Frederikssund Kommunes logo

Nabohjælp og Legende børn

Har grundejerforeningen ønske om at synliggøre, at I på jeres lokalveje samarbejder om nabohjælp for at forhindre indbrud i bebyggelsen, eller I ønsker opmærksomhed på de legende børn på vejene, så kan skilte opsættes ud fra nedenstående retningslinjer. 

Nabohjælp-skilte

Private fællesveje

I byzone, samt sommerhusområder, skal der søges om tilladelse til opsætning af skilte på vejarealet, og proceduren følger den som er beskrevet for offentlige veje.

Offentlige veje

På lokalveje, det vil sige mindre boligveje, f.eks. i et villakvarter, kan kommunen give tilladelse til at der opsættes Nabohjælp skilte.

På gennemfartsveje, fordelingsveje , primære trafikveje og sekundære trafikveje, gives der ikke tilladelse til opsætning af Nabohjælp skilte, da skiltene ikke er trafikal afmærkning, og derfor kan virke distraherende og fjerne fokus fra de vigtige færdselstavler.

Nabohjælp skilt  Legende Børn skilt

Regler for opsætning af Nabohjælp skilt:

  • Ifølge færdselsloven må Nabohjælp skilte ikke placeres på samme stander som færdselstavler eller tæt ved signalanlæg. Det betyder, at de f.eks. ikke må opsættes på en stander med ”Blind vej” skilt.

  • Der kan gives tilladelse til, at skiltet opsættes på en høj stander, hvor der kun sidder et vejnavneskilt. 

  • Vi godkender ikke opsætning på kommunens lysmaster. Hvis masterne er privatejede, så er det op til den enkelte grundejerforening. 

  • Hvis der er behov for, at opsætte skiltet på egen stander, skal nedgravning af denne stander udføres af en entreprenør, som også kan sørge for, at ansøge om gravetilladelse. Entreprenøren har de nødvendige godkendelser og forsikring, hvis en skade skulle opstå i forbindelse med gravning på vejarealet.

  • Kopi af tilbud fra en entreprenør vedlægges ansøgningen, såfremt dette er relevant. 

  • Når vi har modtaget ansøgningen vil den blive vurderet, og vi kontakter dig evt. hvis der er behov for yderligere oplysninger, eller afklaring. 

  • Hvis der gives tilladelse kan skiltene herefter opsættes, og i de tilfælde hvor gravearbejde er involveret, skal du kontakte kommunen når arbejdet er færdigt, således at vi kan syne og godkende. 

Legende børn skilte

Disse skilte er uautoriseret færdselsafmærkning, og må ikke sættes på offentligt vejareal. Skiltet kan give falsk tryghed, idet dets ”restriktioner” ikke kan håndhæves af politiet.

På private fællesveje i byzone og sommerhusområder kan vi give tilladelse til opsætning af skiltet, efter samme ansøgningsprocedure som beskrevet for Nabohjælp skilte.

Ansøgning

Du kan udfylde et ansøgningsskema her.

Generelt om tilladelserne   

Alle omkostninger påhviler ansøgeren, herunder indkøb af skilt, etablering/opsætning, vedligeholdelse og f.eks. genopsætning i forbindelse med påkørsel eller hærværk.

Links:

Det Kriminalpræventive Råd - http://www.dkr.dk

Mere om Nabohjælp - http://www.nabohjælp.dk/

Færdselslovens §99 stk.2 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158005#Kap15