Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 06. september 2022

Selsø Slot, Selsøvej 30 A, 4050 Skibby kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

116Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

117Beslutning om budgetopfølgning 30/6 - JEK

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug under Job, erhverv og kultur i 2022 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på -23,7 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på overførselsudgifter på Beskæftigelsesindsatsen.

2. Der gives en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. vedrørende merforbrug på serviceudgifter på Social service.

3. Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Drift:

Beskæftigelsesindsatsen:

Budgetopfølgningen giver anledning til, at de forventede overførselsudgifter reduceres med 23,7 mio. kr. Mindreforbruget på overførsler skyldes i høj grad højkonjunkturen, der betyder at ledigheden har været lav i første halvår af 2022. En budgetreduktion, der skal ses i lyset af, at kommunens bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen nedskrives med 53,3 mio. kr. primært grundet de forbedrede konjunkturer.

Social service:

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede serviceudgifter på 2,1 mio. kr., der består af følgende:

 • Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende udgifter til indkvartering og forplejning af flygtninge fra Ukraine. Heraf finansieres de 0,5 mio. kr. af overførsel af mindreforbrug fra boligpolitik under Økonomiudvalget, mens de resterende 1,6 mio. kr. finansieres af kassetræk.

Ukraine-situationen:

I 2022 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine på 3,0 mio. kr., vedrørende indkvartering og forplejning. Heraf forventes 1,4 mio. kr. finansieret inden for eksisterende rammer, mens de resterende 1,6 mio. kr. indstilles finansieret via tillægsbevillinger, jr. ovenfor.

Af vedlagte bilag 1. Drift - budgetopfølgning pr. 31/3 (JEK) udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede bruttoanlægsudgifter i 2022.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (JEK) udspecificeres de enkelte anlæg nærmere.

Inddragelse

Inddragelse af eksterne partnere er ikke relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. juni giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på -23,7 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter og 2,1 mio. kr. på serviceudgifter.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur.

Bilag

118Orientering om opfølgning på Budget 2022-2025

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status pr. 30/6-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 45 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 18 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 14 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, erhverv og kultur indeholder bilag 2 11 initiativer, hvoraf otte er implementeret, to delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Bilag

119Beslutning om fokusområder til Beskæftigelsesplan 2023

Resume

I den sag fremlægges forslag til fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2023 til drøftelse i Job, erhverv og kultur. Det er følgende 7 fokusområder, der foreslås:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse (drøftes i Udvalget Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte og beslutte fokusområder for Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Drøfte og beslutte tids- og høringsplan.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Udvalget besluttede de nævnte fokusområder.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

På dette møde fremlægges forslag til fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2023. På mødet i november vil der på baggrund af drøftelsen i Job, erhverv og kultur blive fremlagt et forslag til Beskæftigelsesplan 2023 indeholdende konkrete strategier og indsatser, samt oplæg til målepunkter og resultatkrav.

Sagen var oprindeligt sat på udvalgets august møde, men blev taget af grundet, at der i den politiske aftale "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" (der orienteres om i anden sag på dette møde) er lagt op til at kravet om udarbejdelse af en Beskæftigelsesplan vil blive afskaffet

med virkning fra 2023. Siden har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmeldt at det stadig er gældende lov at der skal udarbejdes en Beskæftigelsesplan. På den baggrund fremlægges sagen om fokusområder til Beskæftigelsesplan 2023.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i brev fra den 12. maj 2022 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2023 (vedlagt som bilag).

I brevet skriver ministeren: ”Jeg har besluttet mig for at videreføre de fem mål fra 2022, da det vil være med til at skabe kontinuitet i beskæftigelsespolitikken og dermed være med til at sætte en god retning i jeres beskæftigelsesplaner for 2023".

Målene er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Overordnet om målene skriver ministeren: ”Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.”

Om det første mål skriver ministeren: ”Mål 1 om værdig sagsbehandling har en anden karakter, men det er særdeles vigtigt, at kommunerne holder fast i det fokus og tager stilling til, hvordan man kan arbejde med værdighed lokalt. Det er derfor fortsat min ambition, at alle ledige skal mødes med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet.”

Vedrørende mål 2 og 5 skriver ministeren: ” Lige nu står vi i en situation, hvor ledigheden er historisk lav, og vi bør udnytte denne uforudsete situation til at få opkvalificeret den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Det er også i høj grad kernen i mål 2 og 5.”

Om mål 3 og 4 skriver ministeren: ”Den gunstige situation på arbejdsmarkedet med lav ledighed gør også at vi har en unik situation til at få alle med. Jeg synes derfor, at vi bør holde fast i, at flere flygtninge og familiesammenførte kommer ud på danske arbejdspladser. Det gælder selvsagt også for personer med handicap. Det holder vi fast i med en videreførelse af mål 3 og 4.”

Der er besluttet 5 overordnede principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund kommune:

 1. Alle kan og skal bidrage
 2. Unge skal have en uddannelse
 3. Ledige opkvalificeres til virksomhedernes behov
 4. Servicere virksomhederne
 5. Indsatser baseret på evidens eller viden

Principperne og de dertil knyttede guidelines er vedlagt som bilag.

Forslag til fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023

Af de 7 fokusområder, som indgik i Beskæftigelsesplan 2022, foreslås 6 videreført i Beskæftigelsesplan 2023. Efter gennemførelsen af en genopretningsplan på sygedagpengeområdet i de seneste år, er resultaterne på dette område nu på et tilfredsstillende niveau. Det foreslås derfor at: ”Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet” ikke er et særskilt fokusområde i 2023. Den indsat der i 2022 har resulteret i de gode resultater vil naturligvis blive fastholdt.

I stedet foreslås ministermålet: ”Flygtninge og familiesammenførte skal i job”, at være et fokusområde i Beskæftigelsesplan 2023. Dette især grundet situationen med ukrainske flygtninge.

De 7 fokusområder der foreslås er:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse (Drøftes i Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede

Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen vedr. unge ligger i udvalget Unge, fritid og idræt. Ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats ligger ifølge Styringsvedtægten i udvalget Job, erhverv og kultur.

I forhold til de 7 foreslåede fokusområder er det fokusområderne 1-5 samt 7, som Job, erhverv og kultur skal drøfte og beslutte, mens fokusområde 6 ” Flere unge skal have en uddannelse” skal behandles i Unge, fritid og idræt.

1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse.

Pt. står Danmark og dermed også Frederikssund Kommune i en situation, hvor ledigheden er historisk lav og mange virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Det er således ekstra vigtigt at ledighedsperioden for ledige borgere bliver så kort som mulig, og at der hele tiden er maksimal fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov.

2. Opkvalificering af ledige med forældede kompetencer.

I Frederikssund Kommune har vi relativt mange ufaglærte og faglærte, der mangler kompetencer, og samtidigt en del lokale virksomheder, der efterspørger medarbejdere med faglige- og opdaterede kompetencer. Mulighederne for opkvalificering via forskellige ordninger og puljer m.m. er blevet udvidet betydeligt gennem de senere år, hvilket gør det nemmere at få gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter for denne gruppe af ledige borgere.

3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job.

I de seneste år har Frederikssund Kommune kun modtaget ganske få flygtninge og familiesammenførte, men krigen i Ukraine har i 2022 medført store flygtningestrømme i Europa, og der er allerede kommet mange tusinde ukrainere til Danmark, og heraf forventes flere hundrede til Frederikssund Kommune. Det er vigtigt at disse ukrainske flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt får en tryg hverdag i Danmark, og dem der kan og vil, skal hurtigst muligt hjælpes med at finde et arbejde, mens de er i Danmark.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb.

Der er evidens for, at hyppige og jobrettede samtaler mellem borger og sagsbehandler i beskæftigelsesindsatsen giver bedre resultater. Jobcenteret har ansvaret for, at ledige oplever et værdigt ledighedsforløb og samtidig modtager en effektiv indsats baseret på viden og evidens. Jobcenteret implementerede i 2021 en samtalestrategi, der skal sikre alle målgrupper i jobcenteret et struktureret og øget samtaleomfang, der skaber progression for borgeren. Denne strategi skal sikres videreført fuldt ud på alle områder i 2023.

En aktiv indsats med relevante tilbud - primært virksomhedsrettede - målrettet den enkelte borger har ligeledes stor betydning for, om borgerne opnår progression og i sidst ende kommer i beskæftigelse eller uddannelse. For at øge udbuddet og kvaliteten af tilbud oprettede jobcenteret i 2021 ”JobHuset”, som udbyder en række målrettede tilbud til de enkelte målgrupper af borgere.

Samtaler og aktive indsatser er fokusmål i Beskæftigelsesministeriets overvågning af indsatser i jobcentrene i landets kommuner.

5. Styrket virksomhedsservice og indsats.

Igennem en årrække har virksomhedsservice været et fokusområde for jobcenteret, og virksomhedernes tilfredshed med den service, de har fået, er høj i Frederikssund Kommune. I en situation, hvor der er fuld damp på kedlerne i dansk økonomi med høj vækst og beskæftigelse samt mangel på arbejdskraft hos mange virksomheder, bliver et godt samarbejde med de lokale virksomheder omend endnu vigtigere, både for virksomhedernes muligheder for at få den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og for mulighederne for at få placeret både ledige og andre målgrupper på virksomheder.

6. Flere unge skal have en uddannelse - (Unge, fritid og idræt)

Et stærkt fokus på, at unge ikke skal være på offentlig forsørgelse, har i mange år været et prioriteret område i Frederikssund Kommune. Den samlede ungeindsats for alle målgrupper med uddannelses- og beskæftigelsespotentiale er samlet i Ungekontakten på Campus, og et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder er opbygget. Post Covid-19 pandemien og i en situation, hvor dansk økonomi buldrer derudaf og mange virksomheder mangler lærlinge og faglært arbejdskraft, er det ekstra vigtigt, at fastholde den intensive indsats i forhold til unge, der har svært ved at gennemføre uddannelse, eller som har mistet læreplads eller job.

Langt de fleste unge i Frederikssund Kommune er i dag i uddannelse eller beskæftigelse. Der er godt 200 der i dag modtager uddannelseshjælp, men en stor andel af dem har brug for en fokuseret og intensiv indsats for at kunne gennemføre en uddannelse eller komme i job.

7. Psykisk sårbare og handicappede

I Frederikssund Kommune er der fokus på, at psykisk sårbare borgere og handicappede skal integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet. Dette fokus sker gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens kompetencer og ressourcer. Handicapkompenserende hjælpemidler og -ordninger er sammen med (fastholdelses-) fleksjob og skånejob afgørende virkemidler for at sikre, at handicappede og psykisk sårbare kan være en aktiv del af arbejdsfællesskabet.

Dele af indsatser efter den sociale lovgivning, herunder Rådgivningshuset, Livskilden og hjerneskadekoordinator, i Center for Job og Rådgivning, har netop til formål, at der bliver arbejdet sammenhængende om den enkelte borger, og at det skal være nemmere at koordinere og sammensætte indsatser på tværs af sektorlovgivningerne for særligt udsatte borgere.

Qua de 7 fokusområder prioriteres disse områder, men det betyder naturligvis ikke, at andre områder ikke har jobcenterets bevågenhed.

Tidsplan

 1. Dagens møde: Drøftelse og beslutning om fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Mødet d. 29. november: Forslag til Beskæftigelsesplan 2023 drøftes i Job, erhverv og kultur, samt i Unge, fritid og Idræt for så vidt angår fokusområde 6.
 3. december: Høring af forslaget til Beskæftigelsesplan 2023 i Lokal-MED og Handicaprådet. Endvidere høres Social og Sundhedsudvalget for så vidt angår de emner, der evt. er relevante for udvalget.
 4. Januar mødet: Drøftelse af høringssvar og endelig anbefaling af Beskæftigelsesplan 2023 til vedtagelse i Byrådet.

Tidsplanen er tilpasset

i forhold til den, en måned forsinkede fremlæggelse for udvalget. Dette medfører at Beskæftigelsesplan 2023 først kan endelig vedtages i januar 2023.

Inddragelse

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i december 2022 i høring i Lokal-MED og hos Handicaprådet og eventuelt Social og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe tiltag holdes indenfor allerede eksisterende rammer.

Bilag

120Orientering om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - Anden delaftale

Resume

I denne sag gives et overblik over indholdet af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en løbende orientering.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Indledning

Hensigten med aftalen "ret til tidlig pension" (2020) også kendt som "Arnepensionen" var indførelsen af en mere retfærdig og værdig ret til tidlig pension for danskere med lange og hårde arbejdsliv bag sig. Som led i aftalen skulle beskæftigelsesindsatsen nytænkes med henblik på en bedre udnyttelse af jobcentrenes ressourcer der hvor der er størst effekt og kommer flest borgere til gavn. Aftalen er delt op i 2 delaftaler, som tilsammen skal tilvejebringe besparelser på 0,3 mia. kr. i 2022 stigende til 0,75 mia. kr. i 2023 og yderligere til 1,1 mia. kr. i 2024 og frem.

Der er endnu udelukkende tale om en politisk aftale og der foreligger endnu ikke et lovforslag. Tilpasninger og ændringer kan forekomme i processen til den endelige lovvedtagelse.

Delaftale 1

Med den første delaftale (bilag 1) indfries besparelser for 0,344 mia. kr. fra 2022 og 0,371 varigt. Omregnet til Frederikssund kr. svarer besparelsen til ca. 2,7 mio. kr. og skulle findes ved;

 • Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere
 • Styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse
 • Ny ret til selvfunden virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere
 • Samtaler over video eller telefon

Delaftale 1 er implementeret med virkning fra 2022.

Delaftale 2

Med den anden delaftale (bilag 2) indfries besparelser for 0,345 mia. kr. fra 2023 stigende til 0,760 mia. kr. i 2024 og varigt. Besparelserne skal findes ved;

 • Mere ansvar til a-kasserne og et forenklet kontaktforløb - Gældende fra 2024 og besparelserne i Frederikssund udgør forholdsmæssigt ca. 1,2 mio. kr.
 • Større fokus på den virksomhedsrettede indsats/ordinær uddannelse - Gældende fra 2023 og besparelserne i Frederikssund udgør forholdsmæssigt ca. 2,8 mio. kr.
 • Afskaffelse af krav til beskæftigelsesplan og resultatrevision - Gældende fra 2023 og besparelserne i Frederikssund udgør forholdsmæssigt ca. 0,04 mio. kr.
 • Udvidet mulighed for digitale samtaler (i forhold til delaftale nr. 1) - Gældende fra 2023 og der ydes medfinansiering fra Staten, som forholdsmæssigt udgør ca. - 0,2 mio. kr.
 • Lempelse af uddannelsespålægget - Gældende fra 2024 og besparelserne i Frederikssund udgør forholdsmæssigt ca. 0,1 mio. kr.
 • Mindre administration i jobcentrene - Gældende fra 2024 og besparelserne i Frederikssund udgør forholdsmæssigt ca. 1,8 mio. kr.

Beskæftigelsesministeriet og KL vil i efteråret 2022 påbegynde en undersøgelse med henblik på, hvordan der kan gennemføres effektiviseringer på jobcenterdele, herunder ved tværkommunal læring og forenkling af de statslige krav til indsatsen. Blandt andet undersøges:

 • Hvordan digitale værktøjer kan anvendes i jobcentrenes vejledning
 • Hvordan jobcentermedarbejdernes registreringsbyrde kan gøres mindre
 • Behov om et mere smidigt og fleksibelt forløb for sygemeldte borgere
 • Krav om lægeerklæring afskaffes, hvis sagen er tilstrækkelig oplyst
 • Drøftelse af forenkling af kravene til rehabiliteringsteamet

I Job og Rådgivning vil der i efteråret 2022 være særlig fokus på at nytænke beskæftigelsesstrategien med henblik på at sikre, at beskæftigelsesindsatsen bliver mere målrettet henimod virksomhedspraktikker, flere ordinære timer og ordinær uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede aftale om nytænkning af beskæftigelsesplanen indebærer samlede besparelser på 1,1 mia. kr. ved fuld indfasning fra år 2024. Besparelserne udmøntes i kommunerne ved en reduktion i bloktilskuddet (indtægtssiden). I bilag 3 skitseret de forventede økonomiske konsekvenser fordelt på delaftale 1 og 2 både på landsplan og specifikt for Frederikssund kommune.

Inddragelse

Inddragelse vurderes ikke relevant.

Økonomi

Den første delaftale er allerede økonomisk udmøntet som en reduktion af budgetgarantien, herunder balancetilskuddet (indtægtssiden). En tilsvarende reduktion på udgiftssiden er gennemført. Anden delaftale vil først blive udmøntet i 2023 og 2024 og administrationen vil i de kommende måneder arbejde med mulige reduktioner på udgiftssiden. Disse forslag vil blive præsenteret i løbet af budgetprocessen for 2024-2027.

Bilag

121Drøftelse vedr. projektforslag – Rekruttering til omsorgs- og sundhedsområdet

Resume

I denne sag beskrives et forslag om en tværgående indsats, der skal øge rekrutteringen til omsorgs- og sundhedsområdet. Styrket rekruttering til SOSU-uddannelserne er afgørende for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag for omsorgs- og sundhedsområdet. Det indstilles, at udvalget drøfter, hvorvidt forslaget skal oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2023-2026. Sagen behandles parallelt i Job, erhverv og kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur samt Omsorg og ældre, at:

 1. Orientering om rekrutteringsudfordringer på SOSU-området tages til efterretning
 2. Drøfte hvorvidt forslaget skal oversendes til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2023-2026.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede at oversende forslaget til budgetforhandlingerne.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur behandlede den 9. august (sag nr. 98) 4 indsatsområder, der kan indgå i de forestående budgetforhandlinger vedr. budget 2023-2026. I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skulle forelægge et forslag inkl. økonomi, der kan øge rekrutteringen til omsorg- og sundhedsområdet. Nærværende sag er udarbejdet i samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og sundheds- og ældreområdet. Projektbeskrivelsen indeholder et udvidelsesforslag, og det indstilles på den baggrund, at udvalget drøfter, hvorvidt projektet skal oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2023-2026.

Omsorg og ældre drøftede rekrutteringsudfordringerne til SOSU-uddannelserne den 2. juni og besluttede i den forbindelse at oversende et forslag om styrkelse af praktikvejlederfunktionen til budgetforhandlingerne. Nærværende projektbeskrivelse bygger på dette forslag. Styrkelse af praktikvejlederfunktionen på SOSU-uddannelserne er således en forudsætning for nærværende projekt. Sagen behandles parallelt i Job, erhverv og kultur.

Baggrund og ide

Udfordringer i forhold til rekruttering af SOSU-hjælpere (SSH) og -assistenter (SSA) er en landstendens, og her er uddannelsen af faglærte medarbejdere en afgørende kilde til arbejdskraft i fremtiden. Frederikssund Kommunes dimensionering på SOSU-uddannelserne er 25 på SSH-uddannelsen og 54 på SSA-uddannelsen. I 2022 ses en tendens til, at rekrutteringen til især SSA-uddannelsen er vanskelig; pr. 1. august 2022 er 28 ansat på SSH-uddannelsen, mens kun 33 er ansat på SSA-uddannelsen, og der ses fortsat ingen ansøgere til SSA-uddannelsen i efteråret. Rekrutteringen af ledige fra jobcenteret er i den forbindelse en oplagt måde at forsøge at styrke rekrutteringen til uddannelserne.

Samtidig med rekrutteringsudfordringerne ses et relativt højt frafald under uddannelserne. For at kunne arbejde målrettet med rekruttering til sundheds- og omsorgsområdet, kan rekruttering til SOSU-uddannelserne derfor ikke stå alene. Omsorg og ældre behandlede denne problemstilling den 2. juni og oversendte i den forbindelse et forslag om styrkelse af praktikvejlederfunktionen til budgetforhandlingerne. Forslaget går på en omlægning af praktikvejlederfunktionen fra at være tilknyttet praktikstedet til at være tilknyttet den enkelte elev med henblik på at skabe kontinuitet gennem hele uddannelsesforløbet og dermed mindske frafald. Nærværende projekt bygger derfor videre på forslaget om den styrkede praktikvejlederfunktion med henblik på ikke alene at sikre øget rekruttering til uddannelserne, men også at øge fastholdelsen under uddannelserne og rekrutteringen af de færdiguddannede efter endt uddannelse.

Målsætning

Kort sigt: Rekruttering af i alt 95 nye elever årligt (dvs. en øgning på 36 pct. i forhold til niveau pr. 1. august 2022). Den forventede fordeling vil være ca. 58 på SSA- og 37 på SSH-uddannelsen – dimensioneringen opfyldes på begge uddannelser. Der forventes en gradvis stigning i rekrutteringsniveauet, som projektet skrider frem, hvorfor der det første år forventes, at der rekrutteres op til dimensioneringen og fra 2024 rekruttering over dimensioneringen.

Længere sigt: 60 pct. gennemførsel af uddannelse og ansættelse i Frederikssund Kommune.

Forslaget om personlige vejledere, som projektet bygger videre på, er en minimumsmodel, hvor hver personlig vejleder vil få tilknyttet gennemsnitligt 40 elever. Et projekt med mål om bl.a. at øge antallet af elever, er det derfor afgørende, at antallet af personlige vejledere justeres tilsvarende, ligesom de ekstra elever ud over dimensioneringen vil betyde et ekstra træk på budgettet til elevløn. Der er i projektet derfor indlagt økonomi både til løn til de ekstra elever og løn til en yderligere personlig vejleder.

Resultaterne på kort sigt kan følges i forhold til de 4 årlige optag på SSA-uddannelsen og de 3 årlige optag på SSH-uddannelsen. Resultaterne på længere sigt vil først kunne måles efter et par år.

Projektet bør være længerevarende for virkelig at kunne betyde noget i forhold til rekrutterings- og fastholdelsesproblematikkerne. Der foreslås en 4-årig projektperiode med en midtvejsevaluering efter 2 år.

Indsatser

Forslaget indebærer 4 hovedelementer.

Rekruttering af ledige til SOSU-uddannelserne:

 • Udvikling og gennemførsel af kampagner, hvor formålet er at give unge kendskab til SOSU-uddannelserne og omsorgs- og sundhedsområdet
 • Karrieremesser med fokus på at skabe opmærksomhed om muligheden for at uddanne sig som SOSU-medarbejder
 • Screening af ledige med henblik på mulighed for SOSU-uddannelse

Afklaring af job- og uddannelsesparathed:

 • Afklaringsforløb med henblik på afdækning af job- og uddannelsesparathed, herunder afdækning af støttebehov
 • Forberedelsesforløb i praktik forud for uddannelse
 • Sprogindsats forud for uddannelse.
 • Screening for læse-/skrivefærdigheder.

Ekstra støtte under uddannelse:

 • Personlig vejleder under uddannelse

Fastholdelse og rekruttering efter endt uddannelse:

 • Fælles kampagne der har som formål at formidle jobs på omsorgs- og sundhedsområdet.
 • Afholdelse af karriereafklaringssamtaler med alle elever.
 • Jobmesse afholdes på tværs af sundheds- og ældreområdet.

Forankring af indsatsen

Der nedsættes en tværgående styregruppe med ledelsesrepræsentanter for Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Job og Rådgivning.

Projektkoordinator tiltænkes forankret i Center for Job og Rådgivning, men med en tværgående funktion for områderne, og den personlige vejleder i Center for Sundhed og Forebyggelse.

Årlig projektøkonomi (forventet projektperiode 2023-2026)

Projektkoordinator ½ tid: 250.000 kr.

Budget til aktiviteter (primært messer og kampagner): 100.000 kr.

Personlig vejleder: 500.000 kr.

Lønudgifter til elever i forbindelse med øget optag: 500.000 kr. (forventes først aktuelt fra og med 2024)

Inddragelse

Inddragelse vurderes ikke relevant.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enige i, at det er absolut påkrævet at igangsætte en langsigtet indsats for at imødegå rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området, som er meget alvorlige. Derfor bakker vi fuldt ud op om projektforslaget og er helt enige i tanken om at ”gå på to ben” ved på den ene side at styrke rekrutteringen og på den anden side mindske frafaldet gennem en styrket praktikvejlederfunktion/personlige vejledere.

Idéen med at samarbejde på tværs og inddrage beskæftigelsesområdet er rigtig god – men vi savner derudover et fokus på ansættelse af unge fritidsjobbere i ældresektoren med henblik på at motivere dem til at søge ind på SOSU-uddannelserne efterfølgende. Rigtig mange kommuner har gode erfaringer med at indtænke denne målgruppe på sundhedsområdet.

Vi vil derfor opfordre til, at de påtænkte kampagner ikke alene målrettes ledige men også udvides til denne målgruppe.

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet anbefaler, at forslaget om projekt- Rekruttering til omsorgs- og sundhedsområdet oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2023- 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt forslaget vedtages i forbindelse med budgettet for 2023-2026 er projektets udgifter estimeret til 0,85 mio. kr. i 2023 og 1,35 mio. kr. årligt fra og med 2024.

122Beslutning om godkendelse af program for Erhvervskonference 2022

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag godkende programmet for Erhvervskonferencen 2022, så administrationen kan arbejde videre med den praktiske planlægning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende programmet for erhvervskonferencen 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes erhvervskonference blev sidst afholdt i 2018. I Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken, godkendt september 2020, er afholdelse af den årlige Erhvervs- og Vækstkonference en indsats. Grundet manglende tilmeldinger i 2019 og Corona-pandemien i 2020 og 2021 har konferencen ikke været afholdt.

Program for konferencen

Til udvalgsmødet i maj 2022 blev form, indhold og overordnet tema for Erhvervskonferencen 2022 drøftet. Udvalgte ønskede, at der blev indarbejdet et indlæg om temperaturen på erhvervslivet i kommune samt et evt. energitema.

Administrationen har ud fra udvalgets tilbagemeldinger udarbejdet følgende program for Erhvervskonferencen 2022:

 • Kl. 14.30: Ankomst og registrering
 • Kl. 15.00: Velkomst og præsentation af program v. Borgmester Tina Tving Stauning og moderator Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv
 • Kl. 15.05: Erhverv i forandring v. Co-Ro
 • Kl. 15.25: Når 1+1 bliver mere end 2 v. Erhvervshus Hovedstaden
 • Kl. 15.35: Temperaturen på erhvervslivet v. Formand for Job, erhverv og kultur, Michael Tøgersen
 • Kl. 15.45: Tre skarpe fra erhvervslivet, hvor tre lokale erhvervspersoner præsenterer, hvordan de arbejder med:
  • Grøn Omstilling
  • Social bæredygtighed og medarbejdere
  • Investering i lokalsamfundet
 • Kl. 16.15: Klimakompasset – beregning af CO2-aftryk og prioritering af indsatser v. NIRAS
 • Kl. 16.45: Pause med kaffe og kage
 • Kl. 17.00: Employer branding med mening – om tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere v. Tania Ellis – The Social Business Company.
 • Kl. 17.45: Opsamling og afrunding v. Frederikssund Erhverv
 • Kl. 17.55: Tak for i dag v. Borgmester Tina Tving Stauning
 • Kl. 18.00: Netværk og børs med tapas og bobler
 • Kl. 18.45: Dørene lukker

Moderator-rollen for konferencen varetages af Frederikssund Erhverv.

Praktiske oplysninger om konferencen

Afholdelse af konferencen vil foregå hos Co-Ro A/S på Holmensvej 11, 3600 Frederikssund tirsdag den 1. november 2022 kl. 14.30 – 18.45 inkl. ankomst og afsluttende netværk.

Der vil til konferencen være forplejningen i form af kaffe og kage i pausen samt tapas og bobler til afslutning.

Der er i budget 2022 afsat 111.000 kr. til konferencen.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og Co-Ro A/S er blevet inddraget i planlægning af dagen. Det er aftalt med Co-Ro A/S, at de vil ligge lokaler til.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Som skrevet i sagen er der afsat 111.000 kr. til Erhvervskonferencen i 2022.

Bilag

123Beslutning om Erhvervshus Hovedstadens indsatser i Frederikssund Kommune

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag beslutte indsatser for at øge synligheden af Erhvervshus Hovedstadens tilbud og ydelser til kommunens erhvervsliv således, at flere virksomheder gør brug af erhvervshuset.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende forslag til indsatser.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune bevilliger i 2022 1,2 mio. kr. til Erhvervshus Hovedstaden til varetagelse af erhvervsfremmeindsatser for kommunens erhvervsliv.

Job, erhverv og kultur har i foråret været i dialog med Erhvervshus Hovedstaden om den begrænsede rækkevidde, som erhvervshuset har i forhold til at nå virksomheder i Frederikssund Kommune. Herunder er oplistet forslag til indsatser, der forventes at kunne øge synlighed og få flere virksomheder til at gøre brug af Erhvervshus Hovedstadens tilbud og ydelser:

 • Opbyggelse af netværk mellem Erhvervshus Hovedstaden, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, hvor der aftales en samarbejdsform, der har til formål at styrke synligheden af erhvervshusets tilbud over for virksomheder med 10-50 ansatte – f.eks. inden for temaerne ”Digitalisering” og ”Arbejdskraft” efter virksomhedernes behov. Udvalgets formandskab kan her inddrages.
 • Undersøge muligheden for, at en forretningsudvikler fra Erhvervshus Hovedstaden én gang om måneden fysisk er tilstede hos Frederikssund Erhverv. Dette formidles ud til virksomhederne via relevante kanaler. Virksomheder kan henvende sig til forretningsudvikleren fysisk på angivne dage.
 • Udsendelse af digital folder om Erhvervshus Hovedstadens tilbud og ydelser til virksomheder i Frederikssund Kommune. Den digitale folder udarbejdes af erhvervshuset og udsendes af kommunen via ErhvervsNyt.
 • Vidensdeling om kommunens virksomhedsbesøg, således at Erhvervshus Hovedstaden kan levere relevante tilbud og ydelser forud for besøget.
 • Vidensdeling om Erhvervshus Hovedstadens besøg hos lokale virksomheder, således at kommunen og Frederikssund Erhverv kan informere om relevante emner for den respektive virksomhed.
 • Udarbejdelse af en case om samarbejde mellem en lokal virksomhed i Frederikssund Kommune og erhvervshuset. Casen bruges til markedsføring af erhvervshusets tilbud og kommunens erhvervsliv.
 • Dialog mellem formandskaber fra andre kommuner om indsatser for at fremme synligheden af erhvervshusets tilbud og ydelser til virksomhederne.
 • Fortsat fokus på data og afrapporteringsform fra Erhvervshus Hovedstaden.
 • Revision af Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken, hvor samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden har en mere fremtrædende rolle, hvilket forudsætter styrket vidensdeling og koordinering mellem kommunen, Frederikssund Erhverv og erhvervshuset. Der gøres opmærksom på, at der fokuseres på iværksætteri med eget tema i handleplanen.

Indsatserne om vidensdeling om virksomhedsbesøg og udarbejdelse af case er allerede under udarbejdelse.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og Erhvervshus Hovedstaden er inddraget i sagen ift. nogle af de ovenstående indsatser.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

124Orientering om Kulturpuljen

Resume

Orientering om Kulturpuljen

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Kulturpuljen var oprindeligt på 619.135 kr. Heraf er der forhåndsdisponeringer for 2022-2025 på i alt 195.650 kr., jf. bilag.

Der er pt. bevilget 302.800 kr. i tilskud.

På udvalgsmødet den 9. august 2022 bevilgede udvalget 25.000 kr. til Radio FM Mix og Funky Town.

Samlet set er der således 120.685 kr. til disponering i august 2022.

Der er indsendt seks ansøgninger til årets tredje ud af fire ansøgningsrunder til kulturpuljen, hvoraf en ansøgning er administrativt afslået da der ikke var tale om kultur. Der søges samlet om 93.000 kr.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fremgår ved de enkelte ansøgninger.

Økonomi

Orienteringssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

125Beslutning om ansøgning til kulturpuljen fra Ældre Sagen m.fl.

Resume

Ældre Sagen, Skibby og Danske Seniorer i Skibby ansøger kulturpuljen om tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af arrangementet "havehygge" i bibliotekshaven den 30. august 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen godkendt. Det præciseres, at tilskuddet ikke gælder mad.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Ældre Sagen, Skibby og Danske Seniorer ansøger om et tilskud fra kulturpuljen. Arrangementet afholdes af Ældre Sagen, Skibby Danske Seniorer, brugerrådet og biblioteket i Skibby. Formålet er at skabe liv i Skibby. Bibliotekshaven danner ramme omkring underholdningen på en scene. Der afsluttes med et måltid mad i gymnastiksalen. I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet indendørs i gymnastiksalen.

Der søges om tilskud til:

Mad og anden forplejning ca. kr. 1.000 kr.

Underholdning ca. 5.000 kr.

Der vil være en egenbetaling på 50 kr. pr. person.

Formanden for Ældre Sagen oplyser, at resten af tilskuddet bliver brugt på annoncering i lokalaviserne for Hornsherred og Frederikssund samt til uforudsete udgifter.

I ansøgningen til kulturpuljen ansøges om tilskud til to arrangementer med et beløb på i alt 10.000 kr. Da arrangementet i maj er afholdt, kan der ikke gives tilskud til dette. Foreningen ønsker at fastholde ansøgningen til arrangementet i august, hvorfor tilskudsbeløbet er reduceret til 5.000 kr. Der forventes et deltagerantal på ca. 100.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Forudsat at det ansøgte beløb ikke anvendes til forplejning, men alene til underholdning, anbefaler vi at der ydes det ansøgte tilskud på kr. 5.000,-. "

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for eksisterende bevilling under politikområdet Kultur og fritid.

Bilag

126Beslutning om ansøgning til kulturpuljen fra Skibby Kino

Resume

Skibby Kino ansøger kulturpuljen om underskudsgaranti på 22.000 kr. til arrangementet "Violinens fantastiske historie" den 13. september 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Skibby Kino ansøger kulturpuljen om underskudsgaranti på 22.000 kr. til arrangementet "Violinens fantastiske historie".

Der søges om tilskud til honorar til Kim Sjøgren.

Det forventes, at Skibby Kino sælger 120 billetter til arrangementet, men sker dette ikke, søges der om underskudsdækning op til de 22.000 kr.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Det er meget positivt at Skibby Kino med arrangementer som dette også åbner dørene for andre kulturelle events end det naturlige; at vise film. Da biografens økonomi ikke er prangende, og der er tale om et arrangement hvor det altid er tvivlsomt hvor mange billetter man kan sælge, anbefaler vi at der ydes underskudsgaranti som ansøgt".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for eksisterende bevilling under politikområdet Kultur og fritid.

Bilag

127Beslutning om ansøgning til kulturpuljen fra Skibslauget Arne og Jørgen

Resume

Skibslauget Arne og Jørgen søger kulturpuljen om tilskud på 15.000 kr. til "Træf Fjordens træbåde" den 19-21. august 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgning om tilskud blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Jesper Wittenburg (A) og Lars Jepsen (A).

Imod stemte: Anna Poulsen (F).

Anna Poulsen (F) stemmer imod, idet deltagerbetaling på 400 kr. for forplejning og adgang til fx toiletfaciliteter i 3 dage er for lidt til, at en kommunal kulturpulje skal supplere med finansiering.

Ansøgning godkendt.

Udvalget ønsker tidsfristen for ansøgningerne gendrøftet.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Skibslauget Arne og Jørgen ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til "Træf Fjordens træbåde". Træffet afholdes i Østby Havn, Skibby.

Tilmeldte deltagere er ejere, medejere eller brugere af træbåde hjemmehørende på Roskilde Fjord og Isefjorden. Bådene er bygget til fjorden og er typisk brugsbåde. Gæsterne til det åbne arrangement er folk med interesse for både, vand og fiskeri.

Træffet arrangeres og afholdes udelukkende med hjælp fra frivillige. Det er 23. gang træffet afholdes. 30-40 både med mandskab deltager. Der vil være kapsejlads, underholdning og salg af mad og drikke.

Budget (kendte udgifter):

Leje af telt: 5.000 kr.

Leje af borde og stole: 5.000 kr.

Leje af toiletvogn: 10.000 kr.

Køb af bestik og krus: 2.000 kr.

Rengøringsartikler, gas og sprit: 2.000 kr.

Strøm, kørselsudgifter og renovering: 5.000 kr.

Skilte, marketing: 5.000 kr.

Udgifter i alt: 34.000 kr.

Indtægter og udgifter ved salg af mad og drikke er endnu ikke beregnet endeligt.

Træffet har været afholdt og fotos fra årets træf kan ses på Facebook-gruppen "Fjordenstræbåde".

Foreningen oplyser, at træffet gik over al forventning. I alt var der mellem 400-500 deltagere. Heraf var der 115 betalende deltagere, der deltog alle tre dage inkl. festmiddagen. 20 både havde tilmeldt sig. Regnskabet bliver eftersendt når der foreligger en endelig opgørelse.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Der er tale om et arrangement, som på fin vis både bidrager til det kulturelle liv og virke ved vores fjorde samtidig med det understøtter en vigtig del af vores lokale kulturarv. Vi kan derfor kun billige at der ydes tilskud som ansøgt".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for eksisterende bevilling under politikområdet Kultur og fritid.

Bilag

128Beslutning om ansøgning til kulturpuljen fra Flaglauget til flagstænger

Resume

FNI/Flaglauget ansøger kulturpuljen om tilskud på 26.000 kr. til indkøb af otte flagstænger + flag til kulturhavnen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Flaglauget, som er en del af FNI, ansøger om et tilskud på 26.000 kr. til indkøb af otte nye flagstænger og tilhørende flag. Flagstængerne vil løbende blive anvendt til arrangementer på havnen.

Foreningen oplyser at: "For at imødekomme jeres [kommunens] ønske om flag på havnefronten, måtte vi flytte lidt rundt på flagstængerne. Under dette arbejde knækkede en flagstang. 2 flagstænger er i så dårlig stand, at jeg skal være glad hvis de holder sæsonen ud. Vi har ikke flere brugbare flagstænger på lager".

Foreningen ønsker at fastholde ansøgningen selv om Kulturhavn 2022 er afholdt inden behandling af denne sag. De pågældende flagstænger vil blive brugt på havnen til fremtidige arrangementer.

I relation til høringssvar fra KUF er regnskabet modtaget og vedlagt sagen.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Det er en smule uklart om der er tale om støtte til en anskaffelse som allerede synes at være sket (Kulturhavn 2022 afholdes medio august)? Vi har heller ikke modtaget det lovede regnskab.

Vi mener dog det er fint at imødekomme ansøgningen. Flaglauget yder et fint arbejde for at markere og festliggøre events i Frederikssund by, og det synes naturligt at det også bliver muligt at flage på havnen; navnlig nu hvor vi gerne skulle have endnu mere kulturelt liv her. Dog må en bevilling være betinget af, at lauget selv skal sikre midler til den løbende vedligeholdelse og reinvestering".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for eksisterende bevilling under politikområdet Kultur og fritid.

Bilag

129Beslutning om ansøgning til kulturpuljen fra Foreningen Norden til Nordentræf 2023

Resume

Foreningen Norden Frederikssund ansøger kulturpuljen om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Nordentræf i Frederikssund 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Foreningen Norden Frederikssund ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til Nordentræf i Frederikssund juni/juli 2023.

Nordentræf er for alle nordenengagerede borgere i hele Frederikssund Kommune og gæster for kommunens venskabsbyer.

Udgifter forbundet med træffet: Transport rundt i kommunen, afholdelse af workshops, materialer, foredrag, underholdning, entreer.

Foreningen Norden har tidligere søgt om tilskud til et tilsvarende Nordentræf. 25.000 kr. blev bevilget til afholdelse i 2020. Træffet blev aflyst pga. corona og flyttet til 2021. Træffet i 2021 blev igen aflyst pga. corona, og tilskuddet blev tilbagebetalt til kommunen. I den nordiske venskabsbykreds er der udtrykt ønske om at afholde træffet i 2023. Det kommunale tilskud vil være en afgørende forudsætning for, at foreningen kan gennemføre projektet, og et væsentligt grundlag for den øvrige nødvendige sponsorstøtte. Foreningen Norden tilbyder supplerende informationer når arrangementet tager form.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Foreningen har allerede tidligere modtaget tilskuddet, men tilbagebetalt det grundet Corona betinget aflysning. Derfor bør tilskuddet naturligvis gives igen.

Samtidig skal vi ikke undlade at understrege nødvendigheden af, at den manglende økonomi til venskabsbysamarbejdet genbesøges. Kommunen har en række venskabsbyer og lange og stolte traditioner for det mellemfolkelige samarbejde, så det synes en smule fattigt, at man gennem årene har skåret alle midler til dette arbejde væk".

Økonomi

Eventuelt tilskud finansieres inden for eksisterende bevilling under politikområdet Kultur og fritid.

Bilag

130Orientering om revideret reglement for Frederikssund Bibliotekerne

Resume

Frederikssund Bibliotekerne har revideret reglementet for brug af biblioteket. Det primære formål har været at opdatere og forenkle selve reglementet, samt at gøre sproget mere enkelt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker Glostrup rapporten fremlagt til inspiration. Udvalget ønsker at få oplyst, hvor mange der låner bøger digitalt.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Biblioteket er i henhold til Biblioteksloven forpligtet til at fastsætte et reglement for brugernes benyttelse af biblioteket. Reglementet skal i henhold til loven (Lov om biblioteksvirksomhed § 37) omfatte bestemmelser om låneridentifikation, lånetiden, opkrævning af depositum, misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af gebyrer og vederlag samt udpantning.

I forbindelse med at der kommet nye indgange til at registrere sig som låner i form af app´en Biblioteket og MitID som identifikation, samt en integration fra Bibliotek systemet til kommunens debitorsystem er implementeret ultimo 2021, har aktualiseret behovet for at revidere reglementet. Hertil har reglementet fået en tiltrængt forenkling og sproglig fornyelse.

Det nye reglement er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Orienteringspunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

131Orientering om status på Fritidspolitik 2022

Resume

Med denne sag præsenteres Job, erhverv og kultur for en status for fritidspolitikken 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget anbefaler, at der ses på mulighederne for samarbejde om en lokal teaterfestival på tværs af kommunen.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Denne sag sendes til orientering for udvalgene Unge, fritid og idræt og Job, erhverv og kultur, da fritidspolitikken omhandler idræts-, fritids- og kulturlivet i Frederikssund Kommune.

Byrådet vedtog 29. april 2020 en ny Fritidspolitik for Frederikssund Kommune gældende for perioden 2020 – 2023 (se politikken i vedhæftet bilag).

I forlængelse af Fritidspolitikken blev der udarbejdet en handleplan til udmøntning af handlinger, som skal understøtte de fastlagte mål i Fritidspolitikken. Handlingerne iværksættes og afsluttes i løbet af perioden 2020-2023.

Med denne sag præsenteres udvalget for en status for 2022 (se bilag). Handleplanen og status er opbygget i forhold til de fem hovedafsnit i Fritidspolitikken. De enkelte handlinger er beskrevet ud for hvert af de målsætninger, der er beskrevet i de enkelte afsnit i Fritidspolitikken. Status er beskrevet ud for hver enkelt handling.

Overordnet set er der fremdrift i arbejdet med realiseringen af fritidspolitikken. I det følgende afsnit fremhæves handlinger, som er blevet implementeret i 2021/2022 som har særlig stor betydning for fritidslivet i Frederikssund Kommune i indeværende år og fremadrettet.

Oplev Frederikssund

Oplev Frederikssund er valgt som kommunikationsstrategi for oplevelser, begivenheder og events med offentlig adgang. Platformen er blevet udviklet og lanceret den 30. juni 2022.

Foreninger opfordres til at melde ind til hjemmesiden KultuNaut, som leverer information til Oplev Frederikssund.

Nyt booking system

KMD-booking er implementeret som nyt bookingsystem, som gør det mere tilgængeligt for brugerne. Faciliteterne er synliggjort med beskrivelser på KMD, således at brugere kan orientere sig om faciliteternes indhold direkte på hjemmesiden. Administrationen har modtaget positive tilkendegivelser fra foreningerne, som er de primære brugere af bookingsystemet.

Renovering og opgradering af Willumsens Museum

Med fondsstøtte på i alt 36,5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, VILLUM FONDEN og Louis-Hansen Fonden bliver det nu muligt at realisere en ambitiøs renovering og opgradering af museets bygninger, så forholdene for både kunsten og publikum forbedres markant. Renoveringen vil også gøre det lettere for museet at udstille værker fra samarbejdsmuseer fra ind og udland.

Fritidspas til børn og unge

Fritidspas er finansieret med puljemidler på i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsen, samt 259.426 kr. fra Folkeoplysningsudvalget (målrettet børn og unge med flygtninge- eller asylstatus).

Fritidspas yder støtte til at styrke børn og unges (0-18 år), som befinder sig i en udsat eller sårbar position, muligheder for at deltage i fritidsaktivitet. Fritidspas er en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr. Projektperioden løber fra d. 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Orienteringspunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

132Beslutning om godkendelse af politisk mødekalender for 2023

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende udkast til politisk mødekalender for udvalgets møder i 2023.
 2. Tage stilling til hvor udvalgets møder skal afholdes.
 3. Drøfte hvordan udvalgets eventuelle dialogmøder, temamøder m.m. henover året bedst tilrettelægges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning:

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A) og Anna Poulsen (F).

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A).

Indstillingspunkt 1 tiltrådt.

Jesper Wittenburg (A) stemmer imod, idet han ikke ønsker, at der afholdes udvalgsmøde i samme uge som byrådsmøde.

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker at besøge steder indenfor udvalgets ressortområde.

Indstillingspunkt 3: Udvalget ønsker reserveret tid til 3 temamøder henover året.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte kalender for 2022
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 4. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2023 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle af udvalgene henover året også har dialogmøder med brugere, temamøder o. l. mødeaktiviteter, som ligger udover de ordinære udvalgsmøder. Det anbefales, at udvalget på indeværende møde også drøfte, hvornår denne typer af møder mest hensigtsmæssigt kan placeres - dette bl.a. af hensyn til den samlede mødeplanlægning på tværs af udvalg og byråd.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde.

Inddragelse

Der er ikke sket inddragelse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

133Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Bilag

134Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.