Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Brug af vejareal

Som udgangspunkt må man ikke bruge fortov eller sti til oplag af affald, byggematerialer eller til opstilling af containere og stillads. Man må heller ikke placere køreplader på fortov eller sti uden tilladelse.

Ønskes en midlertidig anvendelse af et kommunalt vejareal, som vej, fortov, rabat eller sti til et sådant formål, kræver det en godkendelse ved Vej og Trafik.

Man kan søge tilladelse hos Vej og Trafik til midlertidig brug af en del af fortovet til oplag. Det skal dog fortsat være muligt at komme forbi som fodgænger, også med barnevogn og kørestol. Materialerne skal fjernes hurtigst muligt i henhold til den tilladelse, man har fået.

Der gives ikke tilladelse til at sætte containere på fortovet, men vi kan give tilladelse til kortvarig opsætning på kørebanen med behørig afmærkning.

Ved arbejder på offentligt vejareal, skal du være opmærksom på, at det er ansøgers ansvar:

  • at overholde regler for afspærring og afmærkning
  • at sørge for, at trafikken afvikles med færrest mulige gener,
  • at orientere beboerne på vejen og grundejerforening om større arbejder,
  • at orientere ejer af private veje eller private fællesveje skrifteligt mindst 3 dage inden arbejdet starter

Hvem giver tilladelse

På kommunale veje, stier og fortove og private fællesvej i byzone er det kommunen.

På private veje og private fællesveje i landzonen er det de private ejere.

På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet. 

Søg tilladelse til plakater og bannere ved vejareal

Søg tilladelse til containere og stilads hos kommunen her 

Søg tilladelse til arrangementer fx cykelløb, vejfester, udeservering og lignende her.

Vejledning til hvordan man søger tilladelse til arrangementer.

Container på vejareal