Frederikssund Kommunes logo

Nedsivningsanlæg

På denne side kan du læse nærmere om, hvad et nedsivningsanlæg er, og hvilke krav Frederikssund Kommune stiller, hvis du ønsker at etablere et nedsivningsanlæg på din grund.

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Et nedsivningsanlæg er et anlæg til spildevandsrensning til enkeltejendomme i det åbne land, som består af en bundfældningstank (også kaldet en trixtank), som kan have 2 eller 3 kamre. Her samles alt husspil­de­van­det fra ejendommen. Bundfældningstanken skal være stor nok til, at slammet fra spildevandet kan nå at bundfælde sig, dog mindst 2.000 L. Fra bundfældningstanken pumpes spildevandet gennem en pumpebrønd og ud i sivedræn, der ligger i jorden. Til en almindelig husstand bruges 30 eller 45 meter sivedræn alt efter jordbundens siveevne.

Flere husstande kan etablere et fælles nedsivningsanlæg. Hvis flere husstande går sammen om et anlæg, skal placeringen af kloakledninger, tanke og sivedræn som minimum tinglyses på ejendommene. I skal oprette et spildevandslav, som bl.a. skal tage sig af vedligeholdelse af det fælles anlæg. Læs mere under afsnittet om fælles anlæg.

Ansøg om etablering af nedsivningsanlæg. Når anlægget er blevet etableret, skal du indsende en færdigmelding. Det er en god idé hvis du som grundejer anskaffer dig en kopi af færdigmeldingen fra din autoriserede kloakmester.

Et nedsivningsanlæg opfylder alle renseklasser (O, SO, OP og SOP).

Krav til nedsivningsanlæg

Inden du etablerer et nedsivningsanlæg, skal du have tilladelse fra Frederikssund Kommune. Du skal få en autoriseret kloakmester til at etablere anlægget.

Hvis du ønsker et hævet nedsivningsanlæg i landzone, skal du også have en landzonetilladelse. Du skal søge landzonetilladelsen og spildevandstilladelsen særskilt og der kan ikke meddeles spildevandstilladelse, før der er meddelt landzonetilladelse.

Du kan finde flere informationer om nedsivningsanlæg på følgende sider:

Lovkrav til etablering af nedsivningsanlæg

Driftsvejledning til nedsivningsanlæg

Tegning_Nedsivningsanlæg