Frederikssund Kommunes logo

Hastighedsdæmpende tiltag på private fællesveje

På de private fællesveje er det grundejerne selv, som tager initiativ til, og bekoster, trafiksaneringer i form af hastighedsdæmpende foranstaltninger som f.eks. vejbump, chikaner, eller indsnævringer.

Ligger den private fællesvej i landzone, kræver det ikke kommunens tilladelse at udføre trafiksanering, men de vejberettigede skal indbyrdes være enige om projektet. Hvis det involverer opsætning af officielle færdselstavler, skal man være opmærksom på, at disse kræver politiets tilladelse. Det er kommunen som formidler kontakten til politiet, dvs. grundejerne sender en mail med beskrivelse af projektet / skiltene til Vej og Trafik, suppleret med kort eller skitse og evt. også fotos, hvorefter kommunen sender dokumenterne videre til politiet.

Trafiksanering og færdselsregulering på private fællesveje i byer / byområder skal godkendes af både kommunen og politiet, i henhold til bestemmelserne i privatvejslovens § 57.

Procedure

Initiativtagerne laver et projektforslag, eventuelt i samarbejde med en rådgiver, og sender dette til kommunen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

• Den type foranstaltning som ønskes etableret, f.eks. vejbump, chikaner eller lign. Der må kun anvendes typegodkendte bump, og alle foranstaltninger skal være udformet i overensstemmelse med vejreglerne.

• Skitse af placering af foranstaltninger og eventuelt tilhørende færdselstavler, herunder angivelse af, om det involverer nedsættelse af den påbudte hastighed på vejen.

• Oplysning om hvorvidt der er vejbelysning på den strækning hvor projektet udføres, eller hvordan man tænker at gøre opmærksom på bumpene.

Når projektforslaget er teknisk i orden forelægges det Politiet, som skal godkende det i henhold til færdselsloven.

Projektet skal udføres af en autoriseret entreprenører, og det udførte arbejde skal efterfølgende godkendes af kommunen. Alle omkostninger påhviler den / de grundejere som ansøger.

Ansøgninger om trafiksanering sendes til Vej og Trafik, på mailadressen vejogtrafik@frederikssund.dk. For spørgsmål og vejledning kan man også kontakte Vej og Trafik på tlf. 4735 1000.