestemmelser for udstykning i lokalplanforslaget for at sikre en variation af virksomhedsstørrelser. I lokalplanforslaget er der fastsat bestemmelser om, at hegn nærmere skel end 5 meter skal være levende hegn og/eller trådhegn.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Det forudgående afgrænsningsnotat for miljøvurdering har været forelagt Miljøstyrelsen, Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt myndigheder i Frederikssund Kommune som berørte myndigheder. Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet bemærkninger til afgrænsningsnotatet. Miljøvurderingens indhold følger afgrænsningsnotatet og behandler følgende emner:

 • Biologisk mangfoldighed/flora og fauna (beskyttede arter) i forhold til bilag IV-arter
 • Menneskers sundhed/levevilkår i forhold til trafikale forhold
 • Landskab i forhold til påvirkning af landskab og kystforland

Miljøvurderingen har vist, at planerne kan vedtages uden at forringe den vedvarende økologiske funktionalitet af området for bilag IV arterne markfirben og flagermus. Undersøgelser har vist, at der ikke findes bilag IV arter indenfor planområdet.

I forhold til trafikale forhold har miljøvurderingen vist, at de eksisterende vejanlæg fortsat vil have en tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken på et acceptabelt niveau, hvis bebyggelsesprocenten på 60 % udnyttes fuldstændigt. Trafikanalysen har også vist, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med lokalplanens godkendelse ift. trafiksikkerhed. Det er dog vigtigt, at der sker en overvågning af trafikken i takt med områdets udvikling. Dette skal ske med henblik på at kunne gribe ind rettidigt, hvis der er tegn på egentlige trafikale problemer.

Miljøvurderingen har vist, at den nye planlægning vil skabe en væsentlig afvigelse fra den eksisterende bebyggelse og vil skabe miljøpåvirkninger på landskabet og kystforlandet samt ændre indtrykket af landskabet og kystforlandet. Frederikssund Kommune vurderer, at miljøpåvirkningerne ikke er så store, at planlægningen ikke kan gennemføres. For at imødekomme miljøpåvirkningerne af landskabet og kystforlandet er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om farve for bebyggelsen i 25 meters højde og bestemmelser for glansværdi for bebyggelse i hele lokalplanområdet.

Lokalplanforslag 165, forslag til kommuneplantillæg 017 og miljøvurdering vedlægges som bilag.

Inddragelse

Administrationen har den 2. marts 2023 afholdt et dialogmøde med virksomhederne indenfor lokalplanafgrænsningen med det formål at informere om den forestående lokalplanproces og høre om ønsker til den kommende lokalplans indhold.

Den 18. april 2023 blev der afholdt et borgermøde med naboer til planområdet. Ca. 25 borgere deltog i borgermødet. På borgermødet udtrykte borgerne blandet andet bekymringer for bygningshøjder og genskin i forhold til boligområdet mod vest, placering af bebyggelse i 25 meter og hvilke trafikale konsekvenser den øgede mængde bebyggelse vil medføre på Byvej. På baggrund af borgermødet har administrationen anbefalet højden i delområde 2 tættest på boligområdet mod vest fastsættes til 8,5 meter og at der fastsætte bestemmelser for glansværdi på facader og tagbeklædning. Trafikale forholde er vurderet i miljøvurderingen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

142Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for fællesskaber og servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 for fællesskaber og servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i Vinge. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en ny bygning til servicefunktioner, der i første omgang skal anvendes som børnehus samt muliggøre en revitalisering af bebyggelsen på ejendommen Solvænget 29, så denne fremadrettet kan være omdrejningspunkt for lokale fællesskaber og foreningsliv. Lokalplanen understøtter visionen om Vinge som en grøn by, hvor fællesskaber kan trives i byens grønne hjerte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Planen giver mulighed for at opføre et nyt børnehus og for at der kan ske ændringer i bebyggelsen omkring det nedlagte gartneri på Solvænget 29. Lokalplanen sikrer, at der kan ske en begrænset og nænsom udvikling af området, hvor natur- og kulturmiljøinteresser i Det Grønne Hjerte fastholdes. Samtidig skal arealerne kunne aktiveres til glæde for fællesskabet i den nye bydel. Lokalplanen har bestemmelser om områdets friarealer og stiforbindelser. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 8,5 meters højde indenfor fastlagte byggefelter. Det sikres, at de nære arealer langs beskyttet natur friholdes og at eksisterende beplantning bevares. I lokalplanområdet fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 15.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Lokalplanen fastlægger, at delområde 1 skal anvendes til offentlige formål. Den endelige disponering og udformning af den nye bebyggelse er endnu ikke afklaret. Der er derfor udlagt et rummeligt byggefelt, der sikrer den nødvendige fleksibilitet ift. den bygningsmæssige programmering. Vejbetjening vil ske fra nord, og der er afsat plads til en fællesparkeringsplads, der skal dække behovet i begge delområder. Anvendelsen i delområde 2 tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og naturlige bindinger såsom beskyttet natur, beplantning, udsigtslinjer mv. Lokalplanen muliggør en anvendelse i delområde 2 til offentlige formål i form af kultur- og foreningsliv, fælleshus, værksteder, café, gæsteboliger o.l. og et rekreativt område med friarealer, der bl.a. må anvendes til dyrehold og naturarealer til understøtning af fællesskabende funktioner til boligområderne i det sydlige Vinge.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan, så der kan planlægges for området nu frem for i anden halvdel af kommuneplanperioden (2027 – 2033).

Høringssvar og tilpasning af planen

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 17. maj til den 14. april 2023. Der er ikke modtaget nogle høringssvar til planerne.

Samlet set har høringen således ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen, men der er indarbejdet enkelte tekniske rettelser angående vandtilførsel til § 3-søen i delområde 2, og lokalplanens §§ 7.1 og 7.2 er suppleret med bestemmelse om, at der ikke må benyttes zink til tage, nedløbsrør mv.

Lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 17. maj til 14. april 2023. Der vil ske inddragelse af naboer, foreninger og interessenter omkring aktivering af delområde 2 i forlængelse af lokalplanprocessen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

143Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 161 for bevaringsværdige bygninger på Færgeparken i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende lokalplan 161 for bevaringsværdige bygninger på Færgeparken i Frederikssund endeligt. Lokalplanen har været i offentlig høring. Der er kommet svar fra ejeren af ejendommen og fra en nabo. Høringssvaret fra ejeren indeholder forslag til ændring af planforslagets bestemmelser om tagvinduer og franske altaner. Høringssvaret fra nabo omfatter beplantning og sti.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 161 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør, at området kan anvendes til blandet bolig og erhverv i de eksisterende bevaringsværdige bygninger. Området, som i dag indeholder erhverv og boliger, kan således ændre anvendelse til 100 % bolig. Formålet med lokalplanen er at sikre, at ombygning af bl.a. vinduer og døre og ændringer i tagfladen sker i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske kvalitet og bevaringsværdi. Lokalplanen indeholder også bestemmelser, som skal sikre, at der etableres opholdsarealer ved boligerne.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. juni til 1. august 2023.

Høringssvar fra bygningsejer

Ejeren af bygningerne i området, Færgeparken ApS, mener, at Slots‐ og Kulturstyrelsen har vurderet, at den arkitektoniske bevaringsværdi, for bygning B og C, alene drejer sig om et taktfast og velproportioneret facadeudtryk. Bygningsejeren ønsker på den baggrund at foretage flere ændringer på bebyggelsen, end lokalplanen giver mulighed for. Det drejer sig hovedsageligt om mulighed for franske altaner og flere og større kviste på de bevaringsværdige bygninger.

Kommunens svar på høringssvar fra bygningsejer:

Bygningsejeren henviser til den SAVE-registrering, der er tilgængelig på Slots‐ og Kulturstyrelsen (SAVE er en kortlægning og vurdering af byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier). Det er Frederikssund kommune der i 2001 har foretaget SAVE-registreringen af det gamle sygehus. I SAVE-registreringen fremhæves ikke alene bygningens taktfaste og velproportionerede facadeudtryk men også bygningens kulturværdi som sygehus og miljømæssige betydning, som faktorer der højner bevaringsværdien.

Administrationen vurderer, at større tagvinduer og franske altaner, som anført i høringssvaret, ikke er foreneligt med bygningernes bevaringsværdi, fordi de ikke afspejler bygningens oprindelige funktion og fremtoning som offentlig bygning/sygehus. Netop sygehusfunktionen kan aflæses i de helstøbte arkitektoniske udtryk, som bebyggelsen har i dag. Franske altaner vil bryde den vandrette takt i facaden og være i strid med bevaringshensynet. Administrationen anbefaler derfor at fastholde, at der ikke kan etableres franske altaner samt at fastholde størrelsen på tagvinduerne.

Bygningsejer har i sit høringssvar ønsket at øge antallet af tagvinduer i bygning A og at der bliver mulighed for ovenlysvinduer i kombination med kviste på bygning C. Administrationen vurderer, at der kan etableres op til tre tagvinduer i bygning A og at der kan tillades ovenlysvinduer i kombination med kviste på bygning C, uden at det går ud over bevaringshensynet. Bygningsnumre fremgår på bilag - kortbilag 3.

Lokalplanen giver mulighed for både boliger og erhverv og er ikke til hindring for de renoveringstiltag, som bygningsejer foreslår, bortset fra ønsket om større ovenlysvinduer og franske altaner. Hvis bygningsejeren ikke finder det rentabelt at etablere boliger i de bevaringsværdige bygninger, kan bygningerne anvendes til erhvervsformål som hidtil.

Høringssvar fra nabo

Naboen på Færgevej 42 ønsker ikke, at der skal etableres gangsti i den del af området, der støder op til deres skel. De foreslår endvidere, at de høje træer i et område ved Færgevej bevares og at der plantes træer på det opholdsareal, der er ligge tættest på deres ejendom.

Kommunens svar på høringssvar fra nabo:

Gangstiens præcise forløb er ikke fastlagt i lokalplanen, idet stierne er vist som princip. Der er plads til, at der kan holdes afstand mellem sti og naboskel. Dette kan sikres ved at indføre bestemmelse om, at gangstien ikke må placeres nærmere naboskel end 2,5 m.

Den eksisterende beplantning i det pågældende område ved Færgevej består af buske og tætstående høje løvtræer. Beplantningen udgør en barriere mellem den bevaringsværdige bebyggelse og Færgevej/fjorden. Hvis beplantningen tyndes ud, så der kommer luft mellem træerne, bliver de fine bevaringsværdige bygninger mere synlige fra den nordlige ende af Færgevej. I følge lokalplanen skal beplantningen her bestå af græs og træer, så ejer kan tynde ud i træerne, hvis han ønsker det. I henhold til lokalplanen skal der være mindst 12 enkeltstående træer fordelt i arealer udlagt til gang- og cykelparkering. Områdets grønne karakter med træer er således sikret med lokalplanen.

Høringssvarene giver anledning til at administrationen anbefaler at lokalplanen suppleres med bestemmelser, der:

 • muliggør etablering af 3 tagvinduer (50x60cm) i bygning A i tagfladen, der vender mod gården
 • muliggør tagvinduer (50x80cm) i kombination med kviste i bygning C i tagfladen mod gården
 • sikrer at den vestlige gangsti placeres minimum 2,5 m fra naboskel
 • sikrer at gangstier får samme belægning og uføres på samme måde, som den eksisterende gangsti i områdets sydlig del.

Derudover er kortbilag 3 rettet, således at princip for gang- og cykelsti i den sydlige del af området fremgår at kortbilaget, se bilag - kortbilag 3. Samlet set har høringen givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanforslaget men ikke større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Forslag til lokalplan 161, høringssvar, hvidbogen, oversigtskort og kortbilag 3 med bygningsnummer og stier er vedlagt dagsordenen som bilag.

Inddragelse

Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

144Beslutning om principper for lokalplan 171 for rækkehuse ved Østergade Skuldelev

Resume

Plan og teknik skal med denne sag beslutte principper for en lokalplan for et boligområde ved Østergade i Skuldelev. Planen vil give mulighed for opførelse af op til 16 boliger i form af rækkehuse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende principper for udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde ved Østergade i Skuldelev med udgangspunkt i administrationens anbefalinger.

Beslutning

Principperne godkendes, idet udvalget ønsker, at administrationen før fremlæggelse af lokalplanforslag går i dialog med udvikler om bebyggelsesstruktur, facadeudtryk mv.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2022 at sælge matr.nr. 10v, Skuldelev By, Skuldelev. Salget er betinget af, at køber ansøger om udarbejdelse af ny lokalplan, som sikrer, at området anvendes til tæt-lav eller åben-lav boliger i højst 1½ etager. Boligerne skal have murede, pudsede eller filtsede facader og saddeltag. Bebyggelsen skal holde en afstand på 5 m til vejskel og overkørsel til området skal ske fra Østergade.

Administrationen har efter grundsalget modtaget ansøgning om en lokalplan for området, som skal muliggøre opførelsen af 16 boliger. Projektet er i overensstemmelse med de forudsætninger, som kommunen har stillet ved salget.

Karakteristik af området

Matriklen ligger omtrent midt i Skuldelev og omfatter et ubebygget græsareal på ca. 4.600 m2 (se bilag 1-Oversigtskort). Arealet er gennem tiden blevet anvendt som bl.a. cirkusplads. Afstanden til Skuldelev Skole er ca. 100 m og der er 25 m til en vuggestue/børnehave. Arealet ligger ca. 600 m fra nærmeste dagligvarebutik og ca. 1,2 km fra det rekreative naturområde; Skuldelev grusgrav. I de omkringliggende boligområder er der parcelhuse i 1½ etage og rækkehuse i én etage.

Byggeriets omfang

Ansøger har præsenteret en bebyggelsesplan med 16 tæt-lav boliger i én etage (se bilag 2-Bebyggelsesplan). Hovedparten af boligerne forventes at blive på 90 m2 og med grundstørrelse på 150 m2. Der etableres et fælles grønt opholdsareal på ca. 218 m2 . Det svarer til ca. 14 % af det totale etageareal og 5 % af lokalplanområdet. Administrationen vurderer, at boligstørrelse og beliggenheden tæt på børneinstitution og skole vil være attraktivt for børnefamilier. Administrationen vurderer yderligere, at udbuddet af denne boligtype vil kunne fastholde borgere i Skuldelev, som ønsker at skifte et fritliggende enfamiliehus ud med et rækkehus. Området kommer til at fremstå noget kompakt, da boligerne planlægges opført i én etage, hvilket giver et relativt stort bebygget areal, når der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 40. Der ville kunne opnås en mere varieret, grøn og åben bebyggelse, hvis boligerne - eller nogle af dem - havde udnyttet tagetage. På den måde ville der blive frigjort mere areal til fælles opholdsareal eller være mulighed for en større adskillelse mellem boligerne.

Byggeriets udseende

Bebyggelsen kommer til at fremstå med facader i blank mur og teglsten på taget. Der forventes at blive etableret spil i teglbelægningen eller andre murdetaljer på facaden, som kan ses på bilag 3. Tage udføres som sadeltage.

Parkering og el-ladestandere

Der etableres fælles parkeringsplads med i alt 24 p-pladser svarede til 1,5 p-pladser pr. bolig. Ansøger forbereder forhold til etablering af el-ladestandere jf. ladestanderbekendtgørelsen.

Plangrundlag

Bebyggelsen er i overensstemmelse med kommuneplanramme B 4.31, som tillader åben-lav og tæt-lav boliger 1½ etager og en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % og 40 %. Arealet ligger i landzone og overføres til byzone ved vedtagelse af ny lokalplan.

Administrations anbefalinger

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes lokalplan som:

 • muliggør en bebyggelsesplanen med maksimalt 16 tæt-lav boliger
 • byggeriets facader opføres i murede, pudsede eller filtsede facader med murdetaljer
 • fastsætter tagmaterialet til matte sorte eller røde teglsten, da dette er foreneligt med den omkringliggende bebyggelse
 • skaber et område med en mere åben karakter fx ved at stille krav til facadelængden af de sammenbyggede rækkehuse
 • åbner mulighed for åben-lav boliger, da denne boligform ligeledes er almindelig i området og dermed gøre lokalplanen mere fleksibel/fremtidssikker.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen afholdes et informationsmøde med borgere på sitet i Skuldelev. Informationsmødet er tilstræbt afholdt i uge 38.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

145Beslutning om lokalisering af el-ladestandere

Resume

Byrådet har i forbindelse med behandlingen af et ønske om etablering af en energistation (dvs. en kombineret tankstation og el-ladepark) anmodet administrationen om, at der anlægges en helhedsbetragtning for placering af tekniske anlæg, der fremmer den grønne omstilling. Skitser hertil er præsenteret på temamøde i maj 2023 og i denne sag forelægges et forslag til beslutning om principper for el-ladeinfrastruktur, som indarbejdes i den kommende revision af Kommuneplan 2025, og som kan danne baggrund for behandlingen af konkrete ansøgninger. Forslag til placering af solcelleparker forventes forelagt til beslutning i efteråret, mens yderligere vindmølleplanlægning sker i forbindelse med Kommuneplan 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslaget til principper for lokalisering af ladestandere godkendes. Principperne indarbejdes i kommuneplan 2025 og anvendes ved behandlingen af konkrete ansøgninger.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 94:

Anbefales, idet principperne behandles igen i den nye planperiode med et særligt fokus på erhvervslivets behov for opladning og fremtidige anvendelse af brint til transport.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 145:

Søren Weimann (B) stillede et forslag om, at sagen sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Inge Messerschmidt (O), Rasmus Petersen (Ø), John Schmidt Andersen (V) og Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I) og Niels Martin Viuff (C).

Kirsten Weiland (N) og Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Forslaget tiltrådt. Sagen sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Klima, natur og energi, 15. august 2023, pkt. 58:

Søren Andreasen Weimann (B) stillede forslag om, at følgende sætning i bilag 1 (sagsfremstilling til Plan og teknik, 31. maj 2023) s. 2:

”Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.”

erstattes med:

"Udenfor byerne kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til større trafikknudepunkter, som eksisterende og kommende samkørselspladser, rundkørsler, og lyskryds."

For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Hans Andersen (V), Ole Frimann Hansen (F).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A)

Undlod at stemme: Jesper Wittenburg (A)

Ændringsforslaget anbefales til Plan og teknik.

Beslutning

Jørgen Bech (V) stillede forslag om, at Plan og teknik anbefaler, at høringssvaret fra Klima, natur og energi d. 15. august 2023 (pkt. 5) indarbejdes i Plan og tekniks anbefaling fra mødet d. 31. maj 2023 (pkt. 94).

For stemte: Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen (V)

Imod stemte: Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Kirsten Weiland (N) og Michael Tøgersen (I).

Forslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning, idet Plan og tekniks anbefaling fra mødet d. 31. maj (pkt. 94) fastholdes.

Hele udvalget stemte for.

Plan og tekniks anbefaling fra mødet d. 31. maj (pkt. 94) fastholdes.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Byrådet har fastsat et mål om, at kommunen skal være klimaneutral i 2045. En af vejene hertil er, at transporten i høj grad skal omlægges til at bruge grøn el. Det kræver etablering af en ny infrastruktur af ladestandere. Ladestandere vil ofte ikke kræve lokalplanlægning, men der kan i et vist omfang blive tale om, at der etableres større ladeparker, som skal reguleres via kommunens planlægning.

Status for el til transport

Nationalt er der fastsat en målsætning om at nå 1 mio. elbiler i 2030. 1. januar 2023 var der ca. 113.000 rene elpersonbiler svarende til ca. 4 % af personbilbestanden. Bestanden af rene elpersonbiler er fordoblet fra 2021 til 2022 og igen næsten fordoblet fra 2022 til 2023 og elbiler har i de første tre måneder af 2023 udgjort knapt 30 % af samtlige nyregistrerede personbiler. El synes således at slå kraftigt igennem som drivmiddel til personbiler. Bestanden af elvarebiler (erhvervskøretøjer under 3.500 kg) var på samme tid kun 4.450 svarende til godt 1 % af varebilbestanden og andelen af nyregistrerede i de tre første måneder af 2023 udgjorde ca. 11 %. Udviklingen er således også i gang for varebiler, men i væsentligt langsommere tempo. Under 1 promille af de store lastbiler (over 12 ton) anvender el som drivmiddel.

El-ladeinfrastrukturen kommer ikke til at ligne den fossile infrastruktur vi kender fra fossile tankstationer

Der er markant forskel på den infrastruktur, der er nødvendig for biler drevet af benzin eller diesel og den der er nødvendig i forbindelse med elbiler. Den mest afgørende forskel er, at størstedelen af opladningen slet ikke vil kræve centrale anlæg, som er åbne for alle (offentlige anlæg). Langt det meste af ladebehovet dækkes ved hjemmet (for personbiler) og ved arbejdspladsen (for varebiler mm.), da det er det billigste og man ikke behøver at vente, mens der lades. Ladning sker typisk om natten og så er bilen klar til dagens køreture. Hvis der køres mange timer på en dag f.eks. længere ture på tværs af landet er elbilisterne afhængige af at kunne bruge ladestandere undervejs og her er hastigheden afgørende - moderne elbiler kan benytte hurtigladere og udviklingen går i retning af, at bilerne skal kunne anvende lynladestandere som kan "tanke" bilen under et forholdsvis kort ophold på måske ½ time, som f.eks. vil kunne benyttes til spisepause, indkøb eller lignende.

Ladning til daglige, lokale ture for både person- og varebiler kræver opstilling af ladestandere i boligkvarterer og i erhvervsområder, som typisk etableres i forbindelse med købet af en elbil. Den vigtigste tankstation for elbiler ligger således på hjemmeadressen. Behovet for offentlige ladestandere til person- og varebiler vil derfor være markant mindre end behovet for tankstationer til benzin. Behovet for offentlige ladestandere bliver også dækket på en anden måde end den, vi kender fra den fossile infrastruktur med tankstationer. Ladestandere vil blive etableret ved mange butikker og på centrale P-pladser i byerne, hvor ladning kan kombineres med andre gøremål. En del af denne udvikling drives af krav i ladestander bekendtgørelsen. Derudover etablerer forskellige el-ladeoperatører og eksisterende tankstationer ladestandere primært i de større byer og aktuelt også som egentlige ladeparker ved rastepladser og samkørselspladser i tilknytning til statsvejnettet. I Frederikssund Kommune vil ladestandere til "tankning" på lange ture med fordel kunne placeres ved de eksisterende samkørselspladser ved Lyngerup, ved rundkørslen ved J. F. Willumsensvej og ved den planlagte samkørselsplads ved Ågade. Det vurderes, at de allerede etablerede/udpegede arealer til samkørselspladser på statsvejnettet øst og vest for Roskilde Fjord giver en fin dækning af behovet for opladning på lange ture. Nationalt er der afsat 500 mio. kr. frem til 2030 til udbredelse af offentlige ladestandere, herunder til støtteordninger for privat etablering af ladestandere og til Vejdirektoratets udbud af ladeparker langs statsvejnettet.

I forbindelse med ladningen udenfor hjem og arbejdsplads bruges normalt en app, som kan vise nærmeste ladestationer, og i nogle tilfælde også kan vise, om der er mulighed for shopping, restaurantbesøg eller lignende i ventetiden. Da bilisterne finder ladeparkerne via apps, er det ikke nødvendigt med pyloner og anden reklame i det åbne land. Ladeparker kan derfor også have et helt andet fysisk udtryk end det, vi kender fra de fossile tankstationer. I dette link, kan ses tre billeder af en nyligt åbnet ladepark ved motorvejen på Fyn. Ladeparker ved eksisterende og kommende samkørselspladser vil kunne gives et tilsvarende fysisk udtryk.

Usikkert om el bliver en vigtig vedvarende energiform til lastbiler

Med under 1 promille eldrevne tunge lastbiler er der ikke aktuelt noget behov for ladeinfrastruktur til ellastbiler, og i Infrastrukturaftale 2035 betragtes det som usikkert, om el bliver et væsentligt drivmiddel til tung lastbiltransport. De tunge lastbiler kører ofte langt på en dag og det er dyrt med længere stop for opladning. Brint eller biogas er også konkurrerende vedvarende energiformer til tung transport. Der findes i dag flest gasstationer, færre brintstationer og kun 1 elstation i Danmark til betjening af tunge lastbiler. Hvis der i de kommende år skulle opstå et behov, kan der evt. etableres en station i et erhvervsområde på samme måde, som der for nogle år siden blev etableret en gasstation i Pedersholmkvarteret.

Principper for planlægning for lokalisering af ladestandere

Administrationen anbefaler følgende principper:

Styrk ladeinfrastrukturen ved at prioritere ladestandere ved:

- bymidter og ved butikker

- eksisterende tankstationer

- andre steder i byer og sommerhusområder, hvor tilkørselsforholdene tillader det og det kan indpasses i omgivelserne.

Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.

I alle tilfælde lægges der vægt på, at pyloner og reklamer ikke er nødvendige for at tiltrække kunder til ladestanderne.

Supplerende sagsfremstilling efter høring i Klima, natur og energi 15. august 2023:

Økonomiudvalget besluttede, at nærværende sag skulle sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

På mødet i Klima, natur og energi blev flg. besluttet:

Søren Andreasen Weimann (B) stillede forslag om, at følgende sætning i bilag 1 (sagsfremstilling til Plan og teknik, 31. maj 2023) s. 2:

”Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.”

erstattes med:

"Udenfor byerne kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til større trafikknudepunkter, som eksisterende og kommende samkørselspladser, rundkørsler, og lyskryds."

For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Hans Andersen (V), Ole Frimann Hansen (F).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A)

Undlod at stemme: Jesper Wittenburg (A)

Ændringsforslaget anbefales til Plan og teknik.

Administrationens bemærkning til ændringsforslaget:

Administrationen bemærker, at det er muligt at etablere ladeparker, som ikke tiltrækker sig opmærksomhed ved pyloner, markante farver og lignende, da bilisterne finder ladeparkerne via en app. Ladeparker som etableres på denne måde vil godt kunne indpasses også ved lyskryds og rundkørsler. Det bør dog overvejes, at med de nugældende tider for opladning, vil der ofte være behov for supplerende servicefunktioner i tilknytning til ladeparken, som typisk vil ønske at være synlige - f.eks. mulighed for at spise på rejsen.

Inddragelse

Planstrategi 2023 sætter rammerne for arbejdet med revision af Kommuneplan 2025. Planstrategien sendes i høring, hvor borgerne vil have mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplan 2025, herunder om ladestandere. Når Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplan 2025, vil der igen være en offentlighedsfase, hvor borgerne kan kommentere på kommuneplanens indhold og herunder på foreslåede retningslinjer for placering af ladestandere.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

146Beslutning om 8 ugers offentlig høring af tillæg til spildevandsplanen - Bassin

Resume

Byrådet skal godkende udkast til tillæg til spildevandsplanen, samt at udkastet sendes i offentlig høring. Tillægget udgør det juridiske plangrundlang for, at der kan etableres et vådbassin og nedsivningsbassin til håndtering af overfladevand fra tre eksisterende kloakoplande. Tillægget erstatter det tidligere vedtagne tillæg for de konkrete oplande.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til tillæg til spildevandsplanen 2013-2021: "Bassin og nedsivningsbassin, håndtering af overfladevand fra opland 274.1, 274.2 og 274V" og annullering af tillæg "Bassin, udvidelse af opland 274.1 og opland 274.2 -Muldager 11, Rosenfeldt, banestrækning".
 2. Godkende at udkastet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Tillægget til spildevandsplanen er nødvendigt for at kunne etablere et spildevandsteknisk anlæg til rensning og nedsivning af tag- og overfladevand og for at kloakopland 274V kan tilsluttes dette anlæg. Anlægget skal håndtere overfladevand fra tre eksisterende kloakoplande; opland 271.1, 274.2 og 274V. Det er Novafos, der skal håndtere og drifte anlægget.

Tillægget videreføre planer vedtaget i det forrige tillæg til spildevandsplanen fra 2019 kaldet "Bassin, udvidelse af opland 274.1 og opland 274.2 -Muldager 11, Rosenfeldt, banestrækning". Med dette tillæg blev Muldager 11, 3600 Frederikssund separatkloakeret og derved opland 274.1 udvidet, samt det nye opland 274.1 blev optaget i spildevandsplanen. Tag- og overfladevandet var planlagt ledt til et vådbassin med rensning og forsinkelse inden udledning til en grøft. Efterfølgende detailundersøgelser udført at Novafos viste, at der var behov for et større areal end det reserverede i tillægget, samt at endnu et kloakopland (274V) skal aflede overfladevand til anlægget.

På nuværende tidspunkt udledes tag- og overfladevandet urenset til en grøft. Udløbspunktet, hvorfra der aktuelt udledes tag- og overfladevand, skal fjernes, da tag- og overfladevandet planlægges at blive nedsivet.

Der skal således udarbejdes et tillæg fordi:

 • Der reserveres et andet og større areal til det spildevandstekniske anlæg til håndtering af tag- og overfladevand fra kloakopland 274.1, 274.2 og 274V
 • Opland 274V tilknyttes det nye spildevandstekniske anlæg
 • Udløbspunkt for opland 274V rettes
 • Udløbspunkt U274 (274U0000R) fjernes
 • Tillæg til spildevandsplanen "Bassin, udvidelse af opland 274.1 og opland 274.2 -Muldager 11, Rosenfeldt og banestrækning" annulleres.

Området der spildevandsplanlægges for

I bilag 1 fremgår opland 271.4, 274.2 og 274V samt matriklen, hvor det spildevandstekniske anlæg etableres (matr.nr. 17r, Oppe Sundby By, Oppe Sundby). Matriklen er pt. et kommunalt areal, men området overdrages til Novafos inden etableringen af anlægget.

Miljøscreening (VVM)

Frederikssund Kommune har udført en miljøscreening, hvori det vurderes, at overfladevandet kan nedsives på det planlagte område uden at påvirke eller udgøre en risiko for grundvandet. Derudover er det vurderet, at anlægget ikke vil medføre en negativ påvirkning af beskyttet natur i området.

Tillægget kan godkendes administrativt efter offentlig høring

Tillægget til spildevandsplanen og tilhørende miljøscreeninger skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Når tillægget er vedtaget, skal Novafos søge om og opnå tilladelse til etablering af det spildevandstekniske anlæg, før at anlægget kan etableres.

Inddragelse

Novafos har været inddraget, og der er enighed om indholdet af tillægget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

147Beslutning om renovationstakster for 2024 samt budget og mellemværende 2024 - 2027 på affaldsområdet

Resume

Taksterne for renovation fastsættes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. Takststrukturen foreslås uændret i forhold til 2023, hvor der blev indført ny, flad takststruktur. Der foreslås mindre stigninger i gebyrniveauet, som hovedsageligt skyldes de udmeldte pris- og lønstigninger fra KL.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende taksterne for renovation for 2024 samt budget og mellemværende for 2024 - 2027 for affaldsområdet.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Michael Tøgersen (I), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune indførte i 2022 nye henteordninger ved alle boliger til farligt affald, papir, metal, pap, glas, plast og mad- og drikkekartoner, og ved samme lejlighed blev alle affaldsbeholdere til restaffald og madaffald ved boliger udskiftet. De øgede driftsomkostninger og anlægsomkostningen til opstart af de nye ordninger medførte en væsentlig stigning i den samlede betaling for renovation fra 2022 til 2023.

Administrationen foreslår en yderligere stigning i 2024, således at prisen for en typisk bolig med beholdere bliver i alt 4.040 kr. Dette er en stigning på 240 kr. i forhold til 2023, svarende til ca. 6,3 %. Taksten består af et gebyr for tømning af beholdere på 2.220 kr. og et gebyr for adgang til genbrugsordninger med videre på 1.820 kr.

Taksterne er beregnet således, at de dækker de forventede driftsomkostninger og har en overdækning, der muliggør afvikling af mellemværende og påløbne renter indenfor en periode på 10 år.

Se nærmere om udviklingen i bilaget "Udvalgte takster 2023 til 2024".

Prisudvikling og driftsudvidelse

Budgettet for affaldsområdet er fremskrevet på baggrund af seneste udmeldte pris- og lønstigninger fra KL, hvor der forventes ekstraordinært store prisstigninger.

Medio 2023 blev dagrenovationsordningens materiel-lager samlet på et lejet lager i Frederikssund. Det betyder øgede driftsomkostninger i ordningen i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. årligt i 2023 priser. Der er ikke sket andre driftsudvidelser i ordningen.

I de øvrige ordninger er der ikke sket drift udvidelser i 2023.

Udviklingen i mellemværendet

Ved primo 2023 havde det skattefinansierede område samlet set penge til gode hos det takstfinansierede område med et mellemværende på ca. 33,5 mio. kr.

Ved primo 2024 forventes det samlede mellemværende at være øget til 42,9 mio. kr. Årsagen til det øgede mellemværende er frigivelsen af bevilgede anlægsmidler til henholdsvis udvidelse af bassin ved Frederikssund Genbrugsplads og fornyelse af mandskabsfaciliteter ved genbrugspladserne i Jægerspris og Skibby. Sidstnævnte anlægsprojekt pågår også i 2024, hvorfor mellemværendet ved primo 2025 forventes at være på 45,4 mio.

Se nærmere i bilaget "Udvikling i mellemværende 2022 til 2027".

Takststrukturen for husholdninger

Administrationen foreslår, at den nuværende takststruktur for husholdninger bibeholdes i 2024. Dels fordi Forsyningstilsynet inden for en kortere tidshorisont forventes at komme med vejledning omkring opbygning af takststruktur og beregning af gebyrer på affaldsområdet. Dels fordi erfaringer med takststrukturen vil blive inddraget i en evaluering af de nye indsamlingsordninger.

Taksterne for tømning af beholdere er indrettet således, at boliger med individuelle beholdere og boliger med fælles minicontainere (beholdere på 4 hjul) betaler den samme flade takst for tømning af beholdere. Det er muligt at supplere med ekstra beholdere til alle typer genanvendeligt affald uden ekstra gebyrer. Kun ekstra beholdere eller minicontainere til restaffald er omfattet af et gebyr per beholder.

I boligforeninger, hvor affaldet opsamles i nedgravede beholdere, er takststrukturen anderledes. Det skyldes, at boligforeningen selv står for finansiering af indkøb af beholdere, etablering af "standpladser", forsikringer og vedligehold med videre. Her opkræves dels et gebyr for tømning af de enkelte beholdere, ud fra hvor ofte de tømmes. Dels et gebyr pr. tilmeldt bolig, som dækker behandling af affald og kommunens administration af ordningen. I boligforeninger med nedgravede beholdere varierer det samlede affaldsgebyr pr. bolig fra afdeling til afdeling. Det er som regel lavest i store afdelinger, hvor mange boliger deler beholdere, og dyrest i de små afdelinger.

Se de enkelte takster i bilaget "Takstark husholdninger 2024 forslag".

Takster ved kommunale institutioner og virksomheder

Ved kommunale institutioner opkræves et tømningsgebyr pr. tilmeldt beholder. Se de enkelte takster i bilaget "Takstark kommunale institutioner 2024 forslag".

Takster for virksomheders benyttelse af kommunens genbrugspladser fastsættes af bestyrelsen i Vestforbrænding I/S. Bestyrelsen har valgt at fortsætte med samme takster i 2024, fordi der endnu ikke foreligger tilstrækkelig erfaring med konsekvenserne af nummerpladebetalingssystemet, som blev indført per 1. januar 2023. Se nærmere i bilaget "Takster virksomheder 2023 til 2024".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Det bemærkes, at mellemværendet med kommunen forventes at stige til 45,4 mio. kr. primo 2025, hvilket betyder, at renovationsområdet har oparbejdet gæld til kommunekassen svarende til 45,4 mio. kr. ved indgangen af 2025. Gælden forventes afviklet med 4,6 mio. kr. årligt i 2025 og fremadrettet. Hvis der ønskes en hurtigere afvikling af gælden, vil det påvirke taksterne fra 2024 på renovationsområdet i opadgående retning.

Bilag

148Beslutning om udvidelse af regnvandsbassin på Frederikssund genbrugsplads

Resume

Omkostningerne til udvidelse af regnvandsbassin ved Frederikssund genbrugsplads har vist sig at være større end tidligere beregnet. Administrationen anmoder derfor med denne sag om, at bruttoanlægsudgifterne på det brugerfinansierede område øges med 1,7 mio. kr. samt om frigivelse af midlerne til anlægsprojektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Bruttoanlægsudgifterne på det brugerfinansierede område øges med 1,7 mio. kr. til udførelse af anlægsprojektet på Frederikssund genbrugsplads.
 2. Det afsatte beløb på 1,7 mio. kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Overfladevandet fra Frederikssund genbrugsplads ledes til Sillebro Å via et regnvandsbassin. Bassinet fungerer som olieudskiller og sandfang og det regulerer vandmængden, der løber ud i åen, både ved almindelig nedbør og ved ekstraordinære nedbørshændelser. Bassinet er blevet udvidet i henhold til skærpede krav til overfladevandsbassiner i spildevandsplan 2013 til 2021 og specifikt fra 2018 nye grænser for udledningen til Sillebro Å.

Byrådet tiltrådte på møde den 20. december 2017, at der blev givet en anlægsbevilling på samlet 1 mio. kr. til renovering af bassinet. Der blev i 2018 og 2019 arbejdet med projektet, så det imødekommer kravene fra myndighederne. Herefter er foregået myndighedsbehandling, detailprojektering og udbud. Medio 2022 var projektet klar til anlæg og entreprenørarbejdet blev påbegyndt i efteråret. Projektet blev afsluttet i april 2023. Projektet har både været forsinket i planlægningsfasen og under udførelsen af anlægsarbejdet. Projektet er derfor økonomisk påvirket af prisstigninger. Hertil er tilgået en række uforudsete forhold, hvilket samlet set har medført, at de samlede projektomkostninger har oversteget den eksisterende bevillingsramme på kr. 2.910.000. For at kunne dække de resterende udgifter for det udførte arbejde søges en bevilling på kr. 1.700.000. Bilag 1 indeholder en oversigt over de poster, som tilsammen har betydet øgede omkostninger for projektet.

Dette dagsordenspunkt er relateret til tidligere behandlede dagsordenspunkter vedr. udvidelse af regnvandsbassin ved Frederikssund genbrugsplads, senest på møde i Byrådet den 2. april 2020.

Inddragelse

Undervejs har der været foretaget høringer i forbindelse med myndighedsbehandling. Vestforbrænding, som driver genbrugspladsen, har været involveret, og Novafos har ligeledes været involveret, bl.a. i forbindelse med midlertidig anvendelse af bassin og lån af materielplads.

Økonomi

Det bemærkes, at forøgelsen af bruttoanlægudgiften på 1,7 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område, som derved ikke påvirker anlægsrammen på det skattefinansierede område.

Bilag

149Beslutning om finansiering af vedligeholdelsesomkostninger ved Frederikssund Kulturhavn

Resume

Plan og teknik skal med denne sag beslutte løsninger på finansiering af kommende vedligeholdelsesomkostninger til Frederikssund Kulturhavn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, at finansiering sker via den tekniske anlægspulje i 2024 og 2026 med et samlet beløb på 2,52 mio. kr.

Beslutning

Udvalget besluttede, at sagen skal oversendes til de igangværende budgetforhandlinger.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Efter at have fremlagt en orienteringssag på mødet i Plan og teknik den 31. maj 2023, sag nr. 97, anmodede udvalget om en fornyet sagsfremstilling, hvor administrationen anviser finansiering af de kommende vedligeholdelsesprojekter. Årsagen er, at der er foretaget et generelt eftersyn af havnen og det medfører kommende vedligeholdelsesprojekter.

Havnen skal til stadighed have udført generelt eftersyn, da hele konstruktionen skal vedligeholdes. Konstruktioner i havmiljø er hårdt udsat, da saltvandet tærer på jernkonstruktionen dvs. spunsen. Derfor foretages undersøgelser med dykkere med års mellemrum. Administrationen har bedt en rådgiver om at vurdere behovet for vedligehold af Frederikssund Kulturhavn.. En rapport over de kommende vedligeholdelsesarbejder er vedlagt som bilag.

Kort sammendrag fra vurderingen:

I de kommende 1-3 år er der behov for udskiftning af dæk og øvrig træbeklædning på vestmolehovedet, tætning af spuns omkring Operapladsen, renovering af redningsstiger og udbedring af sætning ved kanalløb mm.

Omkostning til dette er ca. 700.000 kr.

Administrationen anbefaler indkøb og montering af nye redningsstiger, som er selvlysende og med indbygget lys for at skabe bedre tryghed på havnen. Dette er ydermere en omkostning på ca. kr. 240.000,00 kr.

Administrationen anbefaler, at 1 mio. kr. finansieres via den tekniske anlægspulje i 2024.

Om 3-5 år bliver der behov for renovering af fod ved stenkast samt udskiftning af brodæk og renovering af beklædning af fundament mm. ved Fritidsfiskerhavnen (Stenværkshaven). Omkostning til dette er ca. 1,1 mio. kr.

Om 5-10 år udskiftning af lodbjælker omkring Østkajen samt udskiftning af slidt træ på flydebro, udskiftning af anoder i spuns omkring Operapladsen mm. Pris ca. 420.000 kr.

Administrationen anbefaler, at de pågældende arbejder slås sammen i et udbud, hvorfor de 1,52 mio. kr. finansieres via den tekniske anlægspulje i 2026.

I alt er estimeret omkostninger til ca. 2,52 mio. kr. Konsekvensen ved, at finansiering sker via den tekniske anlægspulje vil være, at disse midler således ikke kan udmøntes til trafiksikkerhedsprojekter.

Ovennævnte omkostninger er angivet i nutidsværdi.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er afsat 3,5 mio. kr. til den tekniske anlægspulje hvert år i budget 2024 og 2026, hvoraf 1 mio. kr. i 2024 og 1,52 mio. kr. i 2026, søges disponeret til renovering af Frederiksund Kulturhavn.

Bilag

150Beslutning om midlertidig lukning af Oppe Sundbyvej

Resume

Plan og teknik anmodes i denne sag om at beslutte, hvorvidt Oppe Sundbyvej skal lukkes i en forsøgsperiode således, at gennemkørende trafik ikke kan benytte Sundbylille til genvej i stedet for at blive på det overordnede statsvejnet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Oppe Sundbyvej lukkes midlertidigt fra oktober 2023 til januar 2024.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Michael Tøgersen (I), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kenneth Jensen (A)

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt trafikforholdene i Sundbylille. Administrationen har foretaget en trafiktælling på alle veje omkring Sundbylille i maj måned 2023. Tællingerne viste, at der på hverdage kører 630 biler i retning mod Sundbylille mellem kl. 6 og 9. Hovedparten af dem må antages ikke at have et ærinde i Sundbylille. 405 bilister kører ad Haldor Topsøe Park, Oppe Sundbyvej, gennem Sundbylille og videre ad Sundbylillevej til Jørlunde, hvor de drejer ud på Roskildevej. Ruten er en del hurtigere end ruten ad Frederikssundsvej og Hørup Skovvej. Bilisterne undgår blandt andet to rundkørsler og et lyskryds. Om eftermiddagen kører bilisterne herefter den modsatte vej gennem Sundbylille. Med udbygningen af erhvervsområdet i det nordlige Vinge har landsbyen udsigt til yderligere trafik gennem byen.

En lukning af Oppe Sundbyvej kan være en løsning på de trafikale udfordringer. Administrationen ønsker derfor at afprøve dette som et forsøg. Administrationen vil herefter vurdere effekterne af lukningen.

Oppe Sundbyvej vil blive lukket omkring krydsningen med Sillebro Å. Vejen vil blive spærret med en bom låst med en trekantnøgle. Beredskabet, politiet og eventuelle landbrugskøretøjer, der skal den vej, vil blive udstyret med en trekantnøgle. Der vil fortsat være adgang for gående og cyklister. Ved bommen vil være mulighed for at vende, hvis en bilist ved en fejl kører frem til bommen.

Tiltaget vil således være en mulighed for at hindre gennemkørende trafik.

Ulempen ved at lukke Oppe Sundbyvej er, at den mest trafiksikre tilslutning til Frederikssundsvej lukkes, rundkørslen ved Strandvangen. Den kørende trafik skal i stedet benytte T-krydset mellem Sundbylillevej og Frederikssundsvej. Her er dog højresvingsbane på statsvejen. Såfremt det besluttes at lukke Oppe Sundbyvej midlertidigt, vil en evaluering blive fremlagt for Plan og teknik.

Den midlertidige lukning skal godkendes af Politiet. Der vil inden lukning blive opsat informationsskilte på Oppe Sundbyvej.

Inddragelse

Der har været afholdt et dialogmøde i Klimakassen den 20. april 2023 omhandlende trafikken i Sundbylille. Mødet var et resultat af de høringssvar, der kom i forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

151Beslutning om hastighedsnedsættelse til 40 km i timen i byområderne

Resume

I forbindelse med bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser af 3. januar 2022 har Frederikssund Kommune tiltrådt en forsøgsordning, som gør det nemmere at nedsætte hastigheden i tættere bebyggede områder til 40 km i timen. Administrationens ansøgning med lokalveje uden hastighedsdæmpende foranstaltninger blev afvist ved Nordsjællands politi. Derfor anmoder administrationen i denne sag om, at Plan og teknik beslutter hastighedsnedsættelse samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på de prioriterede vejstrækninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende hastighedsnedsættelse til 40 km/t med etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger jf. prioriteringslisten, hvor der startes i landsbyerne.

Beslutning

Udsat. Administrationen skal fortsætte dialogen med politiet i forhold til kravet om hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Med den nye bekendtgørelse tiltræder kommunen en 3. årig forsøgsordning, som skulle gøre det nemmere for kommunerne at nedsætte hastigheden i tættere bebyggede områder til 40 km/t. Bekendtgørelsen gør det muligt at fastsætte hastighedsgrænsen til 40 km/t. på alle veje, som ikke har betydning for den generelle trafikafvikling. Det har dog vist sig at kræve betydelige ressourcer for administrationen at deltage i denne forsøgsordning, da processen med de ændrede hastigheder på vejene efterfølgende skal evalueres.

Administrationen har ved sag, forelagt og godkendt af Plan og teknik d. 30. november 2022, sag nr. 205, prioriteret en række lokale veje til hastighedsnedsættelse. De ansøgte veje er siden blevet fremsendt til Nordsjællands politi, som har afvist etablering af 40 km. zoner uden hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Administrationen anbefaler som tidligere følgende veje, men nu med etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger:

Veje, der ændres til en hastighedsnedsættelse til 40 km i timen i kommunens 4 største byer:

 • Dyrlægegårds Alle, Frederikssund
 • Strandlystvej, Frederikssund
 • Plantagevej, Frederikssund
 • Ådalsvej (syd for Ågade), Kastaniealle og øvrige sideveje, Frederikssund
 • Roskildevej syd for Strandvangen efter sidevejen "Bjergvejen", Frederikssund
 • Agervej, Æblevang, Slangerup
 • Damgårdsvej, Skibby
 • Syrenvej, Skibby
 • Hybenvej, Jægerspris

Landsbyer, hvor vejene i byerne ændres til en hastighedsnedsættelse til 40 km i timen:

 • Dalby
 • Ferslev
 • Havelse Mølle
 • Kvinderup
 • Lille Rørbæk
 • Røgerup
 • Snostrup
 • Store Rørbæk
 • Sønderby
 • Tørslev
 • Østby

Administrationen ønskede i første omgang at etablere 40 km. zoner uden hastighedsdæmpende foranstaltninger for derefter at evaluere, om der var et behov for yderligere tiltag såsom bump eller indsnævringer. Jf. bekendtgørelsen, så kan kommunerne undtagelsesvis fastsætte hastighedsgrænsen til 40 km/t uden hastighedsdæmpende foranstaltninger. Ved fremsendelse af ansøgning til Nordsjællands politi er ansøgningen afvist, da administrationen ikke har inkluderet hastighedsdæmpende foranstaltninger. Politiet har meddelt, at de har forespurgt Vejdirektoratet, som har givet dem medhold. Det er ikke tilladt at etablere hastighedsdæmpning uden at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Ud fra gældende vejregler skal afstanden mellem hastighedsdæmpende foranstaltninger være mellem 100-150 m ved 40 km/t. Ud fra afstandskravene vil det betyde, at der skal etableres 36 hastighedsdæmpende foranstaltninger på de anbefalede lokalveje i kommunens 4 største byer. I landsbyerne vil det kræve 29 hastighedsdæmpende foranstaltninger. Antallet af hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningerne og prioriteringslisten kan ses på bilag 1.

Kommunen har dog i 2020 og 2021 fået tilladelser fra Nordsjællands politi til hastighedsnedsættelse med 40 km zoner uden hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvilket bl.a. blev udført på Kongensgade i Slangerup og Ventevej i Frederikssund. Dette var dog på betingelse af, at projekterne blev evaluereret før og efter etableringen af zonerne. Administrationen er i gang med at evaluere på strækningerne, som vil blive forelagt Plan og teknik i slutningen af året. Hastighedsdæmpning på de strækninger/landsbyer kan udføres i henholdsvis 2024 og 2025, såfremt udvalget prioriteres midler hertil fra den tekniske anlægspulje.

Administrationen foreslår, at der udføres hastighedszoner samt etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger for det bevilligede beløb i 2023, dvs. 500.000 kr. til nedsættelse til 40 km. på lokalveje og 500.000 kr. til hastighedsnedsættelse grundet støjgener. Begge bevillinger er godkendt af Plan og teknik d. 11. januar 2023, pkt. 6. Det giver en pulje på 1 mio. kr. til at igangsætte arbejdet. Sammenlagt er alle prioriterede veje estimeret til at koste 1.950.000 kr. Arbejdet anbefales at fortsætte i 2024. Udvalget skal tage stilling til dette ved en senere prioritering af midler i den tekniske anlægspulje.

Det at sætte hastigheden ned er i tråd med kommunens klimaplan punkt 2.7 Hastighedstilpasninger. Ved at sætte den tilladte hastighed ned gøres cykling mere attraktivt.

Administrationen anbefaler, at der startes i landsbyerne jf. prioriteringslisten på bilag 1.

Inddragelse

De prioriterede veje er fremkommet ved både borgerhenvendelser og administrationens registreringer, endeligt er foretaget trafiktællinger på vejene, som har vist overskridelser af den tilladte hastighed.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne til hastighedsnedsættelse på samlet 1 mio. kr. tidligere er frigivet af Plan og teknik via den tekniske anlægspulje d. 11. jan. 2023, pkt. 6.

Bilag

152Orientering om forundersøgelse af Tippen

Resume

Byrådet har i investeringsplanen for 2022 afsat 0,3 mio. kr. til en forundersøgelse af Tippen med henblik på at undersøge mulighed for musikhus og parkeringskælder, eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner.

I denne sag redegøres for konklusionerne i forundersøgelsen. Byrådet anmodes om at tage rapportens konklusioner til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Rapportens konklusioner tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

LYTT Architecture har udarbejdet vedlagte rapport, der beskriver, hvilke muligheder og udfordringer der vil være forbundet med et anlægsarbejde på Tippen. Der indgår vurderinger i forhold til trafikforhold, jordhåndtering, ansøgninger til kystdirektoratet mv. Rapporten konkluderer at:

Jordforurening

Området er områdeklassificeret, hvilket indebærer, at der i forbindelse med et evt. kommende anlægsprojekt vil være krav om analyser i forbindelse med ændringer af terrænet eller bortkørsel af jorden. Området er desuden registreret på vidensniveau 2. Dette indikerer, at der er kendskab til aktiviteter, som kan have forårsaget jordforurening på de lokaliteter, hvorfra jorden kommer. Inden igangsætning af et anlægsprojekt er der behov for en nærmere udredning af områdets forureningstilstand.

Planforhold

Kommuneplanramme LF 1.1 siger om områdets anvendelse, at det er et offentligt tilgængeligt fritidsområde, samt sikret depot for forurenet jord fra havneområdet. Området må ikke bebygges. En del af området er i landzone. En ændret anvendelse af området vil kræve et kommuneplantillæg, hvor anvendelsen ændres til offentlige formål - kulturinstitution. Desuden skal området overføres til byzone.

Området er ikke omfattet af en lokalplan. I tilfælde af et byggeri skal der udarbejdes en projektlokalplan på grundlag af planen for byggeriet. Lokalplanen skal antageligt omfatte hele Tippen.

Strandbeskyttelse

Området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelse indebærer, at der ikke må opføres ny bebyggelse uden en dispensation fra Kystdirektoratet. Rapporten redegør for Kystdirektoratets tidligere afgørelse på dispensationsansøgning.

Kystnærhedszone

Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder er af national interesse og skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Hovedsigtet er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi. Tippen ligger indenfor kystnærhedszonen, hvilket indebærer, at et anlægsprojekts indvirken på kystlinjen vil skulle afklares.

Natura 2000

Tippen grænser op til et Natura 2000 område, der fra 01.11.2018 omfatter både et habitatsområde og et fuglebeskyttelsesområde. Dette stiller strenge krav til, at områdegrænsen ikke overskrides.

Trafikale forhold

Der vil skulle gennemføres en trafikanalyse, hvor der redegøres for den forventede ændring i trafikbelastningen og de afledte konsekvenser for nærområdet. Det må forventes, at der foruden besøgende til kulturhuset også vil være en del tung trafik i forbindelse med vareindlevering og renovation. Det vurderes, at man vil kunne løse trafikproblematikken.

Parkering

Parkeringsomfanget skal defineres og mulige placeringer analyseres. Parkering på terræn vil optage en stor del af det grønne areal, imens parkering i konstruktion eller i kælder er dyr i etablering og vil kræve bortkørsel af store mængder jord, der sandsynligvis er forurenet og dermed også vil medføre store omkostninger. Det vurderes, at parkeringsproblematikken vil kunne løses.

Oversvømmelse

Området har lejlighedsvis risiko for oversvømmelse, hvilket der skal tages højde for i et kommende anlægsprojekt – specielt i relation til en evt. parkeringskælder. Det vurderes, at oversvømmelsesproblematikken rent teknisk vil kunne løses.

Landskab

Tippen er udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Det indebærer, at landskabets specifikke karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. Landskabspåvirkningen skal beskrives, vurderes og visualiseres forud for et eventuelt anlægsprojekt.

Inddragelse

Inddragelse ikke fundet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

153Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2023 vedrørende serviceudgifter.
 2. Der gives tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i 2023 på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, som overføres til 2024.
 3. Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 3,7 mio. kr., der alene kan henføres til serviceudgifter under Plan og teknik.

Konkret vedrører reduktionen:

 • Merforbrug på 1,2 mio. kr. til indkvartering af fordrevne ukrainere i kommunale bygninger.
 • Mindreforbrug på 4,9 mio.kr. til kollektiv transport, der skyldes udskydelse af aconto betalinger fra 2023 til 2025 til Movia.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne for de skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik, som overføres til 2024.

Merudgiften vedrører:

 • Mindreforbrug på 0,25 mio. kr. vedrørende Foranalyse cykelsti.

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Plan og teknik nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på serviceudgifterne.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 0,25 mio.kr. i 2023, som overføres til 2024.

Bilag

154Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten, som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer, som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Børn, familier og forebyggelse indeholder bilag 2 otte initiativer, hvoraf seks er implementeret og to delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023, der behandles på september mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

155Orientering om igangsættelse af arbejdet med en ny trafikplan

Resume

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde en ny trafikplan, der vil blive gældende for perioden 2024-2034.

En ny trafikplan skal bygge på den nyeste dataindsamling og være i tråd med de planer og analyser, som er vedtaget og udarbejdet på trafikområdet i de seneste år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommune har en gældende trafikplan for perioden 2016-2025. Trafikplanen havde en handlingsplan, der var gældende for perioden 2016-2020. De seneste par år har udvalget anmodet om at beslutte projekterne for et år ad gangen. Der er således behov for en ny handlingsplan, men samtidig ønsker Administrationen at opdatere trafikplanen, så en ny handlingsplan kommer til at tage udgangspunkt i opdaterede analyser, trafikdata og kortlægning samt være i overensstemmelse med de nationale planer.

På trafiksikkerhedsområdet er der i 2021 vedtaget en ny national plan af Færdselssikkerhedskommissionen med en handlingsplan, der er gældende frem til 2030. I den plan bygges der videre på tidligere målsætninger og strategier, og der er udvalgt otte KPI'er, som kan belyse udviklingen inden for nogle områder, som har veldokumenteret betydning for trafiksikkerheden. En ny trafikplan for Frederikssund Kommune med blandt andet opdaterede målsætninger og indsatser for trafiksikkerhedsarbejdet bør være i overensstemmelse med de nationale mål og indsatser.

Sammenhæng med andre planer og projekter

En ny trafikplan skal også være i tråd med kommunens nye Klimaplan 2045, hvori transporten er et væsentligt indsatsområde for at opnå målet om CO2-neutralitet.

Ligeså skal en ny trafikplan bygge videre på det arbejde, der er skabt med Mobilitetsplan 2023, hvor der er udført en stor dataindsamling, kortlægning og borgerinddragelse om transportadfærd i kommunen. Samtidig med en ny trafikplan skal arbejdet med opdatering af kommunens cykelstihandlingsplan også ske på baggrund af den store mængde data, som blev indsamlet ved udarbejdelsen af Mobilitetsplan 2023.

En ny trafikplan skal også forholde sig til det arbejde, der er udført med en støjhandlingsplan samt analyser af mulige hastighedsnedsættelser i kommunen.

Oplæg til indhold i ny trafikplan

En ny trafikplan skal bygge på analyser og kortlægning af de trafikdata, som vi har til rådighed. Det er hensigten, at administrationen selv udarbejder planen. Det kan dog blive nødvendigt med en rådgiver til noget af data- og analysearbejdet.

Med trafikplanen er det ønsket at udarbejde et prioriteringsværktøj, som klart kan tydeliggøre, i hvilken rækkefølge en liste af trafikprojekter bør gennemføres. I den videre proces med trafikplanen skal det fastlægges, hvilke prioriteringsparametre værktøjet skal bygge på. Senere i forløbet vil en sag blive forelagt Plan og teknik og anmodet om en prioritering af parametrene.

Det er desuden administrationens ambition, at trafikplanen skal blive et aktivt og dynamisk værktøj i sagsbehandlingen og et sted, hvor vi kan komme i dialog med og tættere på borgerne i forhold til deres behov og ønsker. Ligesom planen nemt skal kunne revideres og opdateres, så den hele tiden er i overensstemmelse med den udvikling, der sker i kommunen og samfundet. Ydermere skal planen være let tilgængelig for borgere og virksomheder og give overblik over, hvor trafikprojekter gennemføres og planlægges.

Oplæg til proces og tidsplan

Administrationen foreslår nedenstående proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny trafikplan.

Der lægges ikke op til en større borgerinddragelse, da der ved udarbejdelse af Mobilitetsplanen 2023 blev gennemført en meget stor borgerinddragelse i 2022. Under arbejdet med Mobilitetsplan 2023 kom der mange gode bidrag fra borgere i alle dele af kommunen. Den store mængde data fra borgerinddragelsen blev indsamlet via en stor spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle kommunens borgere i e-Boks, via fire afholdte borgersamlinger, via workshop med virksomheder samt en afsluttende høring.

Datamaterialet omfatter:

 • indsigter om transportadfærd
 • tilfredshed med og barrierer for at benytte forskellige transportmidler
 • udpegninger på kort af utrygge lokaliteter
 • udpegninger på kort af steder hvor de trafikale forhold kan forbedres
 • beskrevne løsningsforslag

En ny trafikplan vil gøre brug af det omfattende datamateriale, og der lægges således op til, at en ny trafikplan blot sendes i almindelig høring på samme måde som andre planer.

Proces- og tidsplan:

 • April-august 2023 - Etablering af projektorganisation og udarbejdelse af projektbeskrivelse mv.
 • September-november 2023 - Databehandling, udarbejde analyser og kortlægning
 • November eller december 2023 - Politisk temamøde med udkast til analyser og fastlæggelse af prioriteringsværktøj
 • December 2023 - februar 2024 - Færdiggøre udkast til trafikplan
 • Februar eller marts 2024 - Vedtagelse af ny trafikplan i Plan og teknik
 • Endelig godkendelse i Byrådet

Inddragelse

Der lægges op til borgerinddragelse ved almindelig høring af udkast til planen som beskrevet i sagsfremstillingen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

156Orientering om samarbejdet mellem Vejdirektoratet og kommunen ift. trafiksikkerheden på Skibbyvej, rute 53

Resume

På baggrund af den seneste ulykke, som skete på statsvejen Skibbyvej, rute 53, orienteres i denne sag om samarbejdet mellem Vejdirektoratet og kommunens administration om det fælles mål at forbedre trafiksikkerheden ved de tre tilkørselsveje til Skibby.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem Vejdirektoratet og kommunen har stået på gennem mange år, da begge parter er administratorer af offentlige veje. Samarbejdet foregår både ved borgerhenvendelser og anmodninger fra den kommunale administration, når administrationen oplever trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på statsvejnettet, eller i forbindelse med krydsene trafik mellem stats- og kommuneveje.

Der afholdes jævnligt møder, hvor Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune drøfter forskellige problemstillinger i forbindelse med planlægningsprojekter og nye vejanlæg, som etableres i kommunen. Her kan nævnes større anlægsprojekter som Kronprinsesse Marys bro, Frederikssundsmotorvejen, men også tiltag til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed planlægges og drøftes. Blandt andet har der været drøftet anmodninger om stitunneler til forbedring af trafiksikkerheden for cyklister ved rundkørslen på J.F. Willumsensvej. Vejdirektoratet har udarbejdet projekter på tunneller ved rundkørslen J.F. Willumsensvej og Frederikssundsvej og en tunnel ved Hørup Skovvej og Hørupvej. Disse projekter indgår i den politiske prioritering af projekter på tværs af statsvejene i hele landet.. Desværre blev der ikke fundet midler ved første ansøgningsrunde. Vejdirektoratet har dog mulighed for at indstille projekterne til forligskredsen i en senere runde.

Tilsvarende er der hyppig mailkorrespondance, da Vejdirektoratet er myndighed på statsvejene, og her skal kommunens administration og borgerne ved fx gårdsalg og bed and breakfast have tilladelse til bl.a. ændring af afmærkning og skiltning på statsvejene.

Administrationen har gennem tiden anmodet om, at forholdene ved Skibby indkørslerne blev ændret, da de ikke er hensigtsmæssige for de bløde trafikanter, som skal krydse det store vejanlæg. Parterne har drøftet anlæg af rundkørsel ved Svanholm Allé og Skibby Hovedgade. En rundkørsel vil dog ikke gøre en krydsning nemmere for de bløde trafikanter. Alternativt kunne der anlægges et trafiksignal, som giver tid for krydsende trafikanter, ligesom hastigheden på rute 53 sænkes i kraft af signalanlægget. Signalanlæg har statsvejene også på andre strækninger i det åbne land. Administrationen har også drøftet etablering af en niveaufri krydsning dvs. en stitunnel, da skolebørn skal krydse vejen for at komme til Fjordlandskolen afd. Skibby. Igen kræver dette store anlægsmidler. Indtil nu har det ikke været prioriteret af Vejdirektoratet, der har vurderet, at der andre steder på statsvejnettet er et større trafiksikkerhedsmæssigt behov.

Vejdirektoratet og den kommunale administration skal på baggrund af den seneste ulykke gennemgå uheldsstedet med teknikere fra Nordsjællands politi, hvorefter Vejdirektoratet og administrationen vil evaluere vejstrækningen for yderligere trafikforbedrende foranstaltninger. Vejdirektoratet har netop orienteret administrationen om, at de er i dialog med politiet om muligheden for nedsættelse af hastigheden på strækningen.

Administrationen vil i den forbindelse bede Vejdirektoratet om at vurdere, om en hastighedsnedsættelse kan suppleres med andre fysiske tiltag.

Inddragelse

Der er ved konkrete forslag inddragelse af naboer og bylaug. Der har i denne sag været korrespondance med en borger, som har rettet henvendelse til Vejdirektorat samt kommunen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

157Anmodning om sag vedr. trafikale udfordringer i Sundbylille og Snostrup samt i St. Rørbæk

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. trafikale udfordringer i Sundbylille og Snostrup samt i St. Rørbæk.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at anmodningen indarbejdes i arbejdet med den kommende trafikplan, planlægning af den kommende motorvej samt forsøgsordningen med en midlertidig lukning af Oppe Sundby vej.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. trafikale udfordringer i Sundbylille og Snostrup samt i St. Rørbæk.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) har den 7. august 2023 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) anfører flg. i anmodningen:

"Trafikale udfordringer i Sundbylille og Snostrup samt i St. Rørbæk

Vinges fortsatte udbygning forventes at skabe væsentlige nye trafikale udfordringer i både Sundbylille og Snostrup samt i et vist omfang også i St. Rørbæk.

I første omgang må det forventes at særligt den øgede trafik på grund af Voss erhvervsbyggeri risikerer at skabe væsentlige trafikale udfordringer i form af øget støj og trafikal utryghed for beboerne i Sundbylille.

Dernæst må bl.a. Ikanos store byggeri i Snostrup og tæt på St. Rørbæk også forventes at skabe tilsvarende trafikale udfordringer i de to byer. Disse udfordringer bør udvalget finde løsninger på snarest muligt, hvilket er baggrunden for anmodningen.

Jeg vedlægger kopi af LOKALPLAN NR. 27.1 for Sundbylille, hvori der bl.a. står: "Adgange til området vil som hidtil ske fra Sundbylillevej, Højskolevej og Oppe Sundbyvej. På længere sigt er det meningen, at Sundbylillevej skal føres syd om byen og bindes på Oppe Sundbyvej". (min understregning)"

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Inddragelse

Da det er en anmodningssag, er inddragelse ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

158Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Status over stien mellem de to broer i Frederikssund by:

Der er udarbejdet et projekt med et stitracé mellem de to broer. Fagudvalget besluttede, at de ville have en forbedret adgang til fjorden og stranden med en bredere sti i grus. Det blev besluttet at starte med en etape, som ikke kræver ekspropriation af de private matrikler. Ansøgningen er den 19. april 2022 fremsendt til Kystdirektoratet, da de skal have sagen i høring og efterfølgende give tilladelse til anlæggelse af stien. Administrationen har to gange henvendt sig til Kystdirektoratet for en status i sagen. Senest den 10. august 2023. Svaret er uændret. Ansøgningen er i venteposition. Den har ikke fået tildelt en sagsbehandler endnu.

Bilag

159Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.