Frederikssund Kommunes logo

Pilerenseanlæg

På denne side kan du læse nærmere om hvad et pilerenseanlæg er, og hvilke krav Frederikssund Kommune stiller hvis du ønsker at etablere et pilerenseanlæg på din grund.

Hvad er et pilerenseanlæg?

Et pilerenseanlæg kan etableres med og uden nedsivning. Et pilerensningsanlæg uden nedsivning etableres med membran og uden udledning til naturen. Et pilerensningsanlæg med nedsivning etableres uden membran, og spildevandet nedsiver i jorden. Et pilerenseanlæg er bygget op med udløb af spildevand fra ejendommen til en 2- eller 3 kamret bundfældningstank (septiktank/trixtank). Derfra er der overløb til en pumpebrønd, der pumper spildevandet videre til et stort pilebed. Pilene optager nogle af de forurenende stoffer, og spildevandet fordamper gennem pilenes blade. Resten af stoffernes omsættes af mikroorganismer i jorden. Pilene bliver 4-5 meter høje.

Vedligehold består i tømning og rensning af tanken, samt beskæring af pilene med ca. en tredjedel om året. Pilerenseanlæg er omfattet af den kommunale tømningsordning.

Et pileanlæg opfylder alle renseklasser (O, SO, OP, SOP).

Din ansøgning om etablering af pilerenseanlæg skal indeholde:

  • Oplysninger om kloakforholdene på din ejendom
  • En kloakplan
  • En målfast tegning med anlæggets placering på din grund, samt afstand til skel og bygninger.

Krav til pilerenseanlæg

Du skal søge om tilladelse til pilerenseanlægget inden du går i gang med at etablere det. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Etablering af et pilerensningsanlæg kræver både en landzonetilladelse og en spildevandstilladelse. Du skal ansøge om de to tilladelser særskilt og der kan ikke meddeles spildevandstilladelse, før der er meddelt landzonetilladelse.

Afstandskrav for anlæg med tæt bund og sider:

  • Min. 5 m fra vandløb, sø, hav og lignende (25 meter hvis der sker nedsivning).
  • Min. 5 m fra skel
  • Min. 15 m fra egen vandboring
  • Min. 30 m fra boringer, der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • Min. 50 m fra boringer, der forsyner mindst 10 ejendomme
  • Min. 15 m til øvrige vandboringer

Hvis du ønsker at etablere et anlæg uden bund, skal det leve op til kravene for et nedsivningsanlæg.