Frederikssund Kommunes logo

Vejbelysning

Vejbelysningen med godt 10.000 gadelamper administreres af afdelingen Vej og Trafik.

Vi har nu skiftet 3300 lamper til LED for at sikre tidssvarende belysning med lavt energiforbrug på veje og stier.

Den praktiske drift af vejbelysningen varetages af VERDO, som kommunen har indgået aftale med.

Fejl på vejbelysningen kan indberettes hele døgnet via Tip Frederikssund

Ved anmeldelse af fejl, angiv da kort beskrivelse af fejltype samt stedangivelse (adresse og postnummer).

Vejbelysning på private fællesveje

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 har Byrådet i Frederikssund Kommune besluttet, at ejere af ejendomme, som har vejadgang via private fællesveje, skal bidrage til drift og vedligeholdelse af gadelyset, på samme måde som man har pligt til øvrig vedligeholdelse af vejanlægget.

Den årlige opkrævning for vejbelysning sker via ejendomsskatteopkrævningen. Beløbet er udregnet ud fra antallet af gadelys samt mængden af ejendomme på den enkelte gade.

Kommunen er fortsat ejer af gadelyset og vedligeholder gadelyset som hidtil. Enkelte grundejerforeninger har dog selv overtaget det lokale gadelys. Dette kræver en selvstændig måler. Disse grundejerforeninger vil fremover selv stå for både drift og vedligeholdelse af gadelyset.

Natslukning af gadelyset i kommunen

Med budgettet for 2019 besluttede Byrådet også, at gadelyset i hele Frederikssund Kommune slukkes om natten fra kl. 01 til 05. Dette giver en årlig besparelse på ca. 600.000 kr.

VERDOs udbedringstider ved fejl og mangler

Fristen for afhjælpning afhænger af, hvor kritisk fejlen er dels for sikkerheden og dels for trafikken. Derfor inddeles fejl i 4 klasser:

Klasse 1, afhjælpningsfrist på 2 timer
Ved større fejl eller udfald, såsom strømafbrydelse, påkørsel af tændskabe, hvor der er fare for nedfald af armaturer eller master. Såfremt det ikke umiddelbart er muligt at afhjælpe fejlen, skal der etableres afspærring til sikring af området, derefter er fejlen en klasse 2.

Klasse 2, afhjælpningsfrist på 24 timer
Fejl, der ikke umiddelbart er til fare for trafikanter, men udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Det gælder belysning i signalreguleret kryds, rundkørsler og forgængerfelter og mere end 5 lyspunkter i træk på en strækning.

Klasse 3, afhjælpningsfrist på 2 uger
Punktvise udfald i belysningen (fasefejl - mindre end 3 armaturer på en strækning/i et område. og enkelte lyskilder.

Klasse 4, afhjælpningsfrist på 1 måned
Fejlforebyggende reparationer, eksempelvis pakninger, der hænger udenfor, glas der er gået i stykker, skæve master og andre fejl, men hvor lyskilden stadig lyser.

Vær klar til den mørke tid. Beskær så gadelys og ledninger er frie


I den mørke årstid er det særligt vigtigt, at grene fra træer og beplantning ikke generer for vejbelysningen.

Som grundejer har du pligt til at beskære træer og anden bevoksning, så lamper og ledninger ikke generes af beplantningen. Sørger du ikke for beskæringen, er kommunen berettiget til at foretage beskæringen for din regning. Dette fremgår af vejlovens §87, stk. 2 (for offentlige veje) og privatvejslovens §61 (for private fællesveje).

Sikkerhedskrav 

Du skal ved beskæringen være opmærksom på, at der er visse sikkerhedskrav, du skal overholde, for at udføre dette arbejde. På tegningen er er vist, at hverken personer, værktøj eller materiel må komme indenfor det viste område.

Sikkerhedsafstande ved beskæring af grene fra træer

 Hvis du ikke selv kan beskære, kan du kontakte et firma som har udstyret til at klare opgaven.