Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 17. august 2022

Sundhedsplejen, Nordsj. Hospital, Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

68Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

69Beslutning om handleplan i forbindelse med Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale myndighedsområde

Resume

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år i juni kommunefordelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet året forinden. Byrådet skal træffe en beslutning om hvorvidt danmarkskortet giver anledning til, at der skal udarbejdes en særskilt handlingsplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i Frederikssund Kommune. Sagen behandles sideløbende i Social og sundhed med henblik på viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen forelægges Omsorg og ældre til orientering. I Frederikssund Kommune er omgørelsesprocenten i 2021 for det samlede sociale område faldet med 11 procentpoint, til 34,6 procent, hvilket er knap 3 procentpoint over landsgennemsnittet. På børnehandicapområdet ses en omgørelsesprocent på 47 procent, hvilket er et fald på 34 procentpoint sammenlignet med sidste år, men fortsat 11 procentpoint over landsgennemsnittet. Som led i taskforceforløb fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen arbejdes der i disse år målrettet med korrekt forståelse og anvendelse af regler og lovgivning på både voksenhandicapområdet og det specialiserede børneområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der, i lyset af de allerede iværksatte tiltag om korrekt forståelse og anvendelse af regler og lovgivning, ikke udarbejdes en særskilt handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Historik

Børn, familier og forebyggelse,

Beslutning

Afvises.

Udvalget indstiller til Byrådet, at der skal udarbejdes forslag til en fokuseret handleplan på børnehandicapområdet.

Udvalget ønsker i forbindelse med kommende generelle sag om sagsbehandlingstider en vurdering af tidsfrister mv. på børnehandicapområdet.

Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet fremgår under feltet "inddragelse".

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet offentliggøre hvert år tre kommunefordelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Danmarkskortene over omgørelsesprocenter for 2021 blev offentliggjort i juni 2022.

 • Socialområdet, der dækker over alle bestemmelser i serviceloven
 • Voksenhandicapområdet, der er afgrænset til Servicelovens §§ 95, 96, 97, 100
 • Børnehandicapområdet, der er afgrænset til servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45

De tre danmarkskort kan findes som interaktive kort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside: Link til de interaktive danmarkskort. Nedenfor gennemgås omgørelsesprocenterne for det samlede socialområde og for børnehandicapområdet.

Folketinget har i juni 2021 vedtaget et lovforslag, der skærper kravene til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet. Ændringen betyder, at byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Såfremt byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

107 sager er behandlet i ankestyrelsen på det samlede sociale område i 2021

Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse, og omfatter det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og ældreområdet.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. Inden for serviceloven forekommer hjemvisninger tre gange så ofte som ændringer/ophævelser.

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Nedenstående tabel viser en oversigt over omgørelsesprocenter for alle bestemmelserne i serviceloven fordelt på Frederikssund Kommune og landsgennemsnittet i årene 2019-2021.

Som det fremgår, er der i Frederikssund Kommune sket en mindre stigning i det samlede antal realitetsbehandlede sager fra 2020 til 2021. Omgørelsesprocenten er i samme periode faldet med 11 procentpoint. På landsplan er omgørelsesprocenten faldet med knap 4,5 procentpoint fra 2020 til 2021.

DET SAMLEDE SOCIALE OMRÅDE201920202021
FREDERIKSSUND KOMMUNE
Realitetsbehandlede sager i alt93 sager95 sager107 sager
Stadfæstelse(52 sager) 56%(51 sager) 53 %(70 sager) 65,4%
Hjemvisning(30 sager) 32%(31 sager) 33%(34 sager) 31,8 %
Ændring/ophævelse(11 sager) 12%(13 sager) 14%(3 sager) 2,8%
Omgørelsesprocent44%46%34,6%
HELE LANDET
Stadfæstelse59,1%63,7%68,2%
Hjemvisning29,8%27%24,1%
Ændring/Ophævelse11,1%9,2%7,7%
Omgørelsesprocent40,9%36,3%31,8%

Kilde: Ankestyrelsen tal og statistik 12.05.2022 – Alle paragraffer serviceloven

34 sager er behandlet i Ankestyrelsen på børneområdet i 2021

Ankestyrelsen har i 2021 realitetsbehandlet 34 sager (herefter kaldet afgørelser) fra børnehandicapområdet i Frederikssund Kommune. Det vil sige, at der i 2021 er klaget over 34 afgørelser til Ankestyrelsen. De 34 afgørelser vedrører samlet 23 familier.

BØRNEHANDICAPOMRÅDET201920202021
FREDERIKSSUND KOMUNNE
Realitetsbehandlede sager i alt152134
Stadfæstelse(10 sager) 67 %(4 sager) 19%(18 sager) 53%
Hjemvisning(4 sager) 27%(13 sager(62%)(14 sager) 41%
Ændring/Ophævelse(1 sag) 7%(4 sager) 19%(2 sager) 6%
Omgørelsesprocent33%81%47%
Hele landet
Stadfæstelse49,4%48%64%
Hjemvisning35%36,5%25%
Ændring/Ophævelse15,6%15,5%11%
Omgørelsesprocent50,6%52%36%

Jævnfør ovenstående tabel fordeler de 34 behandlede afgørelser sig således:

 • 18 afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. Det betyder, at Ankestyrelsen har truffet samme afgørelse som kommunen i hele den indsendte sag.
 • 14 afgørelser er blevet hjemvist af Ankestyrelsen til kommunen. Det betyder at 14 afgørelser er blevet hjemvist til fornyet vurdering og yderligere oplysning i kommunen, fordi hele eller dele af sagen ikke var tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne træffe afgørelse. Når en afgørelse hjemvises belyser kommunen afgørelsen yderligere og revurderer afgørelsen. I de sager, hvor kommunen fastholder den oprindelige afgørelse efter genvurderingen, fremsendes afgørelsen på ny til Ankestyrelsen.
 • 2 afgørelser er blevet ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. Det betyder, at Ankestyrelsen har truffet en anden afgørelse end kommunen.

Omgørelsesprocenten er udregnet på baggrund af de 34 afgørelser, hvoraf 16 afgørelser enten er blevet hjemvist eller ændret/ophævet. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 47 procent.

Se bilag for yderligere oplysninger.

Igangværende tiltag i regi af taskforce for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen

Høj kvalitet i den juridiske kvalitet i sagsbehandling er et vedvarende og særskilt fokus på alle dele af det sociale område i Frederikssund Kommune. Voksenhandicapområdet og det specialiserede børneområde har henholdsvis gennemført eller er i gang med et længerevarende udviklingsforløb med bistand fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, som bidrager til en højere kvalitet i sagsbehandlingen, herunder den juridiske kvalitet.

 • Det specialiserede børneområde var en del af et forløb med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Taskforce i perioden 2019 - 2021. I forløbet blev der arbejdet målrettet med at sikre lovmedholdelighed, faglig kvalitet og systematik i sagsbehandlingen, og der blev foretaget en lang række ændringer, som medførte en højere juridisk kvalitet i sagsbehandlingen. Med offentliggørelsen af danmarkskortet i 2021 viste det sig dog, at der var en omgørelsesprocent på børnehandicapområdet på 81%. Udover de tiltag, der allerede var iværksat med Taskforceforløbet blev der derfor i 2021 iværksat yderligere tiltag, som skulle styrke sagsbehandlingen, herunder øget faglig udvikling, skærpede strukturer for sagsbehandlingen og faglig ledelse endnu tættere på sagsbehandlingen. Der arbejdes fortsat målrettet med disse tiltag. I første omgang har udviklingen også vist sig positiv, idet omgørelsesprocenten i 2022 lyder på 47% og dermed et fald på 34 procentpoint sammenlignet med sidste år.
 • Voksenhandicapområdet får i år 2022-2023 støtte fra Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Taskforce til udvikling af den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen. Der er udarbejdet en udviklingsplan, som i særskilte afsnit beskriver mål og udvikling mhp. en højere juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Udviklingsplanen er godkendt af Taskforcen. Frederikssund kommune har dermed indgået en aftale om at der arbejdes målrettet med de elementer, der fremgår af udviklingsplanen, herunder en struktureret gennemgang af regler og lovgivning, der er specifikke for det specialiserede voksenområde.

På baggrund af de eksisterende tiltag til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, anbefaler administrationen, at der ikke iværksættes yderligere handleplaner på baggrund af Danmarkskortet for 2021.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet savner et tal for det samlede antal afgørelser i kommunen.

Handicaprådet har noteret sig, at der på voksenhandicapområdet er en meget høj omgørelsesprocent, idet knap halvdelen af afgørelserne (46,7%) omgøres – hvilket er 12,4 % over landsgennemsnittet. Derudover er der særligt på børnehandicapområdet store udfordringer.

Handicaprådet vurderer, at der på baggrund af de høje omgørelsesprocenter er behov for at styrke kommunens afgørelser ift lovmedholdelighed, faglig kvalitet og systematik i sagsbehandlingen.

Uanset at omgørelsesprocenter ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling – men alene om rigtigheden af de kommunale afgørelser, så er det Handicaprådets vurdering, at der enten er tale om utilstrækkelig sagsoplysning, eller at afgørelserne ikke er inden for lovens rammer – hvilket er alvorligt nok i sig selv.

Handicaprådet vil gerne udbede sig en redegørelse for substansen i sagerne (ud over en opremsning af, hvilke §§’er i loven de vedrører): er der tale om afgørelser vedr. personlig/praktisk hjælp, botilbud, tabt arbejdsfortjeneste – eller noget helt andet?

Handicaprådet ser frem til resultaterne af den før-efter-måling, som laves ved begyndelsen og afslutningen af Taskforce-forløbet og håber, at forløbet kan bidrage til at sænke fejlprocenterne på handicapområdet i kommunen.

Handicaprådet anbefaler, at der udarbejdes en særskilt handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Seniorrrådets høringssvar:

Beslutning om handlingsplan i forbindelse med Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale myndighedsområde

Seniorrådet ser med bekymring på, at så mange sager ændres i Ankestyrelsen.

Samtidig er det glædeligt at se at Ankestyrelsen har sendt en taskforce for at fremme fælles læring hos sagsbehandlerne på baggrund af kommunens klagesager, med henblik på at udvikle den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

70Drøftelse af afholdt dialogmøde om budget 2023 med formænd for klub-, skole- og områdebestyrelser

Resume

Børn, familier og forebyggelse afholdt sammen med Skole, klub og SFO et fælles dialogmøde med formænd for klubbestyrelse, skolebestyrelser og områdebestyrelser om budget 2023. Med denne sag forelægges Administrationens opsamling på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Drøfte opsamlingen på dialogmødet.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker fremadrettet en fokuseret dialog med forældrebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Børn, familier og forebyggelse afholdt den 14. juni 2022 sammen med Skole, klub og SFO et fælles dialogmøde med formændene for klub-, skole- og områdebestyrelserne i Frederikssund Kommune. Vedlagt som bilag er administrationens noter og opsamling på dialogmødet.

To dilemmaer blev drøftet:

1. ’Lys i alle vinduer’ vs. fagligt og økonomisk bæredygtige børnehuse og skoler:

Fokus var her på, at nogle skoler har høje klassekvotienter, mens andre at lave klassekvotienter og de deraf følgende forskelle i udgifter til store og små afdelinger. Muligheden for særlige profilskoler blev drøftet.

2. Udgifter til specialundervisningsområdet vs. udgifter til almenområdet:

Fokus var her på kvalitet og økonomi til både almenområdet og specialområdet. Bl.a. blev forebyggelse ved tidlig indsats drøftet. Derudover drøftedes bl.a. også kompetenceudvikling i dagtilbud og skoler.

Derudover blev klubbernes rolle i forhold til integration, fokus på normering samt fokus på midler afsat til investeringer i klubfaciliteter ligeledes drøftet.

Afslutningsvist blev selve høringsprocessen drøftet. Bestyrelserne opfordrede politikerne til i kommende budgetprocesser at tilstræbe en høringsfrist på 3 uger. Derudover vil Administrationen undersøge, hvordan drøftelserne i bestyrelserne kan understøttes i høringsperioden.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

71Drøftelse vedr. processen for tidlig forebyggende indsats

Resume

Med budget 2022-25 valgte Byrådet at prioritere den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. I marts 2022 (sag nr. 19) godkendte Børn, familier og forebyggelse et kommissorium for processen med at styrke og omlægge til en tidligere forebyggende indsats, herunder i første omgang udarbejdelse af en strategi for området. Med denne sag gives Børn, familier og forebyggelse en status på arbejdet med strategien. Sagen sendes til orientering i Skole, Klub og SFO, Unge, fritid og idræt samt Social og sundhed i september måned.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning
 2. Drøfte hvordan det politiske niveau kan arbejde med målsætninger for Tidlig forebyggende indsats i de kommende politiske temadrøftelser

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker i arbejdet med at styrke de tidlige, forebyggende indsatser at have fokus på mål og effekt i praksis for børn og medarbejdere. Som afsæt for arbejdet ønsker udvalget overblik over de mange allerede eksisterende tidlige, forebyggende indsatser på kommunens børne- og ungeområde.

Sagsfremstilling

Styrkelse af og omlægning til en tidligere forebyggende indsats kan skabe en stærkere fælles indsats for børn og unge i udsatte position og dem, der er i risiko for at komme det. Dette er med henblik på, at flere børn og unge oplever gode opvækstbetingelser og den trivsel, sundhed og læring, der skal til for at klare sig godt i barndommen og senere ind i voksenlivet.

Af vedlagte rapport (bilag 1) fremgår erfaringer fra andre kommuner med omlægning til en tidligere og forebyggende indsats (Læsevejledning til bilaget - det anbefales at læse sammenfatningen side 6 - 9 og rapportens kapitel 4). Erfaringerne viser bl.a., at en styrket, helhedsorienteret og koordineret indsats på tværs af fagområder er centralt i omlægningen til en tidligere forebyggende indsats. Det kræver politisk fokus på og opbakning til omlægningen ligesom det er en forudsætning, at ledelsen på tværs af fagområderne er tydelig og samstemt. I Frederikssund Kommune arbejdes der allerede tidligt og forebyggende i hverdagens praksis. Det foregår dog oftest på de enkelte fagområder, hvorfor der er behov for vedvarende helhedsorienteret og koordineret fokus og udvikling af den tidlige forebyggende indsats.

Første skridt i arbejdet med tidlig forebyggende indsats er udarbejdelse af en tværgående strategi. Efterfølgende skal der udvælges og iværksættes prøvehandlinger og konkrete initiativer samt arbejdes med en omfattende kulturudviklingsproces i forhold til oparbejdelsen af et fælles "mindset" på tværs af fagligheder. Strategien vil være gældende for perioden 2023-27.

Status siden sidst

Kommissoriet beskrev projektorganiseringen herunder ansættelse af en projektleder og nedsættelse af en administrativ styregruppe (jf. bilag 2). Pr. 1. juni startede projektlederen, og det første styregruppemøde blev afholdt senere i juni måned. Styregruppen drøftede her den kommende strategiproces, hvor én drøftelse blandt mange omhandlende, at der er tale om både tidligt ift. alder (når børnene er så små som muligt) og tidligt ift. problemudvikling (når problemerne er så små som muligt), når der arbejdes med tidlig forebyggende indsats. Før sommerferien blev der også nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som bl.a. har til opgave at sikre fremdrift i den samlede proces, herunder strategiprocessen jf. kommissoriet sammen med projektlederen.

I andet halvår af 2022 skal udkast til strategien udarbejdes. Det bliver en inddragende proces, hvor medarbejdere og ledere vil blive involveret gennem bl.a. forskellige workshops, dialoger på personalemøder og på et fælles lederseminar for direktørområdet Opvækst, Uddannelse og Kultur i oktober. Der vil desuden blive arbejdet med involvering af relevante frivillige organisationer, som kommunen allerede samarbejder med omkring tidlige, forebyggende indsatser, og det planlægges at gennemføre en bred høringsproces af strategiudkastet for dermed at sikre mange perspektiver.

Det politiske niveau vil ligeledes blive inddraget i strategiprocessen, og dermed i tilblivelsen af strategien. Der planlægges bl.a. politiske temadrøftelser i efteråret samt et fællesmøde mellem de involverede udvalg. I forbindelse med disse drøftelser, vil der være mulighed for indlæg ved og dialoger med fagpersoner, inddragelse af erfaringer fra andre kommuner mv. Strategien forventes at blive forelagt til politisk vedtagelse i første halvår 2023.

Inddragelse

Medarbejdere, ledere og relevante frivillige organisationer vil blive inddraget i strategiprocessen. Desuden planlægges en bred høringsproces af strategiudkastet.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

72Orientering om tilsyn i dagtilbud 2022

Resume

Center for Børn og Skole gennemfører pædagogisk tilsyn i børnehusene og dagplejen i Frederikssund Kommune jf. dagtilbudslovens §5. Børn, familier og forebyggelse orienteres med denne sag om de overordnede tematikker som det pædagogiske tilsyn gennemført i 2021/2022 peger på.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Skole har ført uanmeldte pædagogiske tilsyn med børnehuse samt dagplejen og private pasningsordninger på 0-6 års området. Der er i alt gennemført tilsyn i 24 børnehuse i perioden fra januar 2021 til juni 2022.

Tematikker i uanmeldte tilsyn

Tilsynene har taget udgangspunkt i KIDS observationsmaterialet, der er en metode til at måle kvalitet i dagtilbud. Metoden har fokus på de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet hos børnene. De overordnede strukturelle forhold har betydning for mulighederne for at tilrettelægge en god pædagogik og her spiller lege- og læringsmiljøer en afgørende rolle for at understøtte børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

De overordnede iagttagelser har blandt andet vist, at perioden med nedlukningen som følge af covid-19-pandemien, har udfordret det indendørs legemiljø. Personalet og børnene har i højere grad opholdt sig udendørs og legetøjet ikke har været benyttet i samme grad som tidligere på grund af smitterisiko. Det er vigtigt at have fokus på både det indendørs- og udendørs legemiljø, da dette understøtter det sociale fællesskab, børnenes trivsel, udvikling, fantasi og kreativitet på forskellig vis. Det indendørs legemiljø er i højere grad med til at udvikle børnenes finmotorik. Derfor skal institutionerne have øget fokus på at genetablere de indendørs lege- og læringsmiljøer.

Flere institutioner arbejder derudover med at omsætte de gode erfaringer fra perioden med nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Det er for eksempel gode erfaringer med, at forældrene afleverer barnet i garderoben og at der arbejdes i mindre børnegrupper.

Der er delvist gennemført tilsyn under nedlukningen i forbindelse med COVID-19 og efter restriktionerne blev ophørt. Iagttagelserne fra tilsynene kan derfor variere afhængig af hvornår tilsynene blev gennemført.

Pædagogisk konsulent i Center for Børn og Skole, Camilla Hefsgaard Christensen, vil på mødet præsentere de overordnede iagttagelser fra de gennemførte tilsyn samt hvordan der efterfølgende arbejdes med at forbedre dagtilbuddene.

Jf. dagtilbudsloven § 5 stk. 3 bliver de pædagogiske tilsynsrapporter offentliggøres på Frederikssund Kommunes hjemmeside under Børn og Unge - Pædagogiske tilsyn.

Status på tilsyn fra 2021 og første halvår af 2022

Der er gennemført tilsyn i områderne Hornsherredet, Slangerup, Frederikssund Nord samt i alle private-, selvegne- og puljeinstitutioner. Tilsynene er gennemført i perioden fra januar 2021 til juni 2022. Alle tilsynene er gennemført på baggrund af den tidligere ramme for tilsyn.

Børn, familier og forebyggelse godkendte den 11. maj 2022 (sag nr. 46) de justerede rammer for tilsyn med dagtilbud i Frederikssund Kommune og det pædagogiske tilsyn vil fremover gennemføres på baggrund af den nye ramme.

Tilsyn i børnehusene i Frederikssund Syd gennemføres efter sommerferien og gennemføres efter de justerede rammer for tilsyn med dagtilbud.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

73Orientering om forældretilfredshed i dagtilbud

Resume

Den 25. maj 2022 offentliggjorde Indenrigs- og boligministeriet en landsrapport over forældres tilfredshed med landets dagtilbud. Børn, familier og forebyggelse præsenteres i denne sag for hovedtendenserne i undersøgelsen samt hvor Frederikssund Kommune placerer sig.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er som led i ”Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor” gennemført landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. Aftalen er indgået i februar 2019 mellem den daværende regering, KL og Danske Regioner. Formålet med undersøgelsen af forældretilfredshed i dagtilbud er blandt andet, at kommunerne kan bruge resultaterne som redskab til at optimere den lokale kvalitetsudvikling. Undersøgelsen er vedhæftet som bilag.

Rapporten er inddelt i følgende fem emner:

1. Aktiviteter, leg og grupper

2. Sprog, forståelse og tryghed

3. Samarbejdet med personalet

4. Børnene imellem

5. Samlet tilfredshed

Rapportens hovedtendenser

Den største andel af tilfredshed blandt forældrene finder man med ‘de aktiviteter personalet står for i dagligdagen fx sanglege, kreative aktiviteter, motorik’, her ligger tilfredsheden på 89 procent. Dog viser undersøgelsen, at der er færre forældre, der er tilfredse med personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte legene for barnet (81 procent).

Ser man på spørgsmål, der knytter sig til sprog, forståelse og tryghed, viser undersøgelsen, at der er stor tilfredshed (87 procent) med 'personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg'. Tilfredsheden med personalets indsats for at inddrage barnets perspektiv ligger på 81 procent.

Tilfredsheden er lavere i spørgsmål, der omhandler ”samarbejdet med personale”. Denne kategori indebærer informationsniveauet om barnets dagligdag samt personalet dialog og samarbejde med forældrene om barnet udvikling og læring. Her ligger tilfredsheden ligger på henholdsvis 73 procent. og 72 procent.

Den samlede forældretilfredshed i Frederikssund Kommune ligger i gennemsnit på 4,1 på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. Forældretilfredsheden er højst i dagplejen med et gennemsnit på 4,5. Gennemsnittet for vuggestue og børnehave er på henholdsvis 4,2 og 4,1. Tilsvarende tal på landsplan er 4,3. Sammenlignes resultaterne med nærliggende og sammenlignelige kommuner, ligger Frederikssund Kommune på niveau med Gribskov Kommune, Allerød Kommune og Lejre Kommune. Undersøgelsen bygger på 857 forældre fra Frederikssund Kommune.

Den samlede forældretilfredshed med dagtilbud

LandsgennemsnitFrederikssundHillerødEgedalGribskovAllerødLejre
4,34,14,24,04,34,14,1

Frederikssund Kommune gennemfører i efteråret 2022 en lokal forældretilfredshedsundersøgelse af kommunens dagtilbud. Børn, familier og forebyggelse præsenteres på mødet i november 2022 for undersøgelsens resultater.

Begge undersøgelser skal bruges til at optimere den lokale kvalitetsudvikling. Områdelederne og institutionerne har allerede haft et øget fokus på at styrke det gode forældresamarbejde og medinddragelse. Den lokale forældretilfredshedsundersøgelse vil også danne grundlag for dialog i personalegrupper og forældrebestyrelser med henblik på udvikle tiltag, der skal styrke forældretilfredsheden.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

74Orientering om Fritidspas - vidensopsamling juni 2022

Resume

Administrationen fremsender med denne sag vidensopsamlingen omhandlende Frederikssund Kommunes Fritidspasindsats til orientering for Unge, fritid og idræt. Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO. Vidensopsamlingen rummer information om arbejdet med implementering af Fritidspasordningen for perioden 1.12.2021-1.6.2022. Det har været muligt for børn og unge at modtage et Fritidspas pr. 1 maj.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, i det udvalget er optaget af at viden om Fritidspasordningen løbende bliver udbredt til medarbejdere, forældre og foreninger.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Fritidspas har til formål at yde støtte til at styrke børn og unges (0-18 år), som befinder sig i en udsat eller sårbar position, muligheder for at deltage i fritidsaktivitet. Fritidspas defineres som en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr.

Fritidspas-indsatsen er finansieret med midler (1.678.390 kr.) fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Fritidspas til socialt udsatte børn og unge. Projektperioden løber fra d. 1. januar 2022 til 31. december 2023. Derudover har Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg afsat yderligere midler (259.426 kr.) til Fritidspas-indsatsen blandt andet målrettet børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Unge, fritid og idræt modtager halvårlige vidensopsamlinger samt årlige evalueringer. Med denne sag fremsendes den første halvårlige vidensopsamling (bilag) om Fritidspas. Vidensopsamlingen har til formål at give et overblik over indsatsen samt at tjene som inspiration for det videre arbejde med Fritidspasordningen i Frederikssund Kommune. Vidensopsamlingen rummer information om arbejdet med implementering af fritidsordningen for perioden 1.12.2021-1.6.2022, samt 1) en opgørelse over antallet af børn og unge, som er blevet indstillet til og har modtaget et Fritidspas, 2) fagpersoners brug af Fritidspasordningen og 3) foreningernes oplevelse af kommunens Fritidspasordning.

Det har været muligt for fagprofessionelle at indstille børn og unge til et Fritidspas fra d. 1 maj 2022.

Kriterier for at modtage et Fritidspas

Børn og unge (0-18 år), hvor:

 • hjemmet ikke har mulighed for at betale kontingent
 • der mangler tilstrækkelig opbakning fra hjemme, for at starte til en aktivitet
 • det vurderes gavnligt for barnet/den unge at deltage i en fritidsaktivitet.

Fritidspasset kan også søges af børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Barnet/den unge må ikke gå til en fritidsaktivitet i forvejen.

Kort opsummering af vidensopsamlingen:

 • Center for Kultur og Fritid har for perioden 1.5.2022-1.6.2022 modtaget 13 indstillinger til Fritidspas. Projektets målsætning var at modtage 10 indstillinger og vejlede disse børn til opstart i fritidslivet i den første måned.
 • den mest indstillede aldersgruppe til Fritidspas er 7-12 år. Denne aldersgruppe står for 10 ud af 13 indstillede.
 • Center for Familie og Rådgivning har stået for 7 indstillinger. Center for Sundhed og Forebyggelse har stået for 4 indstillinger. Center for Børn og Skole har stået for 2 indstillinger til Fritidspas.
 • der er modtaget 12 indstillinger, hvor familierne har adresse i Frederikssund by. Derudover er der kommet én indstilling fra Jægerspris. Det forventes, at der i takt med, at Fritidspasset bliver mere kendt i Center for Børn og Skole, vil komme en større spredning rent geografisk på indstillingerne

Vidensopsamlingen er blevet præsenteret for og drøftet i Folkeoplysningsudvalget inden den nu tilgår Unge, Fritid og Idræt. Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Inddragelse

Folkeoplysningsudvalget

Økonomi

Orienteringssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

75Orientering om status af Plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 10. august 2020 Plan for udvikling af Sundhedsplejen (bilag vedlagt). Planen opstiller ni anbefalinger, som danner afsæt for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende år med tilhørende initiativer. Denne sag forelægges Børn, familie og forebyggelse med henblik på, at udvalget tager orientering om status på indsatser i Sundhedsplejens udviklingsplan 2022 til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag "Sundhedsplejen 2022" vedlægges referatet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 10. august 2020 Plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020 - 23 (bilag vedlagt).

Målet med planen er:

• At alle børn og unge har en sund opvækst med gode forudsætninger for et sundt voksenliv

• At børn, unge og deres forældre oplever en god og professionel service, der tager afsæt i det enkelte barns sundhed og trivsel

• At Sundhedsplejens faglige miljø og kvalitet udvikles optimalt

• At Sundhedsplejen fortsat bidrager til et konstruktivt og veludbygget samarbejde omkring børn og unges udvikling

Planen for udvikling af Sundhedsplejen er gældende for perioden 2020-2023. Den består af ovenstående 9 udviklingstiltag med 2-3 dertilhørende anbefalinger til hver, samt en tidsramme for implementering.

Planen opstiller ni anbefalinger, som danner afsæt for udviklingen af Sundhedsplejen i de kommende år med tilhørende initiativer.

Status på planen for udvikling af Sundhedsplejen 2020-2023

Der er udarbejdet en status for implementeringen af Plan for udvikling af Sundhedsplejen (bilag vedlagt). Implementeringen har de seneste år i høj grad påvirket af COVID-19. Tidsplanen for flere anbefalinger er derfor revideret i vedlagte bilag. En del af udviklingsarbejdet i Sundhedsplejen er udsat grundet COVID-19.

Sundhedsplejen har - siden de flyttede til nye lokaler på Frederikssund Hospital - skabt et bedre fagligt samarbejde og sparring med jordemødrene. Samplacering af jordemødre og sundhedsplejersker skal ses som et udviklingsprojekt sammen med Nordsjællands Hospital forud for et tværsektorielt sundhedshus i 2024.

Beskrivelse af indsatser

Sundhedsplejens indsatser har siden sidste status i august 2021 været præget af COVID-19 situationen. Der har generelt været mere genåbnet det seneste år, men håndteringen af COVID-19 og den store andel af børn og forældre i kommunen, som har været smittet med COVID-19 inden for det seneste år, har naturligt også haft Sundhedsplejens fokus.

Sundhedsplejen er alligevel lykkedes med at udvide ammeindsatsen med henblik på at øge mødrenes amme-frekvens. I efteråret 2021 blev to sundhedsplejersker certificeret ammevejledere og fungerer nu som ressourcepersoner for resten af medarbejdergruppen.

Samplacering af jordemødre og sundhedsplejersker på Frederikssund Hospital danner en oplagt ramme for at teste nye samarbejdsformer. Der er i foråret 2022 indledt et formelt samarbejde omkring at styrke ammeindsatsen for andengangsfødende, som er kendte med amme-problematikker. Indsatsen startes hen over sommeren 2022 og vil efter en prøveperiode blive justeret ud fra de foreløbige erfaringer.

Den fysiske flytning af Sundhedsplejen har desuden muliggjort et åbent hus tilbud, som dels forbedrer ammerådgivningen og dels nedbringer antallet af behovsbesøg jf. også budgetaftalen for 2021 -2024.

Sundhedsplejen indgår også som en aktiv part i projekt ”Børneliv i Sund Balance” (Projektet er beskrevet yderligere i anden sag på denne udvalgsdagsorden). Sundhedsplejen har fokus på en sund start for alle børnefamilier ved hjemmebesøg når barnet er 4-6 måneder. Sårbare familier tilbydes i forbindelse med projektet derudover en særlig indsats.

Med Sundhedsplejeplanen er der planlagt en række analyser af gruppe- og skoletilbuddene. Det har ikke i det seneste år været ressourcer til at afvikle disse analyser. Sundhedsplejen har imidlertid haft fokus på et gruppetilbud, forældrekurset Cos-P, som er tilbud til forældre, der oplever udfordringer i samværet med deres barn. Her er der primært arbejdet for at styrke rekrutteringen til tilbuddet, hvilket har betydet at alle hold nu fyldes op. Derudover er der oprettet et nyt tilbud målrettet fædre. Tilbuddet hedder Fars Legestue og er et sted, hvor man kan mødes med andre fædre og deres børn, og hvor Sundhedsplejen er til stede.

Sundhedsplejeplanen blev vedtaget i august 2020. I august 2021 vedtog Byrådet en ny Børne- og Ungepolitik og i december 2021 en ny Sundhedspolitik. Realisering af Sundhedsplejeplanen sker i tæt samspil med de to politikkers udviklingsområder og tema vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, herunder skærpelse af Sundhedsplejens tilbud som en del af tidlige og forebyggende indsatser særlig overfor helt små børn.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Orientering om status på plan for udvikling af sundhedsplejen 2020-2023 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

76Orientering om Børnesagsbarometeret 2022

Resume

Ankestyrelsen udgav 10. juni en rapport med Børnesagsbarometret for 2022. Med Børnesagsbarometeret vurderes den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på udsatte børne- og ungeområdet i en række udvalgte sager. Med Børnesagsbarometret 2022 er den juridiske kvalitet i 14 sager fra Frederikssund Kommune blevet vurderet. Det ser generelt godt ud med den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Dog er der to områder, som kræver fokus og iværksættelse af handling. Med sagen her orienterer administrationen om, hvordan dette vil ske.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund - hvad er Børnesagsbarometret

Ankestyrelsen udgav d. 10. juni Børnesagsbarometer 2022. Børnesagsbarometret er en rapport baseret på en årligt tilbagevendende undersøgelse som gennemføres af Ankestyrelsen, og som handler om at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på udsatte børne- og ungeområdet, på tværs af kommuner.

Den årlige undersøgelse baseres på sager fra cirka en tredjedel af landets kommuner, hvormed alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. Børnesagsbarometret blev udarbejdet første gang i 2019, og i 2022 er Frederikssund Kommune, for første gang, en del af undersøgelsen.

Børnesagsbarometret 2022 er baseret på i alt 697 sager fra i alt 31 kommuner, herunder 14 sager fra Frederikssund Kommune. Rapporten med resultaterne fra gennemgang af de 14 sager i Frederikssund Kommune er vedlagt denne sag.

Med undersøgelsen belyser Ankestyrelsen, hvorvidt de deltagende kommuner overholder centrale lovkrav i sager, hvor der er truffet afgørelse om foranstaltning efter Serviceloven. Med Børnesagsbarometret 2022 er der fokuseret på sager, hvor der enten er truffet afgørelse om familiebehandling eller anbringelse. Fokus i undersøgelsen af sagerne i 2022 har været på følgende temaer:

 • Faglig udredning
 • Inddragelse
 • Valg af relevant instans
 • Opfølgning
 • Underretninger

Med Børnesagsbarometret er fokus udelukkende på den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, og ikke på den socialfaglige kvalitet. Derudover påpeger Ankestyrelsen med Børnesagsbarometret, at antallet af gennemgåede sager fra den enkelte kommune er for lille til, at det er muligt at generalisere resultaterne på tværs af sagsbehandlingen i den enkelte kommune. Undersøgelsen siger dermed alene noget om den juridiske kvalitet i de konkrete 14 sager.

Hvordan ser Børnesagsbarometret ud i Frederikssund Kommune

De 14 sager, som er gennemgået fra Frederikssund Kommune er ikke aktuelle sager, men sager hvori der blev truffet afgørelse i perioden marts 2017 – marts 2020. Børnesagsbarometeret, og de gennemgåede sager, skal ses i lyset heraf, og af at der i perioden 2019 – 2021 blev gennemført en omfattende udviklingsproces i Center for Familie og Rådgivning. En proces med fokus på at sikre lovmedholdelighed, faglig kvalitet og systematik i sagsbehandlingen, og dermed også en proces, hvor der skete store ændringer i forhold til ledelse, styring og sagsbehandlingen. Processen blev blandt andet gennemført som en del af et forløb med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force. Samlet betyder det, at den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i 2022 er markant bedre end i 2017 – 2020. Dette er både blevet dokumenteret af Ankestyrelsen i forbindelse med afrunding af Task Force forløbet i sommeren 2021, og i forbindelse med en intern sagsgennemgang gennemført af ledelsen i Center for Familie og Rådgivning i foråret 2021.

Center for Familie og Rådgivning har gennemgået rapporten med Børnesagsbarometret for Frederikssund Kommune, og kan konstatere, at det generelt ser godt ud med den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Men også, at der er to områder som skiller sig ud, og hvor der er behov for særligt ledelsesmæssigt fokus.

Det drejer sig dels om, hvorvidt 4-måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse er overholdt (jf. tabel 2.3 under temaet Faglig udredning i vedlagte bilag). Dels om hvorvidt kravet om børnesamtalen forud for afgørelsen er overholdt (jf. tabel 3.8 under temaet Inddragelse i vedlagte bilag).

I forhold til det første, og dermed hvorvidt 4-måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse er overholdt viser Børnebarometret, at fristen er overholdt i 1 ud af 7 udvalgte sager. Der er tale om en lovpligtig frist, som skal overholdes. Det er derfor ikke tilfredsstillende, at den ikke er overholdt i 6 ud af 7 sager, og der er sat ind i forhold til at stramme op på praksis.

Centerledelsens første skridt har været at trække aktuelle data i forhold til fristoverholdelsen på tværs af alle igangværende børnefaglige undersøgelser. Med de nye tal pr. juni 2022 kan det konstateres, at der ud af 78 aktive undersøgelser er fristoverskridelse i 13 tilfælde. I alle 13 sager, er der taget stilling til familiens eventuelle støttebehov i forbindelse med fristoverskridelsen. Med de nye tal tegner der sig dermed et markant bedre billede end i Børnesagsbaromteret, samtidig med at fristen stadig ikke overholdes i alle sager. Dette kan der være forskellige grunde til, herunder grunde der rækker ud over sagsbehandlingen, som f.eks. at rådgiver afventer udtalelser fra læger og den regionale Børne- og Ungepsykiatri, eller at familien aflyser de møder, der skal afholdes i forbindelse med undersøgelsen mv. I disse tilfælde orienteres borgeren om, at fristen ikke kan overholdes og hvorfor. Uanset hvad årsagerne er, er der dog, på baggrund af Børnesagsbarometret, et fornyet og øget ledelsesmæssigt fokus på fristoverholdelsen, den løbende styring og opfølgning i forhold til fristoverholdelsen er blevet skærpet, og rådgiverne har fået særskilt hjælp til at prioritere sagerne, så de kan overholde fristen.

Når tidsfristen ikke overholdes i en sag foretager rådgiver, jf. lovgivningen, en foreløbig vurdering i sagen, hvor der fagligt bliver taget stilling til, om der skal iværksættes støtte uagtet, at den børnefaglige undersøgelse ikke er færdig. Vurderingen foretages i samspil med en teamleder. Derudover er der, i undersøgelsesperioden, en løbende kontakt mellem rådgiver og familien, og hvor aktuelle behov løbende vurderes.

I forhold til det andet punkt, omhandlende hvorvidt kravet om børnesamtalen forud for afgørelsen er overholdt, er dette overholdt i 7 ud af 14 sager. Også her er det et lovkrav, som et lovbestemt krav, som skal overholdes. Samtidig er det et af de områder, som der er strammet gevaldigt op på i forbindelse med udviklingsprocessen i Center for Familie og Rådgivning, sådan at kravet i dag overholdes, og der afholdes en børnesamtale forud for afgørelsen. Hertil skal det bemærkes, at en manglende overholdelse af kravet ikke betyder, at der ikke har været afholdt børnesamtaler i den enkelte sag. Tværtimod afholdes der i Frederikssund Kommune flere børnesamtaler, herunder i forbindelse med modtagelse af en underretning, ved udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse, når der træffes afgørelser der har væsentlig betydning for barnet, og i forbindelse med opfølgning på den støtte der er iværksat. Børnesamtalerne prioriteres højt i Frederikssund Kommune for at sikre, at barnets stemme og perspektiver høres, og at barnet involveres i egen sag. Dette betyder dog ikke, at kravet i lovgivningen ikke skal overholdes, og der er derfor også her sket en øget ledelsesmæssig bevågen, skærpet opfølgning mv.

Inddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

77Orientering om igangsætning af uddannelsesforløb, der styrker pædagogiske relationskompetencer i dagtilbud

Resume

På baggrund af drøftelser med områdelederne igangsættes et uddannelsesforløb for det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet i International Child Development Program (ICDP). Finansiering af uddannelsesforløbet afholdes i 2022. Der er i forbindelse med udmøntning af midler til uddannelse, rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet i 2022 og 2023 (sag nr. 21) afsat kr. 600.000 til finansiering af uddannelsen i ICDP. Formålet med ICDP er at understøtte barnet og børnefællesskabet gennem styrkelse af den enkelte medarbejders relationskompetence. Der er den 14. juni 2022 afholdt kickoff møde, som markerer startskuddet på uddannelsesforløbet. Børn, familier og forebyggelse orienteres i denne sag om kick-off mødet samt den kommende proces.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har netop igangsat et omfattende kompetenceudviklingsforløb af det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet, dvs. pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejen. Over de næste par år skal det pædagogiske personale uddannes i International Child Development Program. ICDP er en uddannelse, der skal understøtte og bygge videre på personalets eksisterende kvalitet og faglige viden. ICDP har fokus på understøttelse af barnet og børnefællesskabets trivsel i læringsmiljøet gennem styrkelse af den enkelte medarbejders relationskompetence. Desuden arbejdes der med at skabe et fælles fagteknisk sprog for relationsarbejdet i dagtilbud. Det betyder overordnet, at det pædagogiske personales evne til at se, fortolke og svare på barnets udtryk styrkes og de får et fælles sprog.

Kickoff-mødet blev afholdt den 14. juni 2022. Centralt i arrangementet var et foredrag af Anne Linder, der er centerchef i Dansk Center for ICDP. Efterfølgende blev metodens pointer, erfaringer og forventninger drøftet blandt deltagerne.

Uddannelsen giver værktøjer, der kan anvendes i relationsdannelsen til børnene, forældrene og det øvrige personale. Metoden skal desuden bidrage til at skabe et fælles sprog, blik for relationsarbejdet og ressourcesyn i kommunens dagtilbud samt bidrage til understøttelse af arbejdet med børn i udsatte positionerudviklingen af nye måder til at arbejde med børn i udsatte positioner og deres familie.

ICDP skal understøtte at ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”, som er beskrevet i Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik.

ICDP i Frederikssund Kommune

Der er etableret en styregruppe, hvor repræsentanter for de faglige organisationer, områdelederne, en repræsentant for skolerne samt Center for Børn og Skole er medlemmer.

Uddannelsesforløbene starter op med fire hold, der alle er på uddannelse i 6 dage i perioden fra august 2022 til december 2023. Derefter uddannes det resterende personale i årene fremover. Det er i 2022 prioriteret at hvert børnehus uddanner 1 pædagog og 1 pædagogisk leder. Derudover for de 11 største børnehuse mulighed for at uddanne yderligere 1 pædagog. Denne model for udrulning er besluttet i styregruppen, ligesom den videre udrulning af uddannelsen til alle pædagogiske medarbejdere er forankret i styregruppen.

To konsulenter fra Center fra Børn og Skole bliver uddannet trænere, så de kan uddanne nye medarbejdere. Derudover vil der uddannes vejledere til hver institution, der i samarbejde med de pædagogiske ledere skal sikre forankring af metoderne i hverdagen. Styregruppen har også et løbende fokus på hvordan metoderne fra ICDP fortsat er forankret ude i dagtilbuddene.

ICDP er beskrevet yderligere i bilaget.

Inddragelse

MED-udvalg i de fire områder har været hørt forud for igangsættelse af processen. Dette er sket ved en uformel drøftelse i første omgang og herefter ved en høring med fokus på implementeringen. Flere høringssvar peger på, at der er behov for at få beskrevet den såkaldte vejlederfunktion, tydelig inddragelse af dagpleje, fokus på hensyntagen til andre opgaver i børnehusene mm. De enkelte opmærksomhedspunkter vil styregruppen arbejde videre med.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

78Orientering om projekt Børneliv i sund balance

Resume

Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om status på projektet 'Børneliv i sund balance'. Frederikssund Kommune indgår i projektet i perioden 2020-2024, og har derudover forpligtet sig til at arbejde med projektets målsætninger yderligere 5 år. I projektet arbejder kommunale og civile aktører i Slangerup og Frederikssund Nord for et børneliv i sund balance ud fra tre målsætninger:

1. Leg og bevægelse sammen

2. Sund mad og drikke sammen

3. Oplevelser og nærhed sammen.

Udvalgene Skole, klub og SFO samt Social og sundhed orienteres ligeledes om status.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om status på projektet 'Børneliv i sund balance', som Frederikssund Kommune er en del af i perioden 2020-2024. Derudover har alle deltagende kommuner forpligtet sig til at arbejde med projektets målsætninger i yderligere 5 år efter projektets afslutning.

I november 2019 traf Byrådet beslutning om Frederikssund Kommunes deltagelse i projekt 'Børneliv i sund balance'. Projektet er forankret i KL og Nordeafonden har støttet projektets gennemførelse med 22,7 mio. kr., ligesom Novo Nordisk Fonden har bevilliget 6,4 mio. kr. til, at der kan forskes i erfaringerne fra Børneliv i sund balance.

Børneliv i sund balance er et projekt på tværs af tre kommuner. Frederikssund Kommune deltager sammen med Aalborg og Albertslund kommuner.

I projektet arbejder kommunale og civile aktører i ti lokalområder på tværs af de tre deltagende kommuner for et børneliv i sund balance ud fra tre målsætninger:

 • Leg og bevægelse sammen
 • Sund mad og drikke sammen
 • Oplevelser og nærhed sammen

Udgangspunktet for projektet er at gøre op med den ulighed, der kan være i sundhed, således at børns sundhed ikke skal være påvirket af, hvor de vokser op.

Vedlagt som bilag er uddybende status af projektet. Bilaget er udarbejdet af arbejdsgruppen bag projektet og er en fælles status til de tre deltagende kommuner. Læs også om projektet på Kommunernes Landsforenings hjemmeside Børneliv i sund balance (kl.dk)

Fremadrettet er opgaven at fastholde engagement og sikre udbredelse af indsatser og aktiviteter blandt relevante ledere og medarbejdere. Samt i højere grad at engagere forældre og for eksempel flere frivillige i at tage medansvar for børneliv i sund balance.

Frederikssund deltager med to lokalområder:

 • Frederikssund Nord: her deltager Trekløverskolen, afdeling Falkenborg samt børnehusene: Stenhøjgård, Troldehøjen samt sundhedsplejen.
 • Slangerup: her deltager Slangerup Skole, afdeling Byvang samt børnehusene Strandstræde, Kroghøj og Troldhøj samt sundhedsplejen.

Status på projektet

Projektet har været i gang i mere end to år. Indsatserne består af en række konkrete indsatser:

En sund start for alle børnefamilier - indsatsen i sundhedsplejen

Sundhedsplejen har fokus på projektets målsætninger ved et hjemmebesøg, som alle familier får, når barnet er 4-6 måneder. Det betyder, at der i dialogen med forældre er fokus på tumlelege, måltidet og skærmvaner samt nærvær og oplevelser i lokalområdet. Desuden får sårbare familier en særlig indsats.

Mad, bevægelse og brug af naturen i dagtilbud

Alle dagtilbud i projektet arbejder med 7 fælles principper, der beskriver hvad det betyder at være en del af Børneliv i sund balance. Dagtilbuddene har i hverdagen et øget fokus på at være nysgerrige på, hvor maden kommer fra, og hvordan den smager. Der er også fokus på, at børnene hver dag kommer udenfor og oplever glæden ved at udfordre i kroppen og få pulsen op.

Bevægelse i en sundhedsfremmende skole og SFO

Alle skoler og SFO'er i projektet har formuleret en handleplan for, hvordan de vil arbejde med projektets tre målsætninger. Skolerne arbejder eksempelvis med mere bevægelse i skoledagen som en del af undervisningen, bevægelsesbånd eller såkaldte 'brainbreaks', der er små fysisk aktive pauser, der er lagt ind i undervisningen. Skolerne arbejder også med sunde madpakker, skolehaver og mad og måltidspolitikker.

Flere aktive børn i et styrket foreningsliv

I marts 2022 blev der afholdt workshop sammen med kultur- og idrætsaktører på tværs af de tre kommuner. På baggrund af indsatsen bliver der nu udviklet en konkret indsats, der skal give børn, der i dag ikke er aktive i en forening, mulighed for at opleve glæde ved at bruge kroppen igennem et foreningsfælleskab.

Flere sunde fællesskaber i et styrket lokalsamfund

Der er begyndende samarbejder i gang med boligsociale foreninger, kulturinstitutioner og foreninger.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

79Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Dialogmøde med dagtilbud områdebestyrelser om budget 2023 1. september 2023
 • Invitation fra forældregruppe til dialogmøde om børnehandicap- og specialområdet
 • KL-konference i Odense om udsatte børn og unge den 12. oktober
 • Mulighed for ansøgning om midler fra statslig pulje til Familiehuse
 • Udskydelse af afstemning om frokostordning i børnehuse
 • Information om ny samlet pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange udsatte børn (statslige puljer til sociale normeringer)

80Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.