Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Beboerklagenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner

Bemærk: Nævnssekretariatet for Beboerklagenævnet holder ferielukket fra mandag den 12. juli. Nævnssekretariatet kan træffes igen fra mandag den 2. august 2021.

Beboerklagenævnet er klageinstans for lejemål til beboelse i det almennyttige byggeri. 

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat kan i fornødent omgang yde vejledning og bistand om, hvilke typer sager der kan indbringes for Huslejenævnet samt praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet.

Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejerorganisationer eller hos privat advokat.

Indbringelse af klage

Bliver du uenig med din udlejer om forhold vedrørende lejekontrakten, har du mulighed for at klage til Beboerklagenævnet.

Indbringelse af klage (kort og præcist) til Beboerklagenævnet skal ske elektronisk. Det er vigtigt, at du som minimum vedhæfter kopi af din lejekontrakt samt andre relevante dokumenter (dokumentation for dine klagepunkter). Se eventuelt vejledning ved indgivelse af klage.

Der opkræves administrationsgebyr på kr. 147 (2021). Gebyret tilbagebetales ikke. Kommunen modtager ikke kontanter, men fremsender en opkrævning når din henvendelse er modtaget. 

Frederikssund Kommune har sammen med  Egedal Kommune nedsat et fælleskommunalt beboerklagenævn. Nævnets sammensætning:

 • Christina Vastrup, formand.
 • Erik Jacobsen, Lejernes LO, repræsenterer lejerne
 • Nina Nieuwenhuis Møller, Ølstykke-Stenløse Boligselskab, repræsenterer de almene boligorganisationer.

Sekretariat

Nævnets sekretariat ligger i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune
Beboerklagenævnet
Torvet 2
3600 Frederikssund

Hvad behandles?

Beboerklagenævnet behandler sager vedrørende bl.a.:

 • Formalia ved huslejeforhøjelse (dvs. overholdelse af tidsfrister - ikke huslejens størrelse)
 • Mangler ved boligens standard ved indflytningen
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Færdiggørelse af arbejder iværksat af udlejer
 • Installationer og forbedringer af det lejede (råderet m.m.)
 • Tilbagebetaling af beboerindskud/depositum, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Forbrugsregnskaber (varme og vand)
 • Lejerens betaling til fællesantenner o.lign.
 • Fremleje, bytte og fortsættelse af lejemålet
 • Overtrædelse af husorden
 • Lovligheden af de beslutninger, som er truffet af beboerdemokratiet
 • Anvisning af bolig

Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for Boligretten. Det skal ske senest fire uger efter at nævnets afgørelse er meddelt parterne.

Beboerklagenævnets afgørelse er ikke en dom, og den kan derfor ikke gennemtvinges. I de tilfælde hvor en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det derfor blive nødvendigt at indbringe sagen for Boligretten.