Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 08. juni 2022

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

58Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

59Drøftelse af Børne- og Ungetopmøde 2022

Resume

Den 16. til 17. maj 2022 afholdte KL sin årlige kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet, Børn & Unge Topmøde i Aalborg. Her mødtes kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører- og chefer, fagpersoner og andre interesserede på hele 0-18-årsområdet, med det formål at drøfte "kvalitet og værdi for alle børn og unge", som var årets tema.

Fra Frederikssund Kommune deltog de to relevante udvalg; Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse. Desuden deltog direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, centerchefen for Børn og Skole samt centerchefen for Familie og Rådgivning.

Med denne sag bedes udvalget drøfte udbyttet af topmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller over for Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Udbyttet af dette års Børn og Unge Topmøde drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker at inviterer de relevante FTR'er med til næste års Børne- og Ungetopmøde 2023.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

På dette års Børn og Unge Topmøde blev der sat fokus på kvaliteten af hele børne- og ungeområdet, herunder hvilken værdi, der kommer ud af de indsatser, der igangsættes på området. Hensigten var at stille og drøfte spørgsmålet "har vores indsatser den rette kvalitet - og får børn og unge det rigtige ud af dem?"

Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter har formålet med topmødet således været at undersøge og drøfte den politiske ledelsesopgave og de muligheder og udfordringer denne indebærer i arbejdet med at sikre høj kvalitet og værdi for alle børn og unge.

Med denne sag bedes Børn, familier og forebyggelse drøfte udbyttet af dette års topmøde, herunder væsentlige opmærksomhedspunkter i relation til fremtidige indsatser på Børn, familier og forebyggelses-området.

Vedlagt denne sag og som inspiration til Børn, familier og forebyggelses drøftelse er programmet for topmødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

60Drøftelse - Data og analyse fra Center for Familie og Rådgivning

Resume

Med sagen forelægges Børn, familier og forebyggelse en række centrale data fra det specialiserede børne- og ungeområde, samt kortfattet analyse heraf. Dette med henblik på at holde udvalget orienteret om, hvad der kendetegner området netop nu. Det planlægges fremadrettet at forelægge en lignende sag tre gange årligt, såfremt udvalget ønsker det.

Indstilling

Administrationen indstiller at Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage vedlagte bilag med data og analyse til efterretning.
 2. Drøfte hvorvidt udvalgte fremadrettet ønsker en sag med data og analyse i hhv. marts, juni og oktober, herunder om der er konkrete emner som ønskes belyst.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget ønsker data præsenteret fire gange om året, gerne tematisk.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

I Center for Familie og Rådgivning er systematisk anvendelse af data en vigtig del af de daglige arbejdsgange og den samlede styring af det specialiserede børne- og ungeområde. Derudover anvendes data aktivt i forhold til den løbende udvikling af området og i forhold til at analysere og arbejde med tendenser på området.

Med denne sag præsenteres udvalget for en række af disse data, og kortfattet analyse heraf. Dette med henblik på at give udvalget et indblik i, hvad der kendetegner området netop nu, og hvordan udviklingen har været på en række centrale områder, og i sammenligning med andre kommuner.

Center for Familie og Rådgivning planlægger fremadrettet at forelægge en sag med data og analyse på udvalgsmøderne i hhv. marts, juni og oktober. Dette såfremt udvalget ønsker det, og finder det relevant. Hver sag vil indeholde en kort status på aktuelle tal, samt uddybning og analyse i forhold til aktuelle og relevante emner. Hvilke emner der konkret medtages i den enkelte sag vil afhænge af, om der er konkrete emner udvalget ønsker belyst, herunder f.eks. dagsaktuelle emner på det pågældende tidspunkt.

Inddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

61Orientering om procesplan for revision af Handicap- og psykiatripolitikken

Resume

I denne sag forelægges Børn, familier og forebyggelse en procesplan for revision af Frederikssund Kommunens Handicap- og psykiatripolitik til orientering. Dette med udgangspunkt i en kort opridsning af baggrunden for politikken, og en kort status for arbejdet med implementering af den nuværende politik.

Procesplanen forelægges til godkendelse i Social og Sundhed samt til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt i selvstændige sager på udvalgenes respektive møder i juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget mangler en beskrivelse af effekten af de forskellige indsatser, der er beskrevet i bilag 1.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

På møde den 27. marts 2019 (sag 68) godkendte det daværende Byråd Frederikssund Kommunes Handicap- og psykiatripolitik 2019-2022. Politikken blev til gennem en bred og inddragende proces med input fra interesserede borgere, foreninger, råd, politikere og medarbejdere. Der blev således afholdt dialogmøde mellem det daværende Social- og Sundhedsudvalg, Ældrerådet, Handicaprådet samt beboer- og pårørenderåd, temamøde i Byrådet og et offentligt cafémøde i Elværket i Frederikssund. Politikken er vedlagt sagen som bilag.

På møde den 3. juni 2019 (sag 64) behandlede Social- og Sundhedsudvalget en procesplan for udarbejdelse af handleplan for udmøntning af Handicap- og psykiatripolitikken. Her besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes handleplaner for henholdsvis botilbudsområdet samt for hjemløshed og beskæftigelse.

Status for plan for botilbudsområdet

På møde den 4. november 2019 (sag 104) godkendte Social- og Sundhedsudvalget en plan for botilbudsområdet, der blandt andet bestod af indsamling af viden, inspirationsture til botilbud i Frederikssund og andre kommuner, opstilling af modeller for den nye tilbudsvifte og slutteligt etablering af den nye tilbudsvifte.

Den 24. februar 2021 (sag 57) tiltrådte Byrådet Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om, at der i planen for det samlede botilbudsområde arbejdes videre med at udbygge botilbuddene på Vangedevej i Frederikssund og Egeparken i Jægerspris.

Social og sundhed er senest orienteret om arbejdet med plan for botilbud den 3. marts 2022 (sag 21), hvor udvalget drøftede høringssvar vedrørende en foranalyse for mulighederne i forhold til udvidelse af Vangedevej og Egeparken.

Status for plan for hjemløshed og beskæftigelse

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2019 (punkt 64) godkendte udvalget en procesplan for

udarbejdelse af en handleplan for hjemløshed og beskæftigelse.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. oktober 2019 (sag 98) traf udvalget beslutning om at arbejde videre med følgende indsatsområder:

 1. Støtte udsatte, hjemløse borgere til at bevare kontakt til kommune, uddannelse og/eller arbejdspladsen
 2. Afklaring til borgere med sociale og psykiske udfordringer i forhold til beskæftigelsesmuligheder

Arbejdet med indsatsområderne er beskrevet i notatet ”Status på handleplan vedr. hjemløshed og beskæftigelse”, der er vedlagt sagen som bilag.

I notatet fremgår det blandt andet, at Center for Job og Rådgivning i forhold til fokusområde 1 har fokus på etablering og fastholdelse af en relevant boligløsning for den enkelte borger. Derudover er der arbejdet med rådgivningsmuligheder for borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp. Denne rådgivning gives primært via Ungekontakten og Rådgivningshuset. Derudover har der været fokus på sagsbehandlerne i jobcenteret, som har en koordinerende rolle og skal sikre, at borgere får en helhedsorienteret sagsbehandling. Dertil kommer, at sagsbehandlingen og de iværksatte indsatser gennemføres i samarbejde med den enkelte borger, så vedkommendes perspektiv, ønsker og mål indgår i tilrettelæggelsen af indsatsen hele vejen igennem den enkelte borgers forløb.

I forhold til arbejdet med fokusområde 2 fremgår det i notatet, at der konkret er arbejdet med forskellige indsatser og projekter, herunder mentorstøtte, virksomhedsindsats, Individuel Planlagt Støtte til Job (IPS), KLAPjob og samarbejde med frivillige, eksempelvis den frivillige gældsrådgivning og Røde Kors.

Taskforce

Frederikssund Kommune deltager i et samarbejde med Socialstyrelsens Taskforce-Handicap om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på voksenhandicapområdet, og har i den forbindelse modtaget en rapport, der klarlægger analysens resultater. I rapporten fremgår det, at taskforcen vurderer, at Frederikssund Kommune er på vej til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet, blandt andet ved at kommunen har en opdateret Handicap- og psykiatripolitik.

Taskforcen anbefaler blandt andet, at Frederikssund Kommune arbejder på at udbrede kendskabet til handicappolitikken samt andre aktuelle politikker og sikre, at de omsættes i relevante styringsdokumenter. Taskforcen anbefaler samtidig, at Frederikssund Kommune opstiller konkrete mål for handicapområdet i forbindelse med udarbejdelsen af politikker, strategier, og handleplaner.

Revision af Handicap- og psykiatripolitik

Frederikssund Kommunes Handicap- og psykiatripolitik er gældende til og med 2022, hvorfor denne bør revideres i år. Revisionen af handicap- og psykiatripolitikken kan med fordel tage udgangspunkt i taskforcens anbefalinger.

Formålet med revisionen er blandt andet, at Handicap- og psykiatripolitikken skal opstille klare mål og retningslinjer for det specialiserede socialområde. Politikken skal således opstille en række politiske målsætninger for det specialiserede voksenområde, som vil blive omsat til konkrete mål i en handleplan.

Den nye Handicap- og psykiatripolitik vil således fungere som et centralt styringsdokument for det specialiserede socialområde, der vil danne ramme for udarbejdelse og implementering af yderligere styringsdokumenter på området, herunder en udviklings- og handleplan for det specialiserede voksenområde.

Samtidig skal det sikres, at Handicap- og psykiatripolitikken understøtter den fælleskommunale strategi ’Sammen om Frederikssund’ i samspil med Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2022-2026 og andre relevante indsatser, eksempelvis frontløbernetværket.

Som led i implementeringen af Handicap- og psykiatripolitikken udarbejdes en intern handleplan i afdeling for Voksenstøtte, som blandt andet kommer til at indeholde forslag til en gennemgang af alle styringsdokumenter på området på socialfaglige møder med medarbejderne.

Administrationen foreslår, at Handicap- og psykiatripolitikken målrettes voksne på 18 år og derover. Dette skyldes, at Frederikssund Kommune i 2021 vedtog Børne- og Ungepolitik – Et godt sted at vokse op, der er retningsgivende for hele børne- og ungeområdet - også for børn og unge med handicap eller psykiske udfordringer. Med budget 2022 har Byrådet desuden prioriteret at igangsætte et arbejde omkring tidlig forebyggende indsats i Frederikssund Kommune, herunder udarbejdelse af en strategi for indsatsen. Arbejdet med strategien og den tidlige forebyggende indsats tager sit afsæt i Børne- og Ungepolitikken. Børn, Familier og Forebyggelse godkendte, på deres møde 9. marts 2022, et kommissorium for den videre proces omkring tidlig forebyggende indsats. Kommissoriet har tilsvarende været sendt til orientering hos Unge, fritid og idræt; Skole, klub og SFO og Social og sundhed.

Proces for revision af Handicap- og Psykiatripolitik

Administrationen foreslår, at revisionen foregår i en inddragende proces, der indledes med en workshop, hvor borgere, interessenter, Seniorrådet, Handicaprådet, medarbejdere, Social og sundhed, Børn, familie og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt inviteres til at deltage.

På baggrund af workshoppen udarbejder administrationen et udkast til revideret Handicap- og psykiatripolitik, der behandles af Social og sundhed inden udkastet sendes i høring hos relevante interessenter. Efter høringsperioden forelægges indkomne høringssvar for Social og sundhed, der oversender udkastet til godkendelse i Byrådet.

Med udgangspunkt i input fra workshoppen, fremsendte høringssvar og udvalgets behandling, vil administrationen udarbejde et udkast til handleplan for, hvordan den reviderede Handicap- og psykiatripolitik kan udmøntes i konkrete initiativer. I udarbejdelsesprocessen vil interessenter blive inddraget i det omfang, det er relevant, fx ved at danne arbejdsgrupper med relevante medarbejdere og ledere.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Såfremt udvalget godkender tidsplanen, vil der blive afholdt en workshop, hvor borgere, interessenter, medarbejdere, Social og sundhed, Børn, familie og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt inviteres til at deltage, ligesom udkastet til en revideret Handicap- og psykiatripolitik vil blive sendt i høring hos relevante interessenter.

Økonomi

Procesplan for revision af Frederikssund Kommunens Handicap- og psykiatripolitik har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

62Orientering om status på arbejdet frem mod et sundhedshus i Frederikssund

Resume

Med budgetaftale 2022-25 aftalte partierne i Frederikssund Kommune blandt andet at indgå en konkret dialog med Region Hovedstaden om mulighederne for at etablere et sundhedshus på Dybendal, Frederikssund Hospital, herunder den fremtidige ejerkonstruktion. I november 2021 fik Social- og Sundhedsudvalget forelagt en status på arbejdet frem mod et sundhedshus i Frederikssund (sag nr. 133). Denne sag giver en status på udviklingsarbejdet frem mod et sundhedshus.

Sagen forelægges Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse samtidig, da alle tre udvalg har ansvar for tilbud, der i fremtiden forventes at blive placeret i et tværsektorielt Sundhedshus. Sagen skal ses som optakt til det fælles temamøde for medlemmerne af de tre udvalg, som afholdes på Frederikssund Hospital den 8. juni 2022, herunder orientering om den hidtidige proces.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har siden 2016 arbejdet på at etablere et regionalt og tværsektorielt sundhedshus i Frederikssund Kommune i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød – forventeligt ved årsskiftet 2024-2025. I forbindelse med budgetaftalen for 2021-24 aftalte forligspartierne i Frederikssund Kommune at fremme en proces, som understøtter udvikling af et fælles sundhedshus på Dybendal, Frederikssund Hospital, i samarbejde med Region Hovedstaden. I forlængelse af budgetaftale for 2021-24 gennemførtes i foråret 2021 en analyse, der belyste hvilke funktioner, der kan indgå i et fælles Sundhedshus, herunder overvejelser om flytning af daghjemmet fra Østergården (bilag 1 og 2).

Frederikssund Kommune har siden 2015 lejet lokaler på Frederikssund Hospital til Rehabiliteringsafdelingen, som her har et tæt samarbejde med Hospitalets øvrige funktioner. I april 2021 flyttede Sundhedsplejen tillige ud på Frederikssund Hospital og har i dag lokaler ved siden af jordemødrene. Sundhedsplejen og jordemødrene er i dag i gang med at etablere et tæt samarbejde, bl.a. om tidlig indsats. Med budgetaftalen for 2022-25 blev der afsat midler til at samle sygeplejeklinikkerne øst for sundet på hospitalet. Administrationen er pt. i dialog med regionen om en mulig placering i vaccinationsklinikkens lokaler.

I bilag 3 ses et uddybende notat om den hidtidige proces frem mod et sundhedshus i Frederikssund.

Frederikssund Hospital som ramme for sundhedshus – Analyse af kommunale og regionale funktioner

Siden november 2021 har Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden i fællesskab gennemført en analyse af mulighederne for etablering af det fælles sundhedshus i Frederikssund Hospitals lokaler.

Hverken Region Hovedstaden eller Frederikssund Kommune har endnu truffet beslutning om placering af et fremtidigt fælles sundhedshus. Analysen har til formål at danne baggrund for en beslutning om, hvordan hospitalet kan benyttes af kommunale, regionale og evt. også andre sundhedsaktører i et fælles sundhedshus i fremtiden, herunder en analyse af kommunale og regionale funktioners rumbehov og hensigtsmæssige nærheder.

I forlængelse heraf har betyder det i praksis, at nøglepersoner for relevante funktioner i Frederikssund Kommune er interviewet med henblik på at kortlægge rumbehov (bilag 5) og nærheder (bilag 6) til andre kommunale og regionale funktioner. I forbindelse med analysen har Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden udarbejdet nogle fælles overordnede byggetekniske principper, der kan understøtte, at huset danner en god ramme om det nære sundhedsvæsen, hvor kommune og region er fælles om opgaverne. Principperne findes i bilag 5.

Det vurderes, at Frederikssund Hospital er en velegnet ramme for et kommende sundhedshus, hvor der kan skabes god sammenhæng for patienter og borgere, når hospitalet nedlægges. Frederikssund Hospital ligger naturskønt og er indrettet, så det er muligt at foretage en ombygning og tilpasning af det nuværende interiør med henblik på at skabe mere lyse og velkomne arealer. Det er den foreløbige vurdering, at dette vil være hensigtsmæssigt også ud fra en økonomisk betragtning, da en stor del af den grundlæggende bygningsstruktur kan bevares. Bygningsstrukturen giver mulighed for at skabe selvstændige afgrænsede huse med egne og nye indgange til de forskellige aktiviteter, som hver for sig kan få selvstændige fysiske enheder – samtidig med, at husene vil være forbundet, så de fysiske rammer understøtter samarbejde på tværs. Der arbejdes således med et selvstændigt rehabiliteringshus, et fælles klinik og ambulatoriehus og et særskilt særligt indrettet børnesundhedshus.

På temamødet den 8. juni præsenteres udvalgene Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse for kortlægningens resultater, og vil blive vist rundt på hospitalets lokaler. Det vil her samtidig være muligt at drøfte fremtidige perspektiver for Frederikssund Kommunes engagement i et kommende sundhedshus.

Med afsæt i analysen arbejder Region Hovedstaden og Frederikssund Kommune hen over sommeren på at drøfte økonomi i forbindelse et eventuelt kommende sundhedshus. Det forventes i eftersommeren 2022 at foreligge et samlet oplæg til politisk stillingtagen parallelt i regionsrådet og i byrådet, herunder vedr. placering af sundhedshuset, samt bl.a. samarbejdsformen i forhold til kommunale funktioner.

Regeringens sundhedsudspil og det videre arbejde med analysen

Den 27. oktober 2021 kom regeringen med et oplæg ”Tættere på ll – Sundhed, Uddannelse og lokaludvikling” (bilag 4), som blev lanceret på et pressemøde sammen dag på Frederikssund Hospital. I regeringens sundhedsudspil er det annonceret, at der etableres op til 20 nærhospitaler i perioden 2023-28, samt at der opslås en nærhospitalspulje på op til 4 mia. kr.

Puljen kan søges til etablering af bygninger, materiel og it-investeringer. Det er i givet fald kommuner og regioner, som kan søge midler fra en nærhospitalspulje til de konkrete projekter. Puljen inklusiv de nærmere ansøgningskriterier forventes at blive offentliggjort i andet halvår 2022, og de første ansøgninger forventes modtaget primo 2023. De mulige synergieffekter for både personale og borgere ved etablering af et fælles sundhedshuse skal indgå i en eventuel kommende ansøgning til nærhospitalspuljen.

Det forventes, at analysen vil kunne fungere som grundlag for Frederikssund Kommunes og Region Hovedstadens eventuelle ansøgning til nærhospitalspuljen.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Orientering om status og videre proces for sundhedshuset i Frederikssund har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

63Meddelelser

Beslutning

Orientering om Ankestyrelsens Børnebaromenter.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Orientering om planlægning af borgermøde om budget 2023-2026, den 7. juni
 • Orientering om at Granbohus har opsagt samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune vedr. Lørdagsklubben
 • Sager på vej, jf. bilag

Bilag

64Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.