Frederikssund Kommunes logo

Plejeboliger

Frederikssund Kommune anviser plejeboliger til borgere, der har et varigt behov for omfattende pleje og omsorg hele døgnet.

Hvis du vil søge om en plejebolig fortrækker vi, at du ansøger via den digitale selvbetjeningsløsning. Du kan også udfylde den manuelle ansøgningsblanket. Den kan printes og sendes som almindelig post, eller du kan udfylde den og sende via din e-boks / din digitale postkasse.

Plejeboligerne findes på Kommunens fem omsorgscentre. Hvis din ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat skal indgå i husstanden, skal Kommunen tilbyde en bolig, der er egnet til to personer.

Hvem kan få en plejebolig? 

Plejeboliger er for dig, som har:

  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk/mental funktionsevne
  • Varigt behov for omfattende pleje og omsorg hele døgnet
  • Behov for samvær og tæt kontakt til personalet.

Det er en forudsætning, at du ikke kan få dækket disse behov på anden måde end ved ophold i en plejebolig.

Du skal opfylde en række kriterier

En række kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af dit funktionsniveau. Det er kriterier inden for: 

  • Sociale forhold
  • Fysiske og helbredsmæssige forhold
  • Psykiske forhold
  • Netværk
  • Boligforhold.

For ægtepar gælder, at kun den ene behøver at opfylde kriterierne.

Når boligerne tildeles, prioriteres først de borgere, der har størst behov, og dernæst de borgere, der har stået længst på venteliste.
Hvis du opfylder kriterierne for at få en plejebolig, får du enten et konkret tilbud om en bolig eller information om, at du er optaget på ventelisten. Hvis du ikke opfylder kriterierne, vil du få et begrundet afslag med klagevejledning.

Boligønsker

Du kan søge plejebolig uden at vælge, hvilket omsorgscenter du vil bo på. Hvis du bliver visiteret til en bolig, bliver du optaget på garantiventelisten, og kommunen skal tilbyde dig en plejebolig inden for to måneder fra den dato, hvor du er optaget på ventelisten.

Du kan også vælge at søge bolig på et eller flere konkrete omsorgscentre. I så fald er du ikke omfattet af garantien om en bolig inden for to måneder.

Plejebolig i en anden kommune

Ønsker du en plejebolig i en anden kommune, skal du være visiteret til en bolig både i din nuværende kommune og i den kommune, du vil flytte til.

Kvalitetsstandard

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard om plejebolig udtrykker kommunens serviceniveau, og her kan du se, hvad du kan få hjælp til.